§ 33. Займенник як частина мови

Займенник — це самостійна частина мови, що вказує на ознаку, предмет, ознаку, ківькість, але не називає їх.

Займенники співвідносяться з іменниками, прикметниками та числівниками і відповідають на питання хто! що"!який? чии! скільки?

Деякі займенники, як і іменники, змінюються за відмінками. Інші, як прикметники, змінюються за родами, числами і відмінками

У реченні займенники найчастіше виступають підметом, додатком або означенням: Стояла я і спухала весну, весна мері багато говорила (Л. Українка); Понад верхами птах співає, горами котиться той спіє (В. Ткаченко).

Співвіднесеність займенників з іменниками, прикметниками й числівниками

За здатністю співвідноситись із певними частинами мови, за граматичними значеннями, особливостями відмінювання і роллю в реченні займенники поділяють на три групи: а) займенники, співвідносні з іменниками; Є) займенники, співвідносні з прикметниками; в) займенники, співвідносні з числівниками.

Займенники, співвідносні з Іменниками, —я, ти. ми, ви, він, вона, воно, вони, себе, хто, що, ніхто, ніщо, хтось, щось, дехто, дещо, хто-небудь, що-небудь та інші — змінюються лише за відмінками (хто, що), за відмінками й числами (я — ми, ти — ви). Займенники він, вона, воно мають, крім числа і відмінка, родові форми. У реченні займенники, співвідносні з іменниками, бувають підметом, іменною частиною складеного присудка і додатком. Наприклад: Мислив я (підм.), що нас (дод.) багато, хто (підм.) поетом зоветься (М. Рильський).

Займенники, співвідносні з прикметниками, — мій. твій, ваш, наш, сам, чий. який, якийсь, якнй-небудь, котрий, такий, ніякий тощо змінюються за родами, числами і відмінками, у реченні переважно виконують роль означення, іменної частини складеного присудка, значно рідше роль інших членів речення. Наприклад: О, земле, ти за весну й літо багато людям віддала пладів, зерна, рясного цвіту — свого сердечного тепла. В твоєму сріблі я пізнала свою найпершу сивину (В. Ткаченко).

Займенники, співвідносні з числівниками, — скільки, стільки,— вказують на неозначену кількість, змінюються лише за відмінками, виконують роль підмета, означення, додатка. Наприклад: Ах, скільки радості, коли ти любиш землю, копи гармонії шукаєш у житті (П. Тичина).

Розряди займенників за значенням

Особові

я. ти, він, вона, воно, ми, ви, вони

Зворотний

себе

Питальні

хто? що? який? чий? котрий? скільки?

Відносні

хто. що, який, чий, котрий, скільки

Заперечні

ніхто, ніщо, ніякий, нічий, нікотрий, ніскільки

Присвійні

мій, твій, свій, ішш, ваш, їхній, її; його

Вказівні

той, цей, такий, стільки

Означальні

Неозначені

весь, всякий, сам, самий, кожний (кожен), інший, жодний (жоден)

дехто, дещо, деякий, хтось, щось, якийсь, хто-небудь, що-небудь, будь-хто, будь-що, будь-який, абихто, абищо, абиякий, хтозна-що, казна-що, казна-хто

Особові займенники сіановлять групу слів, що вказують на осіб, а також на інші істоти, різноманітні предмети, явища і поняття.

222

Особові займенники змінюються за особами, числами та відмінками. Займенники він. воші, воно змінюються й за родами.

Зворотний займенник себе завжди відноситься до суб’єкта дії. Він не має форми прямого відмінка, родових форм, не змінюється за числами.

Присвійні займенники вказують на належність якогось предмета певній особі. Вони, як і прикметники, змінюються за родами, числами і відмінками.

Питальні й відносні займенники виконують подвійну роль у мові. Питальними вони бувають тоді, коли містять у собі запитання про особу, предмет, ознаку, кількість. Наприклад: Хто ноже випити Дніпро, хто властен виплескати море? (М. Рильський). Якщо ж займенники хто, що, чий, який, скільки служать для зв’язку головного і підрядного речень у складнопідрядному, то їх називають відносними. Наприклад: Тільки тим історія належить, хто сьогодні бореться й живе (В. Симоненко). Питальні й відносні займенники мають неоднакові граматичні ознаки: одні з них {хто, що, скільки) змінюються за відмінками, інші {який, чий) — за родами, числами і відмінками. Питально-відносні займенники можуть виступати різними членами речення.

Вказівні займенники вказують на виділення якогось одного предмета з ряду інших. Крім займенника стільки, шо змінюється лише за відмінками, вказівні займенники мають форми роду, числа й відмінка.

Означальні займенники вказують на узагальнену ознаку предмета, явища тощо. Вони співвідносні з прикметниками й узгоджуються з іменниками в роді, числі та відмінку; в реченні виступають означеннями, а при переході в іменники виконують роль підметів і додатків.

Неозначені займенники також утворюються від питальних додаванням часток аби-, де-, будь-, небудь-, сь-, казна-, хтозна- Ці займенники вказують на існуючі, але невідомі неозначені особи чи предмети, їхні якості, ознаки.

Заперечні займенники утворюються від питальних займенників додаванням префікса -ні. Бони заперечують існування предмета, ознаки, кількості. Наприклад: ніхто, ніщо, ніякий, нічий, нікотрий, ніскільки

Заперечні й неозначені займенники характеризуються тими ж граматичними ознаками, що й питально-відносні. Одні з них змінюються за родами, числами, відмінками, інші тільки за відмінками. Синтаксичні функції їх різні: вони можуть виступати в ролі підметів, присудків, означень і додатків.

Відмінювання особових займенників та зворотного задменника себе Однина

1 особа

2 особа

3 особа

Н в.

він воно

вона

Р. в.

мене

тебе

його {до нього)

її {до неї)

д. в-

мені

тобі

йому

3. в.

мене

тебе

його {на нього)

її {на неї)

О. в.

мною

тобою

ним

нею

М. в.

{на) мені

{на) тобі

{на) ньому {нім) ній

Множина

І особа 2 особа 3 особа

Н. в.

вони

Р. в.

нас

вас

їх {до них)

Д- в.

нам

вам

3. в.

нас

вас

їх {на них)

0. в.

нами

вами

ними

М. в.

{на) нас

вас

них

223

себе

Н. в.

Р. в.

себе

Д.В.

собі

3. в.

себе

0. в.

собою

М. в.

собі

У непрямих відмінках особові займенники мають іншу (суплетивну) основу, ніж у називному. У непрямих відмінках займенників 3-ї особи після прийменників з’являється початковий н: до нього, у неї, на них. В орудному відмінку н наявний і без прийменника.

Підмінювання присвійних займенників

Однина

Множина

чол. і сер. рід

жін. рід

Н. в.

мій моє

моя

мої

Р.в.

мого

моєї

моїх

Д. В.

моєму

моїй

моїм

3. в.

= Н. або Р. моє

мою

моїх

0. в.

моїм

моєю

моїми

М. в.

..моєму (моїм)

…моїй

…моїх

Так само підмінюються займенники твій, свій.

Займенники наш, ваш відмінюються як прикметники твердої групи.

Займенник їхній відмінюється як прикметник м’якої ірупи.

Відмінювання вказівних займенників

Однина

—^——ЇТ*—ті—^т—

Множина

чол. і сер. рід

жін. рід

Н. в.

той те

Р.в.

того

тієї (тої)

тих

Д.В

тому

тій

тим

3. в.

~ Н. або Р. те

= Н. або Р.

О. в.

тим

тією (тою)

тими

М. в.

…тому (тім)

…тій

…тих

Так само відмінюється займенник отой.

Однина

Множина

чол. 1 сер. рід

жін. рід

Н. в.

цей це

Р. в.

цього

цієї

цих

Д-в.

цьому

цій

цим

3. в.

= Н. або Р. це

= Н. або Р

О. в.

цим

цією

цими

М. в.

…цьому (цім)

…цій

…цих

Так само відмінюються оцей та рідковживаний займенник сей

224

Відмінювання питальних займенників

Н. в.

хто

Р. в.

кого

чого

Д. в.

кому

чому

3. в.

кого

О. в.

ким

чим

М.в.

…кому (кіи)

…чому {чім)

Однина

Множина

чол. і сер.рід

ЖСІН- рід

Н. в.

чий чиє

чия

чиї

р „

чийого

чиєї

чиїх

Д-В.

чиїй

чиїм

3. в.

— Н. або Р. чиє

чию

= Н. або Р

0. в.

чиїм

чиєю

чиїми

М. в.

…чийому {чиєму, чиїм)

…чиїй

…чиїх

Займенники який, котрий відмінюються як прикметники твердої групи.

Відмінювання означальних займенників

Однина

Множина

чол. 1 сер. рід

жіи. рід

Н.В.

весь (увесь, ввесь) все (усе)

вся (уся)

всі (yd)

Р в.

всього

всієї

всіх

Й-В.

всьому

всій

всім

3. в.

= Н. або Р. все (усе)

всю

— Й або Р.

0. в.

всім

всією

всіма

М. в.

…всьому (всім)

…всій

…всіх

Відмінювання неозначених і заперечних займенників

Неозначені займенники будь-хто, будь-що, хто-небудь, що-небудь, хтось, щось, дехто, дещо і заперечні займенники ніхто, ніщо відмінюються за зразком питальних та відносних займенників хто, що: будь-кого, будь-чому, ким-небудь, когось, чимось, деким, дечому, нікого, нічим.

Неозначені займенники якийсь і чийсь у формах родового і місцевого відмінків множини мають вставний звук о перед часткою -сь: якихось, на якихось, чиїхось, на чиїхось.

Неозначені займенники хтось, щось, чийсь в орудному відмінку однини мають паралельні форми: кимсь, чимсь, чиїмсь і кимось, чимось, чиїмось.

Творення й правопис неозначених і заперечних займенників

Неозначені займенники утворюються від відносних займенників за допомогою часток будь-, -небудь, казна-, хтозна-, бозиа-, які пишуться через дефіс, та за допомогою часток де-, аби-, -сь, які пишуться разом: будь-що, хто-небудь, казна-кого, бозна-скільки, дещо, абичий, котрийсь.

У непрямих відмінках заперечні та неозначені займенники можуть вживатися з прийменниками, які стоять після часток. Тоді всі три складові займенника пишуться окремо: будь до кого, аби з чим. хтозна з ким, казна з чим. де з чим.

Заперечні займенники утворюються від відносних займенників за допомогою частки ні, яка пишеться разом: ніхто, ніщо, ніякий, нічий, нікотрий, ніскільки.

225

13* Віхчька О. Укр мом. Комплекти підготовка до ЗНО

ВПРАВА 140. Випишіть з поданого уривка займенники та визначте їх розряд за значенням.

Хто-хто. а снн знає, що добра полонина цих обладункїв в звичайний час зосталася б лежати адо-ма, бо нічого зайвого чабан не візьме в таку спеку носити з собою по степу, а якщо вже він так спорядився, якщо вже оту мідну напівстерту брейцару начищено до банску, то це ради зустрічі з сином, то це для того, щоб у таку врочисту мить батькові було чим погамувати його чабанське й старістю не притуплене честолюбство {О. Гончар). * І.

ВПРАВА 141. Знайдіть займенники. Підкресліть їх як члени речення. Визначте, з якими частинами мови вони співвідносяться.

Шануй і поважай матір і батька. Вони двии тобі життя. Ти будеш дорослою людиною, але для матері і батька до останнього їхнього подиху залишишся дитям. Своєю пряцею і піклуванням вони несуть радість у твою колиску. Не забувай, що батьки також мають право на радість. Шануй і поважай бабусю й дідуся… дорожи честю сім’ї, оберігай її, як святиню. Де б ти не був. ніколи не забувай про свою рідну домівку. Завжди пам’ятай про неї (В. Сухомлииський).

ВПРАВА 142. Прочитайте речення. Позначте питальні та відносні займенники. Поясніть, як вони розрізняються.

І. Ой, який хороший день, в небі чисто-чисто. Скільки музики й пісень розлилось над містом! (М Познанська) 2. Добре жить тому, чня душа і дума добро навчилися любить (Т Шевченко). 3. Хто людей питає, той і розум має {Нар. те.). 4. Чия ця дівчинка дзвінкоголоса? (Я. Тичина) 5. Книга й школа що є глибше, як з наукою дружить? (П. Тичина) 6.1 я згадав своє село. Кого я там покинув? (Т. Шевченко) 7. Хто ця жінка, чим вона стривожена, заідки вона і чому не знає шляху до повітового міста? (і4 Шиян)

ВПРАВА 143. Перепишіть речення, розкриваючи дужки. Неозначені й заперечні займенники підкресліть.

І. Щоб жить — ні/в/кого права не питаюсь (П. Тичина). 2. Hi/ким не сходжені нас ждуть путі (О. Ющенко). 3. Це весна, що на землі бувала хто/зна скільки років і століть (М. Рильський). 4. Заграйте що/небудь, як ваша ласка (J7. Українка). 5. У нашім раї на землі ні/чого кращого немає, як тая мати молодая з своїм дитяточком малим. 6. Сирота Ярема, сирота убогий- ні сестри, ні брата, ні/коіо нема! (Т. Шевченко).

226

ВПРАВА 144. Перепишіть, поставивши особові займенники в потрібній формі.

Ти (він) борони від собак, а він (ти) покаже кулак. Риба ще в річці, а він до (вона) петрушку кришить. Ти (він) «стрижене», він (ти) «голене». Говорити до (він) — як горохом об стіну. Сердиться, ніби (він) пес ковбасу з’їв. З (він) користі —як з чорта смальцю. Про (він) вже й сови гудуть.

ВПРАВА 145. Прочитайте фразеологізми, визначте відмінок зворотного займенника

Собі на умі, дати собі раду, само собою зрозуміло, сам собі пан, показати себе, відчути на собі, себе не пам’ятати, бути не в собі, сам не при собі, сушити собі голову, та й ні гадки собі, ціну собі знати, шукати себе, набивати собі ціну.

ВПРАВА 146. Запишіть займенники, розкриваючи дужки. Поясніть hr правопис.

Будь/що, чим/нсбудь, дс/від/чого, будь/у/кого, де/чого, на/чому/будь, дс/яких. казна/котрий, де/з/ким, ні/якого, вні/хто, аби/для/чого, ні/чий, де/хто, що/будь, ні/на/якому, ні/для/кого, хтозна/чого, ні/на/кому, аби/чий, котрого/сь, котрий/то, ані/від/кого, кому/то, ні/чого, будь/що, аби/чого, ні/за/якого, аби/з/чого, хтозна/з/чсго, чия/сь, чого/ж/то, який/сь, хто/ж/то, будь/що/будь. І.

ВПРАВА 147- Підкресліть присвійні займенники, визначте, на приналежність якій особі кожен з них вказує.

Моя хата скраю — нічого не знаю. Моє діло півняче: проспівав, а там хоч і не розвидняйся. Добра каша, та не наша. Не замітай чужої хати, дивися, чи твоя заметена. Аж до діброви чути ваші голоси. Не тішся з чужої біди, бо вона нині його, завтра її, а тоді твоя буде. Краще своя хата, ніж їхня палата. Я свою вину на Івана зверну. Кожна свиня свого корита пильнує (Нар. те.)

БРАВ А 148. Поставте займенники в потрібній формі.

І. Я сяавлю (ті), хто множить славу землі (своя) у труді (В. Coaopa). 2. В єдиний звук мільйони струн народних злиті —у (ця) пшениці, в (це) житті (М. Рильський). 3.0 краю рідний мій!. (Твій) красу ні з (що), ні з (ию) я не зрівняю (В. Сосюра). 4. В (моє) серці навіки сині очі (таій) (В. Сосюра). 5. Вклонися, (мій) Україно, (цей) людям величним і скромним, що в назвах фронтів титанічних пронесли наймення (твій) (М Бажан). 6. За (всі) скажу, за (всі) переболію (Я. Тичина). 7. Єсть (такий) у світі

227

речі, від (який) душа сіл (П. Тичина). 8 (Та) ночі на кордони (своя) рідної землі матроські вийшли батальйони, в порти вернулись кораблі (М Нагнибідо). 9. Я жду (ти) на перехресті днів перед порогом радості (свій) (Т. Коломісць). 10. Ніхто не здолас в (ми) (ця) сили, народженої в ділі, змужнілої в бою (М Бажай). 11. Копали цей колодязь колись чумаки, (чий) дороги пролягли в (цей) сивих степах (О. Гончар). 12. Від (уся) картини віє (щось) пісенним (О. Довженко).

ТЕСТИ

(з вибором однієї правильної відповіді)

886. Усі займенники особові в рядку А казна-шо, чого, я, їх

Б він, йому, кожний, дещо В ми. з тобою, наш, дехто Г мене, хтось, твій, ми Д нами, вона, нею, ними

887. Усі займенники особові в рядку А вас, мною, нам, їм

Б усього, тобі, собою, з нею В ніскільки, йому, нами, вам Г їй, себе, абичого, йому Д чийого, комусь, нам, тобою

888. Усі займенники особові в рядку А вашого, самою, тобою, нас

Б цій- ти, собі твого В мені, зі мною, на ньому, з ними Г моїм, цією, мене, тебе Д іншим, нас, вами, їм

889. Усі займенники особові в радку А чиє, ні з ким, мене, він

Б вам, мені, на них, тобі В вас. її, скількох, нам Г котра, моя, чиїхось, мене Д собою, ні з ким, тобою, вами

890. Усі займенники особові в рядку А я, його, їм, цим

Б свій, котрийсь, її, вона В своя, цю, вони, тебе Г з нами, тобою, йому, ти Д чиєму, собою, вам, нас

891. Усі займенники присвійні в рядку А оцей, твій. мій. п

Б нашим, вашого, їхнім, такий В який, твій, вашого, наш Г нічий, його, таій, нашим Д нічий, свій, чий, їхній

228

&"1 в оі > Ь“!пзет> їа і = :

□Cm Степ ггтт

892. Усі займенники присвійні в рядку А чиїх, твоїх, моїх, ваших

Б твій, мій, наш, чий В цей, той, твій, його Г такий, цієї, вашої, їхньої Д моїм, твоїм, нашим, вашим

893. Усі займенники присвійні в рядку А наших, свого, ваш, мого

Б кожного, якого, мною, який В нашим, вашого, їхній, такий Г їхнього, твоїм, скільки, ніхто Д мій, твій, цей, усякий

894. Усі займенники присвійні в рядку А інший, будь-який, мого, нашим Б твій, їхній, наш, мій

В якийсь, будь-чий. вашого, їхнім Г ніякий, який, самий, мого Д жоден, чий, весь, моїм

895. Усі займенники присвійні в рядку А нікотрий, мого, твоїм, вашим

Б який, мій, твій, наш В моїм, твоїм, вашим, отим Г нашим, їхнього, твій, вашим Д твого, моїм, нічий, якийсь

896. Усі займенники означальні в рядку А весь, всякий, кожний, інший

Б інший, моєї, нашим, котрий В самий, який, себе, самий Г всякого, жодний, самого, твій Д нічий, ніякий, всякий, інший

897. Усі займенники означальні в рядку А такий, жодний, весь, всякий

Б нічий, ваш, кожен, весь В всякий, інший, сам, самий Г наш, свій, жодний, інший Д нічий, кожен, жоден, весь

898. Усі займенники означальні в рядку А котрий, наш, свій, інший

Б кожним, іншого, самий, всіх В який-небудь, цей, всякий, жоден Г хто-небудь, сам, ніякий, всяким Д кожним, всякого, декого, іншого

899. Усі займенники означальні в рядку А такий, інший, сам. самий

Б чий, котрий, весь, всякий В який, чий, котрий, всякий Г всього, всяким, кожні, жодними Д жодний, інший, сам, свій

Б F

г| ] ДП

229

900. Усі займенники означальні в рядку

А мій, твій, ваш, всякий

=

Б кожний, всякий, свій, його

В всякий, весь, такий, отакий

Г інший, жодний, весь, котрий

Д всякий, кожний, жодний, інший

901. Усі займенники питально-відносні в рядку

А себе, який, чий, котрий

Б який, чий, котрий, скільки

В отой, цей, оцей,котрий

Г хто, весь, всякий, кожний

Д ніхто, ніщо, хто, шо

902. Усі займенники питально-відносні в рядку

А хто, що, який, чий

Б мій, твій, котрий, скільки

В ваш. наш, який, чий

Г дещо, хтось, чий, котрий

Д що, який, чий, хто-небудь

903. Усі займенники питально-відносні в рядку

А що, я, ми, ти

Б його, її, їх, котрий

В який, чий, котрий, скільки

Г такий, отакий, сей, скільки

Д стільки, всякий, кожний, чий

904. Усі займенники питально-відносні в рядку

А хто, що, він, вона

Б котрий, скільки, воно, вони

В чий, котрий, жодний, інший

Г хто, що, я, ми

Дхто, що, який, чий

905. Усі займенники питально-відносні в рядку

А що, який, чий, мій

=

Б кожний, жодний, інший, що

В хто, що. отой, цей

Г який, чий, котрий, скільки

Д котрий, скільки, стільки, такий

906. Усі займенники заперечні в рядку

А він, вона, воно, ніхто

Б нікого, нічим, ніякого, НІЧИЇМ

В хто, що, який, ніякий

Г ніщо, ніякий, нічий, такий

Д хто, що, який, який-небудь

907. Усі займенники заперечні в рядку

А ніхто, дехто, дещо, ХТОСЬ

Б який, ніякий, чий, нічий

В ніхто, ніщо, ніякий, оцей

Г нічиїм, ніякого, ні з ким, ні на що

Д ніхто, ніщо, абихто, абиякий

230

908.

909.

910.

911.

912.

913.

914.

915.

Усі займенники заперечні в рядку

А наш, свій, його, нічиїм

Б ніхто, хто, шо. який

В ніким, нічого, ніяким, нічийого

Г нічий, чий, котрий, скільки

Д котрий, скільки, ніскільки, ніхто

Усі займенники заперечні в рядку

А хто, ніхто, що, ніщо

Б такий, отакий,сей, нічий

В ніякий, нічий, мій, твій

Г який, чий, ніхто, ніщо

Д ні за кого, ні за що. ніякого, нічиїм

Усі займенники заперечні в рядку

А ніхто, ніщо, ніякий, НІЧИЙ

Б хто-небудь, який-небудь, нічого, ніяким

В ніким, НІ 3 чим, нічийого, своїм

Г всякий, ніякий, нічий, котрий

Д абихто, абиякий, ніхто, ніщо

Усі займенники вказівні в рядку

А хто-нсбудь, який-небудь, казна-що, той

Б стіяьки, той, цей, такий

В отакий, сей, всякий, кожний

Г стільки, отой, отакий, нічий

Д стільком, таким, цій, хто-небудь

Усі займенники вказівні в рядку А гой, цей,такий, сей

П

Б отакий, стільки, хтось, хто-небудь

В такий, отакий, сей, скільки

Г той, отой, цей, їхній

Д дещо, хтось, хто-небудь, такий

Усі займенники вказівні в рядку А всякий, оцей, кожний, ся

Б ніхто, ніщо, весь, оцей

В ті, сей, дехто, хтось

Г стількох, тим, отому, таких

Д дехто, дещо, стільки, такий

Усі займенники вказівні в рядку А той, отой, цей, скільки

Б отакий, сей, стільки, котрий

В той. отой. який, цей

Ґ весь, всякий, кожний, оцей

Д тому, цих, такої, сіх

Усі займенники вказівні в рядку А той, мій, таій, ваш

Б отой, цей, весь, всякий

=

В того, отим, цього, такі

Г котрий, скільки, отакий, стільки

Д те, це, хто, що

231

916. Усі займенники неозначені в рядку А дехто, дещо, хтось, хто-небудь

Б хто, що, дехто, дещо В деким, дечим, хто-небудь, жоден Г казна-що, абиякий, самий, який-небудь Д ніхто, дехто, ніщо, НІЯКИЙ

917. Усі займенники неозначені в рядку А ніхто, дехто, ніщо, хтось

Б хто, що, який, бозна-який В когось, ким-небудь, якого-небудь, казна-чим Г ніхто, ніщо, ніякий, якийсь Дтой, отой, цей, бозна-який

918. Усі займенники неозначені в рядку А я, ми, дехто, дещо

Б хто-небудь, який-небудь, такий, чий В котрийсь, скількись, ніякий, нічий Г комусь, чого-небудь, яким-небудь, казна-чому Д ніщо, ніякий, дешо, хтось 91Усі займенники неозначені в рядку А той, отой, цей, який-небудь Б бозна-що, хтось, хто-небудь, дехто В казна-що, казна-хто, хто, що Г таій, ваш, наш, казна-який Д дехто, дещо, хтось, хто

920. Усі займенники неозначені в рядку А абихто, хто, що, який

Б абиякий, який-небудь, казна-який, котрий В себе, казна-кого, ебикого, хтось Ґ абичим, дехто, дещо, скільки Д дехто, дещо, казна-що, бозна-хто

921. Усі займенники слід писати через дефіс у рядку А чого/небудь, хтозна/що, будь-який, казна/хто

Б де/ісому, аби/хто, де/кому, якого/небудь В казна/чим, ні/якому, аби/когось, ні/чим Г хто іна/чому, абн/якому, який/небудь, який/сь Д аби/чому. ні/який. хтозна/шо. шо/небудь

922. Усі займенники слід писати через дефіс у рядку А де/хто, аби/який, що/сь, будь/хто

Б аби/хто, хтозна/що, ні/що, ні/який В ні/який, ні/чийого, аби/яким, аби/хто Г бозна/кому, будь/хто, казна’чого, що/небудь Д ні/який. ні/чийого, хтозна/яким. де/а/чому

923. Усі займенники слід писати через дефіс у рядку А який/небудь, будь/хто, аби/хто, бозна/чому

Б хтоіна/кому, казна/чим, кому/небудь, чого/небудь В хтоіна/чий, де/що, будь/що, ні/скільки Г чий/небудь, ні/з/ким, будь/якого, де/котрий Д казна/чий, бозна/що, аби/що, абикому

232

924. Усі займенники сяід писати через дефіс у рядку А будь/у/ксго, казна/чим, що/небудь, аби/чому

Б бозна/який, аби/чий, хтозна/чнйому, чого/небудь В хтозна/хто, бозна/який, будь/що, казна/чому Г нї/на/кого, де/чому, будь/кого, казна/чому Д аби/яким. де/чому, аби/кого, будь/кому

925. Усі займенники слід писати через дефіс у рядку А ні/чого, бозна/який, де/що, казна/чим

Б хтозна/з/ким, хтозна/хто, ні/з/ким, аби/що В будь/у/кого, аби/який, казна/чим, будь/що Г бозна/за/кого, казна/який, будь/чого, ні/на/що Д хтозна/чому, будь/якого, казна/якому, якого/небудь

926. Усі займенники сяід писати разом у рядку А аби/когось, ні/чим, ні/якому, де/чому

Б ні/перєд/ким, аби/хто, де/кому, де/котрнй В ні/хто, чого/небудь, ні/що, де/кого Г хтозна/кому, ні/чого, деЛцо, ні/який Д де/котрнй, хтозна/чий, де/чому, ні/з/ким

927. Усі займенники ся ід писати разом у рядку А аби/хто, де/кому, якого/небудь, де/в/кого Б де/що, де/чому, де/який, аби/хто

В казна/якому, аби/що, де/кого, ні/що Г будь/якого, аби/чий, ні/перед/ким, ні/хто Д аби/що, казна/що, де/чиїх, кимо/сь

928. Усі займенники сяід писати разом у рядку А хтозна/який, ні/стільки, ні/якого, де/щось Б аби/що, будь/що, ні/чий, ні/кому

В де/який, що/сь, ні/який, аби/хто Ґ де/що, ні/скільки, де/який, хтозна/на/якому Д ні/якого, де/яким, де/з/ким, аби/що

929. Усі займенники слід писати разом у рядку А хтозна/в/кого, ні/хто, аби/який, де/шо

Б ні/який, ні/в/кого. що/небудь, аби/чий В ні/що, будь/з/ким, ні/чиєю, казна/якого Г ні/який, аби/що, що/сь, де/хто Д аби/якому, хто/сь, ні/перед/ким, ні/який

930. Усі займенники сяід писати разом у рядку А де/хто, який/небудь, ні/хто, аби/що

Б ні/чий, хто/небудь, ні/який, ні/чого В аби/щось, ні/який, будь/з/ким, аби/в/кого Г де/якому, казна/з/ким, ні/якого, бозна/що Д де/сь, де/кого, аби/кому, ні/стільки

931. Усі займенники слід писати окремо в рядку А де/який, хтозна/в/кого, ні/перед/ким, аби/кому Б аби/з/ким. будь/у/кого, де/з/ким, де/а/чому

В аби/якому, бозна/з/ким, будь/з/яким, бозна/що Г аби/з/ким, аби/чий, ні/в/кого, де/хто Д де/в/чому, аби/хто, казна/на/кому, аби/що

233

932. Усі займенники слід писати окремо в рядку А хто/сь. де/якого, аби/в/чому, бозна/чого

Б аби/хто, будь/на/кому. де/а/якому, будь/який В який/нсбуль, будь/з/яким, аби/що, хто/сь Г ні/а/якому, аби/а/кого, хтозна/з/чим, де/з/ким Д ні/чиїм, мі/що, ні/сіільки, аби/з/ким

933. Усі займенники слід писати окремо в рядку

А аби/що, іцо/сь, який/нсбудь, хтозна/на/чому, хто/сь Б де/а/кого, будь/щр, чий/небудь, де/а/чому В хтозна/чого, аби/чим, хтозна/що, будь/на/кому Г чий/сь, де/кому, аби/з/яким, де/який Д будь/на/кому, аби/а/чому, казна/з/ким, будь/з/яким

934. Усі займенники слід писати окремо в рядку А хтозна/з/ким, аби/в/коі о, аби/з/чим, ні/а/кого Б де/якого, аби/Чому, ні/а/який, будь/який

В якого/небудь, хтозна/перед/ким, будь/що, де/чому Г аби/а/kot о, будь/кого, аби/що, де/хто Д ні/з/чого, бозна/на/чему, що/небудь

935. Усі займенники слід писати окремо в рядку А ні/з/ким, бозна/а/кого, будь/чий, де/якому Б хтозна/іно, де/кому, ні/а/кого, аби/в/чому

В иі/з/ким, хтозна/на/чому, ні/перед/ким, будь/в/кого Г ні/що, аби/з/ким, де/а/якому, де/з/чим Д будь/що, пі/а/кого, хтозна/який, ні/з/ким

936. Установіть відповідність між займенниками та їх розрядами за значенням

1 особові А ти, вона, ми, я

2 заперечні Б скільки, хто, що, який

3 відносні В хтось, абихто, казна-що, що-нєбудь

4 неозначені Г мін. твій, наш. ваш

Д ніщо, ні з ким, ніякий, нічий

937. Установіть відповідність між займенниками та їх розрядами за значенням

1 особові А той, цей, такий, стільки

2 вказівні Б кожний, інший, жодний, всякий

3 означальні В ніхто, ніщо, ніякий, нічий

4 відносні Г ми, нас, нам, нами

Д кого, чого, котрого, скількох

938. Установіть відповідність між займенниками та їх розрядами за значенням

1 відносні А яким, котрого, скількох, ким

2 особові Б він, вона, воно, вони

3 означальні В сам. самий, інший, всякий

4 заперечні Г нікотрий, ніскільки, ніякий, нічий

Д себе

А Б В Г Д

А Б В Г Д

А Б В І

гт і

234

ново»

939. Установіть відповідність між займенниками та їх розрядами за значенням 1 означальні А ваш, їхній, його, її

Б я, ти, ми, ви

В хто-небудь, абихто, деякий, будь-що Г той. цей, такий, стільки Д весь, всякий, сам, самий

940. Установіть відповідність між займенниками та їх розрядами за значенням А кожний, самий, жодний, інший Б кого? ким? кому? чим?

В будь-який, абищо, дещо, будь-хто Г свій, твій, мій, наш Д мене, мені, мною, я

2 присвійні

3 особові

4 неозначені

1 присашш

2 означальні

3 питальні

4 неозначені

А Б В Г Д

~пг

1 II

І 1

А Б В Г Д

-+Н

Українська мова. Комплексна підготовка до ЗНО, 2015, Зовнішнє Незалежне Оцінювання