§33 Вимова приголосних звуків.

Уподібнення приголосних звуків

Запам’ятаймо!

Дзвінкі приголосні звуки завжди вимовляються дзвінко в кінці та в середині слова: народ [народ], гриб [гриб], дудка [дудка], ніжка [н іжка].

Виняток становить [г], який перед [к], [т] змінюється на [х]: легко [лехко], вогко [вбхко], нігті [н іхт і], кігті [к’іхт і].

Прочитайте вірші, чітко вимовляючи приголосні звуки.

Стоять під снігом сосни сонно, сидять на соснах снігурі. Санчата на ставок з розгону скотились весело з гори.

Н. Забіла

Туман в траві стеріг отару.

Не дасть отару на поталу.

А тут над ставом засвітало, отара — є, туман — розтанув.

М. Дубов

Прочитайте скоромовки. Шиплячі вимовляйте твердо.

Чайці чапля чемно мовить: — Чорногуз пішов на лови. Чимчикує він до ставу через лози кучеряві.

Щиглі в кущах пищали, Щоранку сповіщали:

«В кущах вітрище свище, Гуляє морозище».

О. Кононенко

Г. Бойко

Спишіть вірш. Поясніть правопис сумнівних приголосних і голосних, що виділені.

Легко, легко, аж несміло, Листям липа шелестіла. Два лелеки пролітали

І на липі спочивали.

Як лелеки полетіли,

Липа — вслід їм шелестіла.

Г. Чубач

Запам’ятаймо!

У вимові приголосні звуки можуть уподібнюватися. Уподібнення — це наближення звучання одного звука до іншого.

Внаслідок уподібнення

глухий звук перед дзвінким переходить у парний дзвінкий:

боротьба [бородба] просьба [проз ба]

попередній приголосний стає м’яким або пом’якшеним під впливом наступного: пісня [п’іс+н+а] кузня [куз+н+а] різні [різні]

у вимові близькі

звуки вимовляються

як один подовжений

звук:

берешся

[беирес+:а]

сердиться

[сердиец+:а]

Для правильного написання слова з уподібненими приголосними потрібно змінити слово або дібрати спільнокоре-неве, щоб після сумнівного приголосного стояв голосний: боротьба — боротися, легко — легенько.

Прочитайте слова. Випишіть ті, у яких відбувається уподібнення приголосних.

Безшумний, сережка, вокзал, ложка, шибка, на дошці, миєшся, робиться, швидко, стежка, скибка, футбол, принісши.

Спишіть вірш-загадку, вибираючи з дужок потрібну букву.

Стрімко вибігли на гору Дощик їм полоще кДс, з)ки. Дві подруґж, ш)ки білокорі. Звуть цих подружок берДз, с)ки.

Розгадайте ребуси. До слів-відгадок доберіть слова, які б пояснювали правопис сумнівного приголосного.

0^”Т

ІГ-\

Запам’ятаймо!

Звук [ф] потрібно вимовляти чітко й не плутати з вимовою буквосполучення хв.

1. Прочитайте слова.

Марфа, жирафа, портфель, рафінад, телефон, фабрика, Федір, фільм, фіранка, форма, фургон, шафа.

2. Спишіть. Підкресліть слова, у яких є [ф’].

Запам’ятаймо!

Написання

Вимова

букво

сполучення

приклад

звуко

сполучення

приклад

милуєшся

[с’:а]

[миелуйес :а]

тськ

братський

[цк]

[брац кий]

дств

людство

[цтв]

[л’уцтво]

сонячний

[шн]

[сон ашний]

вітчизна

[ч:]

[в’іч:йзна]

у сорочці

[Ц:]

[у сороці; і]

ться

навчиться

[ц’:а]

[навчйц:а]

зшити

[ш:]

[ш:йти]

Виконайте тестове завдання.

Правильну вимову відображає фонетична транскрипція в рядку А знайомишся [знай6миеш с а]

Б пишеться [пйшеит’са]

В у річці [у р щ’:і]

1. Відтворіть подані слова у звуковому записі за зразком. Поясніть, що відбувається внаслідок уподібнення приголосних.

Зразок. Пісня [п’існа].

Вісті, свято, камінці, пісня, цвях, гості.

2. Складіть і запишіть з поданими словами речення.