Материки та океани — великі природні комплекси
географічної оболонки

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image45.jpeg

Материки та океани належать до найбільших природних комплексів географічної оболонки, що утворилися в результаті тривалої геологічної історії. Маючи свої неповторні природні особливості, материки та океани тісно взаємодіють між собою і розвиваються за певними закономірностями. Географічні закономірності виявляються передусім у формуванні й розвитку рельєфу і клімату материків та океанів. Ці великі природні комплекси поділяються на менші зональні комплекси — географічні пояси і природні зони. Останнім часом на формування і розвиток компонентів природи материків та океанів дуже впливає людина, яку іноді порівнюють із могутньою геологічною силою.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image46.jpeg

ПОХОДЖЕННЯ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІЧНИХ
ЗАПАДИН. ГЕОЛОГІЧНІ ЕРИ
ТА ЕПОХИ ГОРОТВОРЕННЯ

ПРОЧИТАЙТЕ І ДІЗНАЄТЕСЯ

І Як виникли океанічні западини й великі ділянки суходолу.

І Про геологічні ери та епохи горотворення.

І Як виникли океанічні западини й великі ділянки суходолу. Формування поверхні Землі розпочалося близько 4,8 млрд років тому. Існує кілька наукових припущень (гіпотез), які намагаються пояснити походження материків та океанічних западин. Проте це питання залишається до кінця не з’ясованим і дотепер.

До XX ст. існувало припущення, що Земля упродовж усієї історії свого розвитку не зазнавала істотних змін, а на її поверхні завжди існувало шість материків. Це наукове припущення увійшло в науку під назвою «теорія фік- сизму», що в перекладі з французької означає «закріплений». Прихильники цієї теорії визнавали лише вертикальні рухи окремих ділянок Землі.

На самому початку XX ст. з’являється гіпотеза про постійне переміщення материків та океанів, що увійшла в науку під назвою теорія «мо- білізму» (з латинської означає «рухомий»). Одним з її прихильників був А. Вегенер, який у 1912 р. обґрунтував свою гіпотезу дрейфу материків, згідно з якою гранітні плити материків ніби плавають на базальтовій в’язкій масі. Пізніше виникла так звана теорія руху літосферних плит, про яку ви вже дізналися на уроках географії в 6-му класі.

Прихильники останніх двох теорій вважають, що кілька сот мільйонів років тому на Землі існував єдиний масив суходолу — материк Пангея,

20

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image47.jpeg

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image48.png

Мал. 9. Зіткнення материкових літосферних плит

оточений океаном Панталасса. Праматерик займав приблизно однакові площі суходолу в Північній і Південній півкулях. Приблизно 200 млн років тому Пангея почала розколюватися, у результаті чого утворилися дві частини: південна — Гондвана, північна — Лавразія. Між ними виник океан Тетіс. Ще пізніше від Гондвани відокремилися Австралія з Антарктидою як єдина ділянка суходолу й виник Індійський океан. Згодом розійшлися Африка й Південна Америка. Так почав формуватися Атлантичний океан. Близько 65-70 млн років тому Антарктида відійшла від Австралії і зайняла своє сучасне положення в районі Південного полюса. У цей самий час Лавразія розділилася на Північну Америку та Євразію. Тоді ж завершилося остаточне формування Атлантичного океану та виник Північний Льодовитий океан. Так утворилися сучасні материки й океани.

Отже, сучасне розташування материків і океанів є результатом горизонтального переміщення літосферних плит, що тривають сотні мільйонів років. Літосферні плити рухаються по горизонталі відносно одна одної і зіштовхуються (мал. 9, 10). Межі літосферних плит проходять на материках — по гірських системах, а в океанах — по серединно-океанічних хребтах.

Переміщення літосферних плит продовжується, тому обриси материків і океанів будуть змінюватися і в майбутньому. Переконливим доказом єдності в минулому материків є подібні гірські породи та схожі обриси берегової лінії на різних материках.

Материки та океани, маючи різні властивості, постійно перебувають у тісному взаємозв’язку, впливають на природні процеси один одного.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image49.jpeg

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image50.jpeg

Мал. 10. Зіткнення океанічної та материкової літосферних плит

21

РОЗДІЛ

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image51.jpeg

\ZlVEOd

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image52.jpeg

і Про геологічні ери та епохи горотворення. Утворення нашої планети і початковий етап її розвитку тривалістю приблизно 1,2 млрд років відносять до догеологічної історії. Геологічна історія Землі веде свій відлік з докембрію — найдавнішого і найтривалішого етапу розвитку Землі (див. табл.). Його вік (3,5-3,8 млрд років) визначений за абсолютним віком найдавніших гірських порід, що знайдені науковцями в земній корі. У докембрії розпочався розвиток біосфери, сформувалися осередки найдавніших ділянок суходолу — давні платформи і з’явилися перші гори. З докембрійською вулканічною діяльністю пов’язані значні поклади різноманітних рудних корисних копалин на Землі: залізних, марганцевих, мідних та інших руд.

Другий етап геологічної історії Землі охоплює останні 570 млн років. Він відрізняється швидким розвитком біосфери (відбувається вихід рослин на суходіл, з’являються скелетні тварини), а нова ера позначилася появою людини та розвитком людського суспільства. Зміни в біосфері суттєво вплинули на склад атмосферного повітря, сприяли утворенню осадових гірських порід та корисних копалин органогенного походження.

Для зручності всю геологічну історію Землі поділено на п’ять відтинків часу — ери. У докембрії розрізняють дві ери — архейську (з грец. — «давня») і протерозойську («раннє життя»).

Останні 570 млн років тривали палеозойська («давнє життя»), мезозойська («середнє життя») і кайнозойська («нове життя») ери.

Кожній з ер відповідають певні періоди горотворення та інші важливі події на материках (див. табл.).

Геологічна історія Землі

Таблиця

Ера

(млн років)

Періоди

горотворення

Найважливіші

події

Кайнозойська

70

нова

Альпійський (Альпи, Карпати) Формуються обриси сучасних материків і океанів. Потужне материкове зледеніння. Панування квіткових рослин, ссавців. Поява людини
Мезозойська

70-185

середня

Мезозойський (гори Північно-Східного Сибіру) Материк Пангея розколюється на кілька окремих частин, утворюються западини Атлантичного, Індійського океанів. Розвиток динозаврів, поява ссавців, хвойних рослин
Палеозойська

185-570

давня

Герцинський (Урал, Південні Аппалачі) Існує єдиний материк Пангея, що об’єднує всі сучасні материки. Посилюються кліматичні відмінності між екваторіальними і приполярними ши- ротами. Вихід рослин і тварин на суходіл
Каледонський (Скандинавські гори)
Докембрій Протерозойська

570-2700

рання

Байкальський (хребти Прибайкалля) Формування материкової земної кори та давніх платформ, поява перших гір на суходолі. Поширення примітивних морських тварин
Архейська 2700-3800 дуже давня Архейський (давні платформи) Інтенсивна вулканічна діяльність. Поява бактерій і деяких водоростей

22

«*

МОЇ ДОСЛІДЖЕННЯ

Проаналізуйте дані таблиці «Геологічна історія Землі» (с. 22). Виявіть особливості розвитку Землі в останні 570 млн років. Які події цього етапу розвитку нашої планети є, на вашу думку, найголовнішими? Назвіть основні періоди горотворення.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image53.jpeg

НОТАТКИ ДО ТЕМИ

Гранітні і базальтові маси в Землі — причина утворення материків і океанів. Ряд сучасних учених вважають, що утворення материків та океанів зумовлено рухами земної кори, які спричинені розшаруванням великих мас гірських порід у Землі. Скупчені гранітні маси відокремлювались і легші спливали на поверхню планети. Охолоджуючись, вони утворювали виступи різної величини і форми. Одночасно відокремлювались базальтові маси і важчі опускались, утворюючи заглиблення, різні за величиною і формою. Так з’являлися значні нерівності на поверхні Землі. Одні з них (виступи) — це материки, інші (заглибини) — океани.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image54.jpeg

ПРОЧИТАЛИПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ!

ЧИ ЗНАЮ

  1. Які існують етапи в геологічній історії Землі?
  2. Які існують гіпотези про походження сучасних материків та океанів?

ЧИ РОЗУМІЮ

  1. Чим відрізняються перший і другий етапи розвитку Землі?
  2. Як можна довести єдність материків у минулому?

ЧИ пояснюю

  1. Чому теорія фіксизму не розкриває повною мірою виникнення сучасних материків та океанів?
  2. Чому обриси материків та океанів, їхні розміри й надалі змінюватимуться? ЧИ ВМІЮ
  3. Користуючись картою «Тектонічна карта світу», визначте сучасні літосферні плити та напрямки їхнього переміщення.
  4. За малюнками 9, 10 визначте, які форми рельєфу материків і ділянки океанів утворюються під час зіткнення літосферних плит.