§44 Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків

Запам’ятаймо!

В українській мові м’які і пом’якшені приголосні між двома голосними вимовляються подовжено і на письмі позначаються двома однаковими буквами:

1) в іменниках середнього роду на я: волосся, вугілля, обличчя, узбережжя, узвишшя’,

2) в іменниках жіночого роду, що закінчуються на приголосний, у формі орудного відмінка (тобто відповідають на питання ким? чим?): ніччю (ніч), роллю (роль), міддю (мідь). Але в словах, що закінчуються на два приголосні, подовження не відбувається: повість — повістю, жовч — жовчю;

3) у словах Ілля, суддя, стаття, рілля, зрання, спросоння, навмання, попідтинню, попідвіконню;

4) подовжується м’який приголосний у дієслові ллю та його формах.

У словах середнього роду на я, що означають назви малят тварин: зайченя, порося, теля, щеня, подовження у вимові немає, і тому подвоєних букв не пишемо.

Спишіть, вставляючи, де потрібно, букву. У кожному рядку підкресліть зайве слово.

1. Жит..я, творін..я, горін..я, лист..я.

2. Емал..ю, радіст..ю, юніст..ю, мужніст..ю.

3. Осін..ю, сіл..ю, медал..ю, чверт..ю.

Прочитайте речення, випишіть слова з подвоєнням букв. Поясніть причину подвоєння.

1. Сонце — річкова лілея в довгих лляних косах! 2. Сонця проміння лежить прядив’яне, лежить полотняне. Скільки дбайливою осінню у світі проміння наткано. 3. А небо уночі — беззоряна рілля. 4. Якою гладдю вишито сніги майстерністю сорочої ноги. 5. Із коромислом по воду аж до моря зірка ходить. Ллється чисте срібло з відер на маки й калину, на заквітчану у місяць срібну Україну (За Є. Гуцалом).

Розгадайте кросворд у зошиті, використовуючи подані тлумачення слів.

1. Виоране поле.

2. Те, що за плечима не носити.

3. Лице.

4. Відсутність порядку.

5. Створення візерунку нитками на тканині.

6. Відсутність доріг.

7. Тисяча років.

8. Уявлення, мріяння про те, чого насправді не існує.

Напишіть твір на тему «Що дає нам читання?», використовуючи подані слова.

Читання, питання, знання, навчання, почуття, зусилля, старання, уміння, формування, намагання.

Пригадаймо!

1. З яких частин складається слово беззмінний?

2. Що ми називаємо коренем, префіксом, суфіксом?

3. Як називається змінна частина слова, яка служить для зв’язку слів у реченні?

Запам’ятаймо!

Подвоєння приголосних відбувається, якщо одна частина слова закінчується, а наступна починається на той самий приголосний.

Подвоєння відбувається при збігу однакових приголосних

Приклади

• префікса та кореня

віддати (від + дати), беззвучний (без + звучний), ззаду (з + заду)

• кореня і суфікса

законний (закон + ний), сонна (сон + на), годинник (годин + ник)

• основи дієслова на с + ся

розрісся (розріс + ся), понісся (поніс + ся)

• кінця першої і початку

юннат (юний + натураліст),

другої частини складно-скорочених слів

міськком (міський + комітет)

Запишіть слова, зашифровані в «чарівних колах». Поясніть причини збігу двох однакових приголосних.

даний

дзеркалення

дячити

дарувати

дати

ділити

відмін

антен

тцоден

©стін

рослин

туман

Утворіть за допомогою префіксів прикметники, у яких приголосні подвоюються, за зразком.

Зразок. Без + зуб -► беззубий.

Закон, зброя, звук, земля, зміст.

Утворіть за допомогою суфіксів прикметники, у яких були б подвоєні букви, за зразком.

Зразок. Сон — сонний.

День, осінь, кордон, диван.

Й12\ Спишіть прислів’я, вставляючи, де потрібно, пропущені букви.

1. Хто з..млі дає, тому вона ві..дає утричі. 2. Як даси полю гною, то дасть хліба в..олю. 3. На чужий шматок не роз..являй роток. 4. Ласкаве т..лятко дві матки с..е. 5. Для людс-.кої думки нема ві..далі. 6. Кі..ний пішому не товариш. 7. У гурті й бе..зубий собака страшний (Народна творчість).

Це цікаво!

В українській мові є пари слів, які різняться значенням, наголосами й написанням суфіксів. Слова з ненаголошени-ми суфіксами -єн-, -ан-, -ян- пишуться з однією буквою н (нездоланий, незрівняний, нескінчений, неоцінений), а слова з наголошеними суфіксами -енн-, -анн-, -янн- пишуться з двома нн (нездоланний, незрівнянний, нескінченний, неоціненний).

Наприклад, слово нездоланний означає: «якого не можна здолати», а нездоланий — «той, якого досі не здолали».

Прочитайте речення. За змістом визначте наголошення і значення виділених слів. Запишіть речення, вставивши потрібні букви.

1. Невпізнана, нн)ий випускник школи зайшов до учительської. 2. Невпізна^н., нн)ою стала наша відремонтована школа.

3. Непримире^н, нн)і хлопці готові були розпочати нову суперечку. 4. їхні непримире^н, нн)і погляди були відомі всім. 5. Нескінче(н, нн)а розмова з товаришем турбувала його. 6. Не-скінче(я, нн)а ріка людської пам’яті.

414\ Спишіть речення, розкриваючи дужки. Підкресліть слова, у яких Tg»’ відбувається подвоєння букв.

1. Тим міцніше переконавн, нн)я, чим більше воно залежить від почуєш, тт)я. 2. Сором сліз, що (л, лл)ються од безси(л, лл)я.

3. Грала промі^я, нн)ям, ясним самоцвітом пора^я, нн)я роса.

4. Коли втомлюся я жи(т, тт)яж гцодеґя, нн)ши, щорр(я, нн)ти лихом, що навколо бачу, тоді я думку шлю в світи далекі, блукає погляд мій в країні мрії. 5. Я честь яі(д, дд)ам титану Прометею, що не творив своїх людей рабами. 6. Хто не жив посеред бурі, не збагне журби безсиfл, лл )я, той не знає всеї муки примусового безді(л, лля). 7. Не він один її любив, ві (д, дд)авяа Україну поети славили в піснях, немов красу-дівчину (3 те. Лесі Українки).