НАСЕЛЕННЯ.
ДЕРЖАВИ

ПРОЧИТАЙТЕ І ДІЗНАЄТЕСЯ

І Як формувалося населення Південної Америки.

Ь Які особливості розміщення населення на материку.
І Про держави Південної Америки.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image256.jpeg

і Як формувалося населення Південної Америки. Населення Південної Америки сформувалося внаслідок змішання корінних мешканців з переселенцями, що прибули сюди насамперед з Європи. Корінне населення — індіанці — належить до американської гілки монголоїдної раси (мал. 76). До приходу європейців індіанці, що населяли рівнини материка, мали родоплемінний лад. Вони ходили на полювання, рибалили, збирали їстівні рослини. В Андах і на узбережжі Тихого океану утворилися сильні індіанські держави з високим рівнем землеробства і скотарства, ремеслами, розвинутим мистецтвом і містами (мал. 77).

\

НОТАТКИ ДО ТЕМИ

Символ Імперії інків. Мачу-Пікчу («стара вершина») — давнє місто інків,
розташоване на висоті 2400 м на вершині гірського хребта в Перу (мал. 77). Це місто
було створене як священний гірський притулок великим правителем інків Пачакуте-
ком за сторіччя до завоювання його імперії, тобто приблизно в 1440 році, і функціону-
вало до 1532 року, коли іспанці вторгнися на територію імперії, після чого місто
покинули його мешканці. Місто залишалося забутим протягом століть і знову отрима-
ло всесвітню відомість у 1911 році. Відтоді Мачу-Пікчу стало важливою туристичною
пам’яткою. Територію навколо міста 1981 року було проголошено історичним заповід-
ником, який 1983 року внесено до світової спадщини ЮНЕСКО, а на початку XXI ст.
визнано одним із 8 чудес світу.

Іспанці та португальці, що підкорили індіанські народи Південної Америки, завезли сюди в ХУІ-ХІХ ст. для роботи на плантаціях мільйони

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image257.jpeg

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image258.jpeg

Мал. 76. Індіанці племені
шукано — мешканці Амазоші

100

Мал. 77. Мачу-Пікчу

негрів-рабів з Африки. Нащадків від шлюбів негрів та європейців називають мулатами, індіанців і негрів — самбо, європейців та індіанців — метисами.

Починаючи з XIX ст., після проголошення південноамериканськими країнами незалежності, кількість переселенців на материк з Європи та Азії збільшується. Особливо багато переселенців прибуває з Німеччини, Італії, Греції, Китаю, Японії, Росії та України. Людей, що переселилися до Південної Америки пізніше, відносять до прийшлого населення. Вони зберігають свою мову, звичаї, культуру, утворюючи в деяких країнах значні за кількістю населення групи — діаспори.

Нині на Південноамериканському континенті мешкає 388 млн осіб. Щорічний природний приріст населення становить близько 2 %.

І Які особливості розміщення населення на материку. Населення на материку розміщується дуже нерівномірно. На сході Південної Америки середня густота висока і становить близько 100 осіб на 1 км2. Також досить густо заселені гірські райони Андійського заходу: 50-100 осіб на 1 км2. Проте середня густота населення на континенті — усього 21 особа на 1 км2. Цей показник один з найнижчих у світі.

Останніми роками активно освоюють внутрішні райони материка, особливо Амазонську низовину. Різко зросло переміщення сільського населення в міста. Нині переважають великі міста, яких на континенті налічують понад 200. Так, досить швидко зростає кількість міського населення у Бразилії: на сьогоднішній день воно перевищує 80 %. З ЗО міст-мільйоне- рів Латинської Америки 13 розташовані у Бразилії.

Найбільші з них Сан-Паулу — економічна столиця країни, де заробляють на життя; Ріо-де-Жанейро — культурний центр, де насолоджуються життям (мал. 78); Бразиліа — адміністративна столиця держави, що дістала назву архітектурної поеми XX ст.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image259.jpeg

І Про держави Південної Америки. До початку XIX ст. на континенті переважали колонії, залежні від європейських держав. З 1820 року колонії почали відокремлюватися від держав-метрополій, що супроводжувалося

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image260.jpeg

РОЗДІЛ 2

І \ZlVSO

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image261.jpeg

війнами за незалежність. Нині на політичній карті Південної Америки розташовано 12 незалежних держав. Усі вони належать до країн, що розвиваються. Спірною територією між Великою Британією та Аргентиною є Фолклендські острови. А Гвіана ще й досі залишається заморською територією Франції.

За рівнем економічного розвитку, розмірами території та кількістю населення серед держав Південної Америки виділяють Бразилію, Аргентину, Чилі. Для них характерні порівняно високий рівень розвитку промисловості та сільського господарства. Натомість у більшості інших держав переважає монокультурний розвиток сільського господарства, а також гірничодобувні галузі промисловості. Так, більшу частину свого доходу Болівія отримує за рахунок продажу газу й олова, Венесуела та Еквадор — нафти, Колумбія — кави і квітів, Перу — риби та рибопродуктів.

У господарстві країн поряд з позитивними змінами останніх років існує й ряд проблем. Так, зросла залежність від розвинених країн світу, посилилося розшарування серед населення за рівнем доходів, збільшилася кількість бідних людей. Надзвичайно актуальна проблема влаштування людей на роботу. Стрімко зростає кількість безробітних.

Україна та держави Південної Америки підтримують тісні зв’язки. Так, документ про поглиблення відносин дружби і співробітництва з Україною підписала Бразилія. Головними для співробітництва видами діяльності між державами є аерокосмічна, металургія, енергетика. Дві держави співпрацюють з видобутку нафти і газу, у галузі науки, культури і туризму. Україна постачає в Бразилію переважно зерно.

Відносини розвиваються також між Україною та Аргентиною. До перспективних сфер співробітництва належать машинобудування, енергетика, літакобудування, обмін авіаційними та космічними технологіями, співробітництво в освіті, медицині, культурі. З Аргентини до України надходять продукти харчування, шкіра, яловичина, тютюн, олійне насіння, лікарські рослини, фарбники тощо. А з нашої держави до Аргентини везуть чорні метали, авіаційні двигуни, добрива, трактори тощо.

мої І_Д_Ж_Е_Н_1^

Користуючися додатковими джерелами знань, підберіть інфор-

мацію про українців, що мешкають в країнах Південної Америки.
Складіть таблицю, у якій зазначте район проживання українців,
чисельність українців, види їхньої діяльності.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5 (закінчення)

Позначення на контурній карті географічних об’єктів ма-
терика

Позначте на контурній карті держави та їхні столиці: Бра-
зилія, Аргентина, Чилі.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image262.jpeg

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image263.jpeg

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image264.jpeg

102

^ ПРОЧИТАЛИПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ!

ЧИ ЗНАЮ

 1. Як формувалося населення Південної Америки?
 2. Яка середня густота населення на континенті?

ЧИ РОЗУМІЮ

 1. Чим зумовлене нерівномірне розміщення населення на материку?
 2. Чим відрізняються мулати, самбо і метиси?

ЧИ ПОЯСНЮЮ

 1. Чому постійно зростає кількість міського населення в країнах Південної Америки?
 2. Чому на материку переважають країни, що розвиваються?

ЧИ ВМІЮ

 1. Позначте на контурній карті місця з найбільшою і найменшою густотою населення на материку.
 2. Позначте на контурній карті райони компактного проживання українців на материку.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image265.jpeg

ШСУМУЙМО’

Південна Америка

Південна Америка простягається від екваторіального до помірного поясу Південної півкулі.

Європейці почали інтенсивно освоювати материк після подорожей X. Колумба.

У XIX ст. на континенті здійснювали наукові дослідження Александр Гумбольдт і Чарльз Дарвін.

У Південній Америці переважає рівнинний рельєф, сформований на давній платформі.

На заході та півночі Південної Америки простяглася молода за віком потужна гірська система Анд.

Материк багатий на різноманітні корисні копалини.

Південна Америка — найвологіший материк земної кулі, на більшій частині якого не спостерігаються великі температурні контрасти впродовж року.

Типи клімату на рівнинах змінюються послідовно від екваторіального до помірного, у горах — з висотою.

Більшість річок материка належить до басейну Атлантичного океану У Південній Америці протікає Амазонка — найбільша за площею басейну і водністю річка світу.

На материку розташоване найбільше високогірне озеро світу — Тітікака. На рівнинах материка переважають ландшафти зони вологих екваторіальних лісів та саван і рідколісся, в Андах спостерігається зміна ландшафтів з висотою.

Природа континенту дуже змінена людиною.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image266.jpeg

103

РОЗДІЛ 2

І \ZlVSO

Населення Південної Америки складається з корінного, прийшлого
і змішаного.

Найбільша кількість населення розміщена на сході материка.
Держави Південної Америки належать до країн, що розвиваються.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image267.jpeg

ПЕРЕВІРИМО СЕБЕ

тематичний контроль знань та вмінь

Південна Америка

 1. Зазначте, у якому географічному поясі переважно розташована Південна Америка: А помірному В тропічному

Б субтропічному Г субекваторіальному

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image268.jpeg

 1. Оберіть профіль, який відповідає особливостям рельєфу Південної Америки:

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image269.jpeg

В

г

3. Визначте відповідність між природною зоною Південної Америки і назвою тварини:

1 кайман А сельва
2 страус нанду Б перемінно-вологі ліси
3 деревна жаба В савани і рідколісся
4 тапір г напівпустелі й пустелі
д пампа
 1. Оберіть найважливіші риси клімату Південної Америки:
 2. переважає додатна температура повітря протягом року
 3. значні контрасти температури повітря за сезонами
 4. переважає тропічний пустельний тип клімату
 5. панують повітряні маси з Атлантики
 6. переважає субекваторіальний тип клімату
 7. на сході переважає високогірний тип клімату
 8. середня річна кількість опадів удвічі більша, ніж на інших материках
 9. Зазначте особливості складу й розміщення населення Південної Америки:
 10. висока середня густота населення
 11. низька середня густота населення
 12. населення розміщене рівномірно
 13. значна кількість прийшлого населення
 14. корінне населення — індіанці
 15. корінне населення — аборигени
 16. сформувалися особливі групи населення через змішення рас

104