ІСТОРИЧНІ ДОКУМЕНТИ ПРО ВИТОКИ,
ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ ГОЛОДОМОРУ. Практичне заняття № 6
Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України https://mon.gov.ua/
та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

189

Виконайте завдання 1. Сформулюйте 4–5 тверджень про статус
та спосіб життя українських
селян на початку 1930-х рр.

1. Роздивіться фотодокументи. Кого і що ви на них бачите? 2. З’ясуйте, чому фотограф обрав саме такий ракурс, яку
мету він перед собою ставив? 3. Які
деталі на фото свідчать про рівень добробуту цих людей, їхній моральний і
психологічний стан? 4. Чи співчуваєте ви їм? Можливо, у вас виникають
інші відчуття, які саме? 5. Чи можна
твердити, що на світлинах відтворено
справжній образ епохи? Чому?

Активісти виносять речі з хати
«куркуля». Поділля. 1929 р.

Сім’ю «куркуля» виганяють з власного двору. Донеччина. 1930 р.

Обід

родини фотографа-аматора
М. Боканя. Батурин Бахмацького р-ну
Чернігівської обл. 1933 р.

2. Що довідуємося з джерел про причини Голодомору 1932—1933 рр.
Оберіть один із поданих нижче документів та опрацюйте його за запитаннями. Підготуйте повідомлення з аналізом джерела.

Н
МЕ Т

2

З листа Й. Сталіна Л. Кагановичу від 11 серпня 1932 р.: «Найголовніше сьогодні Україна.
Справи на Україні геть погані. Погано за партійною
лінією. Кажуть, що у двох областях України (здається, у Київській й Дніпропетровській) близько 50 райкомів висловилися проти плану хлібозаготівель,
визнавши його нереальним. У інших райкомах справи, подейкують, не краще. На що це схоже? Це не

190

Розділ 4. УТВЕРДЖЕННЯ КОМУНІСТИЧНОГО
ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ В УКРАЇНІ
Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України https://mon.gov.ua/
та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

1. Що це за документ?
Про які процеси та явища в ньому йдеться?
2. Які висновки мав зробити Каганович з настанов Сталіна? Що це
означало для України?
3. Чому радянське керівництво так трималося за Україну?

партія, а парламент, карикатура на парламент. Замість того щоб керувати районами, Косіор увесь час лавірував між директивами ЦК ВКП й вимогами райкомів і от – долавірувався до ручки. Правильно казав Ленін, що людина, яка не
має мужності піти в потрібний момент проти течії, не може бути справжнім
більшовицьким керівником. Погано за лінією радянською. Чубар – не керівник.
Погано за лінією ГПУ. Реденсу (Станіслав Реденс з липня 1931 р. до січня
1933 р. – голова ДПУ УСРР) не під силу керувати боротьбою з контрреволюцією
в такій великій і своєрідній республіці, як Україна.
Якщо не візьмемося саме зараз за виправлення становища в Україні, Україну можемо втратити. Майте на увазі, що Пілсудський не дрімає і його агентура
на Україні набагато сильніша, ніж думає Реденс або Косіор. Майте на увазі, що
в Українській компартії (500 тисяч членів, хе-хе) є не мало (так, не мало!) гнилих елементів, свідомих та несвідомих петлюрівців, врешті – прямих агентів
Пілсудського. Як тільки становище погіршає, ці елементи не вагатимуться з відкриттям фронту усередині (й поза) партією, проти партії…»

Н
МЕ Т

3

1. Що це за документ?
З ухвали касаційної колегії Верховного Суду
Про які процеси та явиУСРР (25 грудня 1932 р.): «Розглянувши в поща в ньому йдеться?
рядку касаційному справу з вироком Дніпропетров2. Які особливості докуського облсуду від 15 жовтня 1932 р. про Кліменко
мента свідчать про
Анастасію Матвіївну, 55 років, селянку, міцну середйого типовість? 3. Якою
нячку, засуджену за арт. 54 КК (артикул – застаріла
була мета репресивних
назва статті або розділу будь-якого закону, розпорязаходів? 4. Чи виправдження тощо) та за постановою ЦВК та РНК Союзу
даною була така жорз 7.VIII.1932 р. до позбавлення волі в далеких місцях
стокість влади?
ув’язнення на 10 років з конфіскацією майна, з обмеженням у правах на 5 років. За те, що вона займалася крадіжками з колгоспних
ланів шляхом зрізання колосків, де її було затримано на місці крадіжки з одним
лантухом колосків. Покликання касатора на скасування арт. 351 КПК уваги не
заслуговує, тому що міра соцзахисту відповідає скоєному та соцнебезпеці засудженої… А тому, керуючись арт. 365–370 КПК, суд ухвалив: касаційну скаргу
залишити без наслідків, а вирок – у силі».
Н
МЕ Т

1. Що це за документ?
Сталінська телеграма керівникам УСРР (1 січПро які процеси та явиня 1933 р.): «Повідомляється постанова ЦК від
ща в ньому йдеться?
1 січня 1933 р.: запропонувати ЦК КП(б)У і
2. Чому Сталін наголоРНК УСРР широко сповістити через сільради, колсив на «широкому опогоспи, колгоспників і трудящих одноосібників, що:
віщенні»? Навіщо гена) ті з них, які добровільно здають державі раніше
секу було звертатися
розкрадений і прихований хліб, не репресуватидо українських селян?
муться;
3. Чому ця телеграма
б) щодо колгоспників, колгоспів та одноосібнистала сигналом до масових обшуків, під час
ків, які продовжують вперто ховати розкрадений і
яких на підставі усних
прихований від обліку хліб, застосовуватимуться
вказівок у селян забиранайсуворіші заходи покарання, передбачені постаноли все продовольство?
вою ЦВК і РНК СРСР від 7 серпня 1932 р. (про охорону майна державних підприємств, колгоспів і кооперації і зміцнення
суспільної соціалістичної власності)».

4

45–46. ІСТОРИЧНІ МЕНТИ ПРО ВИТОКИ,
ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ ГОЛОДОМОРУ. Практичне заняття № 6
Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України https://mon.gov.ua/
та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

191

Визначте, які з причин були безпосередніми провісниками Голодомору, а які
засвідчили його кульмінацію.

ПРИЧИНИ ГОЛОДОМОРУ 1932–1933 рр.

!

!
!
!
!
!
!

Новорічна (від 1 січня 1933 р.) телеграма Й. Сталіна українському селянству з вимогою здати державі «прихований» хліб, яка започаткувала кампанію повсюдного
пошуку цього хліба командами «активістів» під наглядом і керівництвом чекістів.
Під час обшуків конфісковували все наявне продовольство.
Великі обсяги експорту хліба з метою одержати валюту, щоб оплатити замовлене
за кордоном устаткування для новобудов важкої індустрії.
Встановлення нереальних хлібозаготівельних планів, намагання виконати які призвело до конфіскації в селян усіх запасів зерна – насіннєвого, фуражного, продовольчого.
Директива Й. Сталіна від 22 січня 1933 р. про запобігання масовому виїзду селян,
які потерпали від голоду, з УСРР і Кубанського округу Північно-Кавказького
краю.
Заборона на інформацію про голод у Радянському Союзі (діяла до грудня 1987 р.).
Запровадження надзвичайною хлібозаготівельною комісією в Україні під керівництвом глави радянського уряду В. Молотова законодавства про натуральні штрафи (м’ясом і картоплею) щодо боржників із хлібозаготівлі.
Реалізація Закону «Про охорону майна державних підприємств, колгоспів та кооперації і зміцнення суспільної (соціалістичної) власності» від 7 серпня 1932 р.
(«закон про п’ять колосків»).

3. Як документи розкривають сутність Голодомору
Н
МЕ Т

З листа керівника Дніпропетровської обласної партійної організації М. Хатаєвича до Й. Сталіна (початок березня 1933 р.): «Становище з браком
продовольства на селі виявилось тут, у Дніпропетровській області, набагато важчим і серйознішим, ніж я міг передбачити. Я просто завалений щоденними повідомленнями і матеріалами про випадки голодної смерті, опухання і
захворювань від голоду. Останніми днями дедалі частіше надходять повідомлення про трупоїдство і людоїдство.
У таких містах, як Мелітополь і Бердянськ, за останні 2–3 тижні на вулиці
підібрано по 3–4 десятки трупів. На залізничних станціях (тільки на великих,
вузлових) підібрано, за даними ГПУ, близько 150 трупів людей, які померли від
голодного виснаження. За даними обласного відділу ГПУ, кількість померлих
від голоду або у зв’язку із захворюваннями, що загострилися на ґрунті голоду,
становила на 1 березня близько 1600 чоловік. Кількість опухлих або хворих від
голоду становила по 23 районах 16 000 чол. Ці дані подекуди, безсумнівно, перебільшені, однак вони не охоплюють ряд інших випадків, які ще не зареєстровані
й, відповідно, не обліковані.

5

Н
МЕ Т

З довідки ДПУ УСРР «Про продовольчі труднощі та вражені голодуванням
райони України» від 12 березня 1933 р.: «Найбільш уражені продзатрудненнями – Дніпропетровська, Київська області та Автономна Молдавська
СРР. За кількістю сімей, що голодують, з найвищим ризиком захворювань і
смертності передує Дніпропетровська область. Більшість тих, хто потерпає від

192

6

Розділ 4. УТВЕРДЖЕННЯ КОМУНІСТИЧНОГО
ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ В УКРАЇНІ
Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України https://mon.gov.ua/
та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

голоду, – колгоспники. До них належать переважно багатосімейні господарства,
що виробили незначну кількість трудоднів. Зареєстровані також факти голоду
серед колгоспників, що виробили велику кількість трудоднів, але не отримали в
колгоспі харчових продуктів внаслідок розбазарювання і крадіжки хліба в момент збирання. Серед одноосібників зазнають продзатруднення багатосімейні,
головним чином бідняцькі, господарства. Більшість із них останнім часом не
вело сільськогосподарської діяльності.
Сім’ї, що потерпають від голоду, харчуються різними сурогатами (кукурудзяними качанами і стеблами, просяним лушпинням, соломою, травою, гнилими кавунами й буряками, картопляним лушпинням, стручками акації тощо).
Зареєстровані факти вживання в їжу м’яса кішок, собак і дохлих коней. Зареєстровано 28 випадків людоїдства. Більшість із них відноситься до 3-ї декади лютого і початку березня. 19 випадків людоїдства з 28 припадають на Київську
область. У лютому також мали місце 13 випадків трупоїдства».
1. Узагальнивши свідчення джерел, сформулюйте 2–3 твердження, які розкривають справжню сутність Голодомору 1932–1933 рр. 2. Які факти, що
про них ішлося в параграфі, підтверджують намір радянсько-комуністичної
влади знищити частину української нації?
Виконайте завдання 2. Скориставшись матеріалами параграфа, доведіть, що Голодомор
1932–1933 рр. був геноцидом
українського народу.

Виконайте завдання 3. Чому,
на вашу думку, радянсько-комуністична влада СРСР десятиліттями приховувала факти про
Голодомор 1932–1933 рр.?

Доберіть конкретні факти до положень, що характеризують наслідки Голодомору.
Голодомор 1932–1933 рр. призвів: до незворотної зміни демографічної ситуації;
руйнації селянського способу життя; втрати традиційних цінностей; переривання зв’язку між поколіннями; втрати історичної пам’яті та, зрештою, зміни соціальної
структури української нації; ураження суспільної свідомості страхом та безпрецедентної деморалізації суспільства, ознаки якої подекуди виявляються й досі (постгеноцидний синдром).

ÂÐÀÆÅÍÍß Â³Ä ÓÐÎÊÓ У чому ви вбачаєте найтрагічніші наслідки Голодомору? Як ви
гадаєте, чи цілком подолано ці наслідки? На ваш погляд, чому держава Україна прагне
міжнародного визнання Голодомору 1932–1933 рр. геноцидом?