§ 62. Поняття про культуру мовлення

Націонапьна українська мова — це сукупність усіх слів, усіх трамаггичних форм, усіх особливостей вимови всіх людей, шо розмовляють по-українському. Українська мова в її сучасному стані містить літературну мову, територіальні діалекти, просторіччя, професійні діалекти і соціальні жаргони.

Що означає сучасно? Щодо української мови цей термін уживається у двох значеннях. У ширшому розумінні — це мова від доби І. П. Котляревського до наших днів (у тому самому значенні вживається термін нова українська мова). У вузькому розумінні сучасною є українська мова, яку вживають три останні покоління мовців, тобто мова другої половини XX початку XXI століть.

Літературна мова є вищою (зразковою) формою існування національної мови. Літературною мовою створюються художні твори і наукові праці, це мова театру, школи, газет і журналів, радіо і телебачення, одне слово, це мова загальнонародної культури і мова спілкування культурних людей. Цією мовою спілкуються в родині, на роботі, у колі друзів, у громадських місцях. Літературна мова об’єднує представників нації незалежно від місця їх мешкання чи соціального стану.

До найважливіших ознак літературної мови відносять: І) нормативність, 2) багатий лексичний фонд, 3) розіалужену систему стилів, 4) багатофункціональність (використання в усіх сферах комунікації), 5) наявність усної і писемної форм. Основною її ознакою є налвність норм, тобто історично усталених і соціально закріплених правил, обов’язкових для всіх носіїв літературної мови незалежно від соціальної, професійної, територіальної належності. Отже, літературна мова — це внормована мова суспільного спілкування.

Нормм охоплюють усі рівні мови. Лексичні норми визначають можливості використання слова відповідно до значення та його відтінків, а також правила сполучуваності сяів у реченні. Граматичні норми (морфологічні і синтаксичні) визначають літературні форми сяів тв правила побудови синтаксичних конструкцій — словосполучень і речень. Стилістичні норми засвідчують доцільність використання мовних одиниць різних рівнів у конкретній ситуації мовнення, у тому чи тому функціональному стилі. Орфоепічні норми регулюють наголошування слів, а також вимову голосних і приголосних звуків. Орфографічні норми визначають правила написання слів. Пунктуаційні норми фіксуюіь систему правил уживання розділових знаків — коми, тире, лапок, двокрапки тошо.

Мовні нпрми різняться сферою застосування. Наприклад, орфографічні і пунктуаційні норми стосуються лише письма, а прфоепічні реалізуються тільки в усному мовленні. Пишучи, ми не виголошуємо слова, а розмовляючи, не ставимо розділових знаків і не припускаємося помилок у написанні слів.

Частина норм є актуальною як для письма, так і для усного мовлення; такими с норми, що стосуються лексичного складу мови і граматичної будови речення: за будь-яких умов спілкування потрібно вживати слово відповідно до його значення або утворювати форму чи будувати рачення згідно з іра-матичними правилами.

Усе, шо не відповідає нормі, належить до ненормативного мовлення. Саме внормовашетю літературна мова протистоїть іншим формам національної мови (діалектам, жаргонам, просторіччю), які становлять у сну сферу загальнонаціональної комунікації народнорозмовну мову.

443

Норми о обов’язковою умовою існування літературної мови, її повноцінного функціонування в суспільстві. Вони забезпечують стабільність, уніфікованість, наступність у розвитку мови та її зрозумілість для різних поколінь українців. Без обов’язковості норм стас неможливою ефективна комунікація.

Норми складаються поступово. З часом вони можуть змінюватися, утрачати силу. Прикладом зміни норми є утвердження конструкції в Україні замість колишньої на Україні. Така зміна пояснюється зміною сутності поняття Україна (тепер це назва самостійної держави). Конструкція із прийменником е формує додаткові нюанси значення: «у самостійній», «у суверенній» (державі).

Іноді в мові співіснує кілька норм. Сучасна українська літературна мова має значну кількість варіантів на різних рівнях, наприклад, на фонетичному (завжди, тисячі, помилка, рдкй, нашвидкуруч, бажаний), орфографічному (келех і келих, баклажка і боклажка), морфологічному (подарунок синові — подарунок сину, дверми — дверима, застряв — застрянув, у рову—у рові, у синьому пальті — у синім пальті, п ять.иа п ‘ятьома, у тому будинку—у тім будинку), синтаксичному (зарахувати

до відділу iajiaxyeamu у відділ, прибути із села Мирне — прибути із села Мирного).

Нормативні варіанти вимови, написання, форм сліа, конструкцій тошо потрібно відрізняти від порушень норм, що кваліфікуються як мовні помилки.

Культура мовлення це володіння нормами усної і писемної літературної мови (правилами вимови, наюлосу, слововживання, граматики, стилістики), а також уміння використовувати виражальні засоби мови відповідно до цілей і змісту спілкування.

Предметом культури мови як галузі лінгвістичного знання є сукупність і система комунікативних якостей мови, до яких відносимо правильність, точність, логічність, чистоту, виразність, багатство, доречність. Розглянемо ці якості докладніше.

Праваїьність мови це дотримання літературних норм, які сприймаються мовцями як зразок.

І в усному мовленні, і на письмі обов’язковим є дотримання лексичних, граматичних і стилістичних норм. Крім того, для усномовиого висяовлювання актуальним є дотримання орфоепічних норм, а для писемного способу викладу — дотримання норм орфографічних і пунктуаційних.

Точність означає відповідність структури мовлення предметно-речовій дійсності. Ця комунікативна ознака реалізується у використанні слів відповідно до їх значень.

Можна назвати кілька умов, які сприяють точності висловлювання. Це: знання предмета; знання мови, її системи, можливостей; володіння стилістичними ресурсами; уміння узгодити знання предмета зі знанням мовної системи в конкретному акті комуііікації.

Зазначнмо також лінгвістичні засоби, що сприяють точності вислову. По-перше, це правильне слововживання, уміння дібрати найбільш точний мовленнєвий варіант, зокрема потрібне сяово із синонімічного ряду. По-друге, це чітке розмежування значень багатозначного слова. Точне слововживання передбачає також розмежування паронімів та омонімів (у тому числі міжмовних).

Вимоги до точності вислову зростають, коли відсутній безпосередній контакт з адресатом мовлення, а також під час спілкування з великою аудиторією. Точність вислову є важливою умовою ефективності наукового та офіційно-ділового спілкування.

Логічніш називається акт комунікації, який забезпечує смиеяові зв’язки між словами і реченнями в тексті. Якщо точність пов’язана з лексичним рівнем мови, то логічність виявляється на синтаксичному рівні.

Основними умовами логічності є: несуперечливість думки; правильний порадок слів; правильний зв’язок окремих висловлювань у тексті; позначення переходів від однієї думки до іншої

Чистота мови це вживання засобів вислову, які відповідають літературній мові. У чистому мовленні не використовуються діалектизми, варваризми, просторічні слова, жаргонізми, будь-які вульгарні тв лайливі слова. До елементів, що засмічують мову, належать також аюва-нарантш (ну, зна-444

чить. ось, так би мовити, власне кажучи, узагалі, розумієш). Порушує чистоту мови надмірне вживання запозичених слів. Яскравим прикладом засміченої мови е суржик.

Виразність мови — це такі особливості структури вислову, які підтримують увагу та інтерес слухачів або читачів. Інтонація, логічний наголос, милозвучність створюють виразність на фонетичному рівні. Лексичними засобами виразності є емоційно забарвчені слова і вислови, епітети, метафори, порівняння тошо. Емоційний вплив підсилюють фразеологізми, прислів’я, приказки, крилаті вислови. Виразності сприяють і синтаксичні засоби, наприклад повтори, риторичні речення, антитеза (протиставлення) тощо.

Умови, які забезпечують виразність мови: самостійність мислення мовця; небайдужість, інтерес автора до написаного і сказаного, а також до адресата мовлення; добре знання мови та ЇЇ виражальних засобів; знання особливостей функціональних стилів; удосконалення мовної вправності, вироблення мовного чуття; наявність у мовленні виражальних засобів.

Багатство мови засвідчується вмінням мовців використовувати велику кількість мовних одиниць слів, словосполучень, речень. Існує прямий зв’язок між поняттями багатства і різноманітності мови, адже шо різноманітніша мова, то вона багатша. Джерелами багатства вислову можуть бути різні мовні елементи. Насамперед ідеться про лексичне багатство, яке вияаляється втому, шо мовець здатний уникати повторення слів, користуватись синонімічними ресурсами. Для ясного і чіткого вираження думок дуже важливо мати достатній запас слів. Сьогоднішня доросла освічена людина застосовує в моаленні 5-6 тис. слів, словниковий запас справжніх майстрів слова є набагато більшим. Підраховано, наприклад, що В. Шекспір використав баизько 15 тис. слів, М. Сервантес — близько 17 тис. слів. М. Гоголь — близько 10 тис. слів, Т. Шевченко — понад 20 тис. сяів, І. Франко тільки в поезіі вжив понад Г<5 тис. слів. І І-томиий «Словник української мови» (1970-1980) містить понад 130 тисяч слів, а «Великий тлумачний словник сучасної української мови», виданий 2001 року, нараховує понад 170 тисяч слів, шо свідчить про надзвичайно високий потенціал української лексики.

Багатство мови створюється також застосуванням морфологічних і синтаксичних засобів мови, тобто використанням варіантів форм і конструкцій (батькові — батьку, па вечірньому — на вечірній, п ‘яти п ятьох, квартира професора — професорова квартира, обрати суддею — обирати на суд

дю). Можна говорити також і про інтонаційне багатство мовлення — використання розповідної, питальної, окличної інтонації.

У пошуку оригінальних засобів внеяовлення думки завжди орієнтуються на ті, що забезпечують її чіткість і зрозумілість. Максим Рильський зазначав: «…Бідність лексики, штампованість фразеологічних зворотів і синтаксичних структур біда, з якою треба боротися так само рішуче, як і з усяким трюкацтвом і штукарством у мові, з усякою вишуканістю, що веде до малозрозумілості, з усяким милуванням словом, як самоціллю».

Доречність мовлення — це добір мовних засобів відповідно до шлей і мети спілкування. Так, слова, шо створюють специфіку офіційиого-ділової о стилю (канцеляризми), не повинні фігурувати в розмовному мовленні; звичайна сфера використання термінів- науково-технічний, спеціальний текст, усне мовлення спеціалістів, неприпустимим є вживання емоційно-експресивної лексики у будь-якому документі гошо. Висловлюючи думку, дбаймо про обгрунтоване використання мовних засобів.

Отже, поняття культура мови містить багато вимог: багатство словника, уміння говорити точно, уживаючи слова у властивому їм значенні, здатність висловлюватися просто, доступно, логічно, не порушуючи смислових зв’язків, уміле використання виражальних і зображальних засобів, уміння впливати на іочуття, добір різморївневих мовних засобів залежно від мети і сфери спілкування. Але, зрештою, усі ці якості спілкування уможливлюються відповідністю нормам — лексичним, граматичним, СТИЛІСТІ’ чним тощо.

445

ЗІ!

ТЕСТИ

(з вибором однієї правильної відповіді)

1631. Доп} іцсно помилку при послові словосполучень у рядку

А вжити термінові заходи, діяти всупереч пропозицій, оплачувати за проїзд, план з продажі м’яса

Б роїбіжності з питань, звести нанівець, спільне підприємство, відповідач у справі В обопільна угода, нагальна справа, громадська думка, орендні відносини Г скористатися пропозицією, напередодні переговорів, сплата позика, триматися осторонь Д зважаючи на викладене вище, у скрутному становищі, поза всяким сумнівом, залучати до роботи

1632. Виділене слово вжите у невиастивому йому значенні в рядку А Юнаки приймають присягу на вірність Україні.

Б Наталка приймає участь у змаганнях з тенісу.

В їв би очима, та душа не приймає.

Г Прошу прийняти рішення якнайшвидше.

Д Прийняти рушник, поцілувати хліб — знак злагоди.

1633. Рсченпя побудоване неправильно в рядку А Зробивши зло, не жди добра.

Б Починаючи з часів Ярослава, Софія Київська стає важливим центром східнослов’янської держави.

В Піднімаючись над обрієм, сонце дарує нові й нові свгглокольорові щедроти.

Г Під’їжджаючи до міста, нас застала ніч.

Д Іду собі, ні на що особливо не зважаючи.

1634. Допуіцеію помилку при побудові словосполучень у рядку

А дружний колектив, об’єм книги, оточуючий світ, відноситися з повагою до товариша Б поновити на посаді, за всіма правилами, мати добру репутацію, бути в скруті В брати участь, порушувати питання, звернення до народу, доводжу до Вашого відома Г виголосити тост, оголосити вирок, проголошувати свободу слова, виголошувати промову Д вступний внесок, терміновий вклад на поточний рахунок, уклад життя, рабовласницький уклад

1635. Потрсбує стилістичного редагування речення А Найбільше в людях я ціную гречність.

Б Головне, на що потрібно звернути увагу, — це якість знань.

В У школі письменника тепло вітали учні і вчителі.

Г Складіть, будь ласка, свою автобіографію.

Д Я телефонував на номер, зазначений у оголошенні.

1636.Цепітшішьно вжито прийменникову форму в рядку

А залучати до роботи, опинитися за два кроки, інструкція щодо використання, українець а[^ за походженням Б

Б надіслати на адресу, стояти на чатах, стояти в дозорі, зустрітися о сьомій годині В .

В зробити на замовлення, у відповідь на Ваш лист, ставитися зі щирою повагою, висту- ^ пити на захист Ді—

Г прийти у справі, поставити на ноги, брати на себе відповідальність, повідомляти про зарахування

Д пропустив по хворобі, заходи по перевірці, діяти згідно постанови, відбувалося на протязі року

446

ппппп

1637. Немае лексичної помилки в реченні

А Забезпечувати безпеку — складна справа.

Б Заняття в школі бізнесу ведуть представники крупних американських підприємств. В Характерний для української мови і суфікс -енк(о) у прізвищах.

Г Малочислені відвідувачі музею уважно слухали розповідь.

Д Чи додзвонився ти колегам по роботі?

1638. Допущсио граматичну помилку в реченні

А Відлс івідь потрібно надіслати не пізніше ніж за 10 днів до наради.

Б Ви дісте всупереч наших пропозицій.

В Вам потрібно більш відповідально ставитися до роботи.

Г Маршрут обслуговують чотири автобуси Д Тут ви матимете консультації з усіх питань.

1639-Допущено граматичну помилку в реченні А Пробачте мені.

Б Опанувати професією.

В Останнього понеділка місяця.

ГЗазнаги біди.

Д Шкодувати грошей.

1640. Немає граматичної помилки в реченні

А На цьому питанні я зупинюсь більш конкретніше.

Б У дослідника в колекції було більше на одинадцять рідкісних матеріалів.

В Це сама відповідальна задача.

Г Зайді гь до мене після десяти годин ранку.

Д Та бічь переслідувала його всюди.

1641. Лексичну норму не ппрушено в словосполученні А виключення з правила

Б поштовий перевод В міжнародні стосунки Г свідоцтво очевидців Д ухвалити рішення

1642. Лексичну норму не порушено в словосполученні А заказати квиток

Б довести причетність В рахувати недійсним Г попасти в ціль Д переводити текст

1643. Лексичну норму не порушено в словосполученні А взяти участь

Б привести до падіння виробництва В мішати в роботі Г підводити підсумки Д присвоїти кошти

1644. Лексичну норму не порушено в словосполученні А мешканець України

Б міжнародне положення В підбивати підсумки Г провести міроприемство Д замісник директора

АН

447

1645. Лексичну норму не порушено в словосполученні А прийняти участь

Б рішити задачу В стати в нагоді Г ваажати недійсним Д проблема заключається в…

1646. Лексичну норму не порушено в словосполученні А наступна зупинка

Б музикально обдарована дівчина В ефектний засіб для прибирання Г виборна агітація Д тактична поведінка

1647. Лексичну норму не порушено в словосполученні А бродити вуличками

Б гарно виглядати В ввічливо поводитися Г виборча компанія Д взяти себе в руки

1648. Лексичну норму не порушено в словосполученні А виключно обдарована дитина

Б чинне законодавство В особова охорона президента Г залізнодорожний вокзал Д підняти питання

1649. Лексичну норму не порушено в словосполученні А вижимати соки

Б виключення з правил В виключити струм Г розгорнути книжку Д взяти ссуду

1650. Лексичну норму не порушено в словосполученні А нова праска

Б слідуюча зупинка В тканина у клітинку Г збити з толку Дзайти в тупик

1651. Граматичну норму не порушено в словосполученні А звільнити від посади

Б за розпорядженням адміністрації В проживати по адресу Г розпочати роботу в вісім годин Д пі ги за водою

1652. Граматичну норму не порушено в словосполученні А по вказівці директора

Б працювати по сумісництву В з багатьох причин Г виконати по всіх правилах Д згідно до розпорядження

я

АП

448

1653. Граматичну норму не порушено в сяовосполученні А по багатьох причинах

Б ввести в склад команди В поставити у приклад Г згідно т розпорядженням директора Д по дорученню групи

1654. Граматичну норму не порушено в словосполученні А піклуватися про матір

Б дякую вас

В пам’ятник Тараса Шевченка Г заходи по поліпшенню Д оплачувати за проїзд

1655. Граматичну норму не порушено в словосполученні А вступити в посаду

Б біля вісімдесяти відсотків В раз у міслць

Г всупереч власного бажання Д розпочати роботу о восьмій годині

1656. Граматичну норму не порушено в словосполученні А книга за редакцією професора Петренка

Б спричинили до війни В відповідно з рішенням Г взявся за роботу Д читаю на англійській мові

1657. Граматичну норму не порушено в словосполученні А нарада по безпеці в Європі

Б за будь-яких обставин В заявляти у весь голос Г у час іромадянської війни Д стати у весь зріст

1658. Граматичну норму не порушено в словосполученні А по рецепту лікаря

Б жити на Україні В розумітися на музиці Г зводи ги з глузду Д прийти до висновку

1659- Граматичну норму не порушено в словосполученні А обидвома ногами Б прийти пів другої В більше всього імпонувати Г на порядку денному Д поставити у приклад

1660. Граматичну норму не порушено в сяовосполученні А зрікатися від ідеалів Б порівнювати до минулого В дбати за справедливість Г одружуватись на дівчині Д твори релігійної тематики

я

в J гП

Б1_

ГЙ

449

29* Бшщька О Укр. мова. Комплексна підготовка до ЗНО

1661. Граматичну помилку допущено в реченні

А Прикрашаючи ялинку, у нас був святковий настрій.

Б Разом із однолітками Віталик тягав у веселому гурті волока, збираючи з поверхні води ряску.

В Переглядаючи пізнавальні телепередачі, я дізнаюсь багато цікавого.

Г Проїжджаючи повз наш будинок, Петька обов’язково сигналив Д Тікаючи, він наскочив на балку.

1662. Граматичну помилку допущено в реченні

А Не чекаючи відбою повітряної трявоги, матроси поспішили у гавань.

Б Не дивлячись на погодні умови, вони вирушили в гори.

В Я всюди їздив, шукаючи роботи, але мене ніде не приймали.

Г Дівчата аж верещали від захоплення, спостерігаючи за грою.

Д Глянувши на мене, чайка раптом махнула крильми, скрипливо крякнула і відлетіла.

1663. Граматичну помилку допущено в реченні

А Покинувши Львів 1944 р., Тарнавський став політичним емігрантом.

Б Сівши на підставлений сестрою стільчик, лікар взявся оглядати рану потерпілого.

В Блукаючи Україною, прибивсь я якось у Чигирин.

Г Засуджено дві групи контрабандистів, спіймавши їх на кордоні.

Д Співають ідучи дівчата.

1664. Граматичну помилку допущено в реченні

А Ліза сміялась, закидаючи назад свою гарненьку голівку.

Б В срібнім верболозі, таємні спільники мої, не підкоривши серця прозі, співають пізні солов’ї.

В Скінчивши університет, мене послали працювати вчителем.

Г Онисько сидів, підібгавши ноги й нахиливши голову.

Д Наймит аж крикнув, лежачи животом на траві.

1665. Граматичну помилку допущено в реченні

А Семен лежав горілиць, звертаючись зі своїми питаннями до неба.

Б Зашепотіли збуджені листочки, оповідаючи свої сни

В Настя вийшла на тепле осоння, несучи поперед себе розмальовану миску з яблуками.

Г Прочитавши листа від друга, я з нетерпінням почав очікувати зустрічі з ним.

Д Будучи на Закарпатті, покликання зробило з нього чудового художника.

1666. Граматично правильне продовження речення «Скінчивши школу,…» подано в рядку А батьки вмовляли мене поступати до медінституту.

Б я вступатиму до медінституту.

В мені захотілося відпочити.

Г мені візьмуть репетитора.

Д стало весело.

1667. Граматично правильне продовження речення «Зробившиуроки,…» подано в рядку А мені стало сумно.

Б мама дозволила мені погуляти.

В я йду гуляти.

Г мене пригостили морозивом.

Д мене попросила допомогти бабуся.

Al

450

1668. Граматично правильне продовження речення «Сидячи на дивані,…» подано в рядку А було погано видно.

Б мені заборонили читати.

В стало холодію.

Г я дивився телевізор.

Д мені було незручно.

1669. Граматично правильне продовження речення «Виходячи з дому,…» подано в рядку А я мружився від яскравого сонця.

Б мене засліпило яскраве сонце.

В мені стало холодно.

Г захлопнулись двері.

Д у мене впала сумка.

1670. Граматично правильне продовження речення «Побачивши картини Катерини Білокур. …» подано в рацку

А мене охопило зачарування. А

Б мене зацікавила її манера малювати. Б

В стало пікаво прочитати книгу- про життя художниці. В

Г вони нікого не залишили байдужими. Г

Д я закохався у творчість цієї чудової художниці. —

1671. Потребуї редагування |зечення

А Катання на велосипеді — це дуже корисна річ.

Б Завжди користуюся можливістю піти у театр, філармонію, на виставку. В Не хвилюйтесь, мамо, за мене, все буде гаразд.

Г 4ejje3 ці обставини відрядження довелося відкласти на тиждень.

Д Завдяки дощу я підхопив нежить.

1672. Потребу! редагування речення

А Посібник укладено відповідно до чинної програми.

Б По нсуавжності ти робиш багато помилок.

В У Бухарасті завершився чемпіонат з художньої гімнастики.

Г Я хочу до вас звернутися у приватній справі.

Д Гетьман за старим звичаєм повертається на всі сторони світу, козаки віддають йому честь.

А

1673. Потребує редагування речення

А За дорученням деканату Микола мав перевірити присутність студентів. Б Нарад}- було проведено відповідно до визначеного регламенту.

В Зустрічаємось завтра без чверті десять.

Г Роботи можуть бути виконаними за кресленнями замовника.

Д У неділю магазин працює з десятої години.

1674. Потребує редагування речення

А З-за цієї корови колись і виникла суперечка.

Б Учні діяли згідно із вказівками директора школи.

В Командир весь час піклувався про своїх бійців.

Г Контракт був розірваний з нашої ініціативи.

Д Він уже двано не живе за цією адресою.

451

1675. Потребує редагування речення

А Треба його судові віддати, а не знущатися з чоловіка.

Б Він завжди дуже піклувався про дітей.

В Навколо нього літало безліч бджіл.

Г Через кілька хвилин дощ ущух.

Д За велосипедистом, що мчав по дорозі, здіймалася курява

1676. Потребує редагування речення

А Ці помилки зустрічаються дуже часто.

Б Потрібно нвписати автобіографію.

В Ходімо в редакцію, там є вакансія.

Г Тираж становитиме близько 3000 примірників.

Д В лісі сутеніло.

1677. Потребує редагування речення А На землі і в повітрі білів сніг Б У Карпатах трапляються олені.

В Ми вивчатимемо українську мову.

Г У порівнянні з минулим роком ціни виросли.

Д — Василю, ходімо ]>азом у кіно.

1678. Позребує редагування речення

А Тести складено відповідно до програми.

Б ПТШ стало вогнищем української науки і культури.

В Діти брали участь у конкурсі «Золотий жайвір».

Г Згідно з наказом міністра освіти, ЗНО проводитиметься в червні 2014 року. Д Я надіслала мамі гроші поштовим переказом.

1679. Потребує редагування речення

А Я люблю читати пригодницьку літературу.

Б Дві неділі назад я зробив заказ.

В Учень припустився помилки.

Г Мама навчила мене співати українських пісень.

Д О котрій годині відбудуться збори?

1680. Потребує ]іедагування речення

А Свято відбудеться за підтримки міського голови.

Б У залі пролунали бурхливі оплески.

ВМій брат навчається у залізничному коледжі.

Г Моя думка не співпадає з твоєю.

Д Японію називають Країною Вранішнього Сонця.

Українська мова. Комплексна підготовка до ЗНО, 2015, Зовнішнє Незалежне Оцінювання