ДОДАТКИ

Додаток 1

З ОРФОГРАФІЧНОГО СЛОВНИКА

агентство, -а

бадьорість, -рості, ор. -рістю бджола, -й, мн. бджоли, бджіл

г

бездоріжжя, -я

богатир, -я, ор. -ем, кл. -йрю,

мн. -і, -їв, д. -ям (велетень) брошура, -и

ведмідь, -медя, ор. -медем вибирати(ся), -аю(ся), -аєш(ся) виїзний

від’їжджати, -аю, -аєш

г

вісник, -а гігантський

голуб’я, -яти, ор. -ям, мн. -ята горизонт, -у ґрунт, -у, мн. -й, -їв ґудзик, -а

ґуля, -і, ор. -ею (наріст на тілі) двадцять, -тй і -тьох, д. -тй і

-тьом, ор. -тьма і -тьома, м. (на) -тй і -тьох депутат, -а дерев’яний дисциплінований допомагати, -аю, -аєш допомогти, -ожу, -ожеш; мин. -міг,

г ‘ •

-могла; нак. -ожи, -ожіть духмяний

Г Г !

життя, -я, р. МН. -ТТ1В

забирати, -аю, -аєш

завбільшки, присл.

зав’язь, -і, ор. -ззю, р. мн. -зей

заєць, зайця, ор. зайцем,

„ ! „ ! мн. зайці, зайців

захисний

здалеку, присл.

з’єднаний

ззаду, присл.

зів’ялий

змалку, присл.

з’явитися, -влюся, -вишся, -вляться з’ясувати, -ую, -уєш їм я, імені і їм я, ор. іменем І ім’ям, мн. імена, імен інструмент, -а (один предмет),

і -у (декілька предметів) Інтернет, -у

казати, кажу, кажеш; нак. кажй,

г

кажіть

керувати(ся), -ую(ся), -уєш(ся) Київ, Кйєва

кишеня, -і, ор. -ею, р. мн. -ень клеїти(ся), -ею, -еїш, -еїть(ся) комар, -а, ор. -ом, кл. -аре, мн. -і, -їв, д. -ам комп’ютер, -а контрастний коридор, -у корисний кропив’яний курйоз, -у кучерявий легенда, -и

летіти, лечу, летйш, летимо, летите лити(ся), ллю, ллєш, ллє(ться), ллємо, ллєте;

мин. лив, лила; нак. лйй(те) любов, -і, ор. -в’ю математика, -и, д. і м. -ці медаль, -і, ор. -ллю, р. мн. -лей медвяний метро, невідм., с. мільйон,-а молодь, -і, ор. -ддю морквяний нашвидкуруч, присл. на щастя

недобачати, -аю, -аєш не здужати (не подужати) нездужати(ся), -аю, -аєш, -ає(ться) (хворіти)

незчутися, -уюся, -уєшся ненавидіти, -джу, -диш; нак. -йдь(те)

нескінчений (незакінчений) нескінченний (безконечний) низько, присл. об’єктив, -а обличчя, -я, р. мн. -йч одинадцять, -ти і -тьох,

д. -ти і -тьом, ор. -тьма і -тьома, м.(на) -ти і -тьох оповідання, -я, р. мн. -ань оселити(ся), -елю(ся), -елиш(ся)

А Г Г • Г (

очерет, -у, мн. -ети, -етів і -ета, -етів пам’ять, -ті, ор. -ттю папір, -перу (матеріал) і -пера (документ) парашут, -а пестливий п’єса, -и

• г • г ї

півострів, -рова, мн. -рови, -ровів

пів’яблука

під’їзд, -у

пізній, -я, -є

г

піца, -и

г

подвір’я, -я, р. мн. -їв

по-друге, присл.

порося, -яти, ор. -ям, мн. -ята

r r Z

почуття, -я, р. мн. -їв предмет, -а президентський

г

прислів’я, -я, р. мн. -їв

г

прізвисько, -а

г

прізвище, -а проїзний

рано-вранці, присл. розілляти, -ллю, -ллєш, -ллємо, -ллєте

рум’янок, -нку сантиметр, -а скраю, присл. солов’їний старанний сьогоднішній, -я, -є

театр, -у

тиждень, -жня, ор. -жнем трав’яний

■ г г г

тремтіти, -мчу, -мтиш, -мтимо, -мтите

тривога, -и, д. і м. -зі туристський

упродовж і впродовж, присл. утирати(ся), -аю(ся), -аєш(ся) і втирати(ея) утричі і втричі, присл. французький хвастливий хлоп’ячий цемент, -у центнер, -а

чверть, -і, ор. -тю, р. мн. -ей чекати, -аю, -аєш

, ‘ Г г !

черв як, -а, мн. -и, -їв черевик, -а, мн. -и, -ів чесний четвер, -рга, четвертий

чіпляти(ся), -яю(ся), -яєш(ся) чотири, -рьох, д. -рьом, ор. -рма шампунь, -ю, ор. -ем

шестеро, шістьох, д. шістьом, ор. шістьома і шістьма, м. (на) шістьох

школяр, -а, ор. -ем, кл. -яре,

! ! а

мн. -і, -їв, о. -ам щасливий

щеня, -яти, ор. -ям, мн. -ята щербатий

щипати(ся), -аю(ся), -аєш(ся) щирий

щічка, -и, д. і м. -ці, мн. -чки, -чок юність, -ності, ор. -ністю яєчня, -і, ор. -ею якісний

як-небудь, присл.

Г А •

ярмарок, -рку, мн. -рки, -рків

Додаток 2

З ОРФОЕПІЧНОГО СЛОВНИКА

братися [братиес а], беруся [беирус а], берешся [беирес :а], беремося [беиреимбса], беретеся [беиреитес а]; нак. берися [беирйс а], беріться [беир’іц:а]

вимога [виемога], -гие, д. і м. -бзі

вість [в’іст], -ті, ор. -ту, мн. в’істі, в’істей, д. в’ю т ам вітчизняний [в’іч:иезнанией], м. (на) -йому/-н’ім, мн. -ні волосся [волос :а] вранці [уран ц і] вугілля [вуг’їліа], -л :а

гарячий [гарачией], м. (на) -чому / -ч’ім, мн. -ч’і

гість [r’icV], rocVa, ор. гостеим, м. (на) гостеив’і / гбст’у, мн. гос т і, гостей, д. гбстам, м. (у) гбстах

день [ден ], д н а, ор. днем, р. мн. д’н’іу

дзвіночок [дзв’інбчок], -чка, м. (на) -чку, мн. -чки, -чк’іу дірка [дірка], -рки, д. і м. -рці, мн. -ркй, -рбк європейський [йеиуропейс кией], м. (на) -кому / -к’ім, мн. -к’і загадка, -дкие, д. і м. -ад3‘ц’і, мн. -дкй зілля [з іл :а], -л :а

знайомитися [знайбмиетиеса], знайомлюся [знайбмл ус а], знайомишся [знайбмиес :а], знайомиться [знайбмиец :а]; мн. знайомляться [зна-йбмл аціа]; нак. знайомся [знайомс я], знайомтеся [знайбмтеис а]

зшити [ш:йтие], зшйю [ш:ййу], зшйєш [ш:ййеиш], зшйє [ш:ййе]; нак. зший [ш:ий], зшййте [ш:ййте]

кав’ярня [кауйарн а], -н і, ор. -неийу, р. мн. -ре11^

календар [калеиндар], -ар а, ор. -арем, м. (у) -ар’і, р. мн. -ар’їу, д. -ар ам камінець [кам’інец], -н’ца, ор. -нцем, м. (на) -н’ці, р. мн. -н ц іу кропива [кропиева], -вй, д. і м. -в’і льон [л он], -ну, м. (у) -н і, мн. л онй, л’оУнІу лялька [лалка], -л кие, д. і м. -л’ц’і, мн. -л’кй, -лок м&ти [матие], -теир’і, зн. -т ір, ор. -т’ірйу, мн. матеир’і, матеир’іу м&ти [матие], маю [майу], маєш [майеиш], має [майє] милуватися [миелуватиесла], милуюся [миелуйуса], милуєшся [миелуйе1с :а], милується [миелуйе1ц1а], милуються [миелуйуц :а]

навчатися [научатиес а], навчаюся [научайус а], навчаєшся [научайе1с :а], навчається [научайе1ц :а], навчаються [научайуціа]

народжений [народжеинией], м. (на) -йому / -нім, мн. -н і оберемок [обеиремок], -мка, м. (на) -мку, мн. -мкие, -мк’іу озвучення [оУзвучеин :а], -н :а

павільйон [пав’ілйбн], -ну, м. (у) -н і, мн. -ние, -н іу пісенька [п’ісеин’ка], -н’ки, д. і м. -н’ц’і, мн. -нкй, -нок плести [плеистй], плету [плеиту], плетені [плеитеш], плетемо [плеитеимо], плетете [плеитеите]; мин. плів [пліу], плела [плеила]; нак. плетй [плеитй], плетіть [плеит іт ]

Полтавщина [полтаушчиена], -ни, -ні

польовий [половйй], м. (на) -вбму / -лоУв’ім, мн. -л’оУв’і Польща [пол шча], -щі, -щею

районний [район:ией], м. (на) -н:ому / -н :ім, мн. -н’:і річка [р ічка], -чкие, д. І м. р іц :і, мн. -чкй, -чок свято [с в’ато], -та, мн. свята [с в’ата], свят [с в’ат] січень [с,ічеинл], -чн’а, ор. -чнеим, м. (у) -чн і Словаччина [словач:иена], -ни, -ні

сміятися [с’м’ійати^’а], сміюся [см’ійуса], смієшся [с’м’ійес’іа], сміється [с’м’ійец’іа], сміємося [с м’ійеим6са], смієтеся [слм’ійеитесла], сміються [с м’ійуц :а]

спина [спйна], -ние, д. і м. -н і

співати [сп’івати], співаю [с’п’івайу], співаєш [сп’івайеиш], співає [с п’івайе]

стіл [с т іл], стола / столу, д. сто^лу, м. (на) стоУл і, (по) стоУлу / стоУл і, мн. столй, стоУл іу сьогодні [с огод н і]

Угорщина [угоршчиена], -ни, -ні

український [украйін с кией], м. (на) -кому / -к’ім, мн. -к’і

умілий [ум’ілией], м. (на) -лому / -л ім, мн. -л і

хатній [хат н ій], м. (на) -й ому / -н ім; ж. -н а; с. -н е; мн. -н і

хом’як [хомйак], -йака, м. (на) -йаку / -йаков’і, мн. -йакй, -йак’іу

цвях [цв’ах], -ха, м. (на) -ху, мн. -хи, -х’іу

Черкащина [чеиркашчиена], -ни, -ні

щедрість [шчедр іс т ], -рос т і, ор. -р іс т у

ювілей [йув’ілей], -йу, ор. -йеим, м. (на) -йі