§ 9. Правопис ненаголошених е, и, о

<3

Правило

Приклади

1. У складах з неьаголошеним 0 пишемо ту ж букву о, ідо й під наголосом

боротися (бо бореться), голубка (бо голуб); колоти (бо колотий)

О пишемо і в таких словах, де сумнівний звук наголосом перевірити не можна

лопух, сокира, союз

2. У деяких словах на місці о перед постійно наголошеним а (я) маємо у вимові й на письмі а

багатий, багато, багатство, багаття, ба^ гач. гарячий, гарячка (пор. горіти), гаразд, кажан, калач, качан, хазяїн, а також у деяких похідних з іншим наголосом: багатир (багач); але: гончар, корявий, лопата, пт ганий, ропа, солдат, товар, а також богатир (велетень), монастир

1. У складах з ненаголошеними е та и пишемо ту ж букву, що й під наголосом

далекий (бо даль), село (бо села), веселий (бо весело), пишу (бо пише), зима (бо зими)

У словах із постійним наголосом невиразний звук слід перевіряти за словниками

левада, леміш, кишеня, минулий

2. Е пишеться завжди: а) У групах -ере-, -еле-

берег, ‘ серед; селезень, шелест, зелень

б) КОЛИ е випадний

березень (бо березня), вітер (бо вітру), справедливий (бо правда)

в) у суфіксах -еня, -єн-, -енк-, -еньк-, -ер(о), -есеньк-, -ечк-, -тель

коиіеня, зроблений. Ющенко, рученька, восьмеро, малесенький, книжечка, учитель

Ненаго-лошенкйи

1. И пишемо в ряді слів у групах -ри-, -ли- між приголосними у відкритих складах

бриніти, гриміти, дрижати, кривавий, крш нйця, тривати, тривогаглитати

2. Іноді ненаголошений н в групах -ри-, -ли- можна перевірити наголосом

кришити {крихта), тримати (отримувати); блищати (блиск)

ВПРАВИ

ВПРАВА 39. Запишіть слова, вставляючи пропущені літери. Доберіть, де це можливо, перевірні слова.

РоЗД-.ВЛЯТИСЯ, кр__вавий, стр..міти. Терплячий, ДЄ..111ЄВИЙ, зб..р..ГТИ, б-Р-ЖЛИВИЙ, нем.лоссрдний, пов-ртатися, уіц-.мити, неприм.-ренний, справедливий, минулий, тр..мтіти, дзв..нить, ос..литися, зв..чайний, rp-міти, дж..р..ло, вс..р..диіп в .селка ш..я..стіти.

ВПРАВА 40. Вставте пропущені букви, поясніть правопис слів.

І. Вранці пусте було небо, хмари убогі пливли над собором, а вітер улігся, на сході краєчок неба

холодно, кр.ваво ч_рвонів (О. Гончар). 2. Гілки д_рев мокро 6л їдали, зволожені по-в_сняному

(О. Гончар). 3. Кр ло зорі рум’янить тучі у голубій дал ч ні (В. Сосюра). 4. Схололі в хмарах

крап_льки води п_рлинами котилися в сади (М Бажаи). 5. Під в_селкою у голубіні голуби

л_тять (В. Лучук). 6.3 пш_ничного поля Данило поглянув на той обш_р, який густіше проростав

туманом та й зн__кав у тумані (А/ Стельмах). 7. У небі віт_р куч_рявий колише темную блакить, і

на землі г ойдає трави, і зат_хас, й знов шумить (М Рильський).

246. В усіх словах пропущено букву о в рядку А г.лубка, р-бота. г..нчар, поганий Б б..гач, х..зяїн, б..гатгя, к..лач В г..рячий. мол-т, кр..плина, др..бина Г с..л..вей, к..зати, б..г..тїй, к..чан Д ..брнкос. ..пельсин, ..бажур, ..томохід

АД

247. В усіх словах пропущено букву о в рядку А вих.р, в-.зити, ..сінній, н. рона Б пл..шаниця, ЄВ..НГЄЛІСТ, к..дило, ..мвон В ..лтар, в..рений, п..ляниця, х..роший Г м.л сринка, к..рзнна, с..бака, х.дина Д бр.. герство, виховання, Г.здиня. п..н..хида

248. В усіх словах пропущено букву о в радку А ..фіша, б..сурман, с..р..фан, б. бак Б г.хиолар, л..пата. м..настир, с..лдат В 6..ПОК, в..енний, г.зель, д..рувати Г класичний, к..ченя, к..робка, і..готати Д к..т..лог, м..рока, б..жання, б..клага

249. В усіх словах пропущено букву о в рядку А к..бчар, г..рмидер, .фіцер, старшина Б м..рквяний,д..рога, сл..весний, к..вчег В гал..с, с..диба, м..єток, д..ярка Г засн..ний, г..в..рити, р..машка, к..миш Д б..р..тьба, т..рілка, м..газин, тр..кт..рист

250. В усіх словах пропущено букву о в рядку А б..йкар, д..лечінь, м..нжет, с..н..торій Б с..нітар, б..я..лайка, кат..рга, г..м..нець Вс..лома, р..пуха, л..пух, р..машка Г б..ндура, п..ріг. к..р..вай, б..йдужий Д б..дьорий, б .калавр, к..чан, м..м..;іига

251. В усіх словах пропущено букву о в рядку А г..ньба, в-.гон, к..рета, к..шторис

Б к..зак, г..йд..мака, б..ран, б..зар В п..л..мар, лад..н, г..стролі, к..вун Г н..вина, к..жух, з..зуля, проміння Д г..рбуз, м..йстерня, К..СТЮМ, гум..р

252. В усіх словах пропущено букву о в рядку А 6..ТЇГ. т..бун, б..лик, к..зан, м..нах

Б ..п..рат, ..рена, ..варія, ш..кал В м.лрос, б-йкот, ст..ртуватн, м..тематика Г кип..рис, б..штан, г..рдиня, в..гатися Д к..валь, в-.дйти, хл-.п’ята, черв..ніти

253. В усіх словах пропущено букву о в рядку А ..ченята, кл-совод, журн..ліст, к..р..бін Б г..рицвіт, ..сфальт, ..збест, пам’ятати

В д од..вата, г.хподар, правдивий, ді..лект Г к..зковий, м..лювати, п..ртійний, правничий Д т..вар, ..черет, словесний, с..сна

254. В усіх словах пропущено букву о в рядку А п..ртупея. г..стр..ном, р..кета, тр..мвай Б тр..лейбус, т-.ксист, бул..ва, гетьм..н

В х..рупви, космос, прап..р, г..род Г лимонад, к.хтруля, ск..в..рідка, к..т..лог Д к..мбайн, б„р..бан, к..зан, т..б..керка

255. В усіх словах пропущено букву о в радку

А батьківщина, сиг..рета, р..дина, ..плодисменти Б с„пілка, кр..дій, ф..р..Он, з..л..то В п..года, ш-.хіст, х..л..буда, гвардієць Г гол-.с, п..р..жнина, к.лушка, т..вкти Д М-.гніт, К-м’яний, м..шина, д..внина

256. В усіх словах пропущено букву е в рядку А чер..вик, праведний, зел..нь, пов..рнути Б п..л..на, в.лшєвий, п.хати, кл..котіти

В Ш..Л..СТІТИ, зах..ст, к..шеня, кр..вавий Г бр..ніти, ч..рнило, гл..тати, кр..вий Д ш..потіти, тр..мата, в..л..чезний, др..жати

257. В усіх словах пропущено букву е в рядку А ПШ..НИЦЯ, гл..тати, тр..мати, шея.хт

Б в..л..чина, віт..р, ч„тата, п..тний В л..вада, ш..потіта, кл..котіти, п..черв Гтр..вога. тр..мати, д..корація, вел..ч Д березень, тривати, справ..дливий, кл..котіта

258. В усіх словах пропущено букву е в рядку А д-.ректор, д..пломат, др..жати, к.хіпь

Б гр..бінець, в..черя, б..реза, справ..дливий В перепел..ня, відпоч..вата, гл..тата, коз..ня Г кол..хатася, л..генда, вдал..чинь, св..сток Д д..р..вина, с..л..зінка, л..ман, к..шеня

ELJ

259- В усіх словах пропущено букву е в рядку А в..т..ран, він..грег, ц..гейка, кр..шити Б абр..кос, кишмиш, кр..шити, ч..мпіон В бл..шати, К..ШЄНЯ, тр..вога, скреготати Г оз..ро, блискавичний, вимп..л, сем..ро Д дж..р .ло, Щебетати, в..сло, вер..с

260. В усіх словах пропущено букву е в рядку

А см..тііна, справедливий, кр..ниця, невМерущий Б апельсин, ц..буля, л..бонь, м..гдаль В Деректор, оч..рет, накр-.вати, Періг Г Шепотіти, Герой, Щетина, сел..зень Д Шерокий, Целюлоза, Дефірамб, в..ГеТативний

261. В усіх словах пропущено букву н в рядку А бл.. їдати, треВога, ол„нь, кел..х

Б Меїушня, Держати, поМерати, в..л..чати В л.-йТеНаит, коч,.рга, зат„хати, гіереф„рія Г з.-леніти, вереСеНЬ, ореГІнапьний. Ледарювати Д д .р„кторія, кЛейноди, СеМволічний, Перукар

262. В усіх словах пропущено букву и в рядку

А ребосоми, рецептор, с„ноптика, с..нт„тичний Б минулий, ЛеМіш, майстер, бер„гиня В дзвеніти, тревати, достигати, сер..да Г тр..мгіта, екстремальний, в..Теран, ЦеГейка Д ОПТ..МІСТ, кор..дор, заЛеВати, зр..нати

263. В усіх сяовах пропущено букву и в рядку А с„рена, відТеНати, ПеС..міст, дер..во

Б с..стра, заТеШок, ан..кдот, ч..реВик В здр..гатися, КеШеня, бреНІти, скр..піти Г Шеб-.тати. Чер.-да, джм..лі, креЖаний Д ДеЦ„метр, д..р..гент, д..шюмат, д..бошир

264. В усіх сяовах пропущено букву и в рядку А реЖ..сер, Депутат, ДеЛ..гат, СеМетричний Б кр..вий, тр..мати, кр„ниця, бл..щати

В Л..6..ДИНИЙ, кр. вавий, джерело, хр. бет Г ШеЛеСТЇти, креТичний, січ„нь, заСеНати Д с..нусоїда, м..діана, кат..т, біс„юриса

265. В усіх словах пропущено букву и в рядку

А в..т„р..нар, експ..р..мент, квітень, віНеГрет Б хлопець, травень, човен, с..рпанок В віт.-р, сеЛеЗеНЬ, літера, с..рота Г сТеХати, треВалий, загВеНТИти, ЛеМан Д Демонстрація, р..фр..ж..ратор, р„тмічний, реТОрика

Українська мова. Комплексна підготовка до ЗНО, 2015, Зовнішнє Незалежне Оцінювання