§ 18—19. радянський Союз
ВПлиВ ПерШої СВітоВої Війни на СтаноВище В роСії. Ро- сія не входила до першої десятки найбільш постраждалих
у війні країн, незважаючи на величезну кількість людських жертв (друге місце після Німеччини). Вона втратила близько 1,8 млн загиблими й 5 млн осіб пораненими та полоненими. За непрямими підрахунками, серед загиблих у складі російської армії було близько 400 тис. осіб, мобілізованих на українських землях. У селах залишилося до 40 % працездатних чоловіків. Погіршення через війну соціально-економічної ситуації в країні викликало величезне незадоволення населення.
Людські втрати, нестача озброєння, боєприпасів і споряджен- ня для армії породжували в російському суспільстві розмови про
«шпигунів і зраду». Це прямо пов’язували з нездатністю політич- ного й військового керівництва країни домогтися перемоги у війні. Царизм критикували ліві революційні партії, праві консервативні сили та навіть монархісти. Державний апарат країни був ураже- ний корупцією. Чиновники та великі підприємці й фінансисти збагачувалися за рахунок постачання військового спорядження в армію, не піклуючись про захист національних інтересів.
На початок 1917 р. викликана війною криза охопила всі сфери життя російського суспільства й сприяла активізації су- спільних процесів. Це призвело до краху імперії та встанов- лення нового режиму в результаті Російської революції 1917 р. Фактичним продовженням процесу зміни влади в країні стала громадянська війна 1917—1922 рр. між більшовиками («червони- ми», як їх називали) та їхніми противниками («білими»). З обох сторін відбувалося фізичне винищення тих, кого підозрювали в прихильності до противника. Протистояння в роки війни

За Цим Параграфом Ви Зможете: дізнатися, яким був вплив Першої світової війни на становище в росії; пояснювати, як вплинула на радян- ську росію громадянська війна та як виник СрСр; характеризувати нову економічну політику та сплановану модернізацію; визначати особливості державного режиму в СрСр за сталі- нізму в 1928—1939 рр.
ПригаДайте
1. Якими були особливості соціально- економічного і політичного розвитку росії на початку XX ст.? 2. Якою була участь росії в Першій світовій війні?

і

Документи роЗПоВіДають

Дії «білих» і «червоних» у роки громадянської війни в росії
(на основі показань свідків і судово-медичних оглядів)

1) Із наказу генерала Майковського
про придушення виступів селян (1919 р.)
1. У кожному селі району повстання помешкання ре- тельно обшукувати; захоплених зі зброєю в руках, як ворогів, розстрілювати на місці.
2. Заарештовувати… всіх агітаторів, членів совдепів, які допомагали повстанню, дезертирів, пособників і приховувачів зрадників, і передавати військово- польовим судам…
4. Місцеву владу, що не чинила належного опору бандитам… передавати військово-польовим су- дам, покарання здійснювати до смертної кари включно.
5. Повсталі знову села ліквідувати з подвійною су- ворістю, аж до знищення всього села.

2) Із матеріалів про дії більшовиків у місті Катеринодар у 1918 р.
до міста Катеринодар більшовики вступили 1 берез- ня 1918 р. того ж дня було заарештовано групу осіб цивільного населення, переважно інтелігенції, і всіх за- триманих (83 особи) було вбито, зарубано й розстріляно без будь-якого суду й слідства. тіла було зарито в трьох ямах тут же в місті. Гурт свідків, а також лікарі, які по- тім оглядали вбитих, засвідчили випадки закопування недобитих, недорубаних жертв… із жертв знущалися, відрізали їм пальці рук і ніг, статеві органи, спотворю- вали обличчя…

? на підставі наведених фактів зробіть висновок про характер дій «білих» і «червоних» щодо своїх против-
ників.

79

розділ III. держави світу у міжвоєнний період (1918—1939 рр.)

напис на транспаранті: «Смерть буржуазїї та її посіпакам. Хай живе червоний терор!». 1918 р.

«Воєнний комунізм» — вну- трішня політика радянської влади, запроваджена в роки громадянської війни з метою зосередження всіх трудових і матеріальних ресурсів у ру- ках держави й будівництва комунізму.

Карикатура на «непмана» — підприємця часів нової економічної політики в 1920-ті рр.

80

ускладнювалося тим, що його частиною була боротьба бездер- жавних народів, які намагалися сформувати на руїнах імперії свої національні держави. Відображенням цього процесу стали Білоруська Народна Республіка, Молдавська Народна Респуб- ліка, Українська Народна Республіка, Бухарське та Хівінське ханства та інші утворення.
Одночасно в цей період формувалася радянська економічна й державна модель.

неП. ПроголоШення СрСр. У 1918—1921 рр. більшовики здійснювали економічну політику, що отримала назву по- літики «воєнного комунізму». Вона стала першим широкомасш- табним комуністичним експериментом, спробою негайно роз-
горнути будівництво комунізму насильницькими методами.
У період здійснення політики «воєнного комунізму» від- бувалися:
 націоналізація великої, середньої та дрібної промисловості;
 заборона приватної торгівлі;
 ліквідація грошей і розподіл товарів за картками й тало- нами;
 запровадження трудової повинності для всіх громадян і створення трудових армій, до яких мобілізували всіх грома- дян для праці на підприємствах;
 здійснення продовольчої розкладки в сільському господар- стві, за якою в селянства безоплатно вилучали все зерно, за- лишаючи лише для посіву й особистого споживання.
Реалізація цієї політики спричинила голод, господарську розруху й поставила питання про можливість більшовиків на- далі утримувати владу. Від голоду 1921—1923 рр. постраждала величезна кількість населення. Він охопив великі райони Пів- денної України, Поволжя і Північний Кавказ. Лише на укра- їнських землях від голоду, за різними оцінками, померло від 235 до 500 тис. осіб.
У 1921 р. більшовицьке керівництво переглянуло свій курс й оголосило про запровадження непу — нової економічної полі- тики. Основними перетвореннями доби непу стали:
 відмова від націоналізації дрібної та середньої промисловос- ті, дозвіл оренди й залучення іноземного капіталу через ство- рення концесій та спільних підприємств;
 децентралізація управління, об’єднання підприємств у трес- ти й переведення на господарський розрахунок;
 відновлення торгівлі та грошового обігу;
 заміна продрозкладки продподатком із правом вільно роз- поряджатися своїм урожаєм після здачі продподатку;
 надання дозволу селянству торгувати на ринку, організо- вувати кооперативи, орендувати землю й використовувати на- йману працю.
Здійснення зазначених заходів сприяло відродженню рин- кових відносин, відновленню нормального функціонування еко- номіки й послабленню соціальної напруженості.
Одночасно з виробленням економічного курсу відбувався пошук нової державної моделі для радянських республік, що

СОЮЗні реСПУБЛіКи У СКЛАді СрСр

Рік Республіки, що увійшли до складу СРСР
1922 р. російська СФрр, Українська Срр, Білоруська рСр, Закавказька рФСр (Вірменська рСр, Азербайджанська рСр, Грузинська рСр)
1924 р. туркменська рСр, Узбецька рСр
1929 р. таджицька рСр
1936 р. Казахська рСр, Киргизька рСр
1940 р. Латвійська рСр, естонська рСр, Литовська рСр, Молдавська рСр, Карело-Фінська рСр

§ 18—19. радянський Союз

Герб СрСр 1922 р.

утворилися на більшій частині колишньої Російської імперії. У 1919—1920 рр. сформувалася так звана «договірна федерація». Радянська Росія укладала угоди про військовий і господарський союз з іншими республіками, які розподіляли повноваження між ними й центром. На початку 1920-х рр. виникла потреба в оновленні відносин між радянськими республіками. Результа- том досить запеклих дискусій про форму об’єднання, що відбу- валися в цей час, стало проголошення 30 грудня 1922 р. на І з’їзді рад СРСР нового державного утворення — Союзу Радянських Со- ціалістичних Республік.
У 1929 р. тривала боротьба в керівництві більшовицькою партією, що завершилася перемогою йосипа Сталіна та його прибічників. Цей рік став початком утвердження сталінського тоталітарного режиму в СРСР. Основним методом установлення цього режиму стали тотальний контроль над суспільством і при- душення будь-якої опозиції. Керівною і спрямовуючою силою радянської тоталітарної моделі була більшовицька партія, іде- ологією якої став марксизм-ленінізм.

СрСр у ПереДВоєнне ДеСятиліття. У 1925—1926 рр. було загалом завершено відбудову народного господарства. Для подальшого розвитку країни необхідно було докорінне оновлен- ня, і більшовики шукали шляхи для його здійснення. Деякі дослідники називають події, що відбулися після цього, най- більшим у тогочасній історії людства прикладом здійснення спланованої модернізації. Однак методи тоталітарної держави, яка їх здійснювала, ігноруючи інтереси людини, були визна- чальними. Модернізація розпочалася в 1929 р., але курс на її початок прийняли раніше. У 1925 р. на XIV з’їзді Всесоюзної комуністичної партії (більшовиків) ВКП(б) було схвалено стратегію
здійснення імпортозамінної індустріалізації.
Для реалізації цієї політики пізніше було схвалено перший п’ятирічний план розвитку народного господарства на 1928/29— 1932/33 рр. Проте згодом за наполяганням Й. Сталіна його пе- реглянули. Розпочалося прискорення темпів індустріалізації, і показники розвитку галузей важкої промисловості збільшили до 37 % щорічно. Основними джерелами для здійснення інду- стріалізації стали доходи державного сектору економіки, збіль- шення прямих і непрямих податків, безоплатна праця в’язнів

імпортозамінна індустріалі- зація — створення промис- лової бази для забезпечення заміни імпортної промислової продукції на продукцію влас- ного виробництва. У СрСр на- прикінці 1920 — у 1930-х рр. здійснення цієї політики від- бувалося форсовано та тота- літарними методами.

Агітаційний плакат, присвячений індустріалізації 1920-х рр.
81

розділ III. держави світу у міжвоєнний період (1918—1939 рр.)

і продаж за кордон зерна, вилученого в колективізованого се- лянства.
Завищені показники першої п’ятирічки призвели до чис- ленних диспропорцій у розвитку економіки та зриву виконання завдань. Офіційна радянська пропаганда оголосила про достро- кове виконання завдань першої п’ятирічки за чотири роки й три місяці. Реальні темпи зростання становили 16 %, що також було рекордом для країни. Проте запланованих показників першої п’ятирічки за деякими групами товарів було досягнуто лише в середині 1950-х рр.
У другій п’ятирічці (1933—1937 рр.) радянське керівництво
вдалося до більш збалансованих темпів розвитку господарства країни. Її результатом стало виконання планових завдань за де- сятьма показниками, а загалом, незважаючи на офіційні заяви, вона виконана не була.
За підсумками індустріалізації СРСР перетворився з аграрно- індустріальної на індустріально-аграрну країну. Він посів перше місце в Європі й друге у світі за обсягами виробництва. З’явилися нові галузі господарства — літакобудування, автомобілебудуван- ня, хімічна промисловість, сільськогосподарське машинобуду- вання тощо. Однак ціна індустріалізації була занадто високою: підірване сільське господарство, скорочення виробництва в лег- кій та переробній галузях промисловості, утвердження команд- но-адміністративних методів управління, цілковите ігнорування інтересів і потреб народу й зниження життєвого рівня населення. Одним із джерел отримання коштів для здійснення інду- стріалізації стала розпочата за рішеннями XV з’їзду ВКП(б)
у 1927 р. колективізація сільського господарства.
Із 1929 р., який Й. Сталін оголосив «роком великого пере- лому», у СРСР здійснювали суцільну колективізацію. Керівники районів і областей змагалися, хто першим прозвітує про за- вершення колективізації. У відповідь розпочалися селянські протести, підпали й забій худоби. Вище керівництво в особі Й. Сталіна, намагаючись зняти із себе відповідальність, звину- ватило місцеве партійне керівництво в порушенні принципу до- бровільності вступу селян до колгоспів (колективних господарств). Після цього темпи колективізації знизилися, проте через дея- кий час влада знову повернулася до фактичного терору проти селянства, примушуючи його вступати до колгоспів.
До 1940 р. у колгоспи було об’єднано 97 % індивідуальних селянських господарств. Колективізація призвела до повної дезорганізації сільськогосподарського виробництва. Збір зер- нових упав до рівня 1921 р., поголів’я великої рогатої худоби скоротилося вдвічі. У результаті голоду, що в 1932—1933 рр. охопив Казахстан, Поволжя, Україну та інші регіони, загинули мільйони селян. В Україні цей голод, як і голод 1921—1923 рр., називають Голодомором. Однак більшовики вважали здійснення колективізації великою перемогою в будівництві комунізму.
Невід’ємною складовою суспільно-політичного життя СРСР у цей період стали масові репресії проти «класових ворогів» й осіб, звинувачених в антирадянській діяльності. Із 1930 р. розширю- валася мережа виправно-трудових таборів, об’єднаних у систему
82

§ 18—19. радянський Союз

ГУЛАГу (рос. Главное управление лагерей). Кількість ув’язнених у таборах за десять наступних років досягла 4 млн осіб.
Репресій зазнали громадські діячі, вчені, військові тощо. Пе- ріод 1937—1938 рр. увійшов в історію як доба «великого терору». Справи за звинуваченнями розглядали позасудові органи — «трій- ки» — суто формально, майже без виправдовувальних рішень. Лише за ці роки репресували 10 млн осіб, із яких 2—3 млн фі- зично знищили. Масові репресії стали відображенням сутності тоталітарного режиму, що склався в цей період у СРСР.
Ідеологічна обробка молоді в дусі відданості режиму й не- нависті до «ворогів народу» здійснювалася через всесоюзні піо- нерську та комсомольську організації. Під впливом офіційної пропаганди більшість народу була переконана, що, долаючи повсякденні труднощі, будує «світле майбутнє». Людям було невідомо про жахливі злочини режиму. Вони вірили, що, як запевняв Й. Сталін, «жити стало краще, жити стало веселіше».

ЗоВніШня Політика СрСр. Загалом зовнішня політика СРСР у цей період визначалася не реальними інтересами держави й суспільства або економічними інтересами країни,
а ідеологічними уявленнями більшовицького керівництва.
У перші роки свого існування СРСР, по-перше, домагався визнання радянської влади провідними державами світу. По- друге, дотримуючись курсу на світову революцію, він виступав за повалення чинних урядів і встановлення в сусідніх державах, а надалі й у всьому світі, комуністичних режимів.
У 1920 р. В. Ленін планував втручання в події в Німеччи- ні. Потім розпочалася радянсько-польська війна, яка замість встановлення радянської влади в Польщі призвела до розгрому Червоної армії під Варшавою. Ці події показали, що «експорту- вати революцію», як мріяли більшовики, на червоноармійських багнетах вони не зможуть.
Одночасно радянська дипломатія вела боротьбу за прорив дипломатичної блокади. У 1919 р. радянську Росію визнав Аф- ганістан, у 1920 р. — Естонія та Іран, а в 1921 р. — Монголія. У 1922 р. в місті Рапалло (Італія) був підписаний радянсько- німецький договір про відновлення дипломатичних відносин та економічне співробітництво. У 1924 р. СРСР визнали Велика Британія, Франція та Китай.
Наприкінці 1920-х — на початку 1930-х рр. основні напрям- ки зовнішньої політики СРСР розроблялися під безпосереднім керівництвом Й. Сталіна. Радянський уряд у цей час прагнув переважно уникати конфліктів і провокацій, оскільки СРСР був у процесі модернізаційних перетворень. Він докладав зусиль для розширення і врегулювання відносин з іншими державами. Про- відні країни світу також мали інтерес у співпраці із СРСР, який розглядали як величезний ринок збуту своїх товарів. До того ж намагання Німеччини відмовитися від обмежень Версальського договору спонукало європейські країни, які він влаштовував, до контактів із СРСР. У 1932 р. Радянський Союз підписав пак- ти про ненапад із Фінляндією, Латвією, Естонією, Польщею та Францією.

«Гірка пам’ять дитинства» — фрагмент Меморіалу пам’яті жертв Голодоморів у Києві.
Художник Анатолій Гайдамака, архітектор Юрій Ковальов.
2008—2010 рр.

«Маска скорботи» — монумент, присвячений пам’яті жертв політичних репресій, у Магадані (росія). Скульптор ернст неізвєсний. 1996 р.

83

розділ III. держави світу у міжвоєнний період (1918—1939 рр.)

Підписання німецько-радянського пакту про ненапад від 23 серпня 1939 р. Йоахім фон ріббентроп (ліворуч), Йосип Сталін (у центрі), В’ячеслав Молотов (праворуч)

Після встановлення в Німеччині нацистської влади СРСР сформував нову зовнішньополітичну доктрину. Вона поляга- ла в дотриманні нейтралітету в будь-якому конфлікті й учас- ті у створенні системи колективної безпеки. Здійснення цих завдань було неможливим без співпраці з країнами західної демократії, що й обумовило активізацію контактів із ними ра- дянської дипломатії. У 1934 р. СРСР увійшов до Ліги Націй, а наступного року підписав угоду із Францією про взаємодопо- могу в разі агресії третьої країни.
У 1938—1939 рр. ситуація у Європі та світі загострилася. А. Гітлер, здійснюючи приєднання Австрії та розчленування Чехословаччини, усвідомлював, що на позицію СРСР, ослабле- ного сталінськими репресіями, можна не зважати. Не бажали спільно діяти із СРСР, хоча й з інших причин, і країни західної демократії.
У грудні 1938 р. Франція підписала пакт про ненапад із Ні-
меччиною. Англо-франко-радянські переговори щодо укладання пакту про взаємодопомогу й військової конвенції до нього влітку 1939 р. зайшли в глухий кут.
23 серпня 1939 р. СРСР підписав пакт про ненапад із Німеч-
чиною й таємний протокол до нього, яким визначалися зони впливу обох держав у Східній Європі.

 Участь у війні призвела до глибокої соціально-еко- номічної та політичної кризи, яка спричинила російську революцію 1917 р.
 Здобувши владу, більшовики не мали програми розви- тку країни й розпочали експерименти з будівництва кому- ністичного суспільства. Після провалу політики «воєнного комунізму» вони перейшли до непу, в основі якого було контрольоване державою відновлення основних засад ринкового механізму функціонування економіки.

 Прихід до влади Й. Сталіна та його прибічників роз- почав новий етап у розвитку більшовицької диктатури в країні.
 Здійснення політики індустріалізації та колективізації увлСортСррагнічабного характеру для всіх народів, що
входили до нього.
 Зовнішньополітичний курс радянської держави став відображенням уявлень більшовиків про місце та роль їхньої країни у світі відповідно до комуністичної доктрини.

1ть. нстаозрвіони протистояння у громадянській
війні 1917—1922 рр. у росії. 2. Що таке «воєнний комунізм»? 3. Коли сформувалася так звана «договірна федерація»? 4. Що таке імпортозамінна індустріаліза- ція? 5. Скільки осіб було репресовано в СрСр у 1937— 1938 рр.? 6. Коли СрСр увійшов до Ліги націй?
7. Порівняйте вплив Першої світової війни на ста- новище в росії та інших країнах Антанти. Чому саме
тут спалахнула революція? 8. Охарактеризуйте розви- ток радянської держави в 1918—1928 рр. 9. Якими були особливості розвитку СрСр у передвоєнне десятиліт- тя? 10. Які риси були притаманні зовнішньополітичному курсу радянської держави в міжвоєнний період?
11. Покажіть на карті атласу територію СрСр станом на початок 1939 р. і назвіть радянські республіки, які входили до нього. 12. Об’єднайтеся

84

в малі групи й обговоріть питання: чому країни західної демократії не хотіли спільно діяти із СрСр напередодні війни? 13. Складіть таблицю «Зміни, які відбувалися в іта- лії, німеччині та СрСр у період становлення тоталітарних режимів».

Країна Економічне життя Суспільно-політичне життя

14. на думку британської дослідниці Ш. Фіура- трін, експеримент спланованої модернізації, що
відбувався в СрСр із 1929 р., був настільки радикальний і нещадний, що саме він, а не події 1917 р., становить справжню російську революцію. Яким є ваше ставлення до цієї думки? Чому? 15. Складіть історичний портрет
«Й. Сталін — вождь тоталітарного режиму в СрСр».