§ 12. Вживання апострофа

Роздільність вимови я, ю. с. ї та попереднього твердого приголосного позначається апострофом.

Апостроф пишемо:

|Щ Апостроф не пишемо:

1) після губних приголосних (б, п, в, м, ф) перед я, ю, с, ї: б ‘ю, «’ять, п ‘е, в ‘язи, у здоров X м ‘ясо, рум ‘яний, тім я, В ячеслав. Стеф ‘юк

1) коли перед губним звуком є приголосний (крім р), який належить до кореня: дзвякнути, мавпячий, свято, тьмяний, цвях; але: верб я, торф’яний, черв’як

Примітка: коли такий приголосний належить до префікса, то апостроф пишеться, як і в тих же словах без префікса: зв’язок, зв’ялити, піде‘язати, розм‘якшити.

2) після р у кінці складу: бур ‘ян, міжгір ‘я. пір я. матір ‘ю, кур ’єр, на подвір ї

2) коли ря, рю, рє означають сполучення м’якого р із наступними а, у. е: буряк, буряний, крякати, рябий, ряд, крюк, Рспін

3) після префіксів та першої частини складних слів, що закінчуються на твердий приголосний: без’язикий, від’їзд, з’єднаний, з’їхати, з’явитися. об см, під ‘їхати, рої ‘юшити, роз ‘ясніти: дит ‘ясла, пан ‘європейський, пів ‘яблука; але з власними назвами — — через дефіс: пів-Європи тощо

3) після префіксів із кінцевим приголосним перед наступними і, е, а, о, у апостроф не пишеться: безіменний, загітувати, зекономити, зокрема, зуміти.

4) після к у словах Лук’ян і похідних від нього: Лук’яненко. Лук’янчук. Лук’янчик, Лукя-нівка тощо.

У словах іншомовного походження:

1) після приголосних б. п, в, м, ф, г, к. х, ж, ч, ш, р перед я, ю, с, ї:: б’єф, комп’ютер, п’єдестал, інтерв’ю, прем’єр, к’янті. миш’як, кар’єра, П’ємонт, Рив’єра. Барб’с, Б’єрнсон, Б’юкенен. Женев’сва, Ф’сзоле. Монтеск’є, Фур’с

1) перед йо: курйоз, серйозний

2) після кінцевого приголосною префікса:

ад ‘юнкт. ад ‘ютант, ін ‘єкція. кон ‘юнктура

2) коли я, ю позначають пом’якшення попереднього приголосного перед а, у: бязь; бюджет, бюро, пюпітр, мюрид, фюзеляж, кювет, рюкзак, рюш; Барбюс, Бюффон. Вюртемберг. Мюллер, Гюго. Кюв’є, Рюдберг.

3) після скороченої френцузької частки Д та ірландської частки О у прізвищах: Д’Арк, Д’Анунціо, О ‘Коннері, О ‘Лірі.

ВПРАВИ

ВПРАВА 45. У подані слова вставте, де потрібно, апостроф. Поясніть правопис.

Черв як, м_ята, миш_як, Григор_єв, узгір я, бар_ер, об скт, Св ятослав, В_єтнам, ху-

тор_янин, торф яний, дит_ясла, під юджу вати, дріб_ятковий, Лук_ян, пів_Європи,

мавп_ячий, Д юма. слов яни, рутв_яний, без__язикий, р яд, бур як, кур_єр, пів_ягоди,

К _юрі, п _сдестал, комп ютер, б юрократ, кур ер, ін_єкиія, зів_ялий.

ВПРАВА 46. У подані іншомовні слова вставте, де потрібно апостроф. Поясніть правопис.

Італійське місто П_яченца, абатство Жюм_єж у Франції, місто Хедеб_ю у Данії, Дар_яльська

ущелина, письменники Анрі Барб юс та Маріо П юзо, астроном Юрбен Ле Верр_є, винахідники

кінематографа брати Люм_ср, річка Сирдар_я, френцузька Рів ера, англійський актор Лоуренс

Олів_е, німецький художник АльбрехтД юрер.

ВПРАВА 47. Прочитайте речення. У словах уставте, де потрібно, апостроф.

1. Форгеп_ яно лилися тут звуки, хворі пальці дитини повідали радощі й муки (Л. Зобтита).

2. «Божественна комедія» Дайте Аліг___єрі — перший твір, написаний живою народною італійською

мовою (3 підруч.). 3. Листки із нотами з п_юпітра в чужі галактики несе (О. Сяомьовська).

4. Драматичний образ Шевченка останніх років заслоняла кон_ юнюурна маячня про його нібито політичну діяльність (С Сверстюк). 5. Кореспонденти прагнуть інтерв ю (Л. Костенко). 6. Мухомор

стоїть у кап_юшоиі. тут у лісі знає він про все (М. Гурець). 7. Роль Скарлетт О_Хара у кінофільмі

«Віднесені вітром» одна з улюблених ролей відомої актриси Вів_єн Лі (3жури.). 8- В бійниці небо стало темно-синім, не стало вже червоного віночка на голові малої Жанни Д_Арк, а ми співали

(Л. Українка).

ВПРАВА 48. Запишіть у першу колонку слова з апострофом, а в другу — слова зі знаком

м’якшення.

Компгн..йон, листиб..ютор, кон..юктивіт, В..стнам, Робесп..єр, сен..йор, мес..с, інтерв..ю, вол.хр, квартир..ср, еспан-йолка, ад..ютант, ал. янс, квінтил..йон, Мол..ср, Ам..сн, мантил..я. ател..с, ирсс-пап..є, лос..йон, об..стп, грил.лж. кабал..єро, кутюр..є, курт..є, кал..як. сек. юриті. Рив..ера, барел .сф, б..єф, ескадрил..я, вар..сге, гіл..йотина, тер. тр.

ТЕСТИ

і’ юромОднієї правильної відповіді

НМ9

286. Апостроф в усіх словах ставиться в рядку

А моркв-яііий, любов..ю. КОМ..ЮНІКС, різьб..ярство Б Лук..янівка. розв.лзати, мів..ящика, з..юрмитися В ік»р..ядок, св..яткувати, горф..яник, духм..яний Г грав„юра, надвечір.л. В.язьма, пред..явник Д трав..яний, шв..яблука, св..ященик, прем..ера

287. Апостроф в усіх словах ставиться в рядку

А ншіітр..я, дзв..якнути, невід..ємний, ТЬМ..ЯНИЙ Б че.лзковий. б..юсг. різнотрав..я, кав..ярня В Вхітер..ян. ЗІМ..ЯТН, арф..яр, реп..ях Г зав.лзатн, ііуп..янок, р..юкзак, р..яска Д лі,вів..яніін, рі:ив..яиий, під..їзд, в..юн

288. Апостроф в усіх словах ставиться в рядку А миш..як, бзр..ср. об..єкт, Св..ятослав

Б хутор..янин. торф..янин, під. доджувати, Лук.ян В П1В..ЯГ0ЛИ, К..юрі. іі.хлестал, комп..ютер Г Г |тигор..ев. узгір. я. Д..юма, б..юрократ Д В..єтнам. кур..ср, ііі..скція, дріб..язковий

289. Апостроф в усіх словах ставиться в рядку А дит-ясла, черв..як, зїв..ялий, м..ята

Б пів..€вропи, мава.ячий, слов-яни, рутв..яний В без..язикий, р..яд, бур..як, кур-.ср Г б..юро, безправ..я, об..єкт, к..юрі Д пор..док, бур..ян, кутюр..е, ПОЛИВ..ЯНИЙ

290. Апостроф в усіх словах ставиться в рядку

А М..юнхен, інтерв..ю, Бр..юссель, рутв..яний Б кап..юшон,зм..якшитн, р..ясно, тім-.я В ф.. юзе ляж, к..юре, ал.-янс, міл..ярд Г В..ячеслав, пів..ялинки, рум..янець, п..янкий Д комп..ютер, п-.юпітр, дит..ясла, черв..як

291. Без апострофа всі слова пишуться в рядку А цв-.ях, мавп.-ячий, грав..юра, медв..яний Б матір..ю, черв..як, св..яиіеник, мор..як

В ІН..СКЦІЯ, Вар..£ТЄ, ПОПІДТИНН..Ю, В..ЯЛИТН Г гранс..європейський, вітр..як, верф..ю, юиіст..ю Д передсв. .ятковий, мавп.-ячий, духм..яиий, арф..яр

292. Без апострофа всі слова пишуться в рядку

А інтер-єр. під..юджувати, порт..єра, пред..явник Б роз-ятригги, інтерв’ю, возз..єднання, багр..яний В подвір..я, траис.-Свропейський, ін-.єкція Г п..юре, шерст..ю, Г..юго, дез..інфекція Д цв-.яшок, прем..ср, моркв..яний, посв..ята

293. Без апострофа всі слова пишуться в рядку А з.-Сднати, полум..яний, п..явка, цв..яшок Б Св..ятослав, п..юре, бр-.яжчати, вар. .яг В вестиб-.юль, бур..як, п..сдестал, бур..ян Г Х-юстон. верф..яний, суб..ект. б..язь

Д дзв.-якнути, медв.-яний, пор-ядний, пІ8„ящика

294. Без апострофа всі слова пишуться в рядку А любов-.ю, б-.юро, об-.скт, без-.язикий

Б б..юджет, розм..якшити, мр..яка, вар..ят В брукв..яний, п.-юпітр, карб-.юратор, мад..яр Г роз..сднати, багр..яний, п..еса, верхів..я Д гар-.ячий, ком-.юніке, б-юрократ, кар.хра

295. Без апострофа всі слова пишуться в рядку

А кон..юнктивіт, рум..яний, тьм..яний, бр.-язкатн Б пам..ятатн, Монтеск..с, ад..ютант, пор..ядок В кар-.ер, миш-як, р-.ядок, р..ясний Г диз..юнкція, р..юмсати, з.лзд, трав..янистий Д рутв-.яний, скатерт..ю, трьох..етапний, бур..я

296. Помилки на правило «Вживання апострофа» допущено в рядку А Мар’яна, духмяний, сім’я, різдвяний

Б Зоряна, моркв’яний, інтер’єр, арфяр В м’яз, священний, капюшон, зобов’язання Г роз’ятрити, сузір’я, трав’яний, дит’ясла Д Кюрі, бюджет, святковий, без’ядерний

АП Б С

Г\_

297- Помилки на правило «Вживання апострофа» допущено в рядку А транс’європейський, п’ятниця, сюжет, п’ятеро Б рюкзак, дит’ясла, Руж’с, багрянець, дебют В Фур’є, роз’ятрений, м’ятний, без’язикий Г лів-яблука, грюкати, пів’ягоди, кор’яга Д зів’янути, плоскогір’я, реп’ях, риб’ячий

298. Помилки на преяило «Вживання апострофа» допущено в рлдку А мавп’ячий, соромязливий, лижвяр, різьбяр

Б слов’яни, рутвяний, мюзикл, пюре В об’єктив, виряджати, солов’їний, зап’ястний Г Мін’юст, бюджет, м’ясний, черв’як Д В’ячеслав, полум’я, Дем’ян, торф’яний

299. Помилки на правило «Вживання апострофа» допущено в рядку А фюзеляж, голуб’ята, медвяний, солом’яний

Б переджнив’я, від’ємний, кон’юнктура, ряжанка Вб’юро, прем’єра, пір’їстий, міжіїрря Г возз’єднання, відсвяткувати, кур’єр, тім’я Д бюро, з’юрмитись, пів’юрти, тьмяний

300. Помилки на правило «Вживання апострофа» допущено в рядку А зап’ястя, нюанс, харків’янки, прислів’я

Б ад’ютант, Заполяр’я, під’юджувати, мадяр В надвечір’я, рятувальник, інтерв’ю, череп’яний Г зарядка, безправ’я, бруквяний, в’єтнамки Д вербя, форгеп’яно, підьяремний, пуп’янок

Українська мова. Комплексна підготовка до ЗНО, 2015, Зовнішнє Незалежне Оцінювання