Література

ЗАГАЛЬНІ ПРАЦІ

Бабич А. О., Побережна А. А. Народонаселення і продовольство на рубежі другого й третього тисячоліть / За ред. М. В. Зубця. Київ, 2000.

Бжезінський 36. Велика шахівниця: Американська першість та її стратегічні імперативи. Львів; Івано-Франківськ, 2000.

Будз М. Д., Постоловський Р. М., Троян С. С. Короткий довідник з комплексного країнознавства (Методика країнознавчих досліджень, основні поняття та визначення, країни, персонали). Київ, 2000.

Все про світ: Країни. Прапори. Герби: Енцикл. довідник. Київ, 2001.

Дубович І. Країнознавчий словник-довідник. Львів, 2002.

Економічна і соціальна географія світу / За ред. Б. Яценка. Київ, 1997.

Економічна і соціальна географія світу / За ред. Є. П. Качана. Тернопіль, 1999.

Зкономическая, социальная и политическая гео-графия мира: Регионьї и страньї / Под ред. С. Б. Лаврова, Н. В. Каледина. Москва, 2002.

Любіцева О. О. Ринок туристичних послуг (геопрос-торові аспекти). Київ, 2002.

Масляк П. О., Олійник Я. Б., Степаненко А. В. Словник-довідник учня з економічної і соціальної географії світу. Київ, 1996.

Масляк П. О., Олійник Я. Б., Степаненко А. В. Географія в запитаннях і відповідях. Київ, 1997.

Павленко Ю. Історія світової цивілізації: Соціокуль-турний розвиток людства. Київ, 1996.

Павлов С. В.} Мезенцев К. В., Любіцева О. О. Географія релігії: Навч. посібник. Київ, 1998.

Розміщення продуктивних сил / За ред. Є. П. Качана. Тернопіль, 2002.

Соціально-економічна географія України: Навч. посібник / За ред. О. І. Шаблія. Львів, 2000.

Соціально-економічна географія світу / За ред. С. П. Кузика. Львів, 2002.

Топчієв О. Г. Основи суспільної географії: Навч. посібник. Одеса, 2001.

Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть / А. С. Філіпенко, В. С. Будкін, А. С. Гальчинський та ін. Київ, 2002.

Шаблій О. І. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії. Львів, 2001.

Шаблій О. І. Основи загальної суспільної географії: Підручник. Львів, 2003.

Шевчук Л. Т. Сакральна географія. Львів, 1999.

Юрківський В. М. Регіональна економічна і соціальна географія: Зарубіжні країни: Підручник. Київ, 2001.

Юрківський В. М. Країни світу: Довідник. Київ, 1999.

Яценко Б. П., Юрківський В. М., Любіцева О. О., Кузь-минська О. К., Бейдик О. О. Економічна і соціальна географія світу. Київ, 1997.

De Blij Н. J. & Murphy Alexander В. Human Geography: Culture, Society, and Space. New York, 2002

De Blij H. J. & Muller Peter O. Physical Geography of the Global Environment. New York, 1998.

Goode’s World Atlas (Skokie, III.: Rand McNally, 20th rev. rd., 2000).

Pattison William D. The Four Traditions of Geography // Journal of Geography, 63 (1964). P. 211—216.

Ukraine and Ukrainians throughout the World. Ed. by A. Pawliczko. Toronto; London, 1994.

Wheeler James O., Muller Peter O., Thrall Grant /., & Fik Timothy J. Economic Geography. New York, 1998.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Розділ I

Географія та історія Іспанії: Посібник з країнознавства / Упор. А. О. Серебрянська. Київ, 1998.

Тудзеляк І. /., Уманців Б. Б. Хорватія: суспільно-географічна характеристика. Львів, 2002.

Дубович І. Країнознавчий словник-довідник. Львів, 2002.

Половина І. П. Фізична географія Європи. Київ, 1998.

Шевчук Л. Т, Аарреваара Тімо. Фінляндія: соціально-економіко-географічна характеристика. Львів, 2001.

Література 691

Berentsen William H., ed. Contemporary Europe: A Geographic Analysis. New York. 7th rev. ed.; Europe in the 1990s: A Geographic Analysis. New York, 1997.

Clout Hugh D., et al. Western Europe: Geographical Perspectives. New York, 1994.

Cole John P. & Cole Francis. A Geography of the European Union. London; New York, 1997.

Diem Aubrey. Western Europe: A Geographical Analysis. New York, 1979.

Gottmann Jean. A Geography of Europe. New York, 1969.

Jordan-Bychkov Terry G. & Bychkova Jordan Beflla. The European Culture Area: A Systematic Geography. Lanham, 2001.

McDonald James R. The European Scene: A Geographic Perspective. New Jersey, 1997.

Shaw Denis J. B., ed. The Post-Soviet Republics: A Systematic Geography. New York, 1995.

Розділ 2

Атлас України й сумежних країв / За ред. В. Кубійо-вича. Львів, 1937.

Базив Д. П. Геополитическая стратегия Украиньї. Киев, 2000.

Балабанов Г. В., Вишневський В. В. Територіальний соціально-економічний моніторинг в Україні. Київ, 2001.

Василенко С. Д. Геополітичні виміри України в загальноєвропейському процесі. Одеса, 2000.

Все про Україну / За ред. В. А. Смолія. Київ, 1998.

Горленко І. О., Тарантул А. Л. Економічні райони в Україні. Київ, 1999.

Дергачев В. Геозкономика Украиньї: теоретические и прикладньїе основьі. Одесса, 2002.

Дністрянський М. С. Україна в політико-географіч-ному вимірі. Львів, 2000.

Дубович І. Країнознавчий словник-довідник. Львів. 2002.

Географічна енциклопедія України: У 3 т. / За ред. О. Маринича. Київ, 1989—1993.

Географія українських й сумежних земель / За ред. В. Кубійовича. Краків; Львів, 1943.

Грицак Я. Й. Нарис історії України: формування модерної української нації XIX—XX ст. Київ, 2000.

Енциклопедія Українознавства: Загальна частина / За ред. В. Кубійовича. Київ, 1994. Т. 1—3.

Енциклопедія Українознавства: Словникова частина / За ред. В. Кубійовича. Париж; Нью-Йорк; Мюнхен, 1955-1984. Т. 1-10; 1995. Т. 11.

Євтух В. Б. Етнополітика в Україні: правничий та культурологічний аспект. Київ, 1997.

Заставний Ф. Д. Економічна і соціальна географія України. Київ, 1999.

Масляк П. О. Географія України. Київ, 2000.

Масляк П. О., Шищенко П. Г. Географія України. Київ, 2002.

Паламарчук М. М., Паламарчук О. М. Економічна і соціальна географія України з основами теорії. Київ, 1998.

Пістун М. Д. Основи теорії суспільної географії. Київ, 1994.

Сосса Р. Українці: Східна діаспора: Атлас. Київ, 1993.

Соціально-економічна географія України: Навч. посібник / За ред. О. І. Шаблія. Львів, 2000.

Україна — морська держава / Упор. Б. Д. Дмітрієв. Одеса, 2001.

Bandera V. Independent Ukraine on the Map of Europe // Ukraine and Ukrainians throughout the World. Toronto; London, 1994.

Dmytriw I., Wasyluk J., eds. Ukraine and the Ukrainians. London, 1982.

Isajiw Wsevolod, ed. Ukrainians in American and Canadian Society. Jersey City, 1976.

Milanytch Athanas M., Volodimir N. Bandera, Ihor M. Huryn, Wsevolod Isajiw, eds. Ukrainski poselennia: Dovidnyk. New York, 1980.

Stohryn Dmytro. Ukrainians in America: A Biographical Directory of Noteworthy Men and Women of Ukrainian Origin in the U.S.A. and Canada. Champaign, IL; 1975.

Subtelny Orest. Ukrainians in North America: An Illustrated History. Toronto, 1991.

Розділ 3

Алисов П. В., Хорев Б. С. Зкономическая и социаль-ная география мира: Общий обзор. Москва,

2000.

Алексеев А. И., Николина В. В. Население и хозяйство России. Москва, 1995.

Бабич А. О., Побережна А. А. Народонаселення і продовольство на рубежі другого й третього тисячоліть / За ред. М. В. Зубця. Київ, 2000.

Бабурин В. Л., Даньшин А. И., Елховская Л. И. География Российского порубежья: мьі и наши соседи. Москва, 1999.

Барановський М. О., Дмитренко О. Г. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн (Азія). Ніжин, 2001.

Бутов В. И. Зкономическая и социальная география мира и России. Северокавказская академия гос. службьі, 1996.

География России: Знцикл. / Под ред. А. П. Горки-на. Москва, 1998.

Дубович І. Країнознавчий словник-довідник. Львів, 2002.

Любимов И. М. Общая политическая, зкономическая и социальная география. Москва, 2001.

Максаковский В. П. Географическая картина мира: Ощая характеристика мира. Москва, 1998. Ч. 1.

692 ЛІТЕРАТУРА

Максаковский В. П. Географическая картина мира: Региональная характеристика мира. Москва,

1998. Ч. 2.

Максаковский В. П. Географическая картина мира: Глобальньїе проблемьі человечества. Москва,

1999. Ч. 3.

Перцик Е. Н. Города мира: География мировой урба-низации. Москва, 1999.

Политическая карта мира / Под ред. И. А. Родионо-ва. Москва, 2000.

Социально-зкономическая география зарубежньїх стран / Под ред. В. В. Вольского. Москва, 1997.

Шишов С. С. Зкономическая география и региона-листика. Москва, 1999.

Хрестоматия по географии России. Образ страньї: Русские столицьі. Москва и Петербург / Под ред. Д. Н. Замятина. Москва, 1993.

Bater James Н. Russia and the Post-Soviet Scene: A Geographical Perspective. New York, 1996.

Brown Archie et al, eds. The Cambridge Encyclopedia of Russia and the Former Soviet Union. New York, 1994.

Lydolph Paul E. Geography of the U.S.S.R. Elkhart Lake, Wise, 1990.

Shaw Denis J. B. Russia in the Modem World: A New Geography. Maiden, 1999.

Shaw Denis J. B., ed. The Post-Soviet Republics: A Systematic Geography. New York, 1995.

Symons Leslie, ed. The Soviet Union: A Systematic Geography. London; New York, 1990

Розділ 4

Дубович І. Країнознавчий словник-довідник. Львів, 2002.

Крани і народи: Азія. Африка. Америка. Австралія / Авт. і упор. Л. О. Багрова. Київ, 2002.

Кузик С. П., Книш М. М. Економічна і соціальна географія Америки. Львів, 1999.

Atwood Wallace W. The Physiographic of North America. New York, 1940.

Birdsall Stephen S., Florin John W., & Price Margo L. Regional Landscapes of the United States and Canada. New York, 1999.

Boal Frederick W. & Roy Ie Stephen A., eds. North America: A Geographical Mosaic. London, 1999.

Bone Robert M. The Regional Geography of Canada. Don Mills, Ontario, 2000.

Getis Arthur & Getis Judith, eds. The United States and Canada: The Land and the People. — Dubuque, 1995.

Hunt Charles B. Natural Regions of the United States and Canada. San Francisco, 1974.

McCann Lawrence D. & Gunn Angus, eds. Heartland and Hinterland: A Regional Geography of Canada. Scarborough, 1998.

McKnight Tom L. Regional Geography of the United States and Canada. Upper Saddle River, 2001.

Rooney John F., Jr., et al., eds. This Remarkable Continent: An Atlas of United States and Canadian Society and Cultures. College Station, Tex., 1982.

Warkentin John. Canada: A Regional Geography. Scarborough, 1997.

Zeiinsky Wilbur. The Cultural Geography of the United States. Englewood Cliffs, 1992.

Розділ 5

Дубович І. Країнознавчий словник-довідник. Львів, 2002.

Країни і народи: Азія. Африка. Америка. Австралія / Авт. і упор. Л. О. Багрова. Київ, 2002.

Кузик С. П., Книш М. М. Економічна і соціальна географія Америки. Львів, 1999.

Blakemore Harold & Smith Clifford T., eds. Latin America: Geographical Perspectives. London; New York, 1983.

Blouet Brian W. & Blouet Olwyn M. Latin America and the Caribbean: A Systematic and Regional Survey. New York, 2002.

Clawson David L. Latin America and the Caribbean: Lands and Peoples. Dubuque, 2000.

James Preston E. & Minkel Clarence W. Latin America. New York, 1986. Wiley & Sons, 5th rev. ed., 1986. — Chaps. 2-16.

Preston David A., ed. Latin American Development: Geographical Perspectives. London; New York, 1995.

Richardson Bonham C. The Caribbean in the Wider World, 1492—1992: A Regional Geography. New York, 1992.

West Robert C, Augelli John P., et al. Middle America: Its Lands and Peoples. Englewood Cliffs, 1989.

Розділ 6

Дубович І. Країнознавчий словник-довідник. Львів, 2002.

Кузик С. П., Книш М. М. Економічна і соціальна географія Америки. Львів, 1999.

Blouer Brian W. & Blouer Olwyn М. Latin America and the Caribbean: A Systematic and Regional Survey. New York, 2002.

Bromley Rosemary D. F. & Bromley Ray. South American Development: A Geographical Introduction. New York, 1988.

Caviedes Cesar N. & Knapp Gregory. South America. Englewood Cliffs, 1995.

Clawson David L. Latin America and the Carribbean: Lands and Peoples. Dubuque, 2000.

Gilber Alan. Latin America. London; New York, 1990.

James Preston E. & Minkel Clarence W. Latin America. New York, 1986.

Morris Arthur S. South America. Totowa, 1987.

Preston David A., ed. Latin American Development: Geographical Perspectives. London; New York, 1995.

Літературо 693

Розділ 7

Барановський М. 0., Дмитренко О. Г. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн (Азія). Ніжин, 2001.

Дубовий І. Країнознавчий словник-довідник. Львів, 2002.

Країни і народи: Азія. Африка. Америка. Австралія / Авт. і упор. Л. О. Багрова. Київ, 2002.

Масляк П. О., Шищенко П. Г. Географія Африки. Київ, 2000.

Anderson Ewan W. The Middle East: Geography and Geopolitics. London; New York, 2000.

Beaumont Peter et al. The Middle East: A Geographical Study. New York, 1988.

Cressey George B. Crossroads: Land and Life in Southwest Asia. Philadelphia, 1960.

Drysdale Alasdair & Blake Gerald H. The Middle East and North Africa: A Political Geography. New York, 1985.

Fisher William B. The Middle East: A Physical, Social and Regional Geography. London; New York, 1978.

Gould Peter R. Spatial Diffusion. Washington, 1969.

Held Colbert C. Middle East Patterns: Places, Peoples, and Politics. Boulder, 2001.

Longrigg Stephen H. The Middle East: A Social Geography. Chicago, 1970.

Розділ 8

Дубович І. Країнознавчий словник-довідник. Львів, 2002.

Країни і народи: Азія. Африка. Америка. Австралія / Авт. і упор. Л. О. Багрова. Київ, 2002.

Масляк П. О., Шищенко П. Г. Географія Африки. Київ, 2000.

Aryeetey-Attoh Samuel, ed. Geography of Sub-Saharan Africa. Upper Saddle River, 1997.

Best Alan C. G. & de Blij H. J. African Survey. New York, 1977.

Bohannan Paul & Curtin Philip D. Africa and Africans (Prospect Heights, III.: Waveland Press, 4th rev. ed., 1996).

De Blij H. J. Africa’s Geomosaic Stress // Journal of Geography, 90 (January/February, 1991). P. 2—9.

Gould Peter R. The Slow Plague: A Geography of the AIDS Pandemic. Cambridge, Mass., 1993.

Grove Alfred T. The Changing Geography of Africa. New York, 1994.

Mountjoy Alan & Hilling David. Africa: Geography and Development. Totowa, 1987.

Stock Robert. Africa South of the Sahara: A Geographical Interpretation. New York, 1995.

Розділ 9

Барановський M. О., Дмитренко О. Г. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн (Азія). Ніжин, 2001.

Дубович І. Країнознавчий словник-довідник. Львів, 2002.

Країни і народи: Азія. Африка. Америка. Австралія / Авт. і упор. Л. О. Багрова. Київ, 2002.

Farmer В. Н. An Introduction to South Asia. London; New York, 1993.

McFalls Joseph A., Jr. Population: A Lively Introduction // Population Bulletin, 53 (September 1998). P. 1—48.

Muthiah S., ed. An Atlas of India. New York, 1992.

Spate Oskar H. K. & Learmonth Andrew T. A. India and Pakistan: A General and Regional Geography. London, 1971.

Spencer Joseph E. & Thomas William L., Jr. Asia, East by South: A Cultural Geography. New York, 1971.

Weightman Barbara A. Dragons and Tigers: Geography of South, East, and Southeast Asia. New York, 2002. Wolpert Stanley. India. Berkeley, 1999.

Розділ 10

Барановський M. О., Дмитренко О. Г. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн (Азія). Ніжин, 2001.

Дубович І. Країнознавчий словник-довідник. Львів, 2002.

Країни і народи: Азія. Африка. Америка. Австралія / Авт. і упор. Л. О. Багрова. Київ, 2002.

Шевчук Л. Т. Китай: соціально-економіко-геогра-фічна характеристика. Львів, 1999.

Burks Ardath W. Japan: A Postindustrial Power. Boulder, 1991.

Hodder Rupert. The West Pacific Rim: An Introduction. New York, 1992.

Komhauser David H. Japan: Graphical Background to Urban-Industrial Development. London; New York, 1982.

Leeming Frank. The Changing Graphy of China. Cambridge, 1993.

Noh Toshio & Kimura John C., eds. Japan: A Regional Geography of an Island Nation. Tokyo, 1985.

Panned Clifton W. & McLaurence J. C. China: The Geography of Development and Modernization. New York, 1983.

Panned Clifton W. & Veeck Gregory. East Asia. Lanham, 1999.

Smith Christopher J. China in the Post-Utopian Age. Boulder, 2000.

Spencer Joseph E. & Thomas William L., Jr. Asia, East by South: A Cultural Geography. New York, 1971.

Weightman Barbara A. Dragons and Tigers: Geography of South, East, and Southeast Asia. New York, 2002. Zhao Songqiao. Geography of China: Environment, Resources, Population, and Development. New York, 1994.

Розділ 1 1

Барановський M. О., Дмитренко О. Г. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн (Азія). Ніжин, 2001.

694 ЛІТЕРАТУРА

Дубович 1. Країнознавчий словник-довідник. Львів, 2002.

Країни і народи: Азія. Африка. Америка. Австралія / Авт. і упор. Л. О. Багрова. Київ, 2002.

Dixon Chris. South East Asia in the World Economy. New York, 1991.

Fisher Charles A. Southeast Asia: A Social, Economic and Political Geography. New York, 1966.

Fryer Donald W. Emerging South-East Asia: A Study in Growth and Stagnation. New York, 1979.

Glassner Martin I. & Blij H. J. Systematic Political Geography. New York, 1989.

Leinbaeh Thomas R. & Ulack Richard. Southeast Asia: Diversity and Development. Upper Saddle River,

2001.

Prescott J. R. V. Political Frontiers and Boundaries. Winchester, 1987.

Rigg Jonathan. Southeast Asia: The Human Landscape of Modernization and Development. London; New York, 1997.

Spencer Joseph E. & Thomas William L. Jr. Asia, East by South: A Cultural Geography. New York, 1971.

Weightman Barbara A. Dragons and Tigers: Geography of South, East, and Southeast Asia. New York, 2002.

Розділ 12

Дубович І. Країнознавчий словник-довідник. Львів,

2002.

Країни і народи: Азія. Африка. Америка. Австралія / Авт. і упор. Л. О. Багрова. Київ, 2002.

Barrett Rees D. & Ford Roslyn A. Patterns in the Human Geography of Australia. South Melbourne, 1987.

Heathcote Ronald L. Australia. New York, 1994.

Jeans Dennis N., ed. Australia: A Geography. Vol. 1: The Natural Environment. Sydney, 1986; vol. 2: Space and Society. Sydney, 1987.

McKnight Tom L. Oceania: The Geography of Australia, New Zealand, and the Pacific Islands. Englewood Cliffs, 1995.

Morton Harry & Johnston Carol M. The Farthest Comer: New Zealand. A Twice Discovered Land. Honolulu, 1989.

Robinson Guy M., Loughran Robert J. & Tranter Paul J. Australia and New Zealand: Economy, Society and Environment. New York, 2000.

Spate Oskar H. K. Australia. New York, 1968.

Розділ 13

Волошин I. Чирка В. Г. Географія Світового океану. Київ, 1996.

Дубович І. Країнознавчий словник-довідник. Львів, 2002.

Bier James A. Cartographer. Reference Map of Oceania: The Pacific Islands of Micronesia, Polynesia, Melanesia. Honolulu, 1995.

Chaturvedi Sanjay. The Polar Regions: A Political Geography. New York, 1997.

Glassner Martin I. Neptune’s Domain: A Political Geography of the Sea. Winchester, 1990.

McEvedy Colin. The Penguin Historical Atlas of the Pacific. New York, 1999.

McKnight Tom L. Oceania: The Geography of Australia, New Zealand, and the Pacific Islands. Englewood Cliffs, 1995.

Peake Martin. Pacific People and Society. New York, 1992.