Атлантичний океан

Атлантичний океан наймолодший, хоча за розмірами посідає друге місце у світі.
Він доволі солоний, попри те, що порівняно з іншими океанами приймає найбільше
річкових вод. Атлантичний океан дуже теплий, хоча в окремих його частинах темпе-
ратура води знижується до -1,8 °С. Тільки він має море без берегів, води якого одні
з найпрозоріших у Світовому океані. Саме в Атлантиці рухається найтепліша й одна
з найпотужніших морських течій планети.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image601.jpeg

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image602.jpeg

ОСНОВНІ ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АТЛАНТИЧНОГО ОКЕАНУ

ПРОЧИТАЙТЕ І ДІЗНАЄТЕСЯ

Ь Про географічне положення та історію відкриття Атлантичного океану.

І Про особливості природи Атлантичного океану.

І Як впливає Атлантичний океан на життєдіяльність людей прилеглих материків.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image603.jpeg

> Про географічне положення та історію відкриття Атлантичного океану.

У географічному положенні Атлантичного океану багато спільного з Тихим. Він також має величезні розміри, його площа — 91,7 млн км2. Як і Тихий, Атлантичний океан видовжений у меридіональному напрямку. Його центральна частина розташована в екваторіальному поясі, а крайні північ і південь перебувають у протилежних півкулях — у холодних полярних широтах (мал. 184).

На простори власне Атлантичного океану першими вийшли через Гібралтарську протоку фінікійці, які були вмілими мореплавцями. Саме вони проклали морський шлях на північ до Британських островів, на захід фінікійці доходили в Атлантичному океані до Азорських островів.

Важливі наукові дослідження поверхневих вод океану були здійснені у другій половині XVIII ст., коли американський учений Б. Франклін склав першу карту найпотужнішої теплої течії Атлантики — Гольфстріму.

Перші точні відомості про глибини Атлантичного океану з’явилися лише на початку XIX ст. їх здобули відомі англійські полярні дослідники — Джон Росс і Джеймс Росс. Однак особливо великих успіхів досягла експедиція на англійському судні «Челленджер» у 1870 роках. їй вдалося відкрити серединно-океанічний хребет, найглибший жолоб Атлантики тощо. Утім, лише у XX ст. вдалося нарешті отримати достовірні уявлення про характер дна Атлантичного океану.

І Про особливості природи Атлантичного океану. Рельєф дна. Рельєф дна Атлантичного океану, як і Тихого, дуже різноманітний. Найпомітнішою формою рельєфу дна океану є Північноатлантичний і Південно-

228

‘peнлa^

о. Ісландія

Шотландські

ПІВНІЧНЕ , МОРЕ

п-ів

Лабрадор

о. Ірландія

ЧОРНЕ МОРІ

о-ви

Мадейра

Північний_тр_о_пік

о.Вознесіння

Височина Ріу-Гоанді

^ м.Доброї

о Надії м.Голкови

о-ви 51

■чТристан-да-Кунья т

Фолклендські

о-в*Г

о.Південна

Георгія

о.Вогняна

Земля

МОРЕ ВЕД ДЕЛЛА

Дєвісова

прот

МОРЕ

ЛАБРАДОР

*128

Азорські

6549 с? .^Канарські т о-би

<о<°, о-ви .jV Зеленого 1 ІЛису

Екватор

9*

Масштаб 1 :90 000 000 — Межі океану Глибини до 4000 м 4000 — 7000 м J понад 7000 м 8742 Позначки глибин

Триндаді *А ‘О о

Південний іропік

Аргентинська

улоговина

6245

поговина

Південне полярне коло

Мал. 184. Географічне положення Атлантичного океану

атлантичний хребти. Разом вони утворюють єдиний серединно-океанічний хребет, який перетинає ложе океану з півночі на південь. Ширина його сягає 300 км, а висота — 2 км. Майже через увесь серединно-океанічний

229

РОЗДІЛ 5

image604

ю

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image605.jpeg

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image606.jpeg

О

Q>

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image607.jpeg

хребет простягається величезна поздо-
вжня розколина земної кори — рифпг — за-
вглибшки близько 2 км і завширшки до
ЗО км.

Серединно-океанічний хребет Атлан-
тичного океану розчленований також
численними поперечними розломами.
До них тяжіють центри землетрусів і
підводні вулкани, які часто височать над
поверхнею океану. Яскравим прикладом
є вулканічний острів Ісландія, що зді-
ймається безпосередньо над серединно-
океанічним хребтом. Як і в Тихому оке-
ані, в Атлантиці часті землетруси.

Виверження вулканів відбуваються також у перехідній зоні, тут роз-
ташовані й найглибші місця в океані. Біля східного узбережжя Північної
Америки розташований найглибоководніший жолоб Атлантичного океану —
Пуерто-Рико (8742 м).

Клімат і води. Як і в Тихому океані, на північ і південь від цен-
тральних областей клімат і води Атлантичного океану стають холодніші.
На сході й заході одного географічного поясу клімат і води також дещо
відрізняються. Так, у західній частині помірного поясу вони холодніші,
ніж у східній частині. На заході випадає менше й атмосферних опадів.
Таке явище пояснюється циркуляцією атмосфери й поверхневих вод, яка
тісно пов’язана з областю низького атмосферного тиску. У тропічному по-
ясі, навпаки, на заході клімат тепліший і вологіший, ніж на сході. Так
само тепліші на заході й води (мал. 185). Це зумовлено рухом повітря і
водних мас навколо областей високого атмосферного тиску — Північно-
атлантичного максимуму в Північній півкулі і Південноатлантичного
максимуму в Південній півкулі.

Значно посилюють різницю температур між західною та східною части-
нами тропічного поясу морські течії (мал. 186). Головну роль тут відіграє

Гольфстрім,. Це найбільша і найпотужні-
ша тепла течія з-поміж усіх теплих течій
Світового океану. Гольфстрім разом з Ка-
надською та Північною Пасатною течіями
утворює в північному тропічному поясі ве-
личезний колообіг течій. Водні маси в ньо-
му під впливом атмосферної циркуляції,
так само як і в Тихому океані, рухаються за
годинниковою стрілкою. Водночас подібно
до Тихого океану в південному тропічному
поясі Атлантики морські течії — Течія За-
хідних Вітрів і Південна Пасатна — рухають-
ся в колообігу проти годинникової стрілки.

Неоднорідність клімату океану певною мірою віддзеркалюють береги Атлантики (мал. 187).

^ ч

ГҐ У

% ніч**

Екватор

Міжпасатна

рротитеч/я

е^аПасаг

Течія Західних Вітр’*

Мал. 186. Течи Атлантики

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image608.jpeg

Мал. 185. Температура поверхневих вод океану

230

image609

Мал. 187. Узбережжя Атлантичного океану: південноамериканське (1),

африканське (2)

Атлантичний океан дуже солоний, але в різних його частинах солоність вод неоднакова. Найбільшою вона є в тропічних широтах — 37,5 %о. У місцях, де в океан впадають потужні річки, солоність вод океану знижується до 18 %о, а в Балтійському морі вона становить тільки 8 %о.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image610.jpeg

ч

НОТАТКИ ДО ТЕМИ

Володар найпрозоріших вод. Води Атлантики найпрозоріші серед вод Світового океану. Предмети в морі Ведделла видно до глибини 79 м. Це своєрідний рекорд прозорості води. Одним з найпрозоріших морів Світового океану є також Саргасове море, у якому предмети видно до глибини 66,5 м.

Органічний світ і природні ресурси. Між органічним світом Атлантики і Тихого океану багато спільного. Життя в Атлантичному океані також розподіляється зонально й зосереджене в основному біля узбережжя материків та у приповерхневих водах.

Атлантичний океан дещо бідніший на біологічні ресурси. Однією з причин цього є його відносна молодість. Але все ж океан дає 20 % світового вилову риби і морепродуктів. Це передусім оселедець, тріска, морський окунь, мерлуза, тунець тощо. У помірних і полярних широтах багато китів, зокрема кашалотів і косаток, характерні морські раки — омари, лангусти.

Господарське освоєння океану пов’язане з мінеральними ресурсами (мал. 188). Значна частина їх видобувається на шельфі. Тільки в Північному морі виявлено понад 100 родовищ нафти і газу, пробурено сотні свердловин, прокладено по дну нафто- й газопроводи. Понад 3000 спеціальних платформ, з яких добувають нафту й газ, працюють на шельфі Мексиканської затоки. У прибережних водах Канади, Великої Британії видобувають кам’яне вугілля, а біля південно-західних берегів Африки — алмази. Здавна з морської води добувають кухонну сіль. Останнім часом не лише на шельфі, а й на значних глибинах Атлантичного океану відкрито величезні запаси нафти і природного газу. Багатими на паливні ресурси виявилися, зокрема, прибережні зони Африки.

231

РОЗДІЛ 5

image611

РОЗАІЛ 5

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image612.jpeg

Мал. 188. Господарське освоєння океану. Завод з опріснення морської води
на Аравійському півострові (1). Виробництво солі з морської води (2).

Нафтодобувна платформа біля берегів Африки (3)

Так само надзвичайно багаті на нафту й газ інші ділянки дна Атлантики — біля північно-східних берегів Північної Америки, неподалік від східних берегів Південної Америки тощо.

Атлантичний океан у різних напрямках перетинають важливі морські траси. Не випадково тут розташовані найбільші порти світу. Серед найважливіших й український — Одеса.

Активна господарська діяльність людини в басейні Атлантичного океану спричинила значне забруднення його вод. Особливо воно помітне в окремих морях Атлантичного океану. Так, Середземне море часто називають «стічною канавою», адже сюди скидають відходи промислові підприємства. Велика кількість бруду надходить також з річковим стоком. Крім того, щорічно в його води через аварії та з інших причин потрапляє близько сотні тисяч тонн нафти й нафтопродуктів.

І Як впливає Атлантичний океан на життєдіяльність людей прилеглих материків. Повітряні маси, що формуються над океаном, зумовлюють формування на узбережжях Америки, Європи та Африки областей з вологим та сезонно-вологим кліматом.

МОЇ ДОСЛІДЖЕННЯ

За картами атласу знайдіть, як пролягають морські шляхи че-

рез океан. Нанесіть їх на контурну карту. Позначте найбільші пор-
тові міста на берегах Атлантики.

Атлантичний океан омиває береги близько 70 найнаселеніших країн чотирьох континентів — Євразії, Африки, Північної та Південної Америки. Не випадково в Атлантиці проходять морські шляхи, якими перевозять більше вантажів, ніж будь-яким іншим океаном. Щоб поліпшити морські шляхи сполучення з Тихим океаном було побудовано Панамський канал (мал. 189). Суецький канал з’єднує Атлантичний океан з Індійським (мал. 190).

232

image613

Мал. 189. Панамський канал

Мал. 190. Суецький канал між океанами

зв язок

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 12 (продовження)

Позначення на контурній карті географічних об’єктів і те-
чій Атлантичного океану

Позначте на контурній карті підводні хребти: Північноат-
лантичний, Південноатлантичний; течії: Гольфстрім, Пів-
нічноатлантичну, Канарську, Лабрадорську, Бразильську,

Бенгельську.

ПРОЧИТАЛИ — ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ!

ЧИ ЗНАЮ

 1. Які найбільші форми рельєфу дна Атлантичного океану?
 2. Яка найпотужніша тепла течія Атлантики?

ЧИ РОЗУМІЮ

 1. Чи потрібно продовжувати господарську діяльність людини в Атлантичному
  океані?
 2. Наскільки важливим є подальше дослідження Атлантичного океану?

ЧИ ПОЯСНЮЮ

 1. Де саме і чому в Атлантиці часто відбуваються землетруси?
 2. У чому полягає подібність зміни клімату в межах Атлантичного й Тихого
  океанів?

ЧИ ВМІЮ

 1. Позначте на контурній карті в зошиті райони видобутку корисних копалин у
  прибережних водах Атлантичного океану.
 2. Визначте із членами своєї родини види діяльності в морях Атлантичного
  океану, що омивають територію України.