БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР

§ 28. Будова слова. Основа слова й закінчення.

Значущі частини слова: корінь, префікс, суфікс, закінчення

Розділ мовознавства, що вивчає будову слова, його внутрішню систему і структуру, називають морфемікою.

Більшість слів в українській мові складаються з двох і більше частин — морфем. Кожна морфема мас своє значення.

Морфема — це найменша неподільна значуща частина слова. Вона виражає певне лексичне або граматичне закінчення і регулярно відтаорюється зі своїм значенням у мовленні. Наприклад, у слові літній виді.іяються три морфеми: літ-н-ій (корінь, суфікс і закінчення), які відтворюються в споріднених словах (літо-о, літ-н-ій, літ-ечк-о).

За значенням і роллю в будові свова морфеми поділяють на кореневі й афіксальні (ті, ию служать засобами словотворення та творення форм слова).

Закінчення — це змінна частина слова, яка стоїть найчастіше в кінці слова, вказуючи на відношення з іншими словами у словосполученні і реченні: далек(ий). коханн(я).

Закінчення змінює лише форму слова, не змінюючи його лексичного значення: земл(я). земл(і), земл(ею), на земл(і). Закінчення може бути нульовим, тобто не виражене звуком: дім-0, сад-0, хло-пець-0.

Частину слова без закінчення називають основою. Основа слова може складатися лише з одного кореня (ліс, пора), із кореня і суфікса (гір-ськ(ий), із кореня та префікса (при-клад), префікса, кореня і суфіксе (за-іемл-ен(ий). Основа виражає лексичне значення слова, тому вона є спільною для всіх форм слова.

Форми слова розрізняються не лексичним, а лише граматичним значенням. Граматичне значення найчастіше виражають закінчення (мор-§, мор% люр-Q), рідше — одночасно закінчення і прийменники (умор^ до мор%). Утворення форм слова називають словозміною.

Слова бувають змінювані і незмінювані. Незмінювані слова мають одну форму: кіно, хакі, холодно, вчора. Незмінювані слова закінчення не мають.

Змінювані слова здебільшого розрізняються закінченнями (cecmpQ сестр% сестр-Ц- wen/i-Q тепл-Q тепл% леж% лежанні леж-jumbt).

Корінь слова — це головна значуща частина слова, спільна для всіх споріднених слів (вода — водний — водичка). Звуковий склад кореня, як правило, однаковий, але іноді внаслідок чергування звуків він частково змінюється (воля > вільний, ходити -» вихід).

Корінь с носієм речового значення слова, яке відображає щось в об’єктивній реальності. Він обов’язково наявний у кожному слові. У споріднених словах корінь об’єднує їх понятійним змістом, хоч вони можуть належати до різних частин мови.

Значення кореня в гнізді споріднених слів уточнюється і конкретизується за допомогою словотворчих суфіксів і префіксів, які без кореня вживатися не можуть.

Спільнокореневі (споріднені) слова — це слова зі спільним коренем, але з різними лексичними значеннями. Так, лексичне значення слова море — великий водний простір з гірко-солоною водою;

І57

лексичне значення слова моряк — той, хто служить у морському флоті; морський — такий, що буває над морем, біля моря, здійснюється на морі або призначений для плавання морем. Слова море, моряк, морський пов’язані спільним основним значенням — стосунком до водного простору, проте кожне з цих слів має власне лексичне значення.

Префікс ие частина слова, що стоїть перед коренем і служить дпя утворення нових слів чи інших граматичних форм. Словотворчий префікс змінює лексичне значення слова (друкувати —> на-друкувати, весна —* провесна). Формотворчі префікси можуть використовуватись для утворення нових форм слів: робити —» зробити (доконаний вад дієслова), видатний > найвидатніи/ий (найвищий ступінь порівняння прикметників).

Суфікс — частина слова, що стоїть після кореня і служить для утворення нових СЛІВ ЧИ ІНШИХ граматичних форм: мудрий + -їсть —»мудрість; гора + -ськ —»гірський.

Формотворчі суфікси використовуються для створення інших граматичних форм, наприклад, минулого часу дієслова (співати —» співав).

Українська мова. Комплексна підготовка до ЗНО, 2015, Зовнішнє Незалежне Оцінювання