§ 15. Правопис префіксів

Префікси з-(с-) (зі-, зо-)

і-(іі-)

зЦзо-)

Префікс з- вживаємо переважно в словах, корінь яких починається голосним звуком або сполученням приголосного й голосного: зекономити, з ‘еднувати, зігнорувати, з ‘їзд, зорієнтуватися, зумовити, згаслий, змазати, знадливий, скоротити, склад і под.

Інколи може вживаз ися префікс Ь-: ізнову, ізгасати, іздавна

Префікс с- уживаємо перед глухими приголосними к, п, т, ф, х: сказати, спалахнути, ствердити, сфотографувати, схил

Префікс зі- вживаємо переважно тоді, коли корінь починається сполученням приголосних: зібгати, зігнути, зідрати, зізнатися, зімкнути, зіпсуватися, зіставити, зіткнення, зіщулитися тощо. Префікс зі- вживаємо також у словах із коренем, перший склад якого становить сполучення губного та йотованого звукосполучення: зів ‘ялий, зім ‘яти. зіп ‘ястися тощо. У деяких словах префікс зі- чергується з зо-: зігрівати й зогрівати, зілаівати й замлівати, зіпрівати й зопрівати, зітліти й зотліти

Префікси без-, роз-, через- та ім.

В усіх префіксах, що закінчуються на приголосний: без-, від- (од-), між-, над-, об-, під-, перед-,

понад-, пред-, роз-, через—кінцевим дзвінкий приголосний перед глухими не змінюється: безкраїй,

безкорисливий, відкриття, відстань, міжконтинентальний, міжпланетний, надпотужний, обпалити. обтрусити, підтримка, передплата, передчасний, понадплановий, представник, розтягнути, розчин, розхитати, черезплічник.

Префікси пре-, при-, прі-

* пре-

-р" . . .

прі-

Префікс пре- вживається переважно в якісних прикметниках і прислівниках для вираження найвищого ступеня ознаки: прегарний, презавзятий. прекрасний, премудрий, прекрасно, препогано.

Крім того, префікс пре- виступає в словах презирливий, презирство й у словах старослов’янського походження: преосвященний, преподобний, престол

Префікс при- вживається переважно в дієсловах, що означають наближення, приєднання, частковість дії, результат дії тощо, а також у похідних словах: прибігти, прибудувати, прикрутити, приборкати, пришвидшити; прибуття, притулок, прибраний, привабливо.

Також префікс при- вживається в іменниках та прикметниках, утворених від поєднання іменників із прийменниками: пригірок, приярок; прибережний. прикордонний.

Префікс прі- вживається лише в словах прізвисько, прізвище, прірва

ПРАВИ

ВПРАВА 57. Від поданих слів утворіть слова з префіксами з-, с-, зі-. Поясніть правопис. Фальцювати, лизати, казати, щулитися, формувати, ховати, питати, фотографувати, качати, мити, ходити, тиснути, ліпити, горнути, формулювати, куштувати, трасти, тверднути, цідити, фальшивити, ліпити.

ВПРАВА 58. Додайте до поданих слів префікси роз-, без-, від-, над-, об-, під-. Слова за пишіть, поясніть їх правопис.

Нести, різати, кинути, дати, вантажити, ламати, колоти, будувати, писати, їхати, єднати, сипати, совісний, відповідальний, жалісний, грамотний, господарник

ВПРАВА 59. Вставте в подані слова пропущені букви.

_формулювати, _чесати, _хитрити, бе_славний, ро_плутати, бе_болісний, розжувати,

_хопити. ро_ повідь, бе принципний, пере_смужжжя, ро пустити, пі_тримати, _куштувати,

о_крутити, ро__критикувати, _цементувати, бе_фокусний, хлипувати, ві сунути,

ро формувати, бе_цінний, бе_посередній, ві правлений, бе сумнівно, мі клітинний, на_кусити,

ро_садитн, бе_хмарний, мити,_фокусувати, мі парламентський, ро межуватисл, пі_чепити,

__простувати, о_палити, бе_чинство, _чеплений, пі_крутити, бе _соння, _ простувати,

_фальсифікувати, ро сунути.

ВПРАВА 60. Перепишіть речення, доберіть з дужок потрібні букви. Обґрунтуйте свій вибір.

І.Мені те кохвнння бе(з/с)крає ро(з/с)иіарпало серце давно (Л. Українка). 2 (3,с)падае (з/с)пеки марево бе(з/с)крас (А. Малишко). 3.0(д/т)цвіли і ро(з’с)сипались маком на кленових мостах роки (Б. Олійник). 4. Захід (з/с)гасас, мов (з/с)калка червона, і наостанку в Дніпро загляда {В. Ткаченко). 5. Колоски по(з/с)пліталися вусами, по(з/с)хилялись, незліченні, один на одного в мовчазній переджнив’яній задумі (О. Гончар). 6. Вечір в срібній млі ро(з/с)танув, ніч <з/с)пусти;ися на землю (О. Олесь). 7.3 ро(з/с)печеними обличчями, обілляні потом, замазані болотом, метушаться люди коло вогню, намагаючись (з/с)линити його (А/. Коцюбинський). 8. Поезія — це завжди неповторність, якийсь бе(з/с)смертний дотик до душі (Л. Костенко). 9. Не гадаймо прожити бе(з/с)сумно, бо життя — то щодня боротьба (77. Грабовський). 10. Рум’яна осінь (з/с)хилить віти, горіхи (з/с)жовкнуть на ліщині (А/. Стельмах).

ВПРАВА 61. Доберіть до поданих спів слова з префіксами пре-, при-. Поясніть правопис нових

спів.

Мудрий, шитий, будувати, глибокий, морозити. кордон, хороший, бігти, мняий, добрий, вабити, дивитись, гнати, міський, дорого, дбати, завзятий, славний, хилитись, чудовий, чесати.

ВПРАВА 62. Замініть слова з прийменниками словами з префіксами при- або пре-. Поясніть написання голосних.

Готель біля берега, бульвар коло моря, ділянка при садибі, площа поблизу вокзалу, місцевість біля Карпат, Дніпра; степи поблизу Дону, Дністра; місто поблизу Волги, невеликий мороз; дуже поганий; лягти на кілька хвилин; посадка на землю; дуже розумний.

ВПРАВА 63. У слова с префіксами пре- і прі- вставте букви е чи и. Поясніть правопис.

Пр гощати, пр__старий, пр горілий, пр добрий, пр_азовський. пр_мурувати.

пр_мудрість, пр__берегти, пр мовляти, пр_в’ялий, пр балтійський, пр_нишклий, пр__зирство,

пр_бій, пр__тулок, приблизно, пр_красно, пр_кращати, пр_блудний, пр_глибокий, пр_бічник,

пр_борканий, пр_хилити, Пр_бережний, пр__землитися, пр_будова, пр_хитрий, пр фронтовий.

пр вітати, пр варений, пр_святити, пр_дніпровський, пр_вабити, пр землитися, пр своїти,

пр_права.

ВПРАВА 64. Запишіть слова парами, вставляючи пропущені букви. Виділіть префікс при- або пре-. Поясніть правопис.

Пресвітлий присвітити, пр..красний — пр..красити, пр..глухий— приглушити, пр..до6рий пр..добриги, пр..малий — пр.-меншити, пр..тихий — пр..тихнути, пр__мудрий пр..мудритись, пр..білий — — пр..білити. * І.

ВПРАВА 65. Прочитайте речення. Вставте пропущені букви Поясніть правопис префіксів пре-, при-.

І. І діти сміються, і вітер пр_вітио в каштанах шумить (В. Сосюра). 2. Серед майдану стояла

пр_здорова сахарня (/. Нечуй-Левицькиії). 3. Днями пр__їздив батько провідати Ліну (О. Гончар).

4. Батько пр тишив ходу, пр_сів лід бузковою гущавиною перепочити (О. Міщепко). 5. Пр красне

село стало ще милішим, воно пр бралося в зело, заквітчалося клечвнням [Ю. Ярмииі). б. Єсть там дивний-пр дивний край, де панує дід Уряй (Л. Українка). 7. Не рухаючись, аж похолоділа, сиділа дівчина, пр_тулившись до муру, пр_слухаючись до тієї боротьби, що клекотіла в ній, боротьби межи смер-

тю та життям (М Грушевський). 8. Батько вже повалив старі комини і вибиряв цеглу, шо не дуже пр_горіла і покришилася (О. Міщенко). 9. З городів запахло чорнобривцями, пр_в’ялими нагідками

(Л/. Стельмах).

ТЕСТИ

(з вибором однієї правильної відповіді)

Префікси з- (с-), без-, роз-, через- тощо

326. Літеря с у префіксах в усіх словах пишеться в рядку А ..фальцювати. ..купка, чере.хмужжжя, „лизати

Б ..плпати, „чсплення, ро.-в’язка, бе..захисний В ..плакатися, бездіяльний, ро..тиснути, бе..талвнний Г ро..’єднати, „казати, „щулитися, ..ціпити Д „тверд жувати. ..формувати, „хованка, „пізнитися

327. Літера с у префіксах в усіх словах пишеться в рядку А „питати, „фотографувати, „качати, „хопитн

Б бе. болісний, „мити, бе..фокусний, „ходинка В „тикатися; ро„пустити, бе.-соння, бе..принципний Г ро..повідь, бе„хмарний, „тиснути, „ліпитн Д „покутувати, „томити, „горнути, „хрещування 328- Літера с у префіксах в усіх сяолах пишеться в рядку

А ро..жувати, ро..критикувати, бе. цінний, „формулювати Б ..куштувати, „трясти, „хлипувати, „простувати В ро„сунути, ро-.межуватися, „твердіти, „тиснути Г бе.хумиівно, „цідити, „чеплений, бе..чинство Д „худнути, „фальшивити, ро.хадити, „ліпити

329. Літера е у префіксах в усіх словах пишеться в рядку А ро.торгати, „прямувати, ро..гадка, бе..законний

Б ро..плітати, „тоншити, бе .грамотний, „томлюватися В ро„квіт, „бігти, „пустошувати, „вужувати Г „повістити, „хрестити, „фальшувати, „торгувати Д „фокусувати, „хотіти, „казати, ро„казати

330. Літера с у префіксах в усіх словах пишеться в рядку А ро.ліссати, „водити, „тирати, ро-.везти

Б бе„доганний, „пустити, „летіти, „густити В „хиірити, „фальсифікувати, „плющити, „пекти Г „жовтіти, „горнути, „цементувати, „шити Д ..тіснити, „кріпити, „робити, „фантазувати 33 і. Літера * у префіксах в усіх словах пишеться в рядку А „чорнілий, „червивити, „сутеніти, „шитий Б „коїги, ..кріпити, „молотити, „могти В „руйнувати, „клеювати, „кінчити, „командувати Г „жовкнути, „замолоду, „хлипувати, „малювати Д „цілити, ро..питати, бе„лад, „худнути

332. Літера з у префіксах в усіх словах пишеться в рядку А чсре..сідельник. ..сунути, „шаленіти, „танцювати Б „ціплений, „чинити, „колотити, „чутися

В ро- чистити, „рушити, „марнувати, „різати Г „чеплення, „бити, „дрібніти, „пересердя Д „цементувати, роз„6азарити, „шити, „краплювати

333. Літера з у префіксах в усіх словах пишеться в рядку А „повішати, ро..різати,..хибити, бе.лурботний

Б „коротити, „розуміти, „вернути, „пекти В „крутити, „берегти, „сипати, ро..казати Г „сунути, „бирати, „читати, „дїйснити Д „питати, ро„чепити, .лати, ро„бещений

334. Літера з у префіксах в усіх словах пишеться в рядку А „чавити, „хідці, „чудуватися, ..читувач

Б „хвилювати, ро..малювати, „цідити, „палахнути В „терти, „творити, „ламати, „реагувати Г „худнути, ..конфузитися, „рушити, „робити Д „чіплювач, „берегти, „цілювати, „нищений

335. Літера з у префіксах в усіх словах пишеться в рядку?

А бе„країй, бе„хмарний, „ціджувати, „прямувати

Б „щиток, „мастити, „молотити, „чавити В ро.щушити, ро..чави ти. ро„базарити, „формувати Г ро—класти, чере„плічник, „чудуватися, „колихнутися Д ро„жувати, „чесати, „цідити,..коштувати

Правопис пре-, при-, прі-

336. При в усіх сяолах пишеться в рядку

А лр„глушувати, пр„парувати, пр..власнити, пр„вабливість Б пр..довгий, пр„восходительство, пр..плести, пр..білити В пр..бідний. пр„балтійський, пр..вражий, пр..хорошити Г пр..года, пр..мурувати, пр„дивиий, пр .дикатианий Д пр„старкуватий, пр..гощати, пр„блуда, пр„язнь

337. П ри- в усіх словах пишеться в рядку

А пр..глушений, np-.світити, пр„купити, пр..диіпровський Б пр..ставити, пр..варсний, пр„зирство, пр..малий В пр..старий, пр..глибокий, пр„года, пр..зидеит Г пр..хороший, пр. краса. пр..д’явник, пр„дикат Д пр.хмоктатися, пр.хушений, пр .злий, пр„тамувати

338. При- r усіх словах пишеться в рядку

А пр-.будова, пр„ам6ула. пр„багатий, пр„тулок Б пр..валювати, пр..набити, пр..добрий, пр„нагідний В пр..бережний, пр „горілий, пр..мовляти, пр„нишкпий Г пр..в’ялий, превеселий, пр„вентивний, пр„мудрість Д пр..бічний, пр..парат, пр„бережний, пр..балтшський

339. При- в усіх словах пишеться в рядку

А презентація, пр..рода, пр..хи7рий, пр.-свопи Б пр..мудрий, пр..землитися, пр-.міальний, пр..білий В пр„глухий, пр..тензія, пр-світлий, пр. .дорого Г приберегти, прибічник, пр-.борканий, пр..хилити Д нр..бинтоваішй, префіксальний, пр..біднятися, пр..бігати

340. При- в усіх словах пишеться в рядку

А президія. пр-.красний, пр..вслебний, пр..святитн Б пр..азовський, пр..близно, пр..кращати, приземлитися В пр..краса, пр..права, пр.-зирство, пр..стол Г пр..фронтовий, пр..6ій, пр..подобний, пр..блудний Д пр..смерковий, пр..співу вати, пр..старкуватий, пр..завзятий

341. Пре- в усіх словах пишеться в рядку

А пр..стол, пр..велебність, пр..довгий. пр..амбула Б пр..стрій, пр-.милий, пр..мудрий, применшений В претензійний, пр..нишклий, пр-.старий, пр..бій Г пр..тяжкий, пр-.бавитися, пр..чистий, пр.. бинту вати Д пр..велебний, пр.-досить. пр..людія. пр..борканий

342. Пре- в усіх словах пишеться в рядку

А пр..хороший, пр..берегти, пр-.бирапьник, пр..злий Б пр..стольний. пр..товстий, пр..фект, пр..фіксація В пр..цсдент, пр..балтійський, пр..бивний, пр..болотний Г пр..тсндент, Пр..балтика, пр..бережжя. пр..м’єра Д пр..зндент, пр..завзятий, пр..зидія, пр..бадьоритися

343. Пре- в усіх словах пишеться в рядку

А пр.лирство, пр-гнічувагти, пр..вабливий, пр..вражий Б пр..готуватися, пр. .грозити. пр..грунтовий, пр..мудрість В пр..гощати, пр..гріти, пр..комічний, пр..люд Г пр..дбати, пр..дворшій, пр..боркувати, преміювати Д np-СГИЖ, пр..світлий, пр. м’ср-міністр, пр..святий

344. Пре- в усіх сяовах пишеться в рядку

А пр-.тендувати, пр..бічник, пр..бляклий, пр..противний Б пр..блукати, пр.холодкий, пр..боркати, пр..лат В предосить, пр..вілей. пр..горнути, пр..великий Г пр..дорогий, пр-.фекгуря, пр..парат, пр..злий Д пр-.подобний, пр..пишний, пр-.міальний, пр..вселюдний

345. Пре- в усіх словах пишеться в рядку

А пр..біднятися, прибалковий, пр..гарний, пр~людія Б нр .милий, пр.-голубити. пр..гсрілий, пр..готувания В пр-.чудовий, пр-милий, пр..цікавий, пр..столонаслідник Г пр..горща, пр..пишний, презумпція. пр..жорстокий Д пр..голомшувати, пр..зентувати, пр..кумедний, пр..освяшенство

Українська мова. Комплексна підготовка до ЗНО, 2015, Зовнішнє Незалежне Оцінювання