Використання природних багатств материків і океанів

Ми живемо в спільному домі під назвою Земля. Кожен з нас має піклуватися про добробут і благополуччя спільного дому. Адже від його внутрішньої чистоти, від наявності в ньому потрібних нам якісних повітря і води, харчів і одягу, палива та інших ресурсів залежить не лише здоров’я кожного з нас, а й життя всього людства.

Натомість ми майже забули про свої обов’язки перед природою. Нині ми забираємо в неї більше ресурсів, ніж усі інші живі істоти разом узяті, а кількість вилученого не встигає відновлюватися. До того ж ми забруднюємо довкілля, викидаючи в нього величезну кількість відходів. Утім, ще не все втрачено. Ще є час і можливість виправити заподіяну природі шкоду. Для цього треба лише усвідомити: ми також є частиною природи й маємо довести, що є справжніми господарями у власному домі — на планеті Земля.

ПРИРОДНІ БАГАТСТВА МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ Тг ТА ВИКОРИСТАННЯ ЇХ ЛЮДИНОЮ

ПРОЧИТАЙТЕ І ДІЗНАЄТЕСЯ

І Що є природними ресурсами і як їх використовує людство.

І Які наслідки використання природних багатств людиною.

І Що є природними ресурсами і як їх використовує людство. Будь-які цінні тіла природи, які людина використовує або може використати як сировину, джерело енергії, безпосередньо для споживання, відпочинку та задоволення інших потреб, називають природними ресурсами. Вони і є справжніми природними багатствами, які людство протягом своєї історії постійно використовувало.

Ресурси поділяють за походженням, за місцем розташування, за призначенням, за вичерпністю, за можливістю заміни одних ресурсів іншими. На кожному материку і в кожному з океанів є різноманітні природні ресурси, проте розміщені вони нерівномірно. Це пояснюється переважно відмінностями в геологічних процесах і кліматичних умовах материків і океанів.

Земельні ресурси — це універсальний вид природних ресурсів, необхідний практично для усіх сфер людської діяльності. Для промисловості,

246

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image651.jpeg

будівництва, транспорту земля є «плац-
дармом», на якому розгортається госпо-
дарська діяльність людини. До того ж це
база для сільського господарства та ви-
робництва продовольства.

Далеко не всі землі освоєні і можуть
бути освоєні. Адже приблизно третина су-
ходолу не придатна для освоєння, оскіль-
ки не родюча. Нині лише 1/3 земель на
нашій планеті — це сільськогосподарські

угіддя. Розорано 15 % площі поверхні су- Мал. 199. Кар’єр з видобутку
ходолу. Проте є території, де рілля стано- бурого вугілля в Німеччині
вить 60 % і більше. До них передусім на-
лежить Європа (зокрема, й територія України) та Північна Америка.

Мінеральні ресурси — це сукупність запасів корисних копалин мінерального походження. Використовують понад 200 видів мінеральної сировини. Залежно від призначення мінеральні ресурси поділяють на три групи.

Перша група — це паливні ресурси, які використовують для отримання теплової енергії. Це насамперед база для промислового виробництва. Майже до початку XIX ст. основним енергетичним ресурсом була деревина. Із часом її замінило вугілля, а на зміну вугіллю прийшли нафта і газ. Цими важливими ресурсами володіють не всі країни. Тому у світі існує певна нестача їх, що часто призводить до енергетичних криз. Найбільші вугільні басейни у СІЛА, Німеччині (мал. 199), Польщі, Росії, Китаї. Основні поклади нафти та природного газу зосереджені в районі Перської затоки (Саудівська Аравія, Ірак, Кувейт та ін.) і в Америці (Венесуела, Мексика). Значні запаси нафти в Росії.

Другу групу мінеральних ресурсів утворюють металеві (рудні) ресурси. Найбільші запаси цих ресурсів у Росії, Україні, СІЛА, Бразилії, Австралії тощо. Великі запаси руд містяться на дні Світового океану.

Третя група — неметалеві (нерудні) ресурси, що використовуються як сировина для хімічної промисловості, будівництва тощо. Вони поширені в багатьох країнах світу, запаси окремих їхніх видів відомі, зокрема у СІЛА, Канаді, Україні, Росії, Німеччині та ін.

Лісові ресурси охоплюють ЗО % суходолу Землі і є одним з найбагат- ших середовищ життя. Чітко простежується два лісові пояси Землі — помірних та екваторіальних широт. За лісовими площами лідерами є Америка й Азія, а серед країн — Росія, Бразилія, Канада, СІЛА, Індонезія та ін.

МОЇ Д О СПІ Д_ж Е н Н Я

За картою природних зон визначте регіони поширення лісів по-

мірного поясу, а також вологих екваторіальних лісів. Як людство
використовує лісові ресурси?

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image652.jpeg

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image653.jpeg

Водні ресурси зосереджені переважно в океанах, що мають значну солоність. Запаси прісних вод становлять лише 0,6 % загального об’єму води. Тому й відчутна нестача водних ресурсів. Води нині недостатньо там, де її немає в природі, де її інтенсивно використовують або де вона стала непридатною для використання внаслідок забруднення.

247

4%

ЧГ

РОЗДІЛ 6

image654

9 УіУЄО

Сукупність усіх форм використання природних ресурсів називають при-
родокористуванням. Воно буває раціональне і нераціональне. Раціональ-
не природокористування передбачає економне використання ресурсів,
турботу про їхнє відтворення з урахуванням перспектив розвитку госпо-
дарства та збереження здоров’я людей. Нераціональне природокористу-
вання не забезпечує відтворення і збереження ресурсів і часто характери-
зується як хижацьке.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image655.jpeg

І Якими є наслідки використання природних багатств людиною. У різних куточках планети люди нещадно експлуатують природні ресурси без урахування їхніх запасів, особливостей і термінів відновлення. Так, багато мінерально-сировинних ресурсів опиняються у відвалах, вода забруднюється значною кількістю хімічних речовин, а ґрунти втрачають родючість, потерпаючи від ерозії. Нераціональне природокористування призвело до знищення куточків незайманої природи, диких тварин і рослин. Тільки за останні три століття на Землі зникло 120 видів тварин. Учені прогнозують, що в найближчі ЗО років така доля чекає ще на понад 100 видів.

На нашій планеті неухильно збільшується площа пустель. За останні 50 років вона зросла на 9 млн км2, що дорівнює половині території Південної Америки. І нині пустелі охоплюють понад 40 % загальної площі суходолу.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image656.jpeg

НОТАТКИ ДО ТЕМИ

Загроза спустелення. Понад 250 млн людей перебувають під безпосе-
реднім впливом опустелення, а понад 1 млрд — під потенційною загрозою. Спричиню-
ючи нестачу їжі, опустелення також викликає інші проблеми — призводить до
переміщення цілих поселень, перетворюючи людей на екологічних біженців.

На всіх материках промисловість, сільське господарство й зростання міст перетворили ландшафти природних зон або їхні окремі ділянки на комплекси нового типу. Комплекси, які людина змінила або штучно створила на природній основі, називають антропогенними (мал. 200).

За особливостями й ступенем змін природних ландшафтів сучасні антропогенні комплекси поділяють на слабозмінені, змінені, перетворені (культурні) і штучні. До слабозмінених комплексів належать ті, у яких природні зв’язки майже не порушені. Це території, які охороняють (національні парки, заповідники та ін.), природні луки, ліси. Змінені комплекси виникають унаслідок тривалого нераціонального використання природних комплексів. Це вторинні збіднені ліси й чагарники, що з’явилися в районах підсічно-вогняного господарства, напівпустелі — унаслідок перевипасання худоби в сухих саванах, покинуті гірничі шахти та кар’єри в місцях видобутку корисних копалин, занедбані перезволожені ділянки місцевості. Відновити в них природні процеси неможливо, тому їх називають антропогенним бедлендом (у перекладі з англійської мови означає «дурні» землі, непридатні для обробітку).

Культурні комплекси — це поля, сади, плантації культурних рослин, сіяні луки, лісосмуги, парки, у яких природні зв’язки змінені цілеспрямовано і які постійно підтримує людина. Штучні комплекси людина створює на природній основі. До них належать міста, села, транспортні шляхи, наземні комунікації, греблі тощо. Людина освоїла, експлуатує і змінила

248

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image657.jpeg

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image658.jpeg

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image659.jpeg

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image660.jpeg

Австралія

Америка та Океанія

Землі промислового і міського призначення

Пасовища та луки

Землеробські площі з фермами та селами

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image661.jpeg

Африка

Антарктида

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image662.jpeg

і Центральна
Америка

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image663.jpeg

Суходіл у цілому

Ліси разом з насадженнями

Землі, що використову-
ються мало або непридатні
для використання

Мал. 200. Частка антропогенних комплексів (%)

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image664.jpeg

тією чи іншою мірою природні комплекси майже на 60 % території нашої планети, а на 1/5 частині суходолу змінила їх докорінно (мал. 200).

МОЇ Д О СЛІ Д_ж Е ння

За малюнком 200 визначте, у яких регіонах світу частка антропо-

генних комплексів більша, а в яких менша, які антропогенні комп-
лекси переважають. У якому регіоні таких комплексів немає і чому?

ПРОЧИТАЛИ — ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ!

ЧИ ЗНАЮ

 1. Які існують види природних ресурсів?
 2. Що таке культурні комплекси (ландшафти)?

ЧИ РОЗУМІЮ

 1. Чим нераціональне природокористування відрізняється від раціонального?
 2. Чим природний ландшафт відрізняється від антропогенного?

ЧИ ПОЯСНЮЮ

 1. У чому полягають проблеми використання деяких ресурсів?
 2. Чи можливо уникнути виникнення антропогенних ландшафтів?

ЧИ ВМІЮ

 1. Наведіть приклади наслідків використання природних багатств у вашій міс-
  цевості.
 2. Визначте антропогенні і, зокрема, культурні ландшафти, що оточують вас.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image665.jpeg

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image666.jpeg

249

РОЗДІЛ 6

9 УіУЄО

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image667.jpeg

Екологічні проблеми материків і океанів

Вивчаючи географію материків і океанів, ви дізналися про численні факти того,
як діяльність людини призводить до забруднення довкілля, до порушення природної
рівноваги і створення нових — антропогенних — комплексів у навколишньому світі. Як
допомогти природі і що потрібно робити, щоб зменшити негативні наслідки екологіч-
ної проблеми? Чому вирішення екологічних завдань потребує міжнародного співро-
бітництва? Ця тема допоможе вам відповісти на ці складні запитання.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image668.jpeg

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image669.jpeg

ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

ПРОЧИТАЙТЕ І ДІЗНАЄТЕСЯ

І Що таке екологічні проблеми.

І Які існують види й основні джерела забруднення. І Як можна вирішити екологічні проблеми.

І Що таке екологічні проблеми. Екологічні проблеми — це такі зміни стану довкілля, які погіршують умови життєдіяльності людини. Екологічні проблеми існують на всіх континентах, тому їх називають планетарними, або глобальними, проблемами. Вони потребують негайного вирішення і спільних зусиль усіх держав і народів світу.

Освоюючи Землю, людство так підірвало її «здоров’я», що в природі з’явилися кризові явища. Екологічна криза — це негативні зміни в географічній оболонці, які часто мають незворотний характер. Вони є результатом нераціональної людської діяльності й за своїми масштабами перевершують катастрофічні природні явища. Екологічна криза й саму людину поставила на межу виживання.

І Які існують види й основні джерела забруднення. Забруднення — це привнесення в середовище нових, не характерних для нього речовин, які негативно впливають на живі організми, у т. ч. й на людину. Забруднення природи материків і океанів розпочалося давно, щойно люди почали вести осілий спосіб життя. Коли кількість населення, промислових підприємств і транспорту на Землі була незначною, забруднювальні речовини й відходи не мали таких обсягів поширення в природі, як тепер. Нині ситуація значно ускладнилася і забруднення несе смертельну загрозу всьому живому.

Існують різні види забруднення. Серед таких, зокрема, біологічне забруднення, коли з’являються «чужі» шкідливі організми. Прикладом може бути безконтрольне розмноження кролів в Австралії, де вони завдають величезної шкоди. Існує теплове забруднення, що проявляється в надмірному нагріванні середовища. Подібні явища спостерігаються в атмосфері

250

великих міст, де з’являються так звані теплові «острови». Має місце нині й світлове забруднення — надмірне освітлення, що характерне для густо заселених регіонів планети і яке подекуди створює уночі серйозний дискомфорт для населення. Очевидними «плодами сучасної цивілізації» є нині й шумове, електромагнітне, радіоактивне і навіть візуальне забруднення — спотворення природних пейзажів штучними забудовами, безладно розташованими рекламними щитами, сміттям та ін. Одним з най- небезпечніших є хімічне забруднення, що виникає внаслідок появи в середовищі шкідливих для всього живого хімічних сполук.

МОЇ ДОСЛІДЖЕННЯ

За комплексними картами материків і картою «Основні райони забруднення Світового океану» визначте регіони світу, де, на вашу думку, поєднуються різні види забруднення.

Забруднення атмосфери відбувається через шкідливі гази, які надходять передусім від транспорту, а також забруднення промислових підприємств. Отруйні гази й дим, які у великій кількості потрапляють в атмосферу, спричинюють сумнозвісний смог — дим-туман. Подекуди він стає причиною смертей багатьох тисяч міських жителів.

Одним з найсерйозніших наслідків забруднення в наші дні є кислотні дощі. Вони виникають, коли відходи після згорання палива потрапляють до природного колообігу й випадають потім на земну поверхню з атмосферними опадами. Тоді гинуть ліси, стають мертвими водойми, пошкоджуються навіть кам’яні будівлі, виникає загроза здоров’ю людей.

Через зростання в атмосфері вуглекислого газу виникає так званий парниковий ефект, що призводить до значного підвищення середньорічної температури повітря на Землі. Непокоїть учених і руйнування озонового шару атмосфери, який захищає Землю від небезпечного ультрафіолетового сонячного випромінювання.

Забруднення гідросфери здійснюється через надходження сільськогосподарських, промислових та побутових брудних стоків і численних відходів.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image670.jpeg

НОТАТКИ ДО ТЕМИ

Масштаби відходів. Відомо, що один мешканець Землі викидає за рік у
середньому одну тонну господарсько-побутових відходів. Ще більше їх потрапляє в
географічну оболонку в результаті промислового виробництва.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image671.jpeg

Води морів і океанів забруднені здебільшого нафтою внаслідок небезпечного її транспортування. Велику небезпеку для органічного світу океанів та й для людини становить неконтрольоване захоронення на дні Світового океану мільйонів тонн радіоактивних та інших токсичних відходів.

Забруднення ґрунтів. Воно відбувається через надмірне внесення в ґрунти мінеральних добрив і хімічних засобів захисту рослин від бур’янів та шкідників. Накопичуються в ґрунті й важкі метали (як-от ртуть), радіоактивні речовини, які викидають деякі підприємства.

251

РОЗДІЛ 6

9 УҐУЄО

і Як можна вирішити екологічні проблеми. Нині перед людством постав
вибір: чи «співпрацювати» з природою, враховуючи її закони, чи завдати
їй шкоди, руйнуючи ті взаємозв’язки, що існують між природними ком-
понентами. Майбутнє людства на планеті, як і самої планети, залежить
від того, що ми сьогодні оберемо.

До найважливіших заходів, що допоможуть подолати екологічні проб-
леми, належить захист озонового шару від руйнування. Для цього необхід-
но зменшити викиди в атмосферу хімічних сполук, які руйнують озоновий
шар, передусім фреонів (сполук хлору, фтору та вуглеводнів).

Наслідки парникового ефекту можна зменшити, припинивши знищува-
ти вологі екваторіальні ліси, які виконують роль своєрідних фільтрів, що
поглинають вуглекислий газ і виділяють кисень. Зменшення наслідків кис-
лотних дощів та інших забруднень повітря, води й ґрунту потребує установ-
ки фільтрів на промислових підприємствах і транспорті, застосування не-
хімічних добрив у сільському господарстві, переробки відходів та ін.

Протягом останніх десятиріч у світі склалася система міжнародного
співробітництва, спрямована на вирішення проблем взаємодії людини і
природи. Основними складовими системи є різні організації ООН, передусім
Програма ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП).

У світовій практиці співробітництва значне місце посідають міждержавні
програми (наприклад, з охорони від забруднення вод Рейну, Дунаю, Чор-
ного моря, забруднення атмосфери в Європі). Існують і глобальні
природоохоронні проекти, пов’язані, наприклад, з вивченням стану озо-
нового шару Землі, збереження недоторканною природи Антарктиди, ви-
рішення проблем забруднення Світового океану, глобальної зміни клімату
тощо.

Крім того, нині діє велика кількість різних міжнародних неурядових
організацій. Вони опікуються окремими аспектами глобальних проблем
навколишнього середовища. Наприклад, Міжнародний союз охорони при-
роди (МСОП) не лише бере участь у розробці наукових основ охорони так
званої дикої природи, а й проводить широкі практичні програми з метою
її збереження. Саме з ініціативи МСОП було засновано багато нових при-
родоохоронних територій (мал. 201). МСОП також публікує Червоний
список видів організмів, яким загрожує знищення.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image672.jpeg

Мал. 201. Унікальні тварини Галапагоського національного парку

252

image673

У справі врятування нашого дому — планети Земля — беруть активну
участь і громадські рухи та організації. Яскравим представником їх є
екологічна організація «Зелений світ» («Грінпіс»), осередки якої створено
і в Україні. Серед інших міжнародних організацій варто згадати організа-
цію «Друзі Землі», яка є захисником тваринного світу та довкілля. А ор-
ганізація «Оксфам» бере участь у програмах з удосконалення землероб-
ства, охорони здоров’я та поліпшення умов життя людей у бідних країнах,
здійснює гуманітарну допомогу під час стихійних лих тощо.

Взаємовідносин людства з природою стосуються матеріали визначних
міжнародних форумів. Серед них рішення ООН у Ріо-де-Жанейро (1992 р.)
з проблем охорони природи і сталого розвитку суспільства та програма ООН
«Глобальна екологічна перспектива». У цих документах сформульовано
конкретні завдання вирішення нагальних екологічних проблем людства.

ПРОЧИТАЛИ — ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ!

 1. Що таке екологічні проблеми?
 2. Які існують види й основні джерела забруднення?

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image674.jpeg

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image675.jpeg

ЧИ РОЗУМІЮ

 1. Який вид забруднення є для людства найнебезпечнішим?
 2. Як можна вирішити екологічні проблеми?

ЧИ ПОЯСНЮЮ

 1. Чому екологічні проблеми охоплюють усі материки й океани?
 2. Чому потрібні міжнародні зусилля у вирішенні екологічних проблем?

ЧИ ВМІЮ

 1. Визначте головні джерела забруднення у вашій місцевості.
 2. Запропонуйте власні шляхи вирішення екологічних проблем у вашій місцевості.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image676.jpeg

ПІ^У^^МОиитаттивллввтяаттааталиалв9ла

Вплив людини на природу материків і океанів

Природні ресурси — це будь-які тіла природи, які людина викорис-
товує або може використати для задоволення власних потреб.
Природокористування — це сукупність усіх форм використання ре-
сурсів; воно буває раціональним і нераціональним.

Господарська діяльність людини призводить до порушення природ-
ної рівноваги.

На місці природних комплексів виникають антропогенні: слабо-
змінені, змінені, перетворені (культурні) і штучні комплекси.
Наслідком тривалого перетворення природи людським суспіль-
ством стала поява глобальних екологічних проблем.

У світі склалася розгалужена мережа міжнародного співробітни-
цтва у справі вивчення, охорони природного середовища та вирі-
шення глобальних екологічних проблем.

253

п

РОЗДІЛ 6

image677

9 \ZlVSOd

ПЕРЕВІРИМО СЕБЕ

підсумковий контроль знань та вмінь

Вплив людини на природу материків і океанів

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image678.jpeg

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image679.jpeg

 1. Оберіть правильне твердження «Екологічні проблеми — це зміни стану довкілля, які можуть…»:

А погіршити (або вже погіршили) умови лише життя тварин Б погіршити (або вже погіршили) умови лише життя рослин В погіршити (або вже погіршили) умови життєдіяльності людини Г погіршити (або вже погіршили) умови лише життя тварин і рослин

 1. Оберіть основне джерело забруднення атмосфери:

А автомобілі В теплові електростанції

Б заводи Г пожежі

 1. Установіть відповідність між різними антропогенними ландшафтами та їхніми характеристиками:

А змінені Г слабозмінені

Б перетворені Д зовсім не змінені

В штучні

 1. результат тривалого нераціонального використання природних комплексів
 2. природні зв’язки майже не порушені
 3. природні зв’язки змінені цілеспрямовано й постійно підтримуються людиною
 4. створені на природній основі
 5. Зазначте характерні ознаки порушення природної рівноваги:
 6. дерева скидають листя
 7. з’являються відходи
 8. в’януть трави
 9. тварини впадають у зимову сплячку
 10. різко погіршується стан довкілля
 11. настає посуха
 12. погіршується якість життя людини

5. Визначте основні види природних ресурсів:

1 повітряні 5 паливні
2 земельні 6 водні
3 тропосферні 7 лісові
4 магматичні

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

Географічний атлас — http://geo.historic.ru/

Вся планета на одному сайті — http://planetolog.ru Географіка — географічний портал — http://geografica.net.ua/ Світ географії та туризму — http://ukr-tur.narod.ru/ Географічний портал — http://geosite.com.ua Проект «Всесвітня географія» — http://worldgeo.ru Бібліотека та енциклопедія з географії — http://www.geoman.ru