§ 13. Подвоєним букв на позначення подвоєних звуків внаслідок збігу та подовжених приголосних звуків

Подвоєння приголосних

Подвоєння приголосних при їх збігу відбувається:

1) на межі морфем (префікса, кореня, суфікса, постфікса), основ складноскорочених слів Подвоєння н зберігається й перед суфіксом -їсть в іменниках та прислівниках, утворених від прикметників із подвоєним н

віддати, роззява: денний, законний; винісся, пасся. розрісся; військкомат, юннат, страйкком законний — законність — законно

2) у суфіксах -енн(ий), -анн(ий): а) у прикметниках на -сни(ий), -анн(ий) [-янн(ий)] зі значенням підсилення, збільшення ознаки, можливості або неможливості дії

здоровенний, силенний, численний здійсненний, невблаганний, недозволенний, недоторканний, незрівнянний, незчисленний, непримиренний, несказанний, нескінченний та в прикметнику старанний з відтінком підсилення

б) у грикметниках на -снн(ин) старослов’янського походження

благословенний, блаженний, огненний, священний

Примітка 1. Подвоєне -нн- зберігається в іменниках та лрисліванках, утворених від таких прикметників

здійсненність, старанність, старанно, численність, численно тощо

Примітка 2. Н не подвоюсться-

а) в дії прикметниках:

б) В прикметниках ке -піни з відповідних дієприкметників (з іншим наголосом)

в) у прикметниках, утворених від іменників за допомогою суфікі ів -ян-(-ян-), -ми-, -їн-

вивершений, вихований, гроблений, поораний, сказаний; варений (пор. варений), печений (пор. йиприкнекшик печений) та ін.. а також у прикметнику довгожданнії, гречаний, глиняний, бджолиний, саме limit

3) у словах бовван, Ганна, лляний, овва, сса-

бовваніти, Ганнуся, ссавець тощо

ти, а також у похідних від них__

Подовження приголосних

Приголосні д, т, з, с, л, н, ж, ш, ц, ч подовжуються (а на письмі позначаються двома літерами). коли вони стоять після голосного:

а) перед я, ю, і, г в усіх відмінках іменників середнього роду 11 відміни (крім родового множини)

Якщо в родовому відмінку множини іменники середнього роду закінчуються на -їв. подовження зберігається: відкриття — відкриттів, почуття — почуттів

знаряддя, знаряддю, на знарядді та ін.; життя, життю, у житті; мотуззя, у мотуззі; колосся, колоссю, у колоссі: гілля, гіллю, на гіллі; знання, знанню, у знанні; збіжжя, збіжжю, у збіжжі; сторіччя, сторіччю, у сторіччі; підданиця, під-даианю. на піддашші, а також у похідних словах: гілля — гіллястий, гіллячка; життя життєвий (ї життьовий), життєпис та ін.; але: знань, знарядь, піддані, сторіч, угідь

б) перед я, ю,і,ев усіх відмінках деяких іменників чоловічого та жіночого роду 1 відміни (за винмт ком родового множини із закінченням -ей)

суддя, судді, суддю, суддів і т. ін.; стаття, статті, статтею (але в родовому множини статей); рілля, ріллі, ріллю, ріллею; Ілля. Іллі. Іллю, Іллею та ін

в) перед ю в орудному відмінку іменників жіночого роду однини ЦІ відміни, якщо в називному відмінку основа їх закінчується на один м’який або шиплячий приголосний

молодь — молоддю, мить — миттю, мазь — маззю, вісь — віссю, міць — міццю, сіль — сіллю, тінь — тінню, подорож — подорожжю, ніч — ніччю, розкіш —розкішшю, яле: молодість — молодістю, повість — повістю, кров кров’ю, матір матір’ю, пригорщ — пригорщю (у Н. в. одн. вони закінчуються на два приголосних (у тому числі шч — на письмі щ), іубний або р

г) перед я, ю в прислівниках типу

зрання, навмання, спросоння; попідвіконню, попідтинню

д) перед н>, с у формах теперішнього часу дієслова лити (литися):

Примітка. Приголосні не подовжуються в словах: кутя, попадя, свиня, у формах числівника третя, підете тощо

ллю, ллєш, ллемо, ллєте, ллють, ллється, л.яють-ся, а також у похідних: виллю, наллю та ін.

ВПРАВИ

ВПРАВА 49. Поясніть правопис поданих спів. У дві колонки випишіть слова з подовженням і подвоєнням приголосних.

Збіжжя, колосся, наддніпрянський, життя, волосся, юннат, віддія. суддя, гіллястий, зілля, заввишки, ззаду, військкомат, роззброїти, годинник, письменник.

ВПРАВА 50. Вставте, де потрібно, пропущені букви. Поясніть правопис.

Востан_є, спї_відношення, пі_ данство, напі_відчинений, незмін_ий, швидкоплин __ість, на-

тхнен ий, письмен^ ий, ві далік, буден ий, глибин ий, нескінчен_ ий, пі добрюватисл, що-

ден ик, во з’єднання, ро зутий, спин ий, підніс я. вібрати, незлічен ий, спі вітчизник,

_вижитись, ві_далекість, бов_дніти, ві__дзеркалювати, удава н_ий, письмен_ик, нездолан_ий.

оеїн_їй, невпізнан_ий, неоцінен__їсть, безсон_ий, ві_дзвеніти, пісен_ий, доніс_я, надбан_ ий.

бе_застережний, обе_зброїти, війсь_комат, старан__ість, нужден_ий, іуман_ий, о битнй.

за_вишки, вогнен_ий, пташин…ий, вимушен_ ий.

ВПРАВА 51. Поставте іменники в родовому те орудному відмінках однини, користуючись правилами подовження приголосних.

Ілля, гілля, сталь, юнь, оригорщ, стійкість, путь, рілля, стаття, тінь, верф, юність, розкіш, нехворощ, міць, суддя, матір, подорож, кров.

ВПРАВА 52. Замість крапок поставте, де потрібно, пропущені літери відповідно до правил подовження приголосних.

Суцвіт_я, попідтин___ю, повноліт_я, повніст_ю, нал_ю, весіл_я, навман_я, узбереж_я, роздоріж _я, папорот ю, дерт_ю, радіомовлен_я, засил _я, попідвікон_ю, безчест_я, ніч_ю, відк-

рит ів, безліч ю, шерст ю, 1п я, мудріст ю, юіун я, щаст_я, скрин я, жит я, ЖИТ_ЄВИЙ,

лист я, безліс я, ріл я, мід ю, скатерт ю, пам’ят ю, суд ів, л сться. постат ю. повік ю.

молод ю, молодіст_ю, жовч_ю, у піднебес_і, радіст_ю, стат_ею, ста ей.

ВПРАВА 53. Перепишіть речення. Вставте у словах, де потрібно, пропущені букви.

1. Буйно обгорнули хащі підніж * пагорба, що висунувся й повис над Дніпром [Н. Королеви). 2. Хіба од верховіть летючий вітер можна відділити? (М. Рильський). 3. Вечірнє сонце, дякую за день!.. За те, що завтра хоче зеленіть, за те, що вчора встигло о_дзвеніти (Л. Костенко). 4. Буйна зелень і ран_і квіти вкривали пологі схили (А. Шияч). 5. Нерухомо завмерла під стрункими тополями

вузенька смужка диму від багат _я, що згасло (Я Королева). 6. Щоден_і старти кіномарафону несли

на грудях фініші стрічок (Л. Костенко). 7. Людина Ліні нагадує парус, якому неодмін_о потрібен і

простір, і вітер (О. Гончої)). 8. А там, де піт росив священ_ий народу-велетня чоло, де мислі пагілля

зелене вітрам наперекір цвіло, там зводився язик вогнен_ий, там пісні полум’я росло

(М Рильський). 9. Місяць все щедріше о__бризкував сяйвом оброшен_і дерева і шляхи (М Стельмах). 10. Мов тихий дзвін гірського кришталю, несказан_е лишилося несказан_им (Я. Костенко).

11. Знову розріс__я над током пив-димок, наче хто роздмухав його зсередини [В. Земляк). 12. На самій

верховині гори бов_аніють руїни стародавнього замку (О. Гинчар).

ТЕСТИ

(з вибором однієї правильної відповіді!

ЗОЇ. Подвоєння літер в усіх словах відбувається в рядку

А сумлін..ий, священ-.ий, віддзеркалений, військкомат Б причин.-ий, солов’їн..ий, буквен..ий, дан.ий В ВІД..ЯЧИТИ, нагороджсн. ий, солом’ян..ий, солов’їн..нй Г священ..ик, беззастережний, підметен..ий, страйк-Ом Д беззахисний, качин..ий, під..авати, корон..ий

302. Подвоєння літер в усіх словах відбувається в рядку

А напів..ідчинений, письмен..ий, бездон..ий, воз..’єднання Б недоторкан..ий, нездолан..ий, в.ібрати, зацікавлен..нй В незліченний, невпізнанний, зав..ишки, нужден..ий Г незмін-.ий, вогнян-.ий, напосн..ий, без..аптечний Д беззоряний, наддзьобок, над..лишок, під..ашок

303. Подвоєння літер в усіх словах відбувається в рядку А міськком, вимушен..ий, зроіцен..ий, обез..броїтн

Б спів..ідноше..я, старан..ість, невпинно, під.обрюватисл В благословенний, захоплен..ий, надбан..ий, жадан..ий Г пташнн-.ий, безсон-.ий, сумлін..ість, від..звеніло Д зроблен.-ий, здоровен..ий, страшен-.ий, писан..ий

304. Подвос ння літер в усіх словах відбувається в рлдку

А самовід..ан..о, пешен..ий, прихован..ий, незд6лан..ий Б під..анство, гсшин..ик, спии..ий, без..лімітиий В бов..<шіти, зроблен..ий. довгождан..й, нескінчен..ий Г роз-ява, кін..ота, від..алік, письменник, нездоланний Д без..убий, через..ерниця, записан.ий, без..містовний

305. Подвоєння літер в усіх словах відбувається в рядку А вихован..ість, буден. ий, вітрян..ий, незвідан..ий

Б удавай..ий, спів.-ітчизник, пісен..ий, намальован..ий В ШОДСН..ИЙ. числен.-ий, роз..утий, В..ІЧЛИВИЙ Г в. ажати, дозволен..ий, швидкоплинність, глибин..ий Д СТІН..ИЙ. дан..ий, під„ослідний, роззброїти

306. Подвогння літер не відбувається в усіх словах рядка А ВІН..ИЦЯ, туман..ий, баштан„ик, здійснен..ий

Б зроблен.-ий, написаіінИй, священ..ик, печен..ий В гуман..ий, силеНнИй, ран..ій, страйк..ом Г поранеНнИЙ, с..авці, благословен..ий, вогнен.ий Д старзн..ий, варен..ий, численний, бов..ан

307. Подвоєння літер не відбувається в усіх словах рядка А шалсНнИЙ, жадан..ий, хрещен..ий, свячен.ий

Б військкомат, воз..’єднання. священ..ик, довгождан..ий В несказанний, бажан..ий, нелод6лан..ий, нездоланний Г Л..ЯНИЙ, страшенний, неоцінен-.ий, несинчен..ий Д ден. ий, закон.-ий, кін..ий, зміїн.ий

308. Подвоєння літер не відбувається в усіх словах рядка А віДнСрти, наДніїіпрянський, закінчен..ий, злвман..ий Б СуМЛІ-.ИЙ, беЗ-.ЖурНИЙ, ДЄН..ИЙ, ЗЛОЧИН..ИЦЯ

В списаНнНй, ВІД..ЯЧИТИ, зввреи..ий, качин.ий Г жадаНнИЙ, скошен..ий, незрівнян.ий, глинян..ий Д свяпіеНнИк. свяшеНнИЙ. віДнЗОлення, від..жарюватн

309. Подвоєння літер не відбувається в усіх словах рядка А надсадНнИЙ, в .ічлиний, розмальован..ий, дан..ий Б зіграНнИй, сумлінний, безсумнівн..ий, цін..ий

В від..іеркалення, завершен..ий, мурашин.ий, змушен..ий Г ПЄЧЄН..ИЙ, глибочен-.ий, СКОШСН..ИЙ, НапружеНнІСТЬ Д безпомічн..ий, неподблан-.ий, проведен..ий. невпевнен..ий

310. Подовження приголосних в усіх словах відбувається в рядку А ІЛнінна. жиТнСВНЙ, узбіч..я, нанман. я

Б точніст-ю, КНЯГИН..Я, облич… змагаНнЬ В ЮЮЧ..Я, підніж..я, СДНІСТ..Ю, шерст„ю Г узбереж-.я, почуТнЯ, маст.-ю, смерт..ю Д піддаш.л, збіж-я, стат..я, твердий..я 311 — Подовження приголосних в усіх словах відбувається в рядку А пристрасТнЮ. стат..ю. завзят. ям. підпіл..я Б століТнЬ, СМІТ..Я, граНнЮ, суд„ів В Подш„я, латат.-Я, подорож-Ю, кохан..я Г подвір.-я, плат..я, зібран..я, радіомовлен..я Д породіЛнЯ, почут..ів, насіннєсховище, попад. я

b[j

312.

Подовження приголосних в усіх словах відбувається в рядку

А мов лей. .я, кошєн.-я, скосн. .я, прохай, л

Б креслен..я, корін.я, парост. до, безсмерт..я

В твердження, буйноквіт..я, сторіч.., піддаш..

Г беЗЧЄСТ-.Я, клун. Я, відкриттів, ПОВНОЛІТ..Я

Д бездоріжжя, варе»..я, засил-Я, проханая

313.

Подовження приголосних в усіх словах відбувається в рядку

А Заноляр-.я, завдання, пам’ят..ю, стат..ей

Б магір..ю, піч..ю, марен, .я, лют..ю

В передміст. я, зобов’язан..я, узбіч..я, роздоріж..я

Г звеличен.-я, гіл..я, розумій..я, відлун.л

Д Прус..ія, ЮІОЧ..Я, Поділ..я, ПОДІЛ..ський

314.

Подовження приголосних в усіх словах відбувається в рядку

А сум’ят.-я, скатерт..ю, хотін..я, колос..я

Б існуван..я, Закарпат..я, півріч..я, піддаш, я

В тисячолітня, лист, .я, ріл..я. Поліс, л

Г мислен-.я, узбереж..я, гордин..я. суд..я

Д по двір. .я. ЗІЛ..Я, бадил..я, порос..я

315. Прочитайте уривок.

Українська жінка за часів козач(І)ини була вірним і надійний спільником свого чоловіка. Найбільший внесок вона зробила для козацтва, виконуючи роль Берегині родин(2)ої оселі. Минуло від часів козаччини більш як три століт(3)я. За цей час доля української жінки пройшла тяжкі випробувач^)я: кріпацтво, війни, голад, репрес{5)и…

Подаосні літери слід писати на місці всіх цифр, окрім

А один аЦ

Б два БІ І

В три Г чотири Д п’ять

ГП

Українська мова. Комплексна підготовка до ЗНО, 2015, Зовнішнє Незалежне Оцінювання