5511–12. «ОДНИНІ САМІ БУДЕМО ТВОРИТИ СВОЄ ЖИТТЯ»: ПРОГОЛОШЕННЯ АВТОНОМІЇ УКРАЇНИ 23 (10) червня Центральна Рада ухвалила текст Першого Універсалу і дору-чила В. Винниченку оголосити його на військовому з’їзді. Стоячи, делегати вислухали «Універсал Української Центральної Ради до українського наро-ду, на Україні й поза Україною сущого». Цим документом Центральна Рада проголошувала себе органом, уповноваженим ухвалювати акти конституційно-го значення. ПЕРШИЙ УНІВЕРСАЛ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ«Хай буде Україна вільною. Не одділяючись від всієї Росії, не розриваючи з дер-жавою Російською, хай народ український на своїй землі має право сам порядку-вати своїм життям. Хай порядок і лад на Вкраїні дають вибрані вселюдним, рівним, прямим і таємним голосуванням Всенародні Українські Збори (Сойм)».Основні ідеї Першого Універсалу! Україна проголошується автономним регіоном Російської федеративної демократичної республіки.! Українська Центральна Рада проголошується органом автономної Украї-ни, здатним приймати акти конституційного значення – Універсали.! Верховним законодавчим органом автономної України мусить бути Сейм, обраний загальним, рівним, прямим і таємним голосуванням усього населення України.! «Порядок і лад» на території України визначатиме національний Сейм, а не Всеросійські Установчі збори.! Місцеві органи влади на території України мусять підпорядковуватися Українській Центральній Раді, а надалі – національному Сейму.! Українська громадськість має дійти згоди й порозуміння з іншими націо-нальними громадами в межах України. 1. Чому діячі УЦР назвали державно-політичні акти, з якими зверталися до народу, універсалами?  2. Трьома реченнями сформулюйте значення проголошення Першого Універсалу УЦР.  3. Поміркуйте, як вплинуло на статус УЦР ухвалення Першого Універсалу. Схарактеризуйте цю подію з по-гляду національних сил і Тимчасового уряду. Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України https://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua
56Розділ 2. УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯÏÅÐųÐÒÅ, ×ÎÃÎ ÍÀÂ×ÈËÈÑß1. Установіть хронологічну послідовність подій:  Проголошення Першого Універса-лу Центральної Ради  Український національний конгрес  Переговори між укра-їнською делегацією на чолі з В. Винниченком та представниками Тимчасового уря-ду в Петрограді.2. Складіть речення, використавши поняття та терміни: Універсали УЦР, національно-територіальна автономія. 3. Схарактеризуйте одним реченням історичних діячів залежно від їхньої ролі в по-діях Української революції у квітні – червні 1917 р.: М. Грушевський, С. Петлюра, М. Міхновський, В. Винниченко, О. Керенський.4. Стисло сформулюйте значення організацій залежно від їхньої ролі в Українській революції у квітні – червні 1917 р.: Український військовий клуб ім. гетьмана П. Полуботка, Перший український полк ім. Б. Хмельницького, Перший Всеукраїн-ський військовий з’їзд, Генеральний військовий комітет, Вільне козацтво, Перший Всеукраїнський селянський з’їзд, Другий Всеукраїнський військовий з’їзд.5. Про яке зібрання йдеться в уривку зі статті «На Всеукраїнський з’їзд» М. Гру-шевського? Відповідь обґрунтуйте. «Центральне завдання з’їзду – завершити нашу організацію. Центральна Рада, створена в Києві з представників усіх київських верств і доповнена делегатами позакиївських органі-зацій, уже тепер, у своїм тимчасовім складі, є визнаним усім свідомим українством цен-тральним українським урядом. З’їзд має дати йому останню форму, вибрати його в постійнім уже складі… одним словом, привести в систему і порядок всеукраїнську націо-нальну організацію». 6. Про які події йдеться в джерелі? Що їм передувало, якими були наслідки? «Пробувши кілька тижнів у Петрограді, втративши всяку надію одержати якусь відповідь і від Тимчасового Уряду, Делегація Центральної Ради після тих принижень, яких зазнала в передпокоях міністерських і Ради робітничих депутатів, повернулася додому, до Києва, без усякої офіційної відповіді. А в той час Урядова Комісія зреферувала Уряду справу, і Уряд, нарешті, вирішив і ухвалив відкинути домагання Української Центральної Ради» (В.Винниченко). 7. Скориставшись документом, зробіть висновок про те, як суспільство сприйняло Перший Універсал УЦР. Чому саме так? Аргументуйте свої міркування. «Газети не мали місця для розміщення всіх телеграм, що їх посилали Центральній Раді з усіх кінців України. Земства, думи, товариства, сільські сходи, військові частини, мітинги. “Вітаючи Універсал УЦР і визнаючи його справжнім висловом домагань української демо-кратії, визнаємо Центральну Раду за свій Тимчасовий Уряд і заявляємо, що будемо всіма силами боротися й боронити волю українського народу” (Українці в Головному Штабі). “Визнаємо Військовий Генеральний Комітет найвищою нашою законною владою і завжди та скрізь будемо виконувати його розпорядження. Визнаємо Українську Центральну Раду найвищою установою в Україні” (з телеграми Вінницького гарнізону). Полтавські губерн-ські земські збори на своєму засіданні 5 липня (за новим стилем), обміркувавши Універсал Центральної Ради, постановили: 1. Українська Центральна Рада – це правосильний орган усього українського народу. 2. Губернські земські збори висловлюють повну готовність підтримувати Українську Центральну Раду в формуванні основ автономії України… Можна б цілий том скласти з одних привітальних телеграм і постанов…» (В. Винниченко). 8. Поміркуйте, як, на вашу думку, мали б розгортатися події в Україні після прого-лошення Першого Універсалу УЦР. Оцініть цю проблему з позиції українських патріотів та нового демократичного уряду Росії.