§ 8. Зміни приголосних при словотворенні та формотворенні

Зміни груп приголосних -ЦЬК-, -СЬК-, -ЗЬК-, -СК-, -ШК-, -ЗК-, -СТ-

При словотворенні приголосні звуки часто змінюються:

1) -цьк—» -чч- при творенні іменників із суфіксом -нн(а): вояцький — вояччина, козацький — Козаччина, німецький — Німеччина, турецький — Туреччина; але: галицький — Галичина;

2) -ськ-, -ск—» -щ- при творенні іменників із суфіксом -нн(а): віск — вощина, ліска — ліщина, пісок (піску) — піщина, полтавський — Полтавщина;

3) -ск-, -шк- —» -цд- при творенні прикметників та іменників із суфіксом -ан(-ян-): віск — вощаний — вощанка, дошка — дощаний, пісок (піску) — піщаний;

4) -ск-, -ст—* щ, -зк- -» -жч- при таоренні багатьох форм лісслів II дієвідміни: вереск — верещати. вврещу, верещиш і т. д.; простити — прощати, прощаю, прощаєш і т. д.; прощу; але: простиш, простить і т. д.; брязк — бряжчати, бряжчу, бряжчиш і т. д.,

5) -ськ-, -зьк- —> -од-, -жч- при творенні прізвищ на -енко, -ук: Васько Ващенко — Ващук. Во-долазький — Водолажченко.

Примітка У присвійних прикметниках, ут ворених від власних імен із групами -ск-, -ськ-, на письмі с зберігається, а к переходить у ч: Параска — Парасчин, Ониська — Онисьчин. -шк- дає ш: Мелашка — Мелащин.

Зміни приголосних перед -СЬК(ИЙ), -СТВ(О)

Перед суфіксами -ськ(ий), -ств(о) деякі приголосні при слово творенні змінюються, змінюючи й самі суфікси:

1) к, ці., ч + -ськ(ий), -ств(о) —> -цьк(ий), -цтв(о): гірник гірницький, молодець — молодецький, молодецтво, парубок — парубоцький — парубоцтво, ткач — ткацький — ткацтво.

2) г, ж, з + -ськ(ий), -ств(о) -* -зьк(ий), -зтв(о): боягуз — боягузький — боягузтво. Запоріжжя запорізький, Париж — паризький, Прага — — празький, убогий—убозтво ;

3) х, ш, с + -ськ(нй), -ств(о) -» -ськ(ий), -ств(о): залісся — заліський. птах — птаство, товариш — товариський — товариство.

Інші приголосні перед суфіксами -ськ(ий), -ств(о) на письмі зберігаються; багатий — багатство, брат — братський — братство, завод заводський, інтелігент інтелігентський, люд — людський —людство, пропагандист пропагандистський, студент — — студентський студентство.

При творенні прикметників за допомогою суфікса -ськ(ин) від географічних назв і назв народів, основа яких закінчується на приголосний, відбуваються такі фонетичні зміни:

1) г, ж, з (дз) t -ськ(ий) ) -зьк(ий) |-дзьк(нн)|: Буг — бузький, Виборг — виборзький, Волга волзький. Гаага — гаазький, Гзмбург — гамбурзький, Калуга — калузький, Ладога — ладозький, Люксембург — люксембурзький, Лейпциг — лейпцизький, Онега- онезький. Острог — сстрозькіїіі, Прага — празький, Рига — ризький, Страсбург — страсбурзький; Воронеж воронезький. Запоріжжя — запорізький. Париж — паризький,- Абхазія — абхазький, Кавказ кавказький, Лодзь — лодзький, Сіракузи — — сіракузький, француз — французький;

2) к, ц, ч + -ськ(ий) —»-цьк(ий): Баскунчак — баскунчацький, Великі Луки — великолуцький. Вишній Волочок — сиитьоволоцький. Владивосток — владивостоцький, грек — грецький. Кагарлик — кагарлицький, Казбек — казбецький, калмик — калмицький, Кременчук — кременчуцький. Прилуки прилуцький, словак — словацький, таджик таджицький, турок — турецький, узбек узбецький; Ніцца — ніццький; Бахмач — бахмацький, Гзлич — галицький, Гринвіч — гринвіцький, Овруч — Овруцький.

3) с. х. ш + -ськ(ий) > -ськ(ий): Арзамас — арзамаський. Одеса — одеський. Тбілісі — тбіліський. тунгус — тунгуський, Черкаси — черкаський, черкес — черкеський. Ясси — ясський; волох — во-

ясський, Карабах — карабаський, Лепетиха — лепетиський, чех чеський; Золотоноша — золотоніський, Кандалакша — кандалакський, латиш—латиський, Сиваш — сиваський, чуваш — чуваський.

Примітка І. Для збереження звукового складу твірних основ у деяких прикметниках зазначені приголосні перед суфіксом -ськ- не змінюються: НШт-Даг — небіт-дагський; Клуж — клужський; ацтек — ацтекський. Бангкок — баиг-кбкський, баск баскський. Гельсинкі — гельсінський, Дакка — датський, інки — інкський, казах — казахський; Мекка — меккськиіі. Монако чонакський, Нью-Йорк нью-йоркський. Саки — сакський. тюрк — тюркський: Констанца — конс-танцський, Ламанча — паманчський. Ла-Манш — лажаншський; Печ — пінський; Вокх еакхський; Ош — бшський, а також: Белуджа — белуджський. Кеморидж — кембриджський тощо.

Зміни приголосних перед -Ш(ИЙ)у вищому ступені прикметників (прислівників)

У вищому ступені прикметників і прислівників г, ж, з перед суфіксом -ш(ий) змінюються на -жч(ий), а с + ш(ий) — на -ш(ий): високий — вищий (вище), вузький — вужчий (вужче), дорогий — дорожчий (дорожче), дужий — дужчий (дужче), низький — нижчий (нижче); але: легкий — легший (легше).

Це стосується і дієслів, утворених від прикметників вищого ступеня: ближчати, вужчати, кращати тощо і похідних від них іменників: підвищення (від підвищити), подорожчання (від подорожчати).

-ЧИ-, -шн-

Приіолосні основи к, ц(ь) перед суфіксом -н~ змінюються на ч: безпека — безпечний, безпечність, безпечно; вік — вічний, вічність, вічно; кінець — кінечний, місяць — місячний, околиця — околичний, пшениця — пшеничний, рік — річний, серце — сердечний, сонце — сонячний, яйце — яечня. Приголосний основи ч зберігається: поміч помічний, помічник; ніч — нічний, ячмінь — ячний (або ячмінний). Виняток: дворушник, мірошник, рушник, рушниця, сердешний (у значенні «бідолашний»), соняшник, торішній.

Примітка І- Приголосні ж, і, ш, щ, т(ь) у давальному та місцевому відмінках іменників (жін. р.) та в дієсловах перед постфіксом -ся на письмі зберігаються: діжці, дочці, квітці, книжці, юшці; не вріжся, не морочся, пе морщся, радишся, спиться.

Примітка 2. Глухі приголосні основи перед дзвінкими на письмі зберігаються: боротьба (бо бороти), молотьба (бимолотити), просьба (бо просити). Так само й дзвінкі перед глухими на письмі зберігаються: бабка, борідка, вогкий, дігтяр, кігті, книжка, легкий, нігті; але: затхлий, зітхнути (хоча дихати), натхнути, тхір.

ВПРАВИ

ВПРАВА 33. Утворіть від поданих слів

1) прикметники за допомогою суфікса -ськ-;

Сиваш, Запоріжжя, Збараж, таджик, Париж, Галич, чех, казах, Овруч, узбек, тюрк.

2) іменники за допомогою суфікса -ств-. козак, жінка, чумак, птах, товариш, парубок, ткач.

ВПРАВА 34. Утворіть від поданих прикметників іменники за допомогою суфікса -ин[а). Хмельницький, гайдамацький, івано-фрянківський, вояцький, черкаський, вінницький, львівський, миколаївський, галицький, кріпацький, гуцульський, солдатський, дрогобицький, козацький, турецький, уманський.

ВПРАВА 35. Вставте в подані слова пропущені літери.

Остро_ кий, птахівии_тао, боягу_тво, Оде_ина, кріпа_тво, воя тво, Житомир_ина. лейп-

ци_кий, солда_ кий, Слова_ниа, оренбур_кий, ескімо_кий, печені_кий. воло_кий, коза_кий,

бага_тво, збара_кий, вінни кий, пря__кий, криворі кий. Доне_ина, черка_кий, каза_кий, кав-

ка_кий, товари_кий, бра_кий, товари_тво, убо_тво, пра кий, францу_кий.

ВПРАВА 36. Запишіть слова, замість крапок поставте пропущені літери ч або ш

Сма..ний, соня..ник, міся..ний, пшеничний, ру..ник, вряні..ній, серде .ний (бідолашний), мі-ро..ник, півні..ний, рі..ний, залізли..ний, моло..ний. безпе..ний, доні .ний, ру..ниця, торі..ній, наручники.

ВПРАВА 37. Утворіть від поданих слів вищий ступінь порівняння прикметників, поясніть зміни приголосних.

Високий, вузький, багатий, низький, дорогий — дорожчий, тяжкий, легкий, глибокий, моводий,

дужий.

ВПРАВА 38. Прочитайте речення. Вставте у слова пропущені букви, поясніть правопис.

1. Гіллястий воло_кий горіх розкинув густу тінь (М Коцюбинський). 2. Народ шотлан_ький вільним звався, захоче — буде вільним знов (Л. Українка), і. Крізь Бранденбур_кі ворота крокували

солдати (Б. Степанюк). 4. Той Анатоль був з Боїуслав_ини (Б. Степанюк). 5. Рід е у гості ходи —

будеш доро _ий тоді (М. Довгалевський). 6. Пісні про крігіа__ниу це присуд ганебному кріпосництву і кріпосникам (М. Стельмах). 7. Тужать в лузі чайки, пахне косовиця зіллям ворожби__ким

на зорі (О. Білаш). 8. Ягняті нікуди тікати, стоїть, серде_не, та дрижить (Л. Глібов). 9. D серде_нім

співі та розмові щирій як непомітно відпливає час (О. Ющенко). 10. Міся_ним шляхом пішов я із дому, — соня_ним шляхом прийшов (В. Сосюра). і 1. Довкола, скільки кинеш оком, слався безмежний

моло ний сніг (Є. Гуцало). 12. Знов прибули до нашої шпаківні її, мабуть, торі__ні хазяї (М. Рильсь

кий).

ТЕСТИ

(з вибором однієї правильної відповіді)

236. Слід писати -ськнй в усіх словах рядка А збаразький, цюрі..ький (від Цюріх)

Б че.ький, золотоніський (Золотоноша)

В нари..ький, калмицький (калмик)

Г каяка, ький, одеський Д францу..ький, чува..ький (чуваш)

237. Слід писати -ський в усіх словах рядка А чуав..ький, баск..ький (баск)

Б узбє..ький, казахський В криворі.ький, празький Г лати, .ький, калмицький Д тбіліський, гринвіцький (Гринвіч)

238. Слід писати -цький в усіх словах рядка А гринвіцький (Гринвіч), узбе..ький

Б кременчуцький, тюр..ький (тюрк)

В дама..ький (Дамаск), суе..ький (Суец)

Г слова..ький, мекк..ький (Мекка)

Д казах..ький, таджи..ький

239. Слід писати -цький в усіх словах рядка А ньк>-йор..ький, ламан..ький (Ламанча)

Б не .ький (Яеч), ацте..ький (ацтек)

В мона..ький (Монако), констан.-ький (Констанца)

Г бахма..ький (Бахмач), слова..ький Д іНцСький (інк), кагаряи..ький (Кагарлик)

240. Слід писати -зькнй в усіх словах рядка А кембрид..ький (Кембридж), пра..ький

Б белуд..ький (Белуджа), люксембур..ький В нюриберцЬкий, клу..ький (Клуж)

Г петербур..ький, пари .ький (Париж)

Д карала, ький (Карадаг), небіт-да..ький (Небіт-Даг)

АС

д L

241. Помилки в чергуванні приголосних при їх збігу допущено в рядку А бряжчати, інтелігентський, прощати, дощаний

Б острозький, птахівництво, боягузтво, Одещина В кріпацтво, вояцтво, Житомирщина, бузький Г лейпцизький, солдатський, Словаччина, піщаний Д оренбурзький, ескімоський, печенізький, волохський

242. Помилки в чергуванні приголосних при їх збігу допущено в рядку А козацький, багатство, збаразький, вінницький

Б пражський, криворізький, Донетчина, черкаський В казахський, кавказький, товариський, братський Г пропагандистський, гігантський, центристський, агентський Д Мелашин. Палажчин, товариство, Водолажченко

243. Помилки в чергуванні приголосних при їх збігу допущено в рядку А казаський, бучаиький, убозство, празький

Б Німеччина, Вінниччина, козаччина, Туреччина В цюріхський, узбецький, юнацький, чеський Г студентський, гігантський, фашистський, агентство Д паризький, Донеччина, лейпцизький, козацький

244. Помилки в чергуванні приголосних при їх збігу допущено в рядку А рільництво, Галичина, одеський, ткацький

Б господарство, грецький, парубоцтво, вимощений В ризький, бугський, французький, багацтво Г птаство, туристський, інтелігентський, волзький Д вояцтво, піщаний, Полтавщина, Онисьчин

245. Помилки в чергуванні приголосних при їх збігу допущено в рядку А огороцництво, солдатський, латиський, сиваський

Б іранський, кременчуцький, карабаський, лісництво В мангишлацький, воронезький, голландський, норвезький Г агентство, гіганський, пропагандистський, Паращин Д заводський, ліщина, Галичина, вотчина

Українська мова. Комплексна підготовка до ЗНО, 2015, Зовнішнє Незалежне Оцінювання