ПЕРСПЕКТИВИ ГЕОГРАФІЇ

Як свідчить цей вступний розділ, наше глобально-регіональне дослідження не є просто описом місцин та ареалів. Ми поєднали вивчення світів і регіонів з поглядом на географічні ідеї та концепти — поняття, узагальнення і базові теорії, які формують цю дисципліну. Ми використовуємо цей метод у подальших розділах, аби краще ознайомитися зі світом і самою географією. Відтепер ви знаєте, шо географія є багатогранною дисцип

ліною з широким діапазоном. Її часто описують як суспільну науку, але це правильно лише наполовину; фактично географія лежить посередині між суспільними і природничими науками. Багато понять і концептів, які будуть вам траплятися, враховують численні взаємозв’язки між людським суспільством і природним довкіллям.

Регіональна географія дає нам змогу сприймати 52 світ всеохоплююче. Як ми вже бачили, регіональна географія бере інформацію з багатьох джерел, щоб створити загальний вигляд нашої поділеної Землі.

Ці джерела не випадкові. Вони формують система- 53 тичну (або компонентну) географію. Дослідження у систематичних сферах географії робить наші узагальнення реальними у глобальному масштабі. Як показує рисунок 1-13, ці систематичні сфери тісно пов’язані з іншими дисциплінами. Наприклад, географія культури співвідноситься з антропологією; саме просторовий аспект вирізняє географію культури. Економічна географія зосереджується на просторових вимірах економічної діяльності; політична географія концентрується на просторових характеристиках політичної поведінки. Інші просторові сфери охоплюють географію історичну, медичну, поведінкову, сільськогосподарську, географію побережжя і географію довкілля. Ми також докладатимемося на інформацію з біогеографії, географії морів та океанів, географії населення і кліматології (як ми це робили вище).

Ці систематичні сфери географії мають такі назви тому, що їхній підхід глобальний, а не регіональний. Візьмімо, наприклад, географічне дослідження міст — урбаністичну географію. Урбанізація є процесом, поширеним по всій Землі, і географи-урбаністи визначають певні види суспільної діяльності, які властиві у тій чи іншій формі для усіх міст. Але для міст також характерні регіональні особливості. Модель японського міста цілком відмінна від, скажімо, африканського міста. Тому регіональна географія щось бере від систематичної сфери урбаністичної географії, але й доповнює цю регіональну перспективу.

У наступних розділах ми покладатимемося на ці компонентні сфери, щоб краще зрозуміти світи і регіони. У результаті ви осягнете зміст дисципліни географії і специфіку регіонів, які ми досліджуємо. Ви пересвідчитеся, що географія є реальною і практичною дисципліною, коли вона приходить до розуміння проблем нашого динамічного світу і намагається розв’язати їх (див. вставку «Чим займаються географи?»).

51

ЗВ’ЯЗОК ГЕОГРАФІЇ З ІНШИМИ НАУКАМИ

РИСУНОК 1-1 з

Чим займаються географи?

Компонентний (систематичний) просторовий аспект та регіональні дослідження близькі за тематикою і слугують стимулом розвитку географії. До географів-практиків належать фізико-географи, принциповими інтересами яких є дослідження геоморфології (поверхні Землі), клімату і погоди, рослинності та ґрунтів, а також менеджмент водних та інших ресурсів.

Є також географи, чиї дослідження і виклади концентруються на екологічних взаємозв’язках між природною і суспільною сферами. Вони вивчають вплив людства на природне довкілля та вплив середовища (включно з таким штучним вмістом, як забруднення повітря і води) на окремих людей і суспільство.

Інші географи є регіональними спеціалістами, які часто працюють для владних структур, планових

органів і багатонаціональних корпорацій по окремих регіонах Землі.

Ще одна група географів, яка сьогодні охоплює найбільше практиків, присвятила себе тематичним або систематичним субсферам, таким як урбаністична географія, економічна географія і географія культури (див. рис. 1-13). Вони виконують різні завдання, пов’язані з ідентифікацією і розв’язанням (з допомогою розроблення політики і планування) просторових проблем у своїх спеціалізованих сферах. І, як і в минулому, залишається багато географів, що поєднують своє захоплення просторовими питаннями з технічними ноу-гау.

Комп’ютеризована картографія, географічні інформаційні системи і навіть інжиніринг довкілля належать до спеціалізацій понад 10 000 професійних географів Північної Америки.