ВСТУП
11 клас
Україна
в умовах
десталінізації
1956–1964 рр.
Україна
в добу
«застою»
1965–1984 рр.
Україна
на шляху до
незалежності
1985–1991 р р.
Формування
олігархічної
України
1992–1999 рр.
Україна
на порозі
об’єднаної
Європи
2000–2018 рр.
Повоєнний
період в
історії України
1946–1955 рр.
з боку Югославії, а потім – червоного Китаю. Розв’язана СРСР холодна війна
з країнами Заходу була приречена на провал унаслідок неефективності плано-
во-директивної економіки й соціального устрою, заснованого на диктатурі.
Якщо в першій половині 20 ст. зазнали краху імперії традиційного типу, то в
другій – зникли колоніальні імперії. Поразка СРСР у холодній війні зумовила
розпад багатонаціональної імперії, реставрованої більшовиками на нових заса-
дах, по периметру кордонів союзних республік.
Україна на початку 21 ст.
У 21 ст. у світі триває науково-технічна революція, яка набуває різноманіт-
них форм. Зокрема, інформаційна революція, яка почалася у 50-ті роки 20 ст.
з широкого використання засобів цифрової обчислювальної техніки, зробила
можливою появу Інтернету та соціальних мереж у ньому, що істотно посилило
вплив громадянського суспільства на всі сфери життя держави.
Провал «революції згори», яку Москва намагалася здійснити у формі «пере-
будови», і спричинений не ю розпад Радянського Союзу забезпечили Україні
справжню державність, включно з поверненням її народу колективного сувере-
нітету. Проте реальне звільнення від радянських форм життя розтягнулося на
цілі десятиліття. Сучасна Україна зупинилася на порозі тієї Європи, яка не за-
знала деформуючого впливу радянізації. Євромайдан і Революція гідності стали
точкою неповернення у «світле минуле» і гарантією входження українського
народу в коло європейських народів.
ПраводлябезоплатногорозміщенняпідручникавмережіІнтернетмає
Міністерство освіти і науки України https://mon.gov.ua/
та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

7

Як працювати з підручником
Основні історичні відомості викладено в пунктах параграфів – навчальних
текстах, джерелах (уривках з документів, свідченнях очевидців, спогадах сучас-
ників, матеріалах тогочасної преси, оцінках істориків тощо). Джерелами істо-
ричної інформації є також ілюстрації – переважно фотодокументи, плакати та
карикатури, доповнені уривками з текстових джерел, а також карти.
Змістові компоненти параграфа супроводжуються запитаннями та завдан-
нями, позначеними піктограмами – попрацюйте самос; – по-
працюйте в парах; – попрацюйте в групах.
Завдання, які радимо виконувати в парах, спонукають до розмірковування,
навчають порівнювати, аналізувати, робити висновки. У тих завданнях, які за-
пропоновано виконувати в групах, здебільшого передбачено пошук відповіді на
дискусійні запитання. Обговорення цих питань привчатиме прислухатися до
думки інших, поважати її, бути толерантними до тих, хто не поділяє ваших по-
глядів. Дискусійні запитання – це ще й можливість спроектувати минуле в май-
бутнє, порівняти різні підходи, протилежні оцінки, що притаманне історії як
науці.
З найяскравішими постатями вітчизняної історії вас знайомитиме рубрика
«Особистість».
Працюючи над текстом підручника, звертайте увагу на тлумачення нових
для вас слів і термінів, які подані на берегах книжки. Ці слова треба вміти пояс-
нювати та вживати їх під час відповіді.
Є в підручнику й практичні заняття. Вони містять першоджерела, які ви
опрацьовуватимете самостійно, вдосконалюючи вміння та навички.
Перевірити, чи добре засвоєно матеріал параграфа, вам допоможуть запи-
тання та завдання рубрики «Перевірте, чого навчилися». А підсумкові завдан-
ня з теми (рубрику «Перевірте, чого навчилися з теми») ви знайдете за
QR-кодом. У цій рубриці пропонуємо завдання, що можуть бути використані як
на уроках узагальнення, так і під час тематичної контрольної роботи. Ви мати-
мете нагоду повправлятися в розв’язуванні завдань усіх типів, які ви-
користовують укладачі тестів Українського центру оцінювання якості освіти
для перевірки історичної компетентності абітурієнтів. Пропоновані завдання
можна роздрукувати, щоб виконати в письмовій формі (адже підготовлено їх у
вигляді тестового зошита).
Цікавого вам навчання!8