§ 6—7. Воєнні кампанії та події 1917—1918 рр.

За Цим Параграфом Ви Зможете: пояснювати, як вплинули на хід війни вступ у неї США та Лютнева револю- ція в росії; характеризувати розгор- тання воєнних дій у 1917—1918 рр.; визначати особливості розпаду Ав- стро-Угорщини і революції в німеч- чині; характеризувати результати й наслідки Першої світової війни.
ПригаДайте
1. Якими були особливості держав- ного устрою російської, Австро-Угор- ської та німецької імперій на початку XX ст.? 2. Якими були причини Пер- шої світової війни?

ВСтуП СШа у Війну. США тривалий час утримувалися від вступу у війну, постачаючи зброю, боєприпаси і продо- вольство країнам Антанти й одночасно здійснюючи торгівлю з їхніми противниками через нейтральні країни. Однак США були зацікавлені в перемозі Антанти. У роки війни вони нада- ли державам Антанти та її союзникам кредитів на суму понад 10 млрд доларів і бажали повернути ці кошти. Також правлячі кола США, прагнучи відігравати вагому роль у світі, усвідомлю- вали, що без участі у війні не зможуть претендувати на частку
в розподілі «післявоєнного пирога».
Приводом для вступу США у війну стало рішення прав- лячих кіл Німеччини з 1 лютого розгорнути необмежену під- водну війну, у якій вони вбачали єдиний шлях до перемоги. Німецький уряд дозволяв США відправляти до Великої Брита- нії лише одне судно на тиждень за умови дотримання суворих вимог (визначений маршрут, спеціальний колір судна тощо). Це викликало обурення американського уряду. 3 лютого 1917 р. президент США В. Вільсон оголосив про розрив дипломатичних відносин із Німеччиною, а 6 квітня Конгрес заявив про вступ у війну на боці Антанти. Через рік на Західному фронті вже було 2 млн американських солдатів та офіцерів під команду- ванням генерала армії США Дж. Першинга. Вступаючи у ві- йну, США не стали зв’язувати себе будь-якими союзницькими угодами, розраховуючи завдяки цьому на мирних переговорах після завершення війни відігравати роль головного арбітра.

2 арорСеійСьк ВолюЦія 1917 р. На початку 1917 р. Росію

джон Першинг, генерал армії США

охопила політична криза, викликана загостренням еконо- мічних і соціальних проблем, поразками на фронтах і недовірою до правлячих кіл країни в їхній здатності завершити війну. У лютому 1917 р. антивоєнні й соціальні виступи в Росії на- були значних масштабів і переросли в революцію, у результаті якої було повалено монархію. Ці події здобули назву Лютневої революції, що є складовою Російської революції 1917 р.
На початку березня влада перейшла до Тимчасового уряду, а цар микола II зрікся престолу. Монархія в Росії припинила існування.
Тимчасовий уряд прагнув урятувати країну від безвладдя, організувати й провести вибори до Установчих зборів, які ви- значать майбутні форми правління та устрою Росії. В Україні в цей час влада перейшла до Центральної Ради.
Однак ліві, зокрема більшовики, очолювані Володимиром леніним, який повернувся з еміграції, прагнули продовжити революцію й захопити владу. Вони планували зробити це через Ради солдатських і робітничих депутатів. Виникло двовладдя. Заяви Тимчасового уряду про вірність зобов’язанням перед со- юзниками у війні й продовження її до перемоги викликали не- вдоволення в країні. Користуючись цим, а також погіршенням ситуації, більшовики вели агітацію проти Тимчасового уряду.

§ 6—7. Воєнні кампанії та події 1917—1918 рр.

Верховний головнокомандувач російської армії Лавр Корнілов у другій половині серпня 1917 р. спробував встановити військову диктатуру на період до скликання Установчих зборів, для того щоб урятувати Росію і не допустити до влади більшовиків. Од- нак заколот Л. Корнілова провалився.
24—25 жовтня 1917 р. більшовики здійснили збройне повстан- ня в Петрограді й захопили владу. Унаслідок Жовтневого пере- вороту Тимчасовий уряд було повалено та встановлено владу більшовиків. Розпочався процес становлення більшовицької дик- татури. В Україні після подій у Петрограді було проголошено створення Української Народної Республіки (УНР). Більшови- ки, щоб встановити на українських землях свою диктатуру, розгорнули війну проти УНР.
Плани держав Антанти стосовно воєнної кампанії на 1917 р. передбачали одночасний наступ на всіх європейських фронтах. Початок Російської революції зробив неможливим наступ росій- ських військ. Під впливом революційних подій у Росії хвиля страйків під антивоєнними гаслами прокотилася Великою Бри- танією, Францією, Італією, Німеччиною та Австро-Угорщиною. У Великій Британії в 1917 р. відбулося 730 страйків, у яких взяли участь у 3,2 разу більше учасників, ніж у 1916 р. В Іта- лії із травня 1917 р. відбувалися страйки й демонстрації під гаслами «Миру і хліба!», «Зробимо так, як у Росії!». У Німеч- чині у квітні 1917 р. на воєнних заводах Берліна й Лейпцига страйкувало понад 300 тис. осіб. У Франції цілі батальйони й полки відмовлялися йти на фронт та в атаку.
На Східному фронті у квітні-травні 1917 р. розпочалися масові братання німецьких і російських солдатів, почастішали випадки непокори солдатів наказам офіцерів і відмови стріляти в противника.
Ставлення до Російської революції у правлячих колах вою- ючих держав різнилося. У країнах Антанти побоювалися пер- спективи виходу Росії з війни, у Німеччині та Австро-Угорщині відновилися сподівання на досягнення перемоги.

Воєнні Дії в 1917 р. Наприкінці 1916 р. генеральні штаби держав Антанти домовилися навесні 1917 р. здійснити од- ночасний наступ на всіх європейських фронтах із метою звіль- нення територій своїх і союзних країн від німецьких військ. Командування блоку Центральних держав у планах на 1917 р. вирішило дотримуватися оборони. Німеччина великі надії по- кладала на підводну війну. До літа 1917 р. кількість суден (пе- реважно британських), що загинули від атак німецьких підвод- них човнів, постійно зростала. Однак Антанті вдалося знайти
ефективний засіб захисту від них — «систему конвоїв».
На початку 1917 р. під час весняної кампанії на Західному фронті в районі міста Реймс за наказом нового французького командувача генерала Робера Нівеля, який керував операцією, війська Антанти атакували противника. Наступ провалився й увійшов в історію як «бійня генерала Нівеля». За п’ять тижнів військової операції лише французькі війська втратили понад 180 тис. загиблими й пораненими.

Лавр Корнілов

Постріл «Аврори» (сигнал
до початку збройного повстання в Петрограді в жовтні 1917 р.). Художник Соломон Боїм. 1947 р.
25

розділ I. Перша світова війна. Війна та революції

Французький генерал робер нівель. Художник Александр Колдер, 1914 р.

Французький генерал Анрі Філіпп Петен

Жертви гірчичного газу — іприту. 1917 р.
26

Ці події викликали обурення у французькій армії, у 16 кор- пусах відбулися виступи військових. Щоб їх заспокоїти, Р. Ні- веля усунули з посади. Новий командувач генерал Анрі Філіпп Петен (герой оборони Вердена) жорстокими заходами й деяким покращенням умов перебування солдатів на фронті навів лад у військах.
У липні—листопаді 1917 р. британські та французькі війська здійснили велику наступальну операцію в районі містечка Іпр, намагаючись прорвати Німецький фронт. Її результати були несуттєвими, але супроводжувалися великими втратами з обох сторін. 12 липня 1917 р. німецьке командування, намагаючись зупинити наступ противника, наказало вперше застосувати під Іпром ще одну нову хімічну зброю — гірчичний газ, який зго- дом за місцем боїв назвали іпритом. У листопаді-грудні війська Антанти здійснили вдалу наступальну операцію в районі міста Камбре, яку назвали «тріумфом танків». У ході операції 378 бри- танських танків у взаємодії з піхотою та авіацією завдали удару по добре укріпленій обороні противника і прорвали її. Проте розвинути успіх британські війська не змогли.
Основний тягар операцій на Західному фронті в 1917 р. після весняних поразок французької армії ліг на британську. Ціною величезних втрат вони змогли лише дещо потіснити ні- мецькі війська. Втрати британської армії становили 380 тис. загиблими й пораненими, німецької — 240 тис. осіб.
У липні 1917 р. на Східному фронті на львівському напрям- ку перейшли в наступ російські війська. Однак він завершився провалом і величезними втратами російської армії.
Німецькі й австро-угорські війська перейшли в контрнас- туп, остаточно вибили російську армію з Галичини, на території Балтії захопили Ригу і встановили контроль над Ризькою за- токою. На Сході, як і на Заході, воювали неохоче. Війна пере- творилася на непотрібну й незрозумілу для більшості бійню.
Восени 1917 р. Антанта зазнала поразки на Італійському фронті. 24 жовтня німецькі й австро-угорські війська після по- тужного артилерійського удару з використанням хімічних сна- рядів атакували переважаючі італійські сили поблизу гірського селища Капоретто. Італійська армія була розбита та втікала в па- ніці. Близько 300 тис. італійських солдатів опинилися в полоні, а 130 тис. осіб загинуло. Німецькі та австро-угорські війська вийшли до найважливіших центрів Італії. Поразка під Капорет- то стала катастрофою для італійської армії, що взагалі не мала жодної справжньої перемоги за роки війни. Лише термінове пе- реміщення на Італійський фронт 12 британських і французьких дивізій урятувало Італію від поразки.
У листопаді 1917 р. голови урядів Великої Британії, Фран- ції, Італії та США утворили Вищу військову раду «для забез- печення найкращої координації на західноєвропейському во- єнному театрі».
Тим часом Росія, де до влади прийшли більшовики, стрімко змінювала курс. Оголосивши «Декрет про мир», вони звернули- ся із закликом до всіх воюючих держав укласти мир без анек- сій і контрибуцій. 15 грудня Росія домовилася з Німеччиною

§ 6—7. Воєнні кампанії та події 1917—1918 рр.

та Австро-Угорщиною про перемир’я на Східному фронті. Рані- ше питання про перемир’я з австро-німецьким командуванням також узгодила Румунія.

Воєнні Дії в 1918 р. Останній рік війни розпочався важли- вою політичною подією. 8 січня президент США В. Вільсон, виступаючи в Конгресі, оприлюднив «14 пунктів», де висловив своє бачення принципів побудови міждержавних відносин у піс-
лявоєнному світі. Вони передбачали:
1) відкриті мирні договори;
2) свободу судноплавства;
3) усунення економічних бар’єрів;
4) встановлення гарантій для забезпечення скорочення озброєнь;
5) справедливе врегулювання колоніальних питань;
6) визволення від німецької окупації території Росії та надання їй безперешкодних можливостей для визначення політично- го розвитку, національної політики і вступу до «співтова- риства вільних націй»;
7) визволення й відновлення Бельгії;
8) повернення Франції Ельзасу та Лотарингії, звільнення оку- пованих районів Франції;
9) уточнення кордонів Італії згідно з національними ознаками;
10) надання автономії народам Австро-Угорщини:
11) визволення від німецької окупації Румунії, Сербії та Чор- ногорії, надання Сербії виходу до моря;
12) самостійне існування турецьких та автономія інонаціональ- них частин Османської імперії;
13) відновлення Польської держави;
14) утворення Ліги Націй.
Поява цього документа мала значний вплив на громад- ськість воюючих країн і ситуацію на фронтах.
На початку 1918 р. на Західному фронті німецьке коман- дування прагнуло завдати поразки британським і французьким силам, перш ніж до Франції прибудуть американські війська. При цьому важливе значення для нього мала ситуація на Схо- ді. У Брест-Литовську із грудня 1917 р. тривали переговори про мир між Німеччиною і радянською Росією. У них також брала участь делегація УНР. 9 лютого 1918 р. УНР підписала угоду про мир із Центральними державами й домовилася з Німеччиною та Австро-Угорщиною про збройну допомогу для звільнення від радянських військ. Натомість радянська сторона на катего- ричну вимогу делегації Центральних держав підписати договір відповіла відмовою й залишила Брест-Литовськ.
У лютому 1918 р. війська Центральних держав розпочали загальний наступ на всьому Східному фронту від Балтійського до Чорного моря. Кількість їхніх сил досягала 450 тис. осіб. На території України вони діяли як союзники УНР у бороть- бі проти більшовиків. Наступ припинився, лише коли Росія прийняла продиктовані умови й 3 березня 1918 р. підписала Брестський мирний договір. За ним радянська Росія втратила близько 800 тис. км2 території, яка раніше належала Російській імперії.

італійські полонені після поразки
в битві під Капоретто восени 1917 р.

анексія — насильницьке при- єднання, захоплення, утриман- ня однією державою території або частини території іншої держави.

«14 пунктів» В. Вільсона (напис на столі: «Європейське
дитяче шоу»). Карикатура 1918 р.

Підписання мирного договору
в Брест-Литовську 3 березня 1918 р.
27

розділ I. Перша світова війна. Війна та революції

Французький маршал Фердінанд Фош

Брестський мир дозволив німецькому командуванню пере- кинути значну частину військ зі Східного на Західний фронт. Наприкінці березня тут розпочалися атаки німецької армії. До початку червня вона здійснила три наступальні операції під спільною назвою «битва кайзера», або операція «Мішель». Німецькі війська досягли значних тактичних успіхів, захопили багато полонених, трофеїв і просунулися вперед. Застосувавши нову тактику прориву оборони противника штурмовими група- ми, озброєними мінометами, легкими кулеметами та гранатами, у червні 1918 р. німецька армія перейшла річку Марну й на- близилася до Парижа.
У середині липня 1918 р. розпочалася битва на Марні, подана
офіційною німецькою пропагандою як «битва за мир». Однак напередодні наступу німецьке командування було не спроможне забезпечити ані кількісної переваги, ані раптовості операції.
«Друга Марна», як і в 1914 р., стала місцем, де вирішувалася доля Західного фронту. Над столицею знову виникла загроза захоплення. Німецькі війська обстрілювали її з далекобійних гармат («Велика Берта») і бомбардували авіацією. Проте вар- варський обстріл Парижа не мав великого воєнного значення. Резерви Німеччини швидко вичерпалися, і наступ зупинили. Досягти головної мети й розбити британсько-французькі вій- ська до прибуття американських військ німецьке командування не змогло.
18 липня за наказом французького генерала фердінанда
фоша, головнокомандувача союзних військ, британська і фран- цузька армії перейшли в контрнаступ і відкинули німецькі вій- ська від Марни. Перемога союзників завдала болючого удару німецькій армії та дозволила їм остаточно перебрати страте- гічну ініціативу. При цьому становище Антанти покращували американські війська, що безперервно прибували на фронт. 8 серпня союзники неочікувано для німецького командуван- ня перейшли в наступ біля міста Ам’єн. Німецькі позиції були знищені щільним артилерійським обстрілом і атакою британ- ських танків. За один день було знищено 16 німецьких диві- зій. Німецький генерал Е. Людендорф визнав, що «8 серпня є чорним днем німецької армії в історії світової війни». У серп- ні-вересні армії Антанти продовжували безперервний наступ на різних ділянках Західного фронту, витісняючи німецькі війська із Франції та Бельгії.

ЗаВерШення Війни. Швидко погіршувалася ситуація в дер- жавах-союзницях Німеччини. У вересні 1918 р. спалахнуло повстання в болгарській армії. Після того як повстанці рушили на столицю країни, уряд наприкінці вересня в Салоніках підпи- сав без заперечень умови запропонованого Антантою перемир’я.
Наприкінці жовтня про свою капітуляцію заявила Османська імперія.
В Австро-Угорщині загострення внутрішніх суперечно- стей призвело до її розпаду як держави. Чехія і Словаччина утворили незалежну Чехословацьку республіку. На початку листопада від Австрії відокремилася Угорщина. У Галичині

§ 6—7. Воєнні кампанії та події 1917—1918 рр.

утворилася Західноукраїнська Народна Республіка. Сама Ав- стрія стала єдиним у тогочасній Європі прикладом революції в межах конституційного права. У жовтні 1918 р. після зре- чення імператора провідні австрійські політичні партії домо- вилися діяти за конституцією та не чинити спроб захопити владу силою. Уклавши угоду про співробітництво, депутати рейхстагу (імперського представницького органу) оголосили про створення демократичної держави — Австрійської респу- бліки. Цим вони забезпечили наступництво й одночасно до- корінну зміну існуючого ладу в країні.
3 листопада командування австро-угорської армії капі- тулювало й підписало перемир’я з Антантою. Того самого дня в Німеччині спалахнула революція. Країну проголосили республікою. Позбавлений престолу імператор Вільгельм II ви- їхав до Нідерландів. Уряд Німецької республіки сформував делегацію, яка 7 листопада прибула на залізничну станцію Ротонд у Комп’єнському лісі для переговорів про перемир’я. Со- юзники в ультимативній формі оголосили умови перемир’я, заснованого на «14 пунктах» В. Вільсона. Відповідно до нього німецькі війська негайно залишали всі окуповані території на Заході, а на території колишньої Російської імперії (Україна та країни Балтії) тимчасово залишалися, щоб запобігти вста- новленню над ними контролю більшовиків. Термін перемир’я становив 36 діб.
11 листопада 1918 р. німецька делегація підписала запропо- новані Антантою умови перемир’я. Перша світова війна, яка тривала 4 роки, 3 місяці й 10 днів, завершилася поразкою Ні- меччини та її союзників.

наСліДки ПерШої СВітоВої Війни. Перша світова війна спричинила серйозні політичні, економічні й територіаль-
ні зміни в багатьох регіонах світу і, зокрема, у Європі. Навіть її припинення вже не могло повернути світ у довоєнний стан. Війна змінила співвідношення сил у світі, вплив багатьох держав на світову політику. Революція в Росії вивела її із групи провідних держав світу. Позиції Великої Британії та Франції послабилися внаслідок зростання впливу США та Японії. Ні- меччина, Австро-Угорщина, Болгарія й Туреччина, які зазнали поразки у війні, залишили групу країн, що визначали світову
політику.
Війна призвела до розпаду чотирьох імперій — Німецької, Російської, Австро-Угорської та Османської. На території Євро- пи утворилися й відстояли свою незалежність нові держави — Польща, Чехословаччина, Королівство сербів, хорватів і словен- ців, Австрія, Угорщина, Фінляндія, Литва, Латвія, Естонія. Це докорінно змінило ситуацію в Європі.
Однак порушення етнічного принципу під час визначення кордонів нових держав та амбіції їхніх лідерів стали переду- мовою виникнення конфліктів і суперечок. Значно змінилися кордони європейських держав: приблизно на 70 % сучасні між- державні кордони в Європі сформувалися за підсумками Першої світової війни.

«Поляна перемир’я»
в Комп’єнському лісі — меморіал на честь підписання мирного договору 11 листопада 1918 р.

ЛЮдСьКі ВтрАти дерЖАВ-УЧАСниЦь ВіЙни

Держава Загинуло (млн осіб)
Антанта
росія 1,8
Франція 1,243
Велика Британія 0,710
США 0,126
Центральні держави
німеччина 2,0
Австро-Угорщина 1,2
туреччина 0,325
Болгарія 0,87

ВіЙСьКОВі ВитрАти дерЖАВ-УЧАСниЦь ВіЙни

Держава Витрати (млн доларів)
Велика Британія 24,143
США 17,337
Франція 11,208
росія 7,658
німеччина 19,894

розділ I. Перша світова війна. Війна та революції

«Мак пам’яті»

Сторінка видання вірша
«У полях Фландрії».
Художник ернест Клегг. 1921 р.
30

Війна мала значний вплив на економіку воюючих держав. Особливо руйнівними були її наслідки для промисловості, сіль- ського господарства й транспортної мережі територій, на яких відбувалися бойові дії.
Лише Японія та США примножили свої багатства, оскіль- ки не брали активної участі у війні, а їхні території не були ареною бойових дій.
Водночас війна сприяла прискоренню технічного прогре- су, завершенню індустріалізації, появі нових форм організації та управління виробництвом. Значно посилилося державне ре- гулювання економіки.
Перша світова війна за обсягами руйнувань і втрат пере- вищила всі попередні. Із 73,5 млн мобілізованих державами- учасницями за всю війну загинуло близько 10 млн осіб, було поранено й покалічено понад 20 млн осіб, близько 10 млн по- мерло від епідемій та голоду. Вартість руйнувань на всіх театрах війни загалом становила близько 58 млрд доларів.
Війна призвела до значного погіршення становища населен- ня. Так, у Великій Британії та Німеччині ціни зросли більше ніж у 2 рази, у Франції — більше ніж у 3 рази, в Італії — у 4 рази, при цьому реальна заробітна платня зменшилася на 15—20 %.
Населення, незадоволене тривалістю війни й падінням рівня життя, почало не лише виступати на захист своїх прав, а й за- являти свій протест правлячим колам, що втягнули держави в цю війну. Як наслідок, в одних європейських країнах (Росії, Німеччині, Австрії, Угорщині, Словаччині, Фінляндії) відбу- валися революції, в інших (Велика Британія, Франція, США) влада здійснювала реформи. В Італії встановилася фашистська диктатура.
У роки Першої світової війни значно посилилися міграційні процеси. Значні маси людей змушені були переселятися з однієї країни до іншої. Гостро постала проблема біженців та еваку- йованих осіб. Лише в Росії на 1915 р. їх налічувалося понад 3,3 млн осіб.
Перша світова війна сприяла активізації національно-ви- звольних рухів у країнах Азії та Африки. Посилився процес політизації боротьби народів, які перебували в колоніальній залежності.
Порівняно з війнами попереднього періоду Перша світова війна відбувалася на новій технічно-економічній основі вищого рівня. У ній стали застосовувати нові роди військ — танкові й хімічні, широко використовувалися танки, авіація, підвод- ні човни, набули значного розвитку артилерія, автоматична стрілкова зброя. Нові види озброєння потребували протихі- мічного захисту, протитанкової і протиповітряної оборони. Широкого застосування набули механічна тяга для артилерії та автомобілі для перевезення вантажів і військ. Зазнали змін методи ведення бойових дій. Так, із кінця 1914 р. воюючі сто- рони активно застосовували позиційну війну, постійно вдоско- налюючи тактику її ведення. На морях розроблялася тактика підводної війни.

§ 6—7. Воєнні кампанії та події 1917—1918 рр.

 Вступ у війну США й спрямування всієї їхньої економіч- ної, військової та фінансової міці проти німеччини та її со- юзників не залишили останній жодних шансів на перемогу.
 російська революція 1917 р. стала важливою полі- тичною подією, що вплинула на ситуацію на Західному і Східному фронтах.
 розгортання воєнних дій на фронтах Першої світової війни в 1917—1918 рр. свідчило про переважання Антанти над блоком Центральних держав і наближення поразки останнього.

 Укладанням Комп’єнського перемир’я завершилася Перша світова війна, яка стала важливим етапом у роз- витку людства. Вона переконливо продемонструвала вза- ємозалежність світу, сприяла значним змінам в економіці, внутрішньополітичному житті, міжнародних відносинах, культурі й свідомості людей.
 Війна стала злочином перед людською спільнотою. Вона постійно нагадувала народам про себе втратами й каліцтвами близьких і рідних, але не стала останньою пересторогою.

1. Коли США прийняли рішення про вступ у вій- ну? 2. Яку подію називають «бійнею генера-
ла нівеля»? 3. Чим завершилася друга битва на річці Марні? 4. Яка подія увійшла в історію як «чорний день німецької армії»? 5. Коли було укладено Комп’єнське перемир’я? 6. Якими були загальні людські втрати в Пер- шій світовій війні?

7. Що зумовило вступ у війну США? Як це впли- нуло на хід воєнних дій? 8. Як вплинула на події
війни російська революція 1917 р.? 9. Охарактеризуйте хід воєнних дій у 1917 р. 10. Охарактеризуйте основні воєнні операції на Західному фронті в 1918 р. 11. Як від- булося завершення Першої світової війни? 12. Висловіть власну точку зору щодо причин поразки німеччини та її союзників і перемоги країн Антанти у війні. 13. Якими

були основні наслідки Першої світової війни? 14. Чим Перша світова війна відрізнялася від попередніх війн?
15. Закінчіть складання таблиці «Основні події та результати (за роками) Першої світової війни».
16. Простежте за картою атласу хід воєнних дій у 1917— 1918 рр. 17. Покажіть на карті атласу держави, що утворилися після розпаду російської, Австро-Угорської та Османської імперій.
18. Які нові проблеми, на вашу думку, виникли після завершення Першої світової війни? 19. Як
ви розумієте висловлювання: «Війна нарешті закінчилася, наслідки її були різноманітні і незчисленні, але над усіма переважало одне: розчарування»? 20. Підготуйте пові- домлення на тему «Переосмислення системи загально- людських цінностей за наслідками Першої світової війни».

Практичне заняття
життя на фронті та в тилу.
Статус жінки в період Першої світової війни

узагальнення знань
за розділом I «Перша світова війна. Війна та революції»

тестові завдання
для підготовки до тематичного контролю за розділом I
«Перша світова війна. Війна та революції»