§ 35. Дієприкметник як особлива форма дієслова Дієприкметник — це особлива форма дієслова, що виражає ознаку предмета за дією і відповідає на запитання який? яка? яке?які? Наприклад: зроблений, працюючий. Дієприкметник поєднує в собі граматичні особливості дієслова і прикметника.

Дієприкметник поєднує ознаки:

дієслова

прикметника

вид: доконаний або недоконаний: заіржавілий, іржавіючий

вказує на ознаку предмета, відповідає на питання який, яка? яке? які?: битий, бита, бите, биті

час: теперішній або минулий (тільки 2 часи)

узгоджується з іменником (займенником): наповнена діжка, наповнене серце, наповнені легені

буває активного або пасивного стану: виконуючий, виконуваний

змінюється за родами, числами, відмінками: збудований будинок, побілені стіни, навислої загрози

може мати залежні слова (іменник, займенник або прислівник): закінчена ними недавно робота

у реченні виступає означенням, частиною іменного присудка: Цей звичай збережений лише у гуцулів. Вишита сорочка їй сподобалась.

Дієприкметники активного і пасивного стану

Дієприкметники бувають активного і пасивного стану.

Активні дієприкметники виражають ознаку тієї істоти чи неістоти, яка сама виконує дію, і виступають у формах теперішнього і минулого часу.

Активні дієприкметники теперішнього часу утворюються від дієслівної основи теперішнього часу за допомогою суфіксів:

• -уч(ий), -юч(ий) від дієслів першої дієвідміни;

• -ач(ий), -яч(и й) — від дієслів другої дієвідміни.

Наприклад: бажають — бажаючий, в ‘януть — в ‘янучий, оновлюють — оновлюючий, ревуть — ревучий; дрейфують — дрейфуючий, киплять — киплячий, сидять — сидячий, лежать — лежачий, терплять — терплячий, правлять — правлячий.

Активні дієприкметники минулого часу утворюються від інфінітивної основи неперехідних дієслів з участю суфікса -л(ий): згоріти — згорілий, позеленіти — позеленілий, зів’янути — зів’ялий, змерзнути — змерзши, розтанути — розталий. Активні дієприкметники минулого часу цього типу мало поширені в сучасній мові.

Зрідка активні дієприкметники минулого часу можуть утворюватися за допомогою суфікся -ш-, наприклад: перемогти — перемігший. Замість них вживаються описові форми (той, хто писав; який читав)

УВАГ А! Серед україномовній немає єдиного погляду на вживання дієприкметників типу читаючий, благаючий у ролі прикметників: хвилюючий фільм, караючий меч. Сказати, що ці форми неукраїнські і тому їх не варто практикувати, значить .обмежити лексичні можливості мови. З другого бою», пошук заміни цим формам іде иа користь мові, бо збагачує її синонімами Ще з іншого боку глянувши, не забуваймо, що вживання цих форм у дієприкметникових зворотах (хвилюючий громаду фільм, караючий ворогів меч) завжди визнавали за гандж. Тому було неписане правило уникати цих форм узагалі. Не беручи ‘під захист цього правила, наведемо приклади, коли заміна дієприкметникових форм поіфашує й унаочнює сказане: побутуюча форма — поширена форма: псматкукнии ілюзіоніст — новачок-іиозіоніст; еириючий натовп = розбурханий натовп (За С. Караванським).

Пасивні дієприкметники виражають ознаку, зумовлену дією іншого предмега. Наприклад: ви-шитий рушник, осідланий кінь, зрубане дерево, зрізана гілка. Утворюються такі дієприкметники від основ інфінітива перехідних дієслів і виражаються формами минулого часу доконаного і недокона-ного виду.

264

Пасиви! дієприкметники минулого часу утворюються за допомогою суфіксів -н(нй), -ен(мй), -сн(ий), -т(ин).

За допомогою суфікса -н(ий) дієприкметники утворюються від інфінітивних дієслівних основ на а(я): бажать — бажаний, клепати — клепаний, плутати — плутаний, пиляти — пиляний, рубати —рубаний, купати •— купаний.

З участю суфіксів -ен(нй), -єн(ий) дієприкметники утворюються від інфінітивних дієслівних основ на приголосний та із суфіксами -и-, -і- (-Ї-): привезти — привезений, принести — принесений, погризти — погризений; повідомити — повідомлений, попередити — попереджений, посилити — посилений; гоїти — гоєний, напоїти — напоєний, засвоїти — засвоєний.

Примітка. Якщо основа інфінітива закінчується суфіксом -и-, то під час утворення дієприкметника цей суфікс опускається і вживається суфікс -єн-: побачи/ти + еЩіій) —* побачений

Водночас відбуваються характерні для дієслівних форм чергування звуків [cj — |ш|, [з| — [ж), |д| — |джІ: скошений, звужений, збуджений.

Якщо перед суфіксом -єн- стоїть губний звук (І6|, Іг], (ф1, {м|, їв]), перед суфіксом -єн- у дієприкметнику з’являється звук |л]: вислови/ти + ен(ий) —> висловлений.

Відмінювиння дієприкметників

Дієприкметник має прикметникові закінчення і відмінюється як прикметник твердої групи.

Однина

Множина

чоловічий рід

в середній рід

жіночий рід

Н. в.

наповнен\иі^

наповнені

напоєне

напоєне^

Р. в.

наповнен\огоІ

напоєне/і{ого)

наповнеіір\

наповнеі^иН

Д.в.

наповнениму|

наповнеі^омі\

наповнеі^і^і

наповненій.*^

3. в.

= Н. або Р.

наповнен|е)

наповнеї^

— Н- або Р.

0. в.

наповнеіішд

наповне^ил^

напоєне і^о w\

наповнен\имі\

М. в.

наповнее\ом))(-іілії)

наповнеі^ощк-jw|)

наповненій|

наповнеі\

Дієприкметниковий зворот

Дієприкметник із залежними від нього словами називають дієприкметниковим зворотом. У реченні дієприкметниковий зворот завжди є означенням: Безмежний степ, укритий снігом, спов (М Старииький).

Дієприкметниковий зворот, який стоїть після означуваного (пояснюваного) слова, на письмі виділяють комою (або комами): Я чую пісню, $ щасті співану (О. Журлива). Веселка, овіяна вітром, в моїх зацвітає очах (А. Малишко). В усному мовленні такий дієприкметниковий зворот виділяють паузами та інтонацією. Дієприкметниковий зворот, що стоїть перед означуваним словом, комами (комою) на письмі звичайно не виділяють: Котить сонний Дніпро віками зажурені води (М. Луків).

Безособові форми на -ио, -то

Від пасивних дієприкметників минулого часу із суфіксами -н(нй), -т(ий) утворюються незмінні безособові форми на -но. -то: записаний — записано, прочитаний — прочитано, розлитий — розлито. Вони виражають дію нсназввиої або невідомої особи, тому вживаються у функції присудка в односкладних безособових реченнях. Наприклад: Останній екзамен складено, школу закінчено (О. Донченко).

265

ВПРАВИ

ВПРАВА 161. Прочитайте текст. Знайдіть у ньому дієприкметники. Підкресліть їх і визначте їх стан.

Після довгого літнього дня. коли сонце сідає, а розпечена земля поволі скидає з себе золоті шати, коли на бліде, втомлене днем небо з’яаляються крадькома несміливі зорі, Маланка з Гафійкою волочать курною дорогою утому тіла й приємне почуття скінченого дня. Вони несуть додому спечене, як і земля, тіло, а в складках одежі пахощі стиглого колоса… Розігнута врешті спина, спущене вільно рука, ще злегка тремтяча од цілоденного напруження, м’який пил під ногами, замість стерні, здається тепер щастям (За М. Коцюбинським).

ВПРАВА 162. Прочитайте речення. Випишіть дієприкметники, визначте їх вид, час, рід, число, відмінок.

і. Підхоплена хвилями шлюпка вилетіла в море (М’. Трубленні). 2. Тремтячими руками розгорнув Таряс папір (О. Іваненко). 3. Дбайливо пояиті й старанно підстрижені квіти красувалися серед в’янучих трав (В. Собко). 4. Око знов ваблять блукаючі вогні (М. Коцюбинський). 5. Згаяного часу і конем не доженеш (Нар. те.). 6. В зів’ялих листочках хто може вгадати красу всю зеленого гаю (І. Франко). 7. Не цвіти ж, мій цвіте новий, нерозвинений цвіте, зов’янь тихо, поки твос серце не розбите (Т. Шевченко). 8. Коли весною зацвіте трава в палаючих серпанках, в степ ив курган крутий іде старенька зморена журавка (Д Луценко). 9. Струмує теплий дим по коліях розмитих, дощами добрими напоєних доріг (М Рильський).

ВПРАВА 163. Від поданих дієслів утворіть пасивні дієприкметники. Виділіть суфікси.

Написати, зробити, зцідити, розкреслити, сфотографувати, розмалювати, оздобити, одомашнити, виростити, вивчити, розмор отити.

Написати —> написаний___

ВПРАВА 164. Від поданих дієслів утворіть активні дієприкметники; визначте їх час. Виділіть суфікси.

Постаріти, бажати, порідіти, обважніти, в’янути, згоріти, кипіти, лежати, позеленіти, прявити, потемніти, терпіти.

Постаріти —> постарілий__

266

ВПРАВА 165. Прочитайте речення. Підкресліть безособові дієслівні форми на -но, -то і поясніть їх творення.

І. На галяві вже збудовано хату, засаджено городець (Л. Українка). 2. Останній екзамен складено, школу закінчено (О. Донченко). 3. Більше ста верблюдів було в ней день запряжено у водовозки, зав’ючено бурдюками та барилами з артезіанською водою (О- Гончар). 4. В історичному музеї зібрано багато експонатів (М. Чабанівський). 5. Зібрано жнива, останній сніп накошено пшениці (/. Малишко). 6. На невисоких столах лежать карти. Там все накреслено, все розраховано (В. Собко). 7. Дощ безустанну лив осінь і літо: луки затоплено, трави побито (П. Грабовський).

ВПРАВА 166. Перепишіть речення, розкриваючи дужки. Від дієслів, що в дужках, утворіть дієприкметники. Поясніть їх правопис.

і. У бій були (вводити) всі піхотні батальйони (О. Гунчар). 2. Депо працюватиме на новому місці до того дня, кови можна буде повернутися на (визволяти) від окупантів Батьківщину (О. Донченко). З Кожне слово у Назара було (зважувати), кожна думка, мабуть, заздалегідь (обдумувати) і (виношувати) (Ю. Збанацькии). 4. Здалека долітають (завмирають) гуки музики (І. Нечуй-Левицький). 5. Потонули всі вогні в сиве марево (тремтять) (Л. Горлач). 6. Це було нове покоління, зовсім не схоже на те, що приходило до інститутів кілька років тому, овіяне вітрами війни, (загартовувати) горем і боротьбою (Я. Загребельний). 7. День і ніч повз наш будинок котиться залізна орда (ревуть), (виють), чадних машин (Я. Загребельний). 8. Добріє світ, (народитися) в любові (Т. Ко.юмкць). 9. Край моря сонце золотить (укрити) лісом гори (Я. Забіла) іО. Як радію за ту я людину, що (загубити) радість знайшла (В. Соаора). і і. Жагучими пахощами дихала земля, (розпалити) сонцем (3. Тулуб). * І.

ВПРАВА 167. Спишіть, розкриваючи дужки. Поясніть написання не з дієприкметниками.

І. І кликав день в (не) міряні світи (Я. Шпорта). 2. Причаїлися гори, заворожені красою ніколи (не) бачених степів (О. Гончар). 3. Степ квітував (не) займаний, звіку (не) ораний, високотравний (О. Гончар). 4. Треба було перейти рівне, (не) заросле й (не) закрите плавнями місце (М Коцюбинський). 5. Через усю Вербівку стеляться сукупні городи та левади, (не) обгороджені тинами (/ Нечуй-Левицький). 6. Мікроскоп відкрив людині світ, (не) бачений простим оком. 7. Партизан опинився перед річкою, вражений (не) сподіваною перешкодою (Ю. Збанацькии). 8. Молода (не) витрачена сила хвилею вдарила в груди (М. Коцюбинський).

267

ВПРАВА 168. Спишіть. Замість крапок вставте дієприкметникові звороти, узгоджуючи дієприкметники з іменниками. Розставте пропущені розділові знаки.

I. За лісом починалося село … (розкиданий в горах та глибоких ярах). 2. Доріжка … (колись вимощений цеглою) тепер до половини заросла зеленим мохом. 3. Раставиця знову ховається між двома високими вербовими стінами … (неначе обсипаний зеленим пір’ям). 4. Червоні та сині квітки … (повишиваний на рукавах) дуже приставали до чорних брів (/. Нечуй-Левицький). 5. Передо мною простя-гся шлях … (обтиканий з обох боків старими .липами у два ряди). 6. Згори було видно широку долину … (обстаилений горами, вкритими лісом). 7. Невеличкі біленькі хатки … (окутаний садками та левадами) розбіглись по пагорбку. 8. Розкішні крислаті кущі з буйною лозою … (обліплений лапатим листом) вкривали підгір’я. 9. Гола земля безнадійно сіріла під олов’яним небом … (битий крилами вітру) (М Коцюбинський).

ТЕСТИ

(з вибором однієї’ правильної відповіді)

1091. Усі слова — дієприкметники в рядку

А зварений, зваривши, зварено, зварена Б непосидючий, сидячий, сидячи, сівши В писаний, вилитий, посивілий, вимолений Г люблячий, лежачий, зроблено, написано

1092. Усі слова — дієприкметники в рядку

А летючий, літаючий, леткий, полетівши Б змарнілий, випитий, волаючий, розмальований В зшитий, поранений, несказанний, змарнілий Б занесений, принісший, нісши, носивши

1093. Усі слова — дієприкметники в рядку

А розвантажений, вантажний, навантажений, розвантажуючий Б розлитий, розкиданий, битий, обставлений В зарослий, закритий, рослий, високий Г витончений, граційний, ніжний, розкутий

1094. Усі слова — дієприкметники в рядку

А вишитий, зрізаний, побудований, будівельний Б погоджений, стрижений, записаний, письменний В люблячий, коханий, улюблений, пещений Г оновлений, оновлюючий, зроблений, лежачий

268

1095. Усі слова — дієприкметники в рядку

А контужений, поранений, вбитий, мергаий Б -заасфальтований, бетонний, асфальтовий, бетонований В здобутий, збережений, позеленілий, терплячий Г купаний, вимитий, висушений, чистий

1096. Дієприкметник є в реченні

А Затремтіли зіряи посмутнілі і погасли в імлі голубій.

Б Любив я, їдучи на возі з лугу, дивитися, лежачи, на зоряне небо.

В Знову схопився шалений вітер, що рвався на всі боки, наче не знав, якою дорогою йому летіти.

Г Загелготали дикі гуси, простуючи кудись високо піл необмежним небом.

1097. Дієприкметник є в реченні

А Над лісом загорілась срібна сережка, засвітивши золоте пваутиння межи гіллям старої сосни.

Б Мовчить і гнеться, як жива, в степу пожовклап трава.

В Хвилі юрбою шумують, ламаючи лід.

Г Зашумів вітер, пробігаючи еннім лісом.

1098. Дієприкметник є в реченні

А Я ще ніколи не бачив стільки калини й оглядав прибиті морозом кетягн.

Б Ударяючись об повалені паркани, вітер тоскно завивав.

В Незабаром, швидко наближаючись, посунули важкі громаддя хмар.

Г Земля здригалась, чекаючи дощу.

1099. Дієприкметник є в реченні

А Денис, взутий у гумові чоботи, скочив у воду і потяг човен за ланцюг.

Б Узбережні села проклинали болото, задихаючись від смороду гнилих водоростей.

В На столі лежав черствий окраєць гречаного хліба.

Г і кожен звук, не сплівшись з іншим звуком, пливе, хитаючись, над глянсуватим бруком і меркне у безлунній самоті.

1100. Дієприкметник є в реченні

А Веселий барабанщик так брязкотів мідними тарілками, що аж у вухах лящало.

Б Після відлиги різко похолодало, замерзли калюжі.

В Боєць стояв над кущиком синіх волошок, приязно всміхаючись до них.

Г На нивах, як те військо побите, темніють незношені снопи, стеляться довгими рядами незагребені покоси, а подекуди стоять самотою клапті недоношеної пшениці.

1101. Усі дієприкметники активного стану в рядку

А молотий, замерзаючий, проспіваний, стріляючий Б задубілий, записаний, загострений, зварений В перемерзлий, спантеличений, постарілий, спечений Г збілілий, згустілий, зм’яклий, ваблячий

1102. Усі дієприкметники активного стану в рядку

А оформлений, знаючий, змужнілий, зважнілий Б поруділий, зів’ялий, лежачий, сидячий В поділений, влаштовано, бережімо, кажучи, виконано Г забувши, натренований, гарантовано, побіжи, пам’ятатимемо

269

1103. Усі дієприкметники активного стану в рядку А ріжучий, посивілий, мелений, примирений

Б працюючий, палаючий, перетворений, знесилений В зблідлий, атакуючий, змарнілий, зволожуючий Г спечений, розтертий, почищений, палаючий

1104. Усі дієприкметники активного стану в рядку А командуючий, гнаний, літаючий, зів’ялий Б побілілий, змерзлий, розталий, сяючий

В освітлений, загорнутий, бажаючий, колотий Г критий, читаючий, примружений, битий

1105. Усі дієприкметники активного стану в рядку

А укритий, пропахлий, навантажений, здобутий Б загублений, знижений, мелений, побілілий В розігрітий, одягнений, межуючий, знаючий Г почорнілий, ріжучий, співаючий, постарілий 1106- Усі дієприкметники пасивного стану в рядку А написаний, розсипаний, розбитий, прошений Б замерзлий, сяючий, прощений, доручений В заподіяний, вбитий, занімілий, випитий Г прочитаний, збитий, вигаданий, здичавілий

1107. Усі дієприкметники пасивного стану в рядку

А почорнілий, існуючий, освітлений, покараний Б одерев’янілий, іонізуючий, спітнілий, роз’єднаний В посвіжілий, пригнічений, зростаючий, нудьгуючий Г переритий, розказаний, куплений, обпалений

1108. Усі дієприкметники пасивного стану в рядку

А перекритий, одягнутий, зліплений, змарнілий Б індустріалізований, палаючий, прикутий, роздутий В ліквідований, тарифікований, колотий, тріснутий Г конкуруючий, пригнічений, зраділий, киплячий

1109. Усі дієприкметники пасивного стану в рядку

А бракований, залишений, комбінований, вилитий Б пошерхлий, лежачий, зрубаний, заплачений В заколиханий, обпалений, розколотий, обважнілий Г приведений, лисіючий, закипілий, зляканий 1110- Усі дієприкметники пасивного стану в рядку А керуючий, присунутий, обраний, забутий Б написаний, прочитаний, вивчений, відлетілий В пожовклий, збіднілий, відрахований, забитий Г взутий, загорнутий, пробуджений, очишений

лг:

*□ Б ‘

1111. В усіх словах при творенні дієприкметників пасивного стану від поданих дієслів відбувається

чергування приголосних у рядку

А носити, погодити, зрадіти, ввірити

Б стригти, оголосити, сікти, зобразити

В колоти, одягнути, зберегти, завісити

Г скоротити, забруднити, молоти, розбити

270

1112. Правильно утворені всі форми дієприкметників у рядку А забути, біжачий, почервонівший, написаний Б опрацьований, пожовклий, налитий, зроблений В миючий, почорнівший, вигадавший, летящий Г посріблений, малювавший, стомившийся, потемнівший 11 ІЗ. Правильно утворені всі форми дієприкметників у рядку А зубожілий, полеглий, витоптаний, зшитий Б сівший, зігрілий, повернутий, зістарівшийся В списатий, промотаний, узгодивший, сказаний Г приби гий, надівший, запхатий, засумувавший

1114.1 Іравильно утворені всі форми дієприкметників у рядку А спізнившийся, лежащий, відрізатнй, поклавший Б вилитий, напомаджений, зрізаний, прив’ялий В замерзший, сяявший, прощений, доручивший Г загрубівший, замерзший, біжучий, летящий

111S. Дієприкметниками є всі виділені слова рядка А варене м’ясо, летючий корабель Б відрізана скибка, зрілий вік В вирізьблена на дереві картина, вкритий пухом Г обіцяного три роки ждуть, лежачого не б’ють

Українська мова. Комплексна підготовка до ЗНО, 2015, Зовнішнє Незалежне Оцінювання