§ 11. Вживання знака м’якшення

Знаком ь позначається м’якість приголосних звуків.

L пишеться:

L не пишеться:

1) після м’яких Д, Т, 1, с, дз, ц. л, и у КІНЦІ слова та складу: вісь, гедзь, кінь, наморозь, палець, близько, восьмий, ганьба, Грицько. дядько

1) після р у кінні складу або слова: вірте, кобзар, лікар, перевір, секретар, тепер, школяр, Харків (але: Максим Горькнії)

2) після м’яких приголосних у середині складу перед о: дьоготь, дзьоб, льон, сьомий, трьох, тьохкати

2) після п перед ж. ч, ш, іц та перед суфіксами -ств(о), -еьк(нй): інший, кінчик, менший Уманщина; волинський, освітянський; селянство. Але: бриньчати, доньчин, няньчин, няньчити тощо, бо у твірних іменниках між приголосними виступає ь: бренькіт, донько, нянька

3) у словах на -зькнй, -ський. -цькнн; -зькість -ськість, -иькість; -зько -сько, иі.ко -зькому, -ському, -пькому; -зькн -ськн, -цьки:

близький, вузький, волинський, донецький; близькість, людськість; близько, військо, бсігспіько; по-французькому (по-франиузьки), по-українському (по-українськи), по-німецькому (по-пімецьки).

Примі гка. У словах баский, боязкий в’язкий, дерзкий, ьсоский, ковзкіш, пяаааш (плоский), порский, різкий і похідних утвореннях: боязкість, в’язкість, баско, різко тошо знак м’якшення не пишеться, оскільки туг і. с разом із к не творять суфіксів -ж-, -ск-

3) після м’яких приголосних, крім л. якщо за ними йдуть Інші м’які приголосні: вітрі, кінцівка. користю, чанцюжик, радість, світ, свято, слід. сміх. сніг. сніп, сьогодні, танцювати, щастя’, але: різьбяр (і різьбар), тьмяний і похідні Примітка. Коли ь ужинається у формі II. н. іменника, то він зберігається і в усіх інших відмінках; коли ж у II. в. його немв, то і в інших відмінках він не нишсіься: Гюька — Гильці, дівчинонька — діпчітоньці. письмо — ті письмі, редька — редьці: але: гожа — галці, сторінка — сторінці, пасмо—у пасмі

4) у словах на-енька. -енько -оиька, -онько; -енький, -ессмьккй, -їсінький, -юсіііькіій: рученька, батенько, голівонька, соколонько; гарненький, малесенький, свіжісінький, тонюсінький

4) після л в іменникових суфіксах -алп(о), -иліі(о): держално, пужално та ін.; але в зменшених формах ь пишеться: держальце, пужаль-це тощо

5) після м’якого л перед наступним приголосним: їдальня. кільце, ковальський, пальці, рибальство, сільський, спільник.

Примітка. Не ставиться м’який знак після л у групах -ЛУ-. -лч-. коли вони походять із -лк-: балка — балці, галка — галці. гичченя, монголка — монголці, рибалка — рибалці, рибалчин, t ніяка — — спілці, спілчанський: яле: Гальки — Гальці. Гальчіт

5) між подовженими м’якими приголосними; збіжжя, колосся, мотуззя, гйшка, життя, ки-чіиня, Я’ієш. приладдя, сіллю

6) у родовому відмінку множини іменників жіночого роду м’якої групи 1 відміни й середнього ро,і> на -ин(я), -ц(е) II відміни: друкарень, їдалень, крамниць, матриць, пісень, робітниць, стасмь: бажань, знань, кілець, місць, сердець

6) після д, н, т перед суфіксами -ченк(о).

-чук, -чнішін: безбатченко. Пинченко. Федчен-ко; Радчук. Сшеттчук: Гринчишии, ФеОчиїиніГ, але після л пишеться ь: Мнхачьченко, Михальчук

7) у дієслівних формах дійсного та наказового способу: будить, будять, здається, косить, косять, коситься, робить, роблять, робиться, ходить, ходять; будь, будьаіе. винось, виносьте, виносься кинь, киньте, стань, станьте, трать, тратьте

7) після ц у кінці слів іменників чоловічого роду іншомовного походження: Гилац. кварц, палац, паяц, Суец, шприц, а також у деяких вигуках: бац, буц. гоц, кчац

У словах іншомовного походження:

після приголосних д, т, з, с, л, н:

а) перед я, ю, є, V, йо: адью, кондотьєр, кон-ферапсьс, монпансьє, ательє, Марсельєза, мільярд, бульйон, віньєтка, каньйон; В’єнтьян, Фе-тьйо, Кордильєри, Севілья; Готьс, Лавуазьє, Жусьє, Мояьер, Ньютон, Реньє, Віньї;

б) відповідно до вимови після л перед приголосним: альбатрос, фільм; Дельфи, Нельсон; але: залп, катафалк і т. ін.;

в) відповідно до вимови в кінці сяів: магістраль. Базель. Булонь, Рафиель; але: бал. метал, рулон, шприц; Галац, Суец та ін.

перед я, ю. коли вони позначають сполучення пом’якшеного приголосного з а, у: мадяр, малярія; дюна, ілюзія нюанс, тюбик, тюль; Аляска, Дюма, Сю

ВПРАВИ

ВПРАВА 42. Вставте, де потрібно, знак м’якшення. Поясніть його вживання

Бат_ківідина, шампін_йон, т_мяний, Пан чишин, бояз_кіс т , Уман_шина, (у)

жмен_ці, бал_зам, вндел_ці, власний кий, нен чин, змен_шити, вартіс т , бояз_кий, ма

тін чин, Покал чишин, змен шити. Гуцул щина, уман_ський, війс ко, Михал чук, у каз ці,

виїпен , століт . піс ня, черкас кий, вол ер, ал бінос, свіжїсін кий, пан ство, куз ня.

лял_чин* кринич_іо.

ВПРАВА 43. Від поданих іменників утворіть форму Д в. або М. в. одн. Поясніть вживання або невживання знака м’якшення.

Галка, монголка, футболка. Жмеринка, тарілка, вишенька, донька, хатинка, редька, вівсянка, брунька, перепілко, ненька, сопілка, яблунька, Оксанка, гуцулка. * I. II.

ВПРАВА 44. Запишіть слова, вставляючи, де потрібно, знак м’якшення або апостроф. Поясніть написання

I. Авін йон. н юанс, фл юс, сен_йор, дуен_я, д_юйм, куліс_є, фл_югер, модел_ер, Ко-

рдил єри. С ерра-Невада, с южет, Н ютон. Гот е, бутон єрка, т юрбан. ател с, цел юліт,

нен юар, горел еф, 6л юз, кан йон, бел стаж, ппрт є, нат ютморт, дос е. конферанс с,

с_юїта, Люс_єн, Жул_єн, Лавуаз є, фл югер, Пхен_як, В’снт_ян, біл_ярд, бурд кзк, ком-

пан_йон, монланс_є, камуфл_яж, камарня_я, с_юрприз, ескадрил_я.

II. Кардинал Рішел_є, драматург Мол_єр, композитор Йоганн Себаст ян Бах, сонети Віл яма

Шекспіра, романи Еміля Зол_я, художник Г_юстав Доре, театр Бергон_є, кіноактори Анна

Май_яні та Жерар Депард_є, письменник Джозеф Ред_ярд Кіллінг, художник Амадео Моділ_яні.

співачка Монсеррат Кабал_є.

ТЕСТИ

(з вибором однієї правильної відповіді)

276. Зі знаком м’якшення всі слова пишуться в рядку А бояз..кий, дон..ці, лял-чин, порт..ера

Б Грин..чишин, громадян..ство, вишен..ці. мен..ші В велетен..ський, ЯС..НІС..Т.., таріл.лй, всер..йоз Г ПОВІС..ТЮ, кур..йоз, (у) скрин..ці, бїл..шіс..ть Д гет..ман, різ.-блення, міл..ярд, Максим Гпр..кий

277. Зі знаком м’якшення всі слова пишуться в рядку А нен..чин, (у) таріл..ці, Хар..ків, ескадрил..я

Б вінницький, (у) скрин.-ці, джеред..це, сіл..с..кий В дон..чин, корис..тю, той..ший, лял..чин Г різьблений, бджіл..ці, медал..йон, (у) тюр..мі Д близькість, ВОЛИН-СЬКИЙ, ДИТИНОН..ЦІ, (у) брун..ііі

278. Зі знаком м’якшення всі слова пишуться в радку А батьківщина, шамшн..йон, т..мяний, бояз..кіс..т..

Б Уман..шина, (у) жмен..ці, бал..зам, видел..ці

В аласниц..кий, Гуцул..щина, вишен.., століт..

Г ПІС..НЯ. вартіс..т.„ черкас..кий, вол..єр Д матій..чин, ПокаЛьЧишии, ал..бінос, свіжісін..кий

279. Зі знаком м’якшення всі слова пишуться в радку А паНьСтво, куз..ня, лял..чин, кринич..ці

Б у ман..ський, війс..ко, змен..шити, бояз..кий В Михал..чук, у каз..ці, Пан..чишин, нян..пі Г т..охкати, парасольці, крил..ця. с..омий Д криворіз..кий, гедз.., молот..ба, держал..но

280. Зі знаком м’якшення всі слова пишуться в рядку А ііян—Чити, брен.-кати. вел..можа, т..мяний

Б віс-.тю, нен-.чин, змен-.шити, (у)бан.-ці В ГіриЯТеЛьЦІ, таріл..ці, різ..бяр, учител-.ство Г Натал-.ці, людс..кість, камін..чик, туш..

Д КІН..ЧИК, спанієл.., ал..янс. ад..ю

281. Без знака м’якшення всі слова пишуться в рядку А майбут-.нє, донеч-.ці, кін..чик, гол..ці

Б поліЛьСьКий. (на) вишен..ці, рязан..с..кий, бат..ківський В неп .ці, стан..те, колодяз..ні, потьмянілий

Г ДОН..ЧИН, НЄВІСТ..ЦІ, СКЛЯН..ЦІ, ТОН..ШІ

Д дамаський, Суец.., спіл..чанський, спец..

282. Без знака м’якшення всі слова пишуться в рядку А бояз..н.., міс-.кий, робит..ся, НЄН..ЦІ

Б снит-.ся, матій., ці, ред..ці, радіс..т..

В ескадрил..я. їдал..ня, стіл..чик. син..ого Г дівчин..ці, на сторін.-ці, камін..чик, (у) колис..ці Д ііідносит.хя, киц..ка, Степан..чук, гал..ченя

г

БС

283- Без знака м’якшення всі слова пишуться в рядку А калинон..ці, чернівецький, сен..йор, вузький Б хустин..ЦІ, КІН..ЧИК. п’ят-десят.., ремін..чик Вїд-.мо, радіс-.т.., багатьма, німец._кий Г Гриц..ко, донецький, київський, лікар..

Д Фед..чишин, змагаєтеся, віч..ніст.., (на) бурул..ці

284. Без знака м’якшення всі слола пишуться в рядку А риб;іл..чин, шприц.., Єлец.., чотир..ма

Б с..оіодні, ЛЯЛ..ЦІ, здаєтеся, тіл..ки В осві ГЯН..С..КИЙ, корис..тю. рибал.-ство, батен..ко Г ган..ба, (у) кишен..ці, дон..ка, д..оготь Д п’ят-десят.., шіст.-сот, краплин..иі, кін..цівка

285. Без знака м’якшення всі слова пишуться в рядку А Пан..ченко, на яблун..цІ, багац..ко, куз..ня

Б (у) хатин..ці, С-.міх, дон..ці, стан..те В (в) ополон-ці, жін-.ці, кобзар… ін..ший Г сміїт.хя, (на) брун..ці, Натал..чин, борщ..

Д матін..ці, жас..кий, гір..куватий, Максим Гор..кий

Українська мова. Комплексна підготовка до ЗНО, 2015, Зовнішнє Незалежне Оцінювання