РОЗДІЛ 1

ЗАКОНОМІРНОСТІ
ФОРМУВАННЯ
ПРИРОДИ
МАТЕРИКІВ і ОКЕАНІВ

Форма і рухи Землі

Розумно впорядкована планета. Так характеризують нашу Землю. Вона впродовж мільярдів років своєї геологічної історії постійно змінювалася, перш ніж стати тією планетою, на якій ми тепер живемо. Усі зміни на планеті не є випадковими, адже земна куля, як і весь Всесвіт, формувалася і продовжує формуватися за певними законами, яким підпорядковані всі її оболонки. У результаті розвитку наша планета обрала певне положення у просторі, почала рухатися навколо своєї осі й навколо Сонця, набула кулястої форми і відповідних розмірів.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image26.jpeg

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image27.jpeg

КУЛЯСТА ФОРМА ЗЕМЛІ ТА її ГЕОГРАФІЧНІ
НАСЛІДКИ

ПРОЧИТАЙТЕ І ДІЗНАЄТЕСЯ

Ь Про форму і розміри Землі.

> Про наслідки кулястості Землі.

І Про форму і розміри Землі. У тому, що Земля куляста, тепер ніхто не сумнівається. Уявлення людей про форму й розміри Землі змінювалися з розширенням їхнього світогляду і з розвитком науки. Думку про кулястість нашої планети вперше висловив Піфагор (VI ст. до н. е.). Перші докази кулястості Землі належать Арістотелю (IV ст. до н. е.), а обчислив її розміри у II ст. до н. е. Ератосфен. На зламі XVП-XVПI ст. Ньютон довів, що Земля не ідеальна куля, а дещо сплющена біля полюсів. Причина відхилення форми планети від кулі — обертання Землі навколо своєї осі. Саме це зумовило нерівномірний розподіл земної маси (біля екватора вона більша, а на полюсах — менша) і сприяло формуванню геометрично неправильної форми, яку назвали геоїд. Поверхня земного геоїду збігається з рівнем океану в спокійному стані (мал. 6). Оскільки геоїд за формою наближається до кулі, Землю називають земною кулею.

13 0

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image28.jpeg

РОЗДІЛ

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image29.jpeg

\ZlVEOd

Фізична поверхня Землі

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image30.jpeg

НОТАТКИ ДО ТЕМИ

Уявний експеримент І. Ньютона. Англійський учений на уявному
експерименті вперше показав те, що форма Землі має відрізнятися від кулі. Потрібно
прокопати дві шахти: від полюса до центру Землі і від екватора до центру Землі. Ці
шахти заливаються водою. Якщо Земля має форму кулі, то глибина шахт однакова.
Проте на воду в екваторіальній шахті діє відцентрова сила обертання планети, тим
часом на воду в полярній шахті — не діє. Тому для вирівнювання води у сполучених
резервуарах обох шахт потрібно, щоб екваторіальна шахта була довшою. Це є під-
твердженням того, що наша планета не ідеальна куля.

Доказами кулястості можуть бути
кругла тінь від Землі на Місяці, яку
видно під час затемнень (саме цим до-
казом скористався й Арістотель); посту-
пове зникнення кораблів за обрій у від-
критому океані чи морі; збільшення
видимого горизонту, якщо підніматися
вгору; сучасні космічні дослідження.

Учені вважають, що наша планета
серед планет земної групи має опти-
мальні розміри (див. табл.), які визна-
чають силу земного тяжіння, величину
географічної оболонки й просторові
масштаби тих процесів, що відбува-
ються на материках і в океанах. За-
вдяки своїй масі Земля утримує біля
себе потужну повітряну оболонку — ат-
мосферу.

І Про наслідки кулястості землі. Куляста форма Землі має велике зна-
чення. Насамперед завдяки такій формі на Землі простежується єдність
усіх оболонок і зменшення сонячної енергії зі збільшенням географічної
широти. Крім того, щораз поверхня Землі ділиться на освітлену та не-
освітлену Сонцем частини.

Таблиця

Розміри Землі

Площа поверхні земної кулі 510,1 млн км2
Об’єм земної кулі 1,083×1012 км3
Маса земної кулі 5,98×1024 кг
Радіус екваторіальний, км 6378,2
Радіус полярний, км 6356, 9
Радіус рівновеликої кулі, км 6371,2
Полярне сплющення 21,3 км, або 1:298,3
Довжина екватора 40075,696 км
Довжина меридіана 20 004 км

14

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image31.jpeg

На освітленому боці сонячна енергія надходить до земної поверхні, а

на затемненому — витрачається через випромінювання. Це впливає на
температуру повітря, особливості погоди вночі та вдень.

Форма земної кулі визначає кут падіння сонячних променів до її поверхні. Падаючи на кулясту поверхню в один і той самий момент у різних місцях по широті, сонячні промені дотикаються до неї під різними кутами. Цим пояснюється різне нагрівання планети на різних широтах. Її куляста форма зумовлює зональний розподіл тепла та існування теплових поясів на ній. Від цього залежать особливості кліматів та їхній зональний характер. Отже, зональність на Землі зумовлена її кулястою формою.

Така форма планети впливає також на основні напрямки переміщення повітря в атмосфері та течій в океанах.

О»

МОЇ ДОСЛІДЖЕННЯ

Здійсніть уявну подорож зі своїми однокласниками. Вийшовши з однієї точки, що розташована на 45-й паралелі, і рухаючись з однаковою швидкістю по одному й тому самому меридіану, нехай одна група учнів вирушить до Північного полюса, а друга — до екватора. Чи одночасно ви досягнете своєї мети? Якщо ні, то чому і хто з вас прийде раніше?

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image32.jpeg

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image33.jpeg

ПРОЧИТАЛИПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ!

 1. Як змінювалися погляди людини на форму Землі?
 2. Яку назву має форма Землі?

ЧИ РОЗУМІЮ

 1. Чим відрізняється геоїд від кулі?
 2. Чим підтверджується куляста форма Землі?

ЧИ ПОЯСНЮЮ

 1. Чому радіуси Землі неоднакові?
 2. Чому Земля сплющена біля полюсів?

ЧИ ВМІЮ

 1. Порівняйте зображення земної кулі, еліпсоїда та геоїда, скориставшись мал. 6 і зробіть висновки про відмінності між ними.
 2. Обчисліть різницю між екваторіальним і полярним радіусами Землі (див. табл.). Яке полярне сплющення на нашій планеті?

15

Щ

РОЗДІЛ

\ZlVEOd

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image34.jpeg

[§<*£, РУХИ ЗЕМЛІ, ЇХНІ НАСЛІДКИ

ПРОЧИТАЙТЕ І ДІЗНАЄТЕСЯ

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image35.jpeg

І Про добове обертання Землі.

І Як рухається Земля навколо Сонця.

І Про добове обертання Землі. Земля як космічне тіло здійснює кілька видів рухів, найголовнішими серед яких є обертання навколо своєї осі (мал. 7) та навколо Сонця. Навколо уявної осі Земля обертається із заходу на схід проти годинникової стрілки. Період обертання становить майже 24 години. Цей проміжок часу називають добою.

Видовищний дослід, що підтверджує обертання Землі навколо осі. Близько 160 років тому французький фізик і астроном Пеон Фуко підвісив маятник до стелі в паризькому Пантеоні (усипальниця видатних людей Франції). Якщо дивитися на маятник певний час, видно, як площина його коливання зміщується, що неможливо з погляду фізики. Це насправді свідчить, що зміщується підлога будівлі, де встановлено маятник, а отже, і вся земна куля. Таким чином маятник Фуко (як його називають нині) унаочнив факт обертання Землі навколо власної осі. Український аналог маятника Фуко з’явився нещодавно в Києві. Він встановлений у бібліотеці Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут».

І Як рухається Земля навколо Сонця. Одночасно з обертанням навколо своєї осі Земля рухається й навколо Сонця по орбіті, яка за формою нагадує еліпс. Земля проходить увесь шлях орбітою за 365 діб 6 год 9 хв 3,6 с. Цей період називають роком. Відстань між Землею і Сонцем протягом року змінюється: найближче до світила наша планета перебуває 4 січня, а найдальше — 6 липня.

Доказом того, що Земля дійсно рухається навколо Сонця, є насамперед безперервна зміна його положення на небі. Основним наслідком орбіталь-

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image36.jpeg

Мал. 7. Обертання Землі навколо
своєї осі

Осьове обертання Землі має вели-
ке значення, оскільки завдяки йому
змінюється день і ніч, відбуваються
припливи і відпливи, відхиляються
тіла, що рухаються горизонтально
над земною поверхнею, наприклад
літаки. Зі зміною дня і ночі пов’язані
добові ритми в живій і неживій при-
роді: добовий хід температури пові-
тря і ґрунту, денний і нічний бриз,
добова активність людини, тварин,
рослин та ін.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image37.jpeg

НОТАТКИ ДО ТЕМИ

їв

ного руху є зміна пір року й пов’язана із цим річна ритмічність. Нахил осі Землі до площини орбіти та її рух навколо Сонця зумовлюють також нерівномірність тривалості дня і ночі протягом року на різних широтах.

 1. березня і 23 вересня, коли день дорівнює ночі на всій планеті, Сонце у полудень перебуває в зеніті над екватором і рівномірно освітлює обидві півкулі. Ці дні називають днями рівнодення (див. табл.).
 2. червня, у день літнього сонцестояння, сонячні промені падають прямовисно на широті 23°27′ пн. ш. Паралель, проведена через цю широту, називається Північним тропіком. 22 червня у Північній півкулі найдовший день і найкоротша ніч року і настає астрономічне літо, хоча календарне літо настає на 22 доби раніше — 1 червня. На широті 66°33′ пн. ш. у цей день Сонце взагалі не заходить за горизонт, і там панує полярний день, а в Південній півкулі на такій самій широті — полярна ніч, оскільки світило не з’являється там над горизонтом. Паралелі, проведені через широту 66°33′ у Північній і Південній півкулях, називаються відповідно Північним і Південним полярними колами.

У день зимового сонцестояння — 22 грудня — сонячні промені в полудень падають прямовисно на Південний тропік (23°27′ пд. ш.). У Північній півкулі розпочинається зима, а в Південній — астрономічне літо. На Південному полярному колі в цей час стоїть полярний день, а на Північному, навпаки, полярна ніч.

Лінії тропіків і полярних кіл є умовними межами поясів освітленості Землі Сонцем (мал. 8).

V-

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image38.jpeg

Таблиця

22.06 23.09 22.12 21.03
Північна

півкуля

початок

астроно

мічного

літа

початок

астроно

мічної

осені

початок

астроно

мічної

зими

початок

астрономічної

весни

Південна

півкуля

початок

астроно

мічної

зими

початок

астроно

мічної

весни

початок

астроно

мічного

літа

початок

астрономічної

осені

Мал. 8. Пояси освітленості
Землі

Арктичний 66-33′ //

23°27′

Г

*1 І,

‘/Рн

23°27’

, **£>

Р/іа

^°м

66-33′

Антарктичний /

МОЇ ДОСЛІДЖЕННЯ

Користуючись мал. 8, назвіть пояси освітленості та визначте, у яких з них Сонце буває в зеніті, а в яких — ні. Чи може бути Сонце в зеніті у вашому населеному пункті? Коли настають астрономічні пори року в вашій місцевості? Уявіть, що Земля не обертається навколо Сонця. Які наслідки цього?

17

РОЗДІЛ

\ZlVSOd

ЧИ ЗНАЮ

ПРОЧИТАЛИПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ!

 1. Які докази осьового обертання Землі?
 2. Які наслідки орбітального руху Землі ви спостерігаєте у вашій місцевості?

ЧИ РОЗУМІЮ

 1. Чим відрізняється осьове обертання Землі від її орбітального руху?
 2. Чим відрізняються пояси освітленості?

ЧИ ПОЯСНЮЮ

 1. Чому Земля сплющена біля полюсів?
 2. Чому Сонце буває в зеніті не на всіх широтах?

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image39.jpeg

ЧИ ВМІЮ

 1. Проаналізуйте рух Землі навколо Сонця, використавши малюнок в атласі. Які головні наслідки такого руху?
 2. Обчисліть висоту Сонця у вашому населеному пункті 21 березня, 22 червня, 23 вересня та 22 грудня. Про що свідчать отримані дані?

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image40.jpeg

піАсумуймо___

Вступ. Форма і рухи Землі

Материки та океани — найбільші регіони Землі.

Існує шість материків, шість частин світу і чотири океани.

Геоїд — це куляста форма Землі, дещо сплюснута біля полюсів.
Завдяки кулястій формі Землі сформувалися основні природні особ-
ливості материків і океанів.

Обертання Землі навколо своєї осі спричинило зміну дня і ночі й добові ритми у природі та житті людини.

Наслідками руху Землі навколо Сонця є зміна пір року, нерівномірність тривалості дня і ночі на різних широтах, зональний розподіл сонячної енергії.

Основними положеннями Землі щодо Сонця упродовж року є дні сонцестояння та рівнодення.

Основними джерелами інформації для вивчення материків і океанів є географічні карти, графіки, діаграми, профілі, хрестоматії, енциклопедії, довідники, ГІС.

Карти материків і океанів класифікують за просторовим охопленням, масштабом, змістом і за призначенням.

18

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image41.png

ПЕРЕВІРИМО СЕБЕ

підсумковий контроль знань та вмінь

Форма і рухи Землі

 1. Оберіть частину світу, що розташована переважно в Західній півкулі:
  А Америка
  Б Африка
  В Австралія
  Г Азія

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image42.jpeg

 1. Зазначте доказ кулястості Землі:

А форма Землі Б зміна пір року

В зміна кута падіння сонячних променів упродовж року Г збільшення дальності видимого горизонту з висотою

 1. Визначте відповідність між астрономічними порами року та датами настання їх в Південній півкулі:
 2. зима А 23 вересня
 3. весна Б 1 січня
 4. літо В 22 грудня
 5. осінь Г 21 березня

Д 22 червня

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image43.jpeg

 1. Оберіть наслідки обертання Землі навколо своєї осі:
 2. зміна пір року 5 куляста форма Землі
 3. зміна дня і ночі 6 денний і нічний бриз
 4. річна активність тварин 7 сучасні космічні дослідження
 5. існування поясів освітленості
 6. Зазначте ті широти, на яких Сонце може перебувати в зеніті:
 7. 0° 5 25°30′ пн.ш.
 8. 50°30′ пн.ш. 6 20°30′ пн.ш.
 9. 23°27’пд.ш. 7 90° пн.ш.
 10. 66°33′ пд.ш.

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

k. wikipedia. org/wiki/ФігураЗемлі

uk.wikipedia.org/wiki/Материк

uk.wikipedia.org/wiki/Океан

Детская энциклопедия. Земля и Вселенная. — М.: Nota Bene, 1994.