Зміст

Вступ 2

9 клас

I. Усна народна творчість

Загальна характеристика…………………………………………….,………………………… 7

Тема 1. Народна лірика…………………………………………………………………………

Тема 2. Народний епос…………………………………………………………………………14

Тема 3. Народна драма 20

II. Старе українське письменство

Загальна характеристика……………………………………………………………………..25

Прадавня українська література……………………………………………………………..26

Тема 4. «Слово о полку Ігоревім» 29

Давня українська література (XIV XVIII ст.)……………………………………………32

Тема 5. Іван Вмшенський 34

Тема 6. Григорій Сковорода (1722 — 1794)………………………………………………… 37

Теоретико-літератур ні поняття 40

III. Нова українська література

Загальний огляд……………………і…………………………………………………………..42

Літературний процес кінця XVIII — перших десятиліть XIX ст……………………….43

Тема 7. Іван Котляревський (1769 1838)…………………………………………………43

Тема 8. Григорій Квітка-Основ’яненко (1778 — 1843)…………………………………… 49

Літературний процес 40 — 60-х років XIX ст…………………..’………………………….52

Тема 9. Тарас Шевченко (1814 — 1861)…………………………………………………….. 55

Тема 10. Пантелеймон Куліш (1819 1897)………………………………………………. 81

Тема 11. Марко Вовчок (1833 — 1907) 92

10 клас

Літературний процес 70 — 90-х років XIX ст……………………………………………… 96

Тема 12, Іван Нечуй-Левицький (1838 — 1918)……і……………………………………..97

Тема 13. Панас Мирний (1849 — 1920) 105

Тема 14. Розвиток української драматургії другої половини XIX ст………………… 124

Тема 15. Іван Карпенко-Карий (1845 — 1907)…………………………………………….. 127

Тема 16. Іван Фраяко (1856 — 1916)…………………………………………………………. 136

Літературний процес кінця XIX початку XX ст. 150

Тема 17. Ольга Кобилянська (1863 1942).;……………………………………………… 150

Тема 18. Василь Стефаник (1871 1936)………………………………………………….. 159

Тема 19. Леся Українка (1871 1913) 162

Тема 20. Михайло Коцюбинський (1864 1913)…………………………………………. 176

IV. Новітня українська література

Загальний огляд літературного процесу початку XX ст. 190

Тема №21. Володимир Винниченко (1880 — 1951) 190

Тема 22. Павло Тичина (1891 1967) 198

Тема 23. Максим Рильський (1895 — 1964)………………………………………………… 204

Тема 24. Володимир Сосюра (1898 — 1965) 208

Теоретико-літературні поняття…………………………………………………;……………212

ББК 74.261.4

М 75

Молочко С.Р., Васильєва О.М. Українська література. Готуємося до зовнішнього незалежного оцінювання. Біографічні відомості. Огляд творчості. Елементи аналізу творів. Стислі перекази творів. Теоретичні поняття. Ч.І. 9 10 класи. X,: Країна мрій™, 2009. 216 с.

Посібник призначений для системної роботи учнів 9 11 класів а курсу «Українська

література». Посібник складається з двох частин. Він забезпечить ґрунтовну підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання.

Видання відповідає чинній програмі «Українська література. 5-11 класи / За редакцією О. Бандури, Н. Волошиної», затвердженої Міністерством освіти і науки України.

І частина посібника містить комплексний матеріал за темами 9-10 класів, що характеризує процес становлення української літератури від прадавніх часів до початку XX ст.

І частина посібника складається з чотирьох розділів, що відповідають етапам розвитку української літератури і вміщують біографічні відомості про письменників, огляд їх творчості, елементи аналізу художніх творів, стислі перекази змісту, основні теоретико-літера-турознавчі поняття.

Після кожної теми введені тренувальні тести, які дадуть змогу учневі самостійно перевірити свої знання за 12-бальною системою. Відповіді подано в кінці посібника.

Кожен тест має таку орієнтовну структуру: завдання 1 10 — з однією правильною відповіддю з кількох варіантів; завдання 11 12 на встановлення відповідності. Це відпові

дає формату завдань тесту для зовнішнього незалежного оцінювання.

Навчальне видання

Молочко Світлана Рашитівна Васильєва Олена Михайлівна

Українська література

Готуємося до зовнішнього незалежного оцінювання. Біографічні відомості. Огляд творчості. Елементи аналізу творів. Стислі перекази творів. Теоретичні поняття. 9 10 класи.

Редактор А.І. Кривко Комп’ютерна верстка О.В. Пономарьова Дизайн обкладинки О.В. Терлецький Коректор О.М. Мальченко

Підписано до друку 19,02.2009. Формат 60×84/8. Папір офсет. Друк офсет. Умови, друк. арк. 25,1. Тираж 3000 прим.

Видавець Л.В. Халімон Реєстр, свід. ДК №962 від 19.06.2002. 61146, м. Харків, а/с 2656, тел.75б-ЗД-01.

ISBN 978-966-461-527-0

© С.Р. Молочко, О.М. Васильєва, 2009 © О.В. Терлецький, дизайн обкл., 2009 © Країна мрій™, 2009

С.Р. Молочко O.M. Васильєва

Українська література

Готуємося до зовнішнього незалежного оцінювання

Біографічні відомості Огляд творчості Елементи аналізу творів Стислі перекази творів Теоретичні поняття

Частина І 9-10 класи

Узгоджено з програмою для загальноосвітніх навчальних закладів «Українська література. 5-11 класи» затвердженою Міністерством освіти і науки України (лист МІ/11 від 22.08.2001)

Харків

2009