§ 14. Подвоєння букв у словах іншомовної о походження

Подвоєння відбувається:

Приклади

1. У загальних назвах іншомовного походження приголосні звичайно не ПОДВОЮЮТЬСЯ

акумуляція, бароко, беладона, белетристика, бравісимо. ват (хоч Ватт), грип, група, гуп (гуни), ідилія, інтелектуальний, інтермецо, колектив, комісія комуна, лібрето, піанісимо, піца, піцикато, стакато, сума, фін (фіни), фортисимо, шасі тощо

Лише в окремих загальних назвах зберігається подвоєння

аннали, бонна, брутто, ванна (ванний), мадонна, манна (манний), мотто, нетто, палаццо, панна, пенні, тонна, білль, булла, вілла, мулла, дурра, мірра тощо

2. При збігу однакових приголосних префікса й кореня подвоєний приголосний магмо лише тоді, коли в мові вживається паралельне нспрефіксальне слово

апперцепція (бо перцепція), імміграція (бо міграція), інновація (бо новація), ірраціональний (бо раціональний), ірреальний (бо реальний), контрреволюція (бо революція), сюрреалізм (бо реалізм)

Примітка. Коли непрефіксальне слово своїм змістом далеко відходить від префіксального (малр : нотація анотація. конотація), приголосні на письмі не подвоюються.

3. Подвоєні приголосні зберігаються в географічних, особових та інших аласних назвах

Андорра. Гаронна, Голландія, Калькутта, Марокко, Міссурі, Ніцца, Яффа\ Бетті, Джопні, Мюллер, Руссо, Фламмаріон, Шилпер. Але: Лісабон, Голівуд

Примітка Подвоєні приголосні зберігаються і в усіх похідних словах

андоррський (Андорра), марокканець (Ма/юкко), хффський (Яффа).

ВПРАВИ

ВПРАВА 54. Вставте, де потрібно, пропущені букво. Підкресліть слова, де збереглося подвоєння букв.

Ас иміляція, ак орд. май а, фін , кас ета, ак ордеон, гет о. ак умулятор. арій л ерист. конгрес , тон а, мадон а, фортис_ имо. е_ міграція, фі ни, ком еитатор, бон а,

дрес ирувати, брут о, і міграція, бар икада. ал ся, ап еляція, кор ектний, інтермец _о,

бк>л етент, барок о, новел а, кол екція, клас ицизм, віл а, кас ир, ван а, депрес ія,

нет о, пап о, бел сгристика, дол__ар, дон а, ан отація, ім _унітет, дис_ертація, кол era,

ат аше, бел адон а, ат ракціон, іл юзія, ком юні ке, коні революція, аб ревіагура,

і_раціональний, бу ла, а сорті, ас_нметрів, а__ташс, ас ортимент. ір еальний. ал_егорія,

ак ом пане мент, ас_иміляція, on озиція, ам ортизація, ім ігрант, ал егро, ан_апи, ан_омалія,

оп_онент. ан_улювати, сюр_еалізм, мул а, мір а.

ВПРАВА 55. Запишіть власні назви і похідні від них, вставляючи пропущені букви. Поясніть правопис. Невідомі слова та прізвища звіряйте зі словником або енциклопедією.

Джоак..іно Рос..іііі, Марок..о, Мек..а, Ахі..лес, Го.ландія, Ні..ца, Кальку-.та, Гаван..а, гол..андець, ахіл..ссова п’ята. Джован..і Бок..ач..о, Тор..ічел..і, Пруссія, Міс..іс..іпД Міс..ур..і, Тал..ін… От. ава, Хок..аіідо, Сандро Бот..ічел..і. Гол..вуд, Ліс..абон, Пабло Пікас..о, Поль Сезан.., Отел..о, Джульєт..а. прус..ький. Фрідріх Шил. ер, Чаряьз ДІК..ЄНС, Фернан Магел..ан, Йоган.. Вольфіанг Гете.

Вправа 56. До поданих значень слів доберіть слова-визначення. запишіть їх і запам’ятайте правопис.

!. Середньовічні записи по роках найважливіших подій. 2. Іноземка-вихователька маленьких дітей у буржуазних або дворянських сім’ях. 3. Маса товару з упаковкою (тарою). 4. Велика довгаста посудина для миття і купання. 5. Богородиця в католиків. 6. їстівні лишайники степів і напівпустель, що мають вигляд грудочок. 7. Кмітливий, дотепний вислів, що має доброзичливий чи сатиричний відтінок. 8. Маса товару без упаковки. 9. Незаміжня дівчина. 10. Дрібна англійська монета, пенс. II. Міра маси, що становить 1000 кг. 12. Законопроект, який вносять на розгляд законодавчих органів в Англії, США тощо. ІЗ. Акт Папи Римською. 14. Розкішний заміський будинок. 15. Служитель релігійного культу в мусульман. 16. Культурна рослина, різновид сорго. 17. Ароматична смола.

(Слова для довідки: мірра, мотто, булла, панни, тонна, аннали, бонна, вілла, брутто, ванна (ванний), дурра, мадонна, манна (манний), нетто, пенні, білль, мулла.)

ТЕСТИ

(з вибором однієї правильної відповіді)

316. Подвоєння літер в усіх словах іншомовного походження відбувається в рядку А ір..сальність, Ніц..а (місто), мул..а, ін..овація

Б баронес..8, іл..юстрація, новел-а, акредитація В Кан..и (місто), ак..омланемент, бестселер, кор..еспондент Г папарац .і, інтел..ект, брявіс..имо, сюрреалізм Д пан..а, ман.-а, сум..а, віл..а

317. Подвоєння літер в усіх словах іншомовного походження відбувається в рядку А Джон..і, контрреволюція, МОТ..О, КОЛ..ЄКТИВ

Б ВІЛ..І, Бет..і, Ват. (прізвище), ват. (одиниця виміру)

В ем.лграція, мас..аж, профес..ор, трас.а Г гоп..а. брут..о. ак..умуляція, ім..іграиія Д Міс..урі, гол.дндський, ТаПрін (місто), мек..ський

318. Подвоєння літер в усіх словах іншомовного походження відбувається в рядку

В гет..о, ан..али, ас.оріимент, іл.-юзія Г ван..г, ман.а, барок..о, ніц..а Д спагет..і, інтермец..о. Йоган.., Ліс-абон

319. Подвоєння літер в усіх словах іншомовного походження відбувається в рядку А Пабло Пікас..о, Яф..а, Мек..а, AxLx.ec

Б контр..еволюція, ан..отація, аб-ревіатура, мул..а В Джульєт..а, ал_ея, ком..ентар, ком-.ерція Г ат..рякціон. імміграція. ак..орд, апел..яція Д ал..егро, ір..еальний, кас..нр, оп..озиція

320. Подвоєння літер в усіх словах іншомовного походження відбувається в рядку А кристал.., амортизація, Марок..о, Ніц..а

Б ас..орті, Калькутта, нет..о, боно В бар..икада, пан. а. Міссісіпі, ак..умулятор Г ат..естат, тон..а, мадон а, фін._и Д Джузеп..е Верді, Томас Мвн.., вія..а, Апол..он

321. Подвое ння літер не відбувається в усіх словах рядка А ван..а, Казанов.а, кілограм.., тер..оризм

Б брут..о, ват.., стакат..о, ак..умулятор В Шня..ер, віл..а, коміс.-ія, нер-.аціональний Г ДІК..СНС, ірраціональний, Одіс..ея, інтел..ект Д крисгал..ічний, кас..ета, кор.ектор, режис..ер

322. Подвоє ння л ітер не відбувається в усіх словах рядка А піцикато, лібрето, оперето, інтермецо

Б піц..рія, гіпопотам, ір..ціоналізм, Ьокочо В крос .ворд, інновація, ван..а, іподром Г імміграція, см.-іграція, шас.Л, Бот..чел..і Д барок..о, гол..андський, спагет..і, мас..а

323. Подвої ння літер не відбувається в усіх словах рядка А Прус-.ія, Гіп..ократ, ал..ея, тер..аса

Б ір. .вальний, Міс„урі, метал..ургія, ел..егія В кристал.., ІЛ..ЮЗІЯ, гіп..опотам, діаграм..а Г Ніц..а, конгрес.., ім..обілізація, ас..амблея Д труп..а, бюл..етень, ком..ерсант, мул..а

324. Подвоєння літер не відбувається в усіх словах рядка А АпоЛмОН, ірраціональний, стел..аж, Апол. інер

Б хол.., хок-.ей, тен.-іс, лібрет..о В тон..а, гал..ерея, гум..внізм, вн..отація Г кол-.екція. шос..е, ман..а, іруп..а Д ім..унітет, нет..о, беладон..а, сюр..еалізм

325. Подвоєння літер не відбувається в усіх словах рядка А гол..андець, Міс..іс..іп-i, дискус..ія, процес..ор

А асим .етрія, кас..ета, іммігрант, Дік..енс Б Магел..ан, Отел..о, Г1рус..ія, Гол..андія

Б ір..аціональний, тер.-иторіальний, нет..о, кор..еспондент В ім. ітація, ал..о, ак..омпанемент, мир..а (рослина)

Г піцо, епіграм..а, інтел..ігент, ак..уратний Д бел..етристика, іл-.юстрація, іммігрант, бон..а (вихователька)

Українська мова. Комплексна підготовка до ЗНО, 2015, Зовнішнє Незалежне Оцінювання