§ 10. Буквосполучення ьо, йо

І. ЙО пишеться для позначення звукосполучення й + о:

а) на початку слова й після голосного

його, йому, завойований, район, чийого

б) після приголосного, переважно на початку складу

батальйон, бульйон, вйокати, Воробйов, курйоз, мільйон, серйозний. Соловйов

2. ЬО пишеться після приголосного для позначення м’якості приголосного перед о

всього. Ковальов. Линьов, льон, сьогодні, сьомий, трьох, цього

ВПРАВИ

ВПРАВА 41. Зарепишіть слова, вставляючи в них пропущені буквосполучення йо або ьо. Кра..вий, буль..н, всер.з, озна..млення, л..н, ..рж, л..дяниковий, во..вничий, Мурав..в, Мико-ла..вич, ..силовим, .лопаний, ро’зку.вдити, мал..аничий, с..рбати, медаль..н, т.хкати, дз„бати, ма.р, з..мка, га..к, сл..чливий, ра.нунання, кур..з, Андрі..вич.

266. З буквосполученням йо всі слова пишуться в рядку А пен..к, С..МИЙ, ку-.вдити, ра..н

Б міль..н, бо..вий, га..чок, під„м Вбол..вий, мал..ваний. хл.скати, „гурт Г шампінь..н, д..готь, л..довик, бо..вий Д с.-годні, баталь..н, кур..з, медаль..н

267. З буквосполученням йо всі слова пишуться в рядку А давн..індійський, кул..вий, сень..р, кіноз.мкв

Б ст..жка, нул..вий, підлад-.мкати, кул..к В мужн.., no-їхн..му, багат.-х, мікрора..н Г Васил..вич. мал. вничий. кра..вий. ма .р Д ді-.вйй, переши..к, шинь..н, Микола..вич

268. З буквосполученням йо всі слова пишуться в радку А гін..вий. вол..вий. кра..вий. щл..вий

Б Ковап..в, тр..х, бад. рість, ц..горічний В г.мка, баталь..н, бо .вий, ра..он Г (на) чотир..х, намал. ваний, чи..го, пол. вий Д Солов..в, Кураал..в, при..м, зла..мий

г ,

269. З буквосполученням ио всі слова пишуться в рядку А вір..вка, л-.отчик, давн..го, попередн..го

Б ц..горіч, с..рбати, еформул..ваний, тр..х’ярусннй Вос..вий, л..х, середи.віччя, Хвил-.вий Г буль..н, всер..3, Солов.-В, В..КВТИ Д бо..вий, контрол..ваний, ра..нний, во..вничий

270. З буквосполученням йо всі слова пишуться в рядку А лось, .н, ску..адити, зна..митися. ..сип

Б л..н. дз..об, с..годні, кань..н В опен..к, Голсал..в, сл..за, міль..н Г с-.міій, кол..ровий, кур..з, т..хкати Д Ковал..в, га..к, заво..ваний, в..кати

271. З буквосполученням ьо всі слова пишуться в рядку А л..н, син. .оки й, достати.., тр..хсотий

Б гіль .тина, яблун..вий, вишн..вий, дави..римський Влеген..вий, лось..н, скроневий, лікар..м Г кобзар..м, медап..н, ковал..вого, корчн..вий Д вимал..вувати, лиц..вий, черешн-.вий, тижневий

272. З буквосполученням ьо всі слова пишуться в рядку Ажитт..вий, триль..н, вермішел..вий, емал..вий

Б пО’Осінн..му, могутн.., по-справжн..му, спрап..ваний В стал..вий, рубл..вий, компан..н, л..дяник Гсень..р, моаленн..вий, тюл..вий, плавн..вий Д вертол-.тчик, КОЛ..рОВИЙ, КІНЦ..ВИЙ, жолуд..вий

273. З буквосполученням ьо всі слова пишуться в рядку А тол..вий, мебл..вий, ра..нний, середн..го

Б Гап..ю, по-..го, попередн..го, кул..ю В майбутн..го, ізол..ваний, Журавл..в, Верхн.лніпровськ Г тр..х’ярусний, л..ха, прокл..н, га..ок Д серсдн-.вічний, пол.-вий, безпосередн.., павіль..н

274. З буквосполученням ьо всі слова пишуться в радку А художн.., дави..єврейський, емал..вий, (в) ус..му Б кон .м, Васил..м, водорост..вий, ансамблевий Вжураал..вий, марл..вий, форел..вий, павіл..н

Г нікелевий, батал..н. ваніл..вий, топол..вий Д пол .вий, син..-зелений, дз..бати, внутрішн..венний

275. 3 буквосполученням ьо всі слова пишуться в рядку А емат.ваний, зна..мий. автомобіл..м, рол..вий

Б шагрен..вий, Соловков, ячн..вий, магнолієвий В вишн..вий, каракулевий, окун..вий, Натал..ю Гетил..вий. давн..руський, безпосередн.., попередн..го Д лось..н, ранн -феодальний, л„тчик. ос..вий

Українська мова. Комплексна підготовка до ЗНО, 2015, Зовнішнє Незалежне Оцінювання