Теорія серцевинної країни (гартленду) — гіпотеза, запропонована британським географом Галфордом Макіндером на початку XX ст.; згідно з нею будь-яка політична одиниця, розташована у серцевині Євразії, може стати достатньо міцною, щоб домінувати у світі.

Теорія доміно — стверджує, що політична дестабілізація в одній державі може спричинити порушення порядку в сусідній державі, зумовлюючи ланцюг подій, який у свою чергу може вплинути на низку суміжних держав.

Теорія кліматичних змін — альтернативна до теорії водних цивілізацій; за цією теорією зміна клімату більше, ніж монополія на засоби іригації, могла надати певним стародавнім містам переваги над іншими.

Теорія розміщення — логічна спроба пояснити модель локалізації економічної діяльності та спосіб, у який її виробничі ареали взаємопов’язані. Прикладом є теорія розміщення сільського господарства, що лежить в основі моделі фон Тюнена.

Терасування — трансформація схилу гори або пагорба у подібну до сходів послідовність горизонтальних площин для інтенсивного рослинництва.

Територіальна взаємозалежність — термін, що стосується функціональної спеціалізації. Коли на одній території виробляють певні товари або знаходяться певні сировинні матеріали, а інша територія має інший набір сировинних матеріалів і виробляє інші товари, їхні потреби можуть бути комплементарними; з допомогою обміну сировиною та продуктами вони можуть задовольняти потреби одна одної.

Територіальні води — зона морських вод шириною 12 морських миль, прилеглих до узбережжя країни; є частиною державної території і трактується як сегмент суверенної держави.

Територіальність — сенс поняття полягає у власності на певну територію певної країни або більш локальної спільноти, що виражається у намаганнях утримувати її недоторканною і добре захищеною.

Технополіс — спланований техноіндустріальний комплекс (такий як Силіконова Долина у Каліфорнії), що займається інноваціями, виробляє і просуває продукцію постіндустріальної інформаційної економіки.

Тихоокеанська окраїна — обширна група країн і частин країн (простягається за стрілкою годинника від Нової Зеландії до Чілі), що має спільну ознаку — вихід до Тихого океану; ці країни демонструють високий рівень економічного розвитку, індустріалізації та урбанізації; їхній імпорт і експорт переважно проходить через Тихоокеанський басейн.

Тихоокеанське вогняне кільце — зона нестабільності земної кори вздовж окраїн тектонічної плити, які оперізують басейн Тихого океану.

Топографія — конфігурація поверхні будь-якого сегмента природного ландшафту.

Транскультурація — культурні запозичення і взаємні обміни, які відбуваються, коли різні культури приблизно однакової складності й технологічного рівня тісно стикаються одна з одною.

Трансміґрація — політика індонезійського уряду щодо зменшення кількості жителів перенаселеного

серцевинно-ареального острова Ява і переселення їх на інші острови.

Трансферність — здатність перемістити товар з одного місця в інше за прийнятних витрат; простота, з якою товар може бути транспортований.

Третинна економічна діяльність — діяльність у сфері послуг, таких як транспортування, банківництво, торгівля, освіта, рутинні офісні посади.

Тундра — безліса рівнина, що лежить уздовж арктичного берега у найпівнічніших частинах Росії та Канади, рослинність якої становлять мох, лишайник і деякі жорсткі трави.

Унітарна держава — нація-держава, яка має централізований уряд і адміністрацію, а також однакову владу в усіх частинах держави.

Урбанізація — термін із кількома значеннями. Частина населення країни, що проживає у міських місцевостях, характеризує рівень її урбанізації. Процес урбанізації передбачає рух людей до міст і містечок та їх зосередження там. Сьогодні це головна сила у кожному географічному світі, інший тип урбанізації відбувається, коли місто, що розвивається, абсорбує сільські місцевості й трансформує їх в околиці.

Фазенда — кавова плантація у Бразілії.

Федеральна держава — політична структура, за якої центральний уряд репрезентує різноманітні суб-національні утворення всередині нації-держави, дозволяючи цим утворенням зберігати свою ідентичність, мати власні закони, політику і звичаї у певних сферах.

Фізико-географічний реґіон — регіон, усередині якого переважає значна гомогенність природного ландшафту, виражена певного одноманітністю рельєфу поверхні, клімату, рослинності і грунтів.

Фізико-географічні політичні кордони — політичні кордони, що збігаються з важливими рисами природного ландшафту, такими як ріки або гірські хребти.

Фізична (природнича) географія — дослідження географії природного світу. Її субгалузі охоплюють кліматологію, геоморфологію, біогеографію, географію грунтів, географію морів і водних ресурсів.

Фізіологічна густота — кількість людей на одиницю площі орної землі.

Формальний реґіон — тип регіону, позначений певним ступенем гомогенності одного або кількох явищ; також називається однорідним регіоном або гомогенним регіоном.

Фраґментована держава — держава, територія якої складається з кількох окремих частин, не завжди суміжних. Ці частини можуть бути ізольовані одна від одної територією інших держав або міжнародними водами. Прикладами є США та Індонезія.

Функціональна спеціалізація — виробництво певної продукції або послуг як домінантна діяльність у конкретному місці.

Функціональний (спеціалізований) реґіон — регіон, що характеризується динамічною внутрішньою структурою; як правило, зосереджується у центральному вузлі, звідси й називається вузловим або центральним регіоном.

705

Функціонально-компонентна структура реґіону —

взаємозв’язки складових частин регіону на основі виконання ними різних внутрішніх та зовнішніх функцій. Такими складовими можуть бути окремі галузі, міжгалузеві комплекси, енерговиробничі цикли. Серед них особливу роль відіграють галузі, на яких регіон спеціалізується.

Центральний діловий район (ЦДР) — серцевина центрального міста; визначається високою вартістю землі, концентрацією бізнесу і комерції, скупченням найвищих будівель.

Центральність — спроможність урбаністичного центру до притягання виробників і споживачів до його потужностей; «проникнення» міста у навколишній регіон.

Цунамі — сейсмічна (зумовлена землетрусами) морська хвиля, яка може набирати гігантських розмірів і спричиняти прибережні спустошення.

Четвертинна економічна діяльність — види діяльності, залучені до збору, опрацювання інформації та маніпулювання нею.

«Чотири двигуни Європи» — регіони Рона — Альпи (Франція), Баден — Вюртемберг (Німеччина), Каталонія (Іспанія) і Ломбардія (Італія). Кожен є високо-технологічним регіоном, що характеризується винятковою промисловою потужністю та економічним успіхом не лише у Європі, а й на глобальній арені.

Шаріат — кримінальний кодекс, базований на ісламському законі, який приписує тілесні покарання, ампутації, шмагання і т. п. за більші й менші провини. Його чинність сьогодні пов’язана з поширенням релігійного фундаменталізму у мусульманських суспільствах.

Широта — лінії широти є паралелями, що простягаються у напрямі схід — захід по глобусу, від 0 градусів широти на екваторі до 90 градусів північної та південної широти на полюсах.