§52 Походження (етимологія) слова.

Ознайомлення з етимологічним словником української мови

Пригадаймо!

1. У якому словнику шукають інформацію про чужі, запозичені слова в українській мові та що вони означають?

2. У якому словнику можна безпомилково визначити походження того чи іншого слова?

Прочитайте текст. Які слова (з виділених у тексті) звучать подібно в інших мовах?

Здавна для українців були рідними, звичними слова: батько, мати, земля., вода, сонце, новий, орати, я, ти, два, три тощо. Сьогодні помічаємо, що слова, які подібні за звучанням, будовою, є і в білоруській, російській, литовській, польській, болгарській, німецькій, французькій, англійській та в багатьох інших мовах. Наукою доведено, що ці мови мають спільне коріння, спільне походження.

За тривалий час існування людства мови змінювалися, поповнювалися новими словами.

Запам’ятаймо!

Сучасна наука вважає, що всі мови мають спільне коріння, їх спорідненість можна уявити як могутнє розгалужене дерево. Кожна гілка цього дерева — окрема мова. Вважають, що колись існувала спільна для всіх слов’ян праслов’янська мова. Українська мова — це відгалуження від неї. У словнику української мови є слова, спільні для

багатьох споріднених мов. А є й такі слова, що властиві тільки українській мові. І перші, і другі належать до не-запозиченої лексики.

До запозиченої лексики належать слова, що ввійшли в українську мову з інших мов (слова іншомовного походження).

Лексика української мови за походженням

Незапозичена лексика

Запозичена лексика

Слова, спільні для багатьох споріднених мов:

земля, вода, голова, день, дуб, рука, кінь, коса, білий, пам’ятати, варити

Власне українські слова:

багаття, баритися, лелека, гарний, хит рощі, мрія, загальний

Слова іншомовного походження: олімпіада, ера, юрист, автомобіль, екскурсія, козак, отара, гарбуз, журі, менеджер

Як відомо, про походження слова розповідається в етимологічному словнику. Власне, слово етимологія — грецьке і в перекладі означає «первісне значення слова». Етимологічний словник — це словник, що містить інформацію про історію слів, тобто про зміни, які з ними відбувалися.

Так, з етимологічного словника дізнаємося, що загальновживане слово школа, яке є в усіх слов’янських мовах, запозичене з латинської мови. Латиняни називали ним і школу, і вчену доповідь. У латинську мову це слово прийшло від греків, які школою називали «дозвілля, заняття на дозвіллі, учену розмову, твір».

1. Прочитайте слова. Запам’ятайте, що всі вони належать до давньої незапозиченої української лексики.

Небо, батько, мати, від, борошно, урожай, жито, гострий, пшениця, день, вівця, берег, новий, орати, думати, дерево, сорока, олень, орел, оса, вовк, сонце, земля, зерно, вечір, береза, весна, сніг, спати, вогонь, ворона, муха, дим, солома, жолудь, дядько, сорок, жінка, брат, два, три, слухати.

2. Згрупуйте й запишіть подані слова за темами: а) родинні зв’язки; б) тварини; в) рослини; г) явища й об’єкти природи; ґ) дії, процеси; д) числа; е)ознаки; є)час.

(486a 1. Спишіть слова, які властиві тільки українській мові. Зазначте, до якої частини мови вони належать. Поставте наголос.

Багаття, батьківщина, володар, промовець, лелека, садиба, паляниця, смуга, загальний, узагалі, згодом, линути, соняшник, діяти, очолювати, мрія, мереживо, гаяти, безумовно.

2. Напишіть міні-твір на тему «Без яких слів я не можу уявити словник української мови». Використайте деякі з поданих слів.

Це цікаво!

487,\ 1. Прочитайте текст. Придумайте до нього назву. Запишіть її.

В історичних піснях про Запорозьку Січ згадується козак Калниш — кошовий. Це досвідчений отаман Петро Калнишев-ський, останній гетьман України. Зруйнувавши Запорозьку Січ і заборонивши навіть уживання слів «запорозький козак», російська цариця Катерина II заслала Калнишевського до Солове цького монастиря. Там гетьман провів двадцять сім років, але залишився нескореним козаком.

2. Випишіть виділені слова й поясніть їх значення.

£^8^ 1. Прочитайте текст.

Слово кошовий походить від тюркської назви кіш, що означала «табір, стан». Козацький кіш на Січі — це об’єднання козаків, на чолі якого стояв кошовий.

Слово гетьман походить з давньої німецької мови та означає «командир, командувач». У німецькій мові це складне слово: його перша частина означає «голова», а друга — «чоловік, людина».

Отаман — ватажок козацького війська. Це слово запозичене з кримськотатарської мови, у якій означає «великий батько, найстарший».

Козак — у тюркських мовах означає «вільна, незалежна людина, шукач пригод». В Україні в XV-XVIII ст. козак — це людина з кріпаків або міської бідноти, яка втекла на південні землі України й брала участь у національно-визвольній боротьбі українського народу.

2. Запишіть, що нового ви дізналися про слова, виділені в тексті попередньої вправи.

Запишіть за зразком інформацію про походження й лексичне значення поданих слів, користуючись словниками. Складіть із ними речення.

Зразок. Феномен — рідкісне, незвичайне явище. Запозичене із західноєвропейських мов. У французьку, англійську та німецьку мови потрапило з латинської.

Логіка, ода, фортуна, імперія, імунітет, шахта, балахон, маклер, дисонанс, фетр.

Доберіть до поданих слів іншомовного походження українські відповідники, користуючись довідкою.

Унікальний, аудієнція, стимул, дистанція, раціональний, шосе, радикальний.

Довідка: рідкісний, прийом, поштовх, відстань, розумний, корінний.

Прочитайте слова. Поясніть їх значення. Із п’ятьма словами (на вибір) складіть і запишіть речення.

Абонемент, гросмейстер, авантюра, шлак, оратор, шніцель, персонаж, цейтнот, шайба, радіо, шлейф, пароль, парус, копія, лексика, лекція, шлягер.

Прочитайте текст. Які групи слів за походженням використано в тексті? Використайте довідку (с. 195).

Дмитрик. Бабусю, я сьогодні почув такий вислів: «То такий спритний, що всім дасть відкоша». Що таке відкош? Чому й кому його дають?

Бабуся. Цей вислів пов’язують із життям і побутом запорозьких козаків. Табір козаків мав назву кіш. Козаки гуртувалися в коші, щоб бути сильнішими, протистояти ворогам, відбивати напади від коша.

Яся. Я пам’ятаю картини, на яких намальовано обгороджений козацький табір.

Бабуся. Так-так, вони стояли кошем.

Дмитрик. Дивно, давно немає тих кошів…

Бабуся. Але завжди є ті, кому треба давати відкоша, щоб постояти за себе.

Довідка: дати відкоша — дати прочухана, відбити.

1. Прочитайте текст. Випишіть виділені слова. Користуючись словниками, з’ясуйте, з якої мови ці слова запозичено в українську мову.

Першим запорозьким кошовим отаманом був Дмитро Вишне-вецький, відомий як Байда. Він походив з роду давніх українських князів із Волині, з містечка Вишнівця. Імовірно, саме під його проводом у 1556 році на острові Мала Хортиця козаки збудували свою головну фортецю — Запорозьку Січ.

Дмитро Вишневецький не хотів підкорятися ні польському королеві, ні турецькому султанові, ні московському цареві, ні кримському ханові. Йому доводилося бути дипломатом, щоб відстоювати інтереси України. Документи турецьких архівів свідчать про походи українських козаків на турецьку фортецю Азов у XVI столітті на чолі з Вишневець-ким. Його називали найбільшим ворогом Оттоман-ської імперії. 1563 року, коли Вишневецький із чотирьохтисячною армією козаків був у поході, його захопили в полон і відправили в Стамбул на страту.

У народній пісні «Про Байду» оспівано вірність Україні та стійкість легендарного козацького ватажка Дмитра Вишневецького (Із журналу).

2. Спишіть текст, вставляючи замість крапок потрібні слова з довідки. Що об’єднує ці слова?

Вишневецький палацовий комплекс — пам’ятка … XVI XVIII століть. Він розташований на крутому березі річки Горинь. Площа … становить одинадцять з половиною … . Складається з палацу Вишневецьких, Вознесенської церкви та палацового парку. Це один з найкращих палацових … в Україні. Його часто називають Волинським …. У 2005 році комплекс отримав … пам’ятки національного значення (Із журналу).

Довідка: архітектура, резиденція, гектар, ансамбль, Версаль, статус.

Основні поняття до розділу «Лексикологія»

За лексичним значенням

слова поділяються на:

ї

однозначні (мають одне лексичне значення)

багатозначні (мають кілька лексичних значень)

з прямим значенням

з переносним значенням

Групи слів

Звучання

Значення

Приклади

омоніми

однакове

різне

ласка (тварина) ласка (почуття)

синоніми

різне

однакове чи близьке

честь, шана

антоніми

різне

протилежне

говорити, мовчати

Завдання для самоперевірки

Поясніть значення прислів’я «Хочеш бути щасливим, не будь лінивим». Доберіть синоніми до слова ледар.

Розв’яжіть задачу. Відповідь запишіть словами. Доберіть антоніми до вислову марнувати час.

Весела задача

Дмитрик перелив із пустого в порожнє 325 літрів, а Сашко з порожнього в пусте 278 літрів. Скільки хлопці перелили з пустого в порожнє і з порожнього в пусте разом?

Відгадайте загадку. З’ясуйте, однозначне чи багатозначне слово-відгадка.

надворі, у коморі,

Хто поверне, той у А заверне.

ш

Це цікаво!

Гра в слова: розповідь за ланцюжком

Розподіліть теми розповіді між учасниками гри, «розберіть» опорні слова. Один з учнів у групі розпочинає ланцюжок, склавши речення зі «своїм» словом. Наступний учень повторює речення і додає власне зі «своїм» словом і так

далі. Використовуйте в розповіді різноманітну лексику. Гру закінчено, коли висловляться всі учні.

Намагайтеся створити зв’язний текст — хай навіть фантастичний чи жартівливий! Найцікавішу розповідь визначте голосуванням.

Можливі теми й опорні слова (словосполучення):

1. «Як я провів вихідні»: робочий тиждень; задоволення; довше поспати; зустрічатися з друзями; йти до розважального комплексу; читати книжку; день народження; краватка; трішки сумно; наступні вихідні.

2. «Подорож до Києва»: краса і велич; лівий берег Дніпра; золоті маківки Києво-Печерської лаври; екскурсія; Хрещатик; Софійський собор; Богдан Хмельницький; Андріївський узвіз; сувенір; легенда.

3. «Як я відпочивав у бабусі влітку»: на городі; на пасіці; лікарські трави; рибалити; сонний ставок; крапельки роси; вранішній туман; співають пташки; закидати вудки; окунці та карасі.

4. Розповідь на вільну тему із самостійно дібраною лексикою.

Виконайте тестові завдання.

Синонім до стійкого вислову замітати сліди є в рядку А приховувати Б прибирати В обдурювати

2. До синонімічного ряду належать усі слова рядка А брудно, охайно, скрутно Б невідомий, незвичайний, незнайомий В солдат, боєць, воїн

3. Антоніми — це слова

А протилежні за значенням

Б однакові за звучанням, але різні за значенням В однакові за звучанням, але різні за написанням

4. Синонім до слова радіти є в рядку

А веселитися Б співчувати В сумувати

5. Синонім до слова хвалитися є в рядку

А хизуватися Б сміятися В славити

6. До омонімів належать

А слова, однакові за звучанням і написанням, але різні за лексичним значенням Б протилежні за лексичним значенням слова В слова, різні за звучанням і написанням, але однакові або близькі за лексичним значенням

7. Антонім до слова тихий у словосполученні тихий голос є в рядку

А неспокійний Б розбурханий В гучний

8. Пари слів з омонімами є в рядку

А ясний день, безхмарний день Б глибока балка, сталева балка В добрий початок, добрий кінець

9. У мові синоніми вживаються для

А протиставлення Б милозвучності

В точного й образного вираження думки або уникнення небажаних повторів слів

10. Синонім до вислову як кіт наплакав є в рядку

А енергійно Б дуже мало В як з козла молока

11. Етимологічний словник дає інформацію про

А правопис слів

Б синонімічні відношення між словами В походження слів

12. Словник іншомовних слів дає інформацію про

А склад слова Б мову запозичення

В антонімічні відношення між словами