Особливості відмінювання іменників II відміни

І. У родовому відмінку однини іменники II відміни чоловічого роду мають закінчення:

-а (-»)

-ї(-ю)

І) назви істот (осіб, тварин, я також персонажів казок, міфів), власні імена та прізвища: промовця, робітника, студента, тесляра, учителя, вовка, тигра.; Андрія. Дмитра, Дорошенка, Франка. Дідо Мороза, Вітра, Зевса та ін.

П речовину, масу, матеріал, збірні поняття: азоту, асфальту, бальзаму, борщу, водню, воску, гасу, гіпсу, граніту, квасу, кваску, кисню, льоду, меду, медку, піску, пороху, сиру, спирту; але хліба; ансамблю, гурту, парку, полку, хору.

2) назви дерев: дуба, ясеня, граба

2) назви явищ природи, кущових і трав’янис-

тих рослин: вітру, дощу, люрозу, граду; барвінку, бузку, гороху, молочаю, очерету, чагарнику, щавлю, ячменю (але вівса), а також назви сортів ішо-довнх дерев: кальвілю, ренклоду та ін.

3) назви чітко окреслених предметів, речей: гвинта, замка, иолюнка, ножа, олівця, піджака, плаща, портфеля, стола (й столу)

4) назви населених пунктів: Воронежа. Го-лосієва, Житомира, Києва, Лондона, Новгорода, Парижа. Святоишна. Тернополя, Харкова

3) назви будівель, споруд, приміщень та їх частин: вокзалу, іанку, даху, заводу, залу, замку, каналу, коридору, магазину, палацу, поверху, сараю. тину, шинку, але (переважно з наголосом на закінченні): бліндажа, гаража, куреня, млина, хліва. Деякі іменники залежно від наголосу можуть мати обидва закінчення: мосту й моста, паркану й паркана, плоту й плота

Примітка. Але -у, -іо пишеться у складених назвах населених пунктів, другою частиною яких с іменник, що маг звичайно в родовому відмінку закінчення -у. Давидового Броду. Зеленого Гаю. Кращого Ливану. Кривого Рогу, Червоного Ставу Широкого Яру тощо

5) інші географічні назви з наголосом у родовому відмінку на кінцевому складі, а також із су-фіксами присвійності -те-, -ев-(-св-), -ин-(-ї’н-);

Дінця. Дністра. Іртиша. Колгуєва, Орла. Ост-ра, Пиряпіина, Псла, Пскова. Тетерева

4) назви установ, закладів, організацій: інституту, клубу, комітету, штабу

5) назви просторових понять: абзацу, байри-

175

6) назви мір довжини, ваги, часу тощо: гектара, грама, метра, місяця, процента, тижня (але віку, року)-, назви місяців і днів тижня: вівторка, жовтня, листопада (але листопаду — назва процесу); назви грошових знаків: гроша, дохара, карбованця, фунта стерлінгів, червінця; числові назви: десятка, мільйона, мільярда

7) терміни іншомовного походження, які означають елементи будови чогось, конкретні предмети, геометричні фігури та їх частини: атома, катода, конуса, радіуса, ромба, сегмента. сектора, синуса, шківа тощо, а також українські за походженням суфіксальні слова-терміни: відмінка, додатка, займенника, зна-менника. іменника, трикутника, чисельника, числівника тошо; але: виду, раду, також синтаксису. склад}’, способу; назви машин і їх деталей: автомобіля, дизеля, комбата, мотора, поршня, трактори

ку, валу, краю, лиману, лугу, майдану, рову, ручаю. світу, уривку, яру, але: горба, хутора тощо, а також зменшені форми на -к: ліска, майданчи-ка, ставка, ярка

6) назви процесів, станів, почуттів, хвороб, властивостей, ознак, формацій, явищ суспільного життя, загальних і абстрактних понять: авралу, бігу, болю, винятку, галасу, гніву, грипу, достат-іу, екзамену, експорту, жапю, звуку (але як термін звука), ідеалу, інтересу, кашлю, клопоту, конфлікту, крику, лету (льоту), міражу, мінімуму, моменту, принципу, прогресу, процесу, реалізму, регресу, рейсу, ремонту, ритму, руху, сорту, спорту, способу, стогону, страху, тифу, толку, хисту, ходу, шуму; але: ривка, стрибка, стусана

7) терміни іншомовного походження, що означають фізичні або хімічні процеси, частину площі тощо: аналізу, електролізу, імпульсу, синтезу, ферменту, а також літературознавчі терміни: альманаху, епосу, жанру, журналу, міфу, нарису, образу, роману, стилю, сюжету тощо

8) назви ігор і танців: баскетболу, вальсу. тенісу, футболу, хокею; вле: гопака, козачка

13) назви річок, озер, гір, островів, півостровів, країн, областей і тощо: Бугу, Гангу, Дону, Дунаю, Непу, Рейну, Сейму; Байкалу, Світязю, Чаду; Алтаю. Ельбрусу. Паміру, Уралу; Кіпру, Криту, Сахаліну; Алжиру, Афганістану, Сгипту, Іраку, Китаю; Донбасу, Ельзасу, Кавказу, Сибіру

Примітка. У ряді іменників зміна закінчення впливає иа значення слова: алмаза (коштовний камінь) —алмазу (мінерал). акта (документ) акту (дія), апарата (прилад) — апарату (установа), блока (частина споруди, машини) — блоку (об’єднання держав, наргій), буряка (одиничне) — буряку (збірне), вала (деталь машини) — валу (насип), елементу (абстрактне) елемента (конкретне), інструмента (одиничне) — інструменту (збірне), каменя (одиничне) — каменю (збірне), клина (предмет) — клину (просторове поняття), пояса (предмет) — поясу (просторове поняття), рахунка (документ) —рахунку (дія), терміна (слово) — терміну (строк), фактору (чинник) — фактора (маклер) і т. їй.

2. У давальному і місцевому відмінку однини назви істот мають переважно закінчення -ові, -еві (-сві): батькові, директорові. Петрові, коневі. Андрієві.

3. В орудному відмінку однини іменники другої відміни мають закінчення -ом, -ем і -ам:

• закінчення -ом мають усі іменники чоловічого та середнього роду твердої групи: майст

ром, селом;

* закінчення -ем (-ем) мають іменники чоловічого й середнього роду мішаної та м’якої груп:

конем, слухачем, плечем, прізвищем, сопов "ем, урожаєм;

• закінчення -ам (-ям) мають усі іменники середнього роду на -я: життям, змаганням, знан

ням, листям, щастям.

4. У кличному відмінку однини більшість іменників м’якої групи, іменників твердої групи на -к, іменники мішаної групи та деякі інші мають закінчення -у (-*о): Сергію, Віталію, вчителю, лікарю, товаришу, тату, синку, Олегу. Інші іменники мають закінчення -е: орле, хлопче, друже, Іване, Петре,

козаче.

176

5. В орудному відмінку множини деякі іменники паралельно із закінченням -ами (-ями) можуть мати закінчення -ми: крильми, гістьми, коліньми, кіньми, гістьми, чобітьми.

Закінчення -има мають іменники очі та плечі: очима, плечима.

Відмінювання іменників III відміни

Однина

Множина

Н. в.

eepcj^

jwom|wj

версій

матерЦ

Р в.

версії

мап^ер^

«Р0Й

матері

Д.В.

ecpijii

мат\ерї

нерфЦі

матерям]

3. в.

маті[)0і

еер</Ц

матері

О. в.

черфЦ

матір Щ

верфрмі^

матерія Muj

М. в.

(на) еер$

(на) мат\ері)

(на) верф|яд}

(на) матеріях]

Кп. в.

нерфй

jwamjttj

єєр<іМ

Mamepfa

Відмінювання іменників IV відміни

Однина

Множина

II. в.

тел^

еиУ

телямЩ

ше«У

Р. в.

теляпi(uj

(ви У)

теляпі^

Де.

лкяяія§

ШЄН§

телят\ал^

імем|ом|

3. в.

телятjgfi (-а)

ІИС7(@

О. в.

ІЯЄЛІЯ.ИІ

імен|еи| (ш |я/и[)

теляп^гмі^

шен|дл«и)

М. в.

(на) теяятЦ

(на) імеї У

(на) телят\ах\

(на) іменjoxj

Кл. в.

тел|я)

теляиУ

ше/<У

Особливості відмінювання іменників IVвідміни

Суфікси -ат-, -ят- з’являються в родовому, давальному та місцевому відмінках іменників четвертої відміни однини: лошати. ягняті, малят.

Суфікс -єн- буває в усіх відмінках однини, крім називного, знахідного та кличного, а також в усіх відмінках множини: племені, імен.

У знахідному відмінку множини іменники — назви істот мають паралельні форми: пасу телят і телята, бачу гусенят і гусенята.

Форми іменників —- назв неістот у знахідному відмінку множини збігаються з називним відмінком множини: побили горнята; надаємо імена

Відмінювання множинних іменників

Н. в.

людУ

окуляр

КуМ

Р.в.

люд|ей|

окуляр|/"в|

курИ

Д.в.

лю$рм\

окулярїрл^

«wH

3. в.

ПЮС^и\

окулярУ

курка1

0. в.

людАрнщ

окупяр^или\

М. в.

(но) люд|ял|

(в) окуляр)ріу\

("о)

Кл. в.

ЛКХ?У

окулярУ)

177

12* Енецька О. Укр. нива. Комплексна підготовка до ЗНО

Особливості відмінювання множинних іменників

Деякі іменники множинної форми в орудному відмінку мають паралельні форми: дверми і дверима, воротами й ворітьми; грошима й грішми; штаньми і штанами та штаньми.

Іменники ворота і штани у формах давального та місцевого відмінків мають паралельні форми: воротам — воротям, (на) воротах — (на) воротях; штанам — штаням, (у) штанах — (у) штанях.

Невідмінювані іменники

Невідмінювані іменники при поєднанні з іншими словами не змінюють своєї форми, хоч і відповідають на питання різних відмінків.

До невідмінюваних іменників належать:

• іншомовні слова на голосний звук: піти в кіно, їхати на пшксі, з ‘їсти пюре. Виняток: пальто (пальта, пальту,…);

• деякі абревіатури: ООН, НБУ, ВНЗ, ФРН тощо;

• жіночі прізвища на приголосний та -о: книга Алли Коваль, пісні Ніни Матвієнко.

Написання і відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові

Чоловічі імена по батькові утворюються за допомогою суфікса -овнч: Георгійович. Олегович. Тарасович, Анатолійович, Романович.

Жіночі імена по батькові утворюються за допомогою суфікса -івн(а): Іванівна, Ярословівпа. Валентинівна. а від імен на -й — за допомогою суфікса -ївн(а): Андріївна, Валеріївна, Сергіївна.

Від таких імен, як Григорій. Ілля, Лука, Кузьма, Микола, Хома, Сава, Яків, імена по батькові такі: Григорович. Григорівна; Ілліч, Іллівна; Лукич, Луківна; Кузьмич (Кузьмович), Кузьмівна; Миколайович (рідко Микопович), Миколаївна (рідко Миколівна); Хомич (Хомович), Хомівна; Савич (Савович), Савів-на; Якович, Яківна.

Чоловічі імена по батькові відмінюються, як іменники другої відміни, що належать до мішаної групи: Олега Павловича, Георгію Олеговичу.

Ім’я Лев за відмінювання мас паралельні форми: Лева і Льва, Левові та Львові

Жіночі імена по батькові відмінюємо, як іменники першої відміни, що належать до твердої групи: Оксаною Анатоліївною, Маргариті Володимирівні.

У звертаннях, що складаються з імені та імені по батькові, обидва слова мають закінчення кличного відмінка: Людмило Іванівно! Катерино Ярославівно!

ВПРАВИ

ВПРАВА 115. Поділіть іменники на дві групи: істоти і неістоти. Запишіть їх у дві колонки. Народ, час, простір, круча, рука, боєць, бій, подвиг, тьма, студентство, товариш, космонавт, учень, студентка, полк, шпроти, язик, оселедець, курча, пальма, лялька, люди, друг. Земля, сонце, небо, висота, коваль, кузня, вітер, сніг, грім, життя.

178

ВПРАВА 116. Визначте, які іменники є власними назвами (вл. н.), а які — загальними (з. н.)-

Остап, козак, книжка, бульба, Тарас Бульба, Козаччина, швець, Шевченко, Шевченкіана, Кобзар, «Кобзар», рентген (апарат), Рентген, щука, озеро, Русь, Галлія, Рим, імперія. Лиска, корова, Серпень, Октавіан Август, Аполлон, Лісовик, директор, президент, князь. Захід, Велика Ведмедиця, Далекий Схід, Марко Вовчок, столяр, галіфе (штани), Галіфе, Каменяр, соловей, річка, Перун, Мавка, декан, ректор, барон, південь, схід, Молочний Шлях, Західна Україна, пік Шевченка.

ВПРАВА 117. Визначте рід іменників.

Ч-Р-

Сибір, тюль, вчитель, нероба, кенгуру, цап, Суми, степ, Петро, біль, лівша, путь, заїка, гроші, колібрі, мадам, зоолог, сани, Ілля, провалля, бюро, коліща, ООН, професор, Микола, канікули, совість, зайча, письменник, ягняткодіікар, депутат, секретар, узбережжя, білоручка, Микита, ластівка, обжинки, цеце, роздоріжжя, пальто, кіш, Чернівці, Киїа, ЄС.

ВПРАВА 118. Визначте число іменників (одн., мн., лише в одн., лише в мн у

Молоко , сінн, повітря, веселощі, гордість, борошно, розвиток, годинник, переговори, портрет, телевізор, крісло, килим, папір, будинок, хата, селянин, селянство, сміливість, гнів, газета, Львів, тарілка, відмінок, значення, майстер, сіль, сівба, поле, вугляр, дуб, стовбур, каша, сувенір, місто, буквар, пухир, слухач, вітрище, абажур, завдання, шахи, скляр, лелека, барег, друкарня, ножиці, спокій, канікули, Артек,).

ВПРАВА 119. Визначте відміну іменників.

Тінь, велетень, подвір’я, олівець, вода, вічність, ложе, піч, гуща, дощ, батько, мати, тесляр, ліжник, лоша, лекція, поїзд, м’яч, боидар. староста, суддя, Ілля, любоа, школа, ягнятко, ягня, інститут, сметана, гуся, магазин, буряк, край, вість, календар, дівча, Дніпро, сирота, розкіш, лівша, орля, плече, сім’я, миша, слухач, темп, сир, коло, писар, проводир, роздоріжжя, полум’я.

ВПРАВА 120. Випишіть спочатку іменники, які мають форму лише однини, потім — ті, що мають форму лише множини.

Обличчя, іменини, помідор, дорога, Карпати, колосся, ключ, пюре, роковини, ревність, доктор, бадилля, вечорниці, лікарня, ночви, мишеня, автомобіль, море, коридор, ліки, собака, сани, братерство, солодощі, вишня, піхота, сонце, радість, школяр, школа, футбол, метро, чоботи, урок, копійка, гроші, вікна, груди, спина, бджоли, лапки, пальці, туфлі, народ.

ВПРАВА 121. Випишіть спочатку іменники, які в Р. в. однини мають закінчення -а (-я), а потім — ті. що мають закінчення -у (-ю).

Буг, Сибір, сніг, гнів, автобус, вальс, сум, апарат, прганізм, гриб, спосіб, літр, мільйон, цемент, інститут, футбол, гектар, фольклор, роман, понеділок, оркестр, полк, народ, Лондон, купон, крик, образ, зошнт, ураган, Амур, хокей, дуб, вітер, жаль, мішок, комбайн, том, іііс, колір, атом, вересень, дзвін, шлях, ясен, метр, лозунг, ситець, нуль, півень, олівець, квадрат, жираф, ерудит.

179

ВПРАВА 122. Поставте іменники у форму орудного відмінка однини. Виділіть закінчення. Поясніть правопис.

Долар, вчитель, м’яч, спокій, хабар, стовбур, борщ, ювіляр, лектор, Андрій, комар, явір, гончар, шахтар, зброяр, дояр, шарж, муляр, лицар, цілитель, урожай, санітар, друкар, приятель, бджоляр, кресляр.

Зразок: плануєм;, Дарвін|ом|.

ВПРАВА 123. Поставте іменники III відміни в орудному відмінку однини та попеліть їх правопис.

Галузь, подорож, сталь, матір, міць, височінь, загибель, жовч, якість, доповідь, смерть, відповідь, далечінь, мідь, розкіш.

Зразок: галуззю (под. приголосн.), матір’ю (под. немає, пишемо апостроф).

ВПРАВА 124. Запишіть подані іменники у формах давального І кличного відмінків однини. Катерина, Ігор, молодість, гончар, Олекса, пастух, вітер, студент, співачка, Іван, друг, земля, неня, Дарина, Олеся, ліхтар, Мирослава, юнак, Богдан, радість, Ілля, учень, нива. * І.

ВПРАВА 125. Спишіть речення. Іменники, узяті в дужки, поставте в потрібному відмінку. Поясніть 0(правопис.

І. Йду навпростець (сіножать) до (Буг), де (павутиння) вересень пряде (А. М’ястківський). 2. Разом з (розповідь) в (душа) вливалось щось хороше, тепле (О. Довженко). 3. Попереду з (весло) у (рука), насвистуючи якусь (пісенька), шкутильгає босоногий парубок, позаду важкувато гупає (чоботи)

ISO

підполковник (М. Стельмах). 4. Квітни ж і гордись (будівники), щедра (земля), звільнена з (пітьма), у (труд) прославлена (руки), у (бої) відстояна (груди) (В. Юхшюеич). 5. Того (вовк) ще малим (вовченя) узяв у (лігво) дядько Панас Гайдебура (О. Донченко). б. У (долина) біля (став) Борисенко зупинив (машина) (А. М’ястківський). 7. Тяжко назвати почуття, що є в нас до кожного (камінь) на (земля) нашого (дитинство) (Ю. Яновський). 8. На нашому (континент) сейсмоактивними с гірські райони Ку-рило-Камчатської (дуга), (Памір), (Тянь-Шань), (Прибайкалля), (Кавказ), (Крим), (Копетдаг) та деякі інші (В. Мезеицев).

ВПРАВА 126. Прочитайте текст. Підкресліть іменники. Визначте їх рід, число, відмінок.

Український жниварннй обряд був позначений особливою поетичністю. Традиційно зажинки починалися на Прокопа, який припала* на 21 липня. Зодягнувшись у білий святковий одяг, господиня клала в кошик серп, буханець хліба та дрібок солі. На окрайці лану зупинялась і, вклонившись ниві, казала: «Господи-Боже, поможи легенько, добренько, щоб вижати хутенько!». Перші зжаті стебла клали навхрест, і вони мали лежати до закінчення жнив. Жінки виконували мелодійні жниварські пісні, а також плеяи обрядовий вінок із зібраних колосків. Жниварський вінець стояв на покутті протягом року (Зо В. Скуратівським).

ВПРАВА 127. Від поданих імен утворіть і запишіть чоловічі та жіночі імена по батькові. Позначте суфікси.

Григорій, Григір, Анатолій, Андрій, Олексій, Лазар, Назарій, Тарас, Богдан, Валерій, Георгій. Дмитро, Валентин, Кузьма, Сава, Ілля, Лев, Яків.

І8І

ТЕСТИ

(з вибором однієї правильної відповіді)

666. Усі іменники є власними назвами в рядку А Чернівці, Карпати, Анди, американці Б Русь, Галлія, Рим, імперія

В Дністер, Дніпро, Ворскла, Волга

Г цукерки «Білочка», зефір у шоколаді, «Пташине молоко»

Д торт, пломбір, «Наполеон», безе

667. Усі іменники є власними назвами в рядку А «Заповіт», заповіт, тестамент, дарча

Б «Климко», «Інститутка», «Лось», «Олень Август»

В Сірко, Бровко, Гавчик, собака Г Мурчик, Рябчик, Сніжинка, кошеня Д Лиска, Зірка, Красуня, корова

668. Усі іменники є власними назвами в рядку А Монбаан, Еверест, Ельбрус, гора

Б Байкал, Арал, Ері, озеро В Польща, Україна, Білорусь, Естонія Г ООН, райвно, США, ФРН Д Мері, Джулія, Клер, міс

669. Усі іменники є власними назвами в рядку А Перу, Чилі, Венесуела, країна

Б Міссурі, Міссісіпі, Оріноко, річка В Львів, Київ, Луцьк, Овруч Г Залозці, Зарваниця, Підгірці, село Д Таврія, «Таврія», запорожець, «Запорожець»

670. Усі іменники є власними назвами в рядку А Осел, Шрек, Кіт у чоботях, персонаж

Б «Веселка», «Підручники і посібники», видавництво, «Махаон»

В Зевс, Гера. Аполлов, Афродіта Г мавка, Мавка, німфа, русалка Д Перун, Велес, Сварог, ідол

671. Усі іменники є загальними назвами в рядку А гора, пагорб, підгір’я, Покуття

Б «Барбарис», барбарис, «Білочка», білочка В море Лаптевих, море Баффіна, море Лінкольна, море Космонавтів Г волиняни, Волинь, Поділля, хмельничани Д ріка, море, озеро, водойма

672. Усі іменники с загальними назвами в рядку

А піднебесся, прибережжя. Межигір’я, підніжжя Б зірка, Альтаїр, Альдебаран, Антарес В пуща, мис, озеро, пік Г пік Шота Руставелі. Еверест, вершина, гора Д Водолій, Овен, Діва, сузір’я

Б І

182

673. Усі іменники є загальними назвами в рядку А журнал, газета, альманах, «Всесвіт»

Б кава, кава «Монарх», арабіка, робуста В учені., школяр, вчитель, бібліотекар

Г Республіка Білорусь, острів Мадагаскар, мис Дежньова, море Співдружності Д Баба Яга, Іваснк-Телесик, лісовик, водяник

674. Усі іменники с загальними назвами в рядку А героіі, Геракл, Ахіллес, воїн

Б радість, прикрість, веселощі, Любов В літера, буква, алфавіт, абетка Г чай, кава, какао, «Ліптон»

Д галіфе, макінтош, дизель, Дізель

675. Усі іменники є загальними назвами в рядку А глобус, карта, меридіан, Гринвіч

Б м’яч, лялька, конструктор, Барбі В парфуми, одеколон, лосьйон. «Шанель»

Г книга, підручник, зошит, «Математика»

Д олівець, ручка, фломастер, маркер

676. Усі іменники є назвами істот у радку А кінь, кіннота, кіннотник, конка

Б етнос, народ, народність, національність В лялька, матрьошка, м’яч, дзига Г Зевс, Перун, Будда, вірування Д людина, дитина, жінка, чоловік

677. Усі іменники є назвами істот у рядку А комар, ведмідь, синиця, лялька

Б вовк, хлопець, мрець, студентство В народ, жіноцтво, лицар, юнак Г воля, пісня, козацтво, козак Д хліб, пряник. Колобок, батон

678. Усі іменники є назвами істоту рядку А митець, художник, картина, твір

Б молодець, молодик, молодь, молодецтво В воїн, вояка, військо, війна Г робітник, виробництво, виробник, робітниця Д олень, лісник, орел, жаба

679. Усі іменники с назвами істоту рядку А гриб, трава, дерево, білка

Б філософ, трактат, філософія, праця В кіно, кінорежисер, оператор, актор Г книга, бібліотека, книголюб, книгарня Д Сашко, учень, скрипаль, хлопець

680. Усі іменники е назвами істоту радку А приятель, журналіст, газета, дружба Б концерт, артист, антракт, філармонія В сонце, бісер, король, вірність

Г Тернопіль, зелень, городянин, місто Д селянин, міщанин, громадянин, українець

Українська мова. Комплексна підготовка до ЗНО, 2015, Зовнішнє Незалежне Оцінювання