КАРТИ МАТЕРИКІВ ТА ОКЕАНІВ

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image15.jpeg

ПРОЧИТАЙТЕ І ДІЗНАЄТЕСЯ

► Про класифікацію карт материків та океанів.

І Особливості роботи з картами материків та океанів.

І Про класифікацію карт материків та океанів. У сучасній науці географічні карти розглядають як особливі просторові моделі земної кулі загалом чи окремих її ділянок. На картах у зменшеному вигляді показують образно-знакові зображення земної поверхні на площині з обов’язковим урахуванням кулястої форми Землі. Існує безліч різноманітних географічних карт, які об’єднуються в певні групи за різними ознаками. Як ви вже знаєте з географії 6-го класу, географічні карти розрізняють за масштабом і відповідно за просторовим охопленням, за змістом і за призначенням (мал. 4).

За масштабом розрізняють карти великомасштабні, середньо- масштабні та дрібномасштабні.

Група карт за просторовим охопленням включає карти світу, материків та окремих океанів, країн чи їхніх частин. Наприклад, за картою світу ви зможете з’ясувати особливості розташування материків і океанів, визначити поширення основних форм рельєфу та ін.

За змістом карти поділяють на загальногеографічні та тематичні. На загальногеографічних картах показано, як природні (рельєф, річки, озера тощо), так і соціально-економічні (населені пункти, транспортні шляхи, державні кордони тощо) об’єкти. До загальногеографічних карт належать, наприклад, топографічні карти, оскільки вони відображають не тільки форми рельєфу, води суходолу, лісові ділянки, а й часто показують

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image16.jpeg

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image17.jpeg

Мал. 4. Класифікація карт

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image18.jpeg

ВСТУП

ВСТУП

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image19.jpeg

Мал. 5. Фрагмент топографічної карти

розміщення штучних об’єктів (канали, дороги, окремі споруди тощо), що накладаються на природний комплекс (мал. 5). Комплексні карти, які найчастіше вміщують у навчальні географічні атласи, також можна вважати загальногеографічними. На них показують разом декілька взаємопов’язаних явищ, але кожне за допомогою умовних знаків. Загальногеографічні карти бувають топографічні (зазвичай великомасштабні), оглядово-топографічні (середньомасштабні) й оглядові (дрібномасштабні).

Тематичні карти присвячені окремій темі й, наприклад, можуть містити відомості про будову земної кори, корисні копалини, клімат, погоду, розміщення населення та про різні види діяльності — промисловість, сільське господарство, банківську справу, охорону здоров’я. Так, на тектонічних картах показують будову певних ділянок земної кори. Такими картами користуються не тільки геологи, а й географи, будівельники. На ґрунтових картах показують поширення різних типів ґрунтів, а на карті рослинності — географічне поширення основних типів рослинності. Ці карти будуть корисні для ґрунтознавців, ботаніків, землеробів. Існує багато тематичних карт, які відображають різні особливості населення, наприклад його густоту, склад за віком та статтю або етнографічні особливості тощо. Карти населення використовують у багатьох сферах життя людини.

Тематичні карти розрізняються також залежно від тих умовних знаків, які на них переважають. Так, на окремих картах широко використовують різні лінії, що з’єднують точки з однаковою величиною якогось елемента. До таких карт можна віднести карту розподілу температури повітря, на якій використовують ізотерми. На багатьох тематичних картах для позначення кількісних показників використовують різні кольори або один колір різної насиченості. Такі позначення прямо відповідають кількісному показнику певного явища, наприклад кількості опадів, густоти населення, народжуваності тощо.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image20.jpeg

За призначенням географічні карти (їх часто називають спеціальні) також бувають різні. Кожна з карт за призначенням має свого користувача. Вам уже відомі навчальні карти. Можливо, доводилося користуватися разом з рідними й туристичними картами чи картами автомобільних шляхів України. Багато таких карт містять довідкову інформацію. Серед спеціальних карт цікавими є, наприклад, навігаційні карти, якими користуються в мореплавстві, чи карти районів небезпечних явищ, що будуть корисними для працівників установ з надзвичайних ситуацій. А, наприклад, епідеміологічну карту обов’язково використають медики.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image21.jpeg

НОТАТКИ ДО ТЕМИ

Нововведення картографії. На сучасному етапі розвитку суспільства широко застосовують метод зйомки місцевості з космосу, суть якого полягає у складанні різних карт за даними зйомок з космосу. Цей спосіб є надзвичайно ефективним, особливо для тих територій, які є важкодоступними, або коли потрібно скласти карту на певну дату і час (наприклад, синоптичну карту), або слід закартографувати об’єкт чи явище, розташоване на значній висоті, чи таке, що відрізняється швидкими змінами. «Космічні» карти відрізняються точністю.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image22.jpeg

І Особливості роботи з картами материків та океанів. У 6-му класі ви вже багато працювали з географічними картами. За допомогою карт ви можете визначати географічні координати об’єктів, напрямки руху, наприклад океанічних течій, вимірювати відстані за допомогою градусної сітки й масштабу, описувати гори й річки. Вивчаючи географію материків та океанів, ви ознайомитеся з різними видами карт, які вміщені у вашому атласі та підручнику, та оволодієте різними прийомами роботи з ними. Карти допоможуть вам побачити і зрозуміти, як побудовані материки та океани, як і де розташовані гори й рівнини та який зв’язок їх з будовою земної кори, які показники клімату певних територій. Карти допоможуть вам не тільки пізнати географічну дійсність, виявити взаємозв’язки між природними компонентами, а й визначитися, де знаходяться ті чи інші географічні об’єкти материків та океанів.

Так, за загальногеографічними картами ви дізнаєтеся про особливості географічного положення, конфігурацію океанів і материків, взаємне їх розташування. Використавши умовні знаки цих карт, можна визначити абсолютну висоту об’єктів, глибину морів.

Під час вивчення материків та океанів вашими постійними помічниками будуть тематичні карти атласу: карти будови земної кори, кліматичних поясів і типів клімату, ґрунтів, рослинності, тваринного світу, природних зон та ін. Розпочинати роботу з ними слід з ознайомлення з легендою карти, у якій уміщені умовні позначення. Особливу увагу необхідно звертати на ті умовні знаки, які відображають об’єкт чи явище вашого аналізу.

У роботі з картами важливим прийомом є порівняння сусідніх територій за певними показниками, наприклад температурою повітря чи атмосферними опадами. Для використання цього прийому в роботі з картою потрібно встановити межі територій, що порівнюються, визначити їхнє географічне положення, а потім шукати на карті потрібну інформацію про відповідний показник.

11

ВСТУП

ВСТУП

У 7-му класі ви, користуючись картами, також будете описувати той чи інший об’єкт, явище. Для цього вам потрібно навчитися використовувати одночасно декілька карт, зіставляючи їх. За допомогою прийому зіставлення карт ви зможете розкрити взаємозв’язки між компонентами природи якогось материка чи океану та сформулювати висновки про його найважливіші географічні особливості.

Проаналізуйте географічні карти вашого атласу і розділіть їх на групи за змістом. Яких карт — загальногеографічних чи тематичних — в атласі більше?

ЧИ ЗНАЮ

  1. Що таке географічна карта?
  2. Як поділяють карти за різними ознаками?

ЧИ РОЗУМІЮ

  1. Чим відрізняються тематичні карти від загальногеографічних?
  2. Які тематичні карти атласу необхідно використати для складання комплексної характеристики природи материка?

ЧИ пояснюю

  1. Чому прийом зіставлення різних тематичних карт допомагає виявити зв’язки між природними компонентами та явищами?
  2. Чому географічні карти класифікують за призначенням?

ЧИ ВМІЮ

  1. Використавши карту світу, знайдіть протилежно розташовані материки та океани.
  2. Розгляньте карту будови земної кори й фізичну карту світу і визначте, про які компоненти природи материків та океанів ви можете дізнатися із цих карт.