Іван Франко у шпи-талі Українських січових стрільців. 1916 р.І. Франка пов’язували зі стрілецтвом найтісніші стосунки. Його сини Пе-тро і Тарас служили в ле-гіоні УСС, а згодом – в УГА. Восени 1915 р. І. Фран ко оселився у Притулку для хворих і виздоровців УСС, засно-ваному у Львові 1914 р.Скульптор Михайло Гаврилко – четар УСС. Войнилів. 1915 р.Очільник мистецького відділу Пресової кватири УСС Осип Курилас за роботою над картиною. 1916 р.За грою в шахиСічові стрільці вправляються у стрільбі. 1916 р.3. Що довідуємося із фрагментів писемних джерел і фотодокументів про особливості повсякденного життя усусів Які сторони життя УСС засвідчують фотографії?Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України https://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua
335–6. УКРАЇНСЬКІ СІЧОВІ СТРІЛЬЦІ – ПЕРШЕ В НОВІТНІЙ ІСТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНЕ ВІЙСЬКО. Практичне заняття № 1ДОКУМЕНТ6Зі спогадів четара Степана Ріпецького: «З початку свого існування УСС перейняло найкращі історичні традиції українського війська не тільки у військово-бойовому відношенні, але також щодо його ідейно-культурно-го побуту. Як колись у козацькому й січовому війську, так і тепер січова, стрі-лецька пісня стала невід’ємною частиною душі і побуту УСС. На війну УСС ішли під звуки старих козацьких та новітніх січових і патріотичних пісень. Із піснею вони ніколи не розлучались. З особливою радістю вперше тоді вивчали стрільці не знані ще їм чудові пісні Наддніпрянщини, з яких деякі ставали пер-шими стрілецькими піснями, як, наприклад, пісня “Ой з-за гори чорна хмара”, яка стала сотенним маршем першої сотні УСС у Львові. Вже в Карпатах в груд-ні 1914 р. постали перші цілком оригінальні, справжні стрілецькі пісні. Їх тво-рить Михайло Гайворонський, перебуваючи при сотні, на фронті.Бачимо в духовному житті УСС також значне зацікавлення майже всіма формами духовної і мистецької культури. Поезія, проза, а навіть спроби драма-тичного письменства мали серед Стрілецтва багатьох представників. Малярське мистецтво дуже поширилось в УСС, як також такі галузі мисте-цтва, як фотографія, скульптура, музика (стрілецький оркестр) і театр (великий засіб пропаганди на Наддніпрянщині в 1918 р.) розвивались дуже добре. Для планового ведення та конструктивного керування широким і різнома-нітним духовним та культурним життям і творчістю УСС в 1915 р. створено так звану Пресову Кватиру. Обсяг і зміст праці Пресової Кватири був набагато більший, ніж вказує її назва, бо пресова справа становила тільки незначну час-тину її діяльності. Пресова Кватира ініціювала всю освітню роботу, лекції, дис-кусії, провадила курси для неписьменних стрільців, стрілецький хор, що виступав із концертами в різних містах Галичини, гімназійні курси, які закінчи-ло загалом 140 стрільців, та добре сформовану бібліотеку». Які факти з джерела свідчать, що стрілецьке середовище сприяло утверджен-ню ідеї соборності України? Який символічний зміст мало означення «січо-ві» щодо українських добровольців?Виконайте завдання 3. Оберіть один із запропонованих жанрів для розповіді про повсякдення січових стрільців. 1. Коротке повідомлення на основі історичних джерел.2. Есе «Курними шляхами – під козацьким знаменом і з піснею на вустах».3. Лист українського січового стрільця до родича з Наддніпрянської України. ÂÐÀÆÅÍÍß Â³Ä ÓÐÎÊÓ  1. Поміркуйте, як могло б скластися життя усусів, якби не війна.  2. Як належить ставитися до трагічних сторінок історії?  3. Чи є підстави твердити, що Українські січові стрільці – перше в новітній історії національне вій-сько? Відповідь обґрунтуйте. Поставте собі оцінку за урок, зарахувавши за різні етапи роботи відповідні бали: за кожне із завдань (завдання 1–3) – від 1 до 3 балів. Так само від 1 до 3 балів оці-ніть свою участь в обговоренні в парах/групах (максимальна оцінка за урок –12 балів).