ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ

ПРОЧИТАЙТЕ І ДІЗНАЄТЕСЯ

І Про географічні пояси.

І Про широтну зональність і вертикальну поясність на материках.

І Про географічні пояси. Кліматичні пояси Землі є підставою для виділення географічних поясів — найбільших зональних природних комплексів географічної оболонки. Географічні пояси виділяють переважно за кількістю сонячної енергії і характером переміщення повітряних мас. Незважаючи на певну їхню однорідність, усередині пояси розділяють на берегові та внутрішні (континентальні) сектори. Вони мають різне зволоження і різний ступінь континентальності клімату, відрізняються режимом випадання опадів, сезонними ритмами, різним набором і напрямком простягання природних зон. Для кожного географічного поясу на материках характерний свій набір природних зон (мал. 24).

МОЇ ДОСЯІДЖ ЕН Н Я

Проаналізуйте карту географічних поясів і природних зон (на фор-

заці підручника) і визначте: а) скільки географічних поясів пере-
тинає кожний материк і океан; б) материк і океан, який перетинає
найбільша й найменша кількість географічних поясів; в) який гео-
графічний пояс і на якому материку охоплює найбільшу площу.

40

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image102.jpeg

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image103.jpeg

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image104.jpeg

савани і рідколісся

степи

лісостепи

лісотундра

тундра

пустелі і напівпустелі

8,5

8,7

20,0

ЗА

5,8

17,0

2,4

Ж

7,6

7,4

3,8

«з|з»

24,2

7,0

5,6

4,5

18,0

еквато

ріальний

субеквато

ріальний

тропічні

суб-

тропічні

помірні

суб

полярні

полярні

Мал. 24. Географічні пояси і природні зони (млн км2)

І Про широтну зональність і вертикальну поясність на материках.

Природні зони меншою мірою, ніж пояси, мають широтну орієнтацію.
Причина полягає в тому, що на формування природних зон, крім темпе-
ратурних умов, значно впливають ще й умови зволоження території.
У різних географічних поясах повторюються такі самі чи подібні природні
зони. Наприклад, лісові зони є в екваторіальному, субекваторіальному,
тропічному, субтропічному й помірному поясах. У кількох поясах пошире-
ні також зони напівпустель і пустель, степу, лісостепу та саван і рідко-
лісся. Учені пов’язують це з повторенням однакових співвідношень тепла
й вологи на різних материках. Це явище назвали природною зональніс-
тю. Природну зональність на рівнинах називають горизонтальною, або
широтною. У горах зміну природних комплексів з висотою називають
вертикальною поясністю. Кількість вертикальних поясів залежить від
географічного положення гірської системи та від її висоти (мал. 25).

Кожна природна зона — це своєрідний природний комплекс, який відрізня-
ється своїми зональними особливостями природних компонентів: типом кліма-
ту» ґрунтів, рослинності й тваринного світу, ландшафтами. Так, у зоні тайги,
мішаних та екваторіальних лісів пе-

реважають лісові ландшафти, а, напри-
клад, у зоні лісостепу — степові й лісові
ландшафти. Загалом найвиразнішими
компонентами, за якими можна впізнати
природну зону, є рослинність і тваринний
світ. Наприклад, в екваторіальному лісі
ростуть велетенські ліани, завдовжки по-
над 200 м, а також рафлезія, квітка якої в
діаметрі сягає 1 м. Тут мешкають і гігант-
ські метелики з розмахом крил до ЗО см,
кобри завдовжки до 5 м, а найбільша з
існуючих нині змій — анаконда — сягає за-
вдовжки 11 м! Екваторіальні вологі ліси
можна впізнати також за багатоярусною
рослинністю, а мішані — за поєднанням
хвойних і листяних порід дерев.

Вічнозелені

твердолисті ЛІСИ

і чагарники

Широта

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image105.jpeg

Мал. 25. Природна зональність

41

РОЗДІЛ

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image106.png

\ZlVEOd

Лісові зони помірного поясу мають значне поширення в межах північ-

рослинний світ багатий, проте менш різноманітний за видами дерев, ніж
в екваторіальних лісах. Він представлений як хвойними, так і листяними
породами дерев. Природні зони помірного поясу найбільше змінені люди-
ною у процесі господарської діяльності.

У саванах і рідколіссях трав’яна рослинність чергується з окремими
групами дерев, такими як акації, евкаліпти, баобаби. Безлісі природні
зони є і в помірному поясі. Це — степи і тундра, які охоплюють значні
простори на двох материках — у Євразії та в Північній Америці.

Розріджена пригнічена рослинність — це особливість зони пустель майже
на всіх материках і в більшості географічних поясів. Особливими умовами
відрізняються арктичні та антарктичні пустелі, які майже повністю вкриті
льодом. На перший погляд така пустеля здається взагалі безжиттєвою.

Детально з особливостями природних зон ви ознайомитеся, вивчаючи
материки.

Місцеві «імена» природних комплексів. Незважаючи на те, що
однотипні ландшафти в природних зонах материків схожі, вони часто мають свої
регіональні назви. Так, в Євразії степові ландшафти називаються степом, на півдні
Південної Америки — пампою, в Північній Америці — прерією; гірські сухі південноаме-
риканські степи, що розташовані на висоті 3000-4000 м, — пуною. Навіть у межах од-
ного материка однотипні ландшафти можуть мати різну назву. Наприклад, різні
африканські пустельні комплекси називають хамадою, серіром, ергом.

ЧИ ЗНАЮ

 1. Які зональні природні комплекси існують на материках?
 2. Який материк перетинає найбільша кількість географічних поясів?

ЧИ РОЗУМІЮ

 1. Чим відрізняються між собою географічні пояси і природні зони?
 2. Чим відрізняються лісові природні комплекси помірного й екваторіального
  географічних поясів?

ЧИ ПОЯСНЮЮ

 1. Чому в межах географічних поясів виділяють природні зони?
 2. Чим зумовлений різний набір природних зон в екваторіальному й помірному
  географічних поясах?

ЧИ ВМІЮ

 1. Користуючись картою «Географічні пояси і природні зони», визначте, які
  природні зони й ландшафти займають найбільшу площу на материках.
 2. За картою з’ясуйте, у яких поясах і природних зонах розташована територія
  України і ваш населений пункт.

них материків. Це зони тайги, мішаних лісів і широколистих лісів. їхній

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image107.jpeg

НОТАТКИ ДО ТЕМИ

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image108.jpeg

ПРОЧИТАЛИ — ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ!

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image109.jpeg

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image110.jpeg

ПІ/^У^^МОииаааааатттлаталииаиллтлятилаиа

Материки та океани — великі природні комплекси географічної оболонки

Рельєф материків та океанів формувався впродовж тривалого геологічного часу.

Основними відтинками геологічного часу є ери.

Платформам у рельєфі материків відповідають рівнини, областям складчастості — гори.

Головними чинниками формування клімату материків є сонячна енергія, характер підстильної поверхні, переміщення повітряних мас. На кожному материку, залежно від розташування у кліматичних поясах, переважають свої типи клімату.

Географічні пояси — найбільші зональні природні комплекси материків. Географічні пояси поділяють на природні зони.

Природні зони відрізняються переважанням певних ландшафтів, що пояснюється співвідношенням тепла і вологи.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image111.jpeg

ПЕРЕВІРИМО СЕБЕ

підсумковий контроль знань та вмінь

Материки та океани — великі природні комплекси
географічної оболонки

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image112.jpeg

 1. Зазначте складчасті гори на материку Євразія:

А Анди Б Гімалаї В Скандинавські Г Уральські

 1. Оберіть тип клімату, який формується на східних узбережжях материків у різних кліматичних поясах:

А континентальний В середземноморський

Б мусонний Г екваторіальний

3. Визначте відповідність між формою рельєфу й тектонічною структурою:

1 Східноєвропейська рівнина А
2 Карпати Б
3 Західносибірська рівнина В
4 Аппалачі г
д

Кайнозойська область складчастості Палеозойська область складчастості Мезозойська область складчастості Давня платформа Молода платформа

 1. Оберіть характерні риси високогірного рельєфу:
 2. глибокі міжгірні улоговини 5 гострі вершини
 3. неглибокі міжгірні улоговини 6 вершини згладжені
 4. пологі схили 7 немає льодовиків
 5. круті схили
 6. Оберіть природні зони, які поширені в помірному географічному поясі Північної півкулі:
 7. тайга 5 мішані ліси
 8. тундра 6 савани і рідколісся
 9. перемінно-вологі ліси 7 твердолисті ліси й чагарники
 10. лісостеп