15–16. УТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ.
ПРОТИСТОЯННЯ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНИХ СИЛ І БІЛЬШОВИКІВ
Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України https://mon.gov.ua/
та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

71

4. Чим завершився Всеукраїнський з’їзд рад у Харкові
Більшовики зрозуміли, що зможуть досягти своїх цілей тільки тоді, коли
з’їзд рад проводитиметься у місті, контрольованому їхніми військами. Радянські війська під командуванням Володимира Антонова-Овсієнка почали війну
проти УНР. На Харківщині за підтримки місцевих червоногвардійців вони роззброїли український гарнізон. 23 (10) грудня більшовики й ліві есери сформували Харківський воєнно-революційний комітет, що перебрав на себе владу.
127 делегатів Київського з’їзду рад, які перебували на більшовицькій платформі, переїхали до Харкова, об’єдналися з делегатами обласного з’їзду рад
Донбасу та Криворіжжя і 24 (11) грудня «відновили» роботу Всеукраїнського
з’їзду рад. На харківському з’їзді була представлена менше ніж третина наявних в Україні рад. Делегатів від селянства майже не було, хоч воно становило
понад 80 % населення. Проте з’їзд оголосив себе представником інтересів усього
українського народу і 25 (12) грудня 1917 р. проголосив Україну республікою
рад робітничих, солдатських і селянських депутатів.
Харківський з’їзд затвердив Центральний виконавчий комітет рад України
у складі 41 особи (з них 35 – більшовики). ЦВК сформував перший радянський
уряд України – Народний секретаріат. До його складу ввійшли С. Бакинський,
Є. Бош, В. Затонський, Ю. Коцюбинський, Ф. Сергєєв (Артем), М. Скрипник та
ін. Назва уряду була калькою не з петроградського Раднаркому, а з київського
Генерального секретаріату. Назву новоствореної держави більшовики не змінили – Українська Народна Республіка.

Більшовики в Харкові. 1917 р.

72

Розділ 2. УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ
Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України https://mon.gov.ua/
та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Отже, на початку 1918 р. на території УНР діяли два уряди, які з однаковою
наполегливістю твердили, що вони – українські, незалежні та робітничо-селянські. Почалася «війна декретів». Одним із перших Народний секретаріат видав
декрет, що скасовував заборону на вивіз хліба з України до Росії. Наступним
з’явився декрет про недійсність будь-яких постанов Генерального секретаріату.

1. Установіть хронологічну послідовність подій:  Утворення першого радянського
уряду України – Народного секретаріату  Ухвалення Центральною Радою Третього Універсалу  Курултай кримськотатарського народу. Проголошення Кримської Народної Республіки.
2. Покажіть на карті територію автономної України в кордонах, окреслених «Інструкцією Тимчасового уряду Генеральному секретаріату» від 4 (17) серпня
1917 р. та УНР у кордонах, заявлених Третім Універсалом УЦР. У чому полягають основні розбіжності, з чим вони пов’язані?
3. Складіть речення, використавши поняття та терміни: Українська Народна Республіка, Генеральний секретаріат, Народний секретаріат, Курултай, ультиматум,
Галицько-Буковинський курінь січових стрільців.
4. Які з положень відображають зміст Третього Універсалу УЦР?
 Визначено територію УНР.  Викладено основні вимоги УЦР до Тимчасового
уряду, які були відкинуті останнім. Декларовано, що в УНР забезпечуватимуться
всі демократичні свободи. Проголошено автономію України, зазначено невіддільність України від Росії. Зафіксовано уповноваження УЦР очолювати організацію
державного ладу автономної України. Ліквідовано право приватної власності на
землю (з передачею великих землеволодінь без викупу у власність безземельних
або малоземельних селян).  Проголошено УНР, яка зберігала федеративний
зв’язок із Російською республікою. УЦР узяла зобов’язання подати Тимчасовому
уряду на затвердження склад Генерального секретаріату як найвищого крайового
органу управління.
5. Розкрийте зміст «Маніфесту до українського народу з ультимативними вимогами
до Української Ради» за планом:
1. Ставлення РНК до самовизначення народів. 2. Взаємовідносини РНК з Центральною Радою.  3. Ставлення до військових проблем.  4. Ставлення до перспективи конфлікту РНК і УНР.
6. Поміркуйте, що дає підстави для висновку, якого дійшов сучасний український історик. Наведіть кілька аргументів на підтвердження або заперечення викладеної
думки.
«Важко було сумніватися в тому, що Раднарком у разі переговорів з Центральною Радою
про межі української автономії посів би таку саму позицію, як Тимчасовий уряд. Однак
більшовики не переймалися проблемою українських кордонів, для них вона просто не
існувала. “Тріумфальна хода Радянської влади” мала поширитися у південно-західному
напрямку. Ленінській партії була потрібна вся Україна» (С. Кульчицький).

15–16. УТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ.
ПРОТИСТОЯННЯ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНИХ СИЛ І БІЛЬШОВИКІВ
Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України https://mon.gov.ua/
та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

73

17–18

Проголошення незалежності УНР.
Брест-Литовський мирний договір

В

сеукраїнський з’їзд рад у Харкові в грудні 1917 р. проголосив в Україні радянську владу і створив маріонетковий уряд – Народний секретаріат, що
слугував для прикриття агресії більшовицької Росії проти УНР. Першим більшовицького удару зазнав Катеринослав (нині Дніпро), у якому заздалегідь було
підготовлено повстання робітників. Згодом настала черга Олександрівська
(нині Запоріжжя) (2 січня), Полтави (6 січня). Червоногвардійці, насуваючись
на Київ, співали: «Эх, яблочко, сбоку красное. Что Украйне конец – дело ясное…».
За умов, що склалися, лідери Української революції розуміли, що слід публічно відмежуватися від центрального російського уряду. Четвертий Універсал
Центральної Ради проголосив незалежність УНР від Росії. Українська держава
виступила як самостійна сторона в мирних переговорах у Брест-Литовську.
З Німеччиною та її союзниками було укладено перший у світовій війні мирний
договір.

1. Як відбувалася та які наслідки мала перша війна РСФРР і УНР
(грудень 1917 — березень 1918 рр.)
Вибори до Українських установчих зборів збіглися в часі з наступом
російських військ, що здійснювався під гаслом «нової і всебічної підтримки»
проголошеної Всеукраїнським з’їздом рад «братньої республіки». В. АнтоновОвсієнко об’єднав війська, які йшли на Київ, у три угруповання, що їх гучно назвали «арміями». Командував ними підполковник царської армії, лівий есер
Михайло Муравйов.
10 січня (28 грудня
1917 р.) 1918 р.
Початок мирних
переговорів
у Брест-Литовську

22 (9 січня) 1918 р. Початок
розгляду Центральною Радою
Четвертого Універсалу (оприлюднений у ніч на 25 січня)

9 лютого (27 січня) 1918 р.
Підписання Брест-Литовського
мирного договору між УНР і
країнами Четверного союзу

січень
1918
11 січня (29 грудня
1917 р.) 1918 р.
Приєднання делегації
УНР до переговорів
у Брест-Литовську

74

квітень
1918
29 (16 січня) 1918 р.
Бій під Крутами під
час наступу
більшовиків на Київ

8 лютого (26 січня)
1918 р. Вступ до Києва
радянських військ
під командуванням
Михайла Муравйова

Розділ 2. УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ
Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України https://mon.gov.ua/
та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Квітень 1918 р.
Похід Петра
Болбочана
на Крим

За допомогою карти підготуйте повідомлення про становище українських земель у грудні 1917 – травні 1918 рр. Оберіть експертну групу, яка оцінюватиме доповіді груп за планом:  1. Чи точно визначено території тимчасових
радянських республік, утворених більшовиками, терени, що контролювалися військами УНР у лютому 1918 р., лінію просування військ Центральних держав у травні
1918 р.?  2. Які міста було захоплено червоними військами перед облогою Києва у
грудні 1917 – січні 1918 рр.?  3. Чи правильно визначено події, що відбулися упродовж зазначеного періоду (подія, дата, місце)?

Перша війна радянської Росії з УНР (грудень 1917 – березень 1918 рр.)