§ 19. Правопис складних слів Загальні правила правопису складних слів

Слова із двома чи більше основами називаються складними. їх пишуть разом або через дефіс.Пишемо разом

Пишемо через дефіс

1) складні слова, утворені від залежних слів, основи яких поєднані сполучними голосними 0, е: пароплав, важкоатлет, птахофабрика, звіролов, прапороносець, землекоп, землетрус, волевиявлення, працездатність, буревій, сивобородий, білосніжний, східноєвропейський; але: Південно-^ фрикаиська Республіка

1) повторення того самого слова з метою підсилення його основного значення, зокрема: в дієсловах для підсилення інтенсивності дії: пи-сав-писав, рабив-робив, ходив-ходив; у прикметниках і прислівниках для вираження великої міри, ознаки: білий-білий. легенький-легенький, багато-багато, синьо-синьо, тихо-тихо

2) усі складпоскорочені слова й похідні від них: Нацбанк. Міносвіти, міськрада, облвиконком, профспілка, соцстрах; профспілковий, соцстрахівський. Сюди належать і всі складноскорочені з першими частинами: авіа-, авто-, агро-, біо-, вело-, водо-, газо-. геліо-, гео-, гідро-, екзо-, екстра-, еле-ктро-, JOO-, ізо-, квазі-, кіно-, космо-, лже-, макро-, мета-, метео-, мікро-, лапі-, мопо-, люто-, нео-, палео-, псевдо-, радіо-, рентгено-, соціо-, стерео-, супер-, теле-, термо-, турбо-, фоно-, фото- тощо

2) поєднання синонімічних сяів: гидко-бридко, зроду-віку, тишком-нишком, часто-густо; антонімічних слів: більш-менш, видимо-невидимо; близьких за значенням слів, що передають єдине поняття: батько-мати (батьки), хліб-сіль (їжа); слів із тим самим коренем, але з різними закінченнями, префіксами й суфіксами: великий-превеликий, давним-давно, з давніх-давен, з діда-прадіда, мало-помалу, повік-віки, радий-радісінький, сила-силенна, тихий-тихесень кий

3) складні слова, першою частиною яких є кількісний числівник (коли він не позначається цифрою): двобічний, сімдесятиріччя, трикутник. трипроцентний, чотиримісячний

Примітка. Два однакові іменники, з яких один мас форму називного відмінка, а другий — орудного, пишуться окремо: кінець кінцем, одним одна, честь честю, чин чином. Так само й займенники: сама самотою

3) поєднання слів, шо означають приблизність: день-другий, година-дві, не сьогодні-завтра, три-чотири

4) складні вигуки та звуконаслідування: гей-гей, ого-го, бом-бом

5) літерні абревіатури з належними до них цифрами: Ту-154, 3UT-1I1

Правопис складних іменників

Пишемо разом

1) складні іменники, утворені шляхом поєд

нання за допомогою сполучного звука двох або кількох основ, одна з яких —дієсліаного походження: вертоліт, лісосплав, самохід, силосонавантажувач, тепловоз ___

2) складні іменники, утворені поєднанням прикметникової та іменникової основ за допо-могою сполучного звука,- чорнобривці, чорнозем

3) складні іменники, утворені за допомогою сполучного звука від двох іменникових основ: верболіз, лісостеп, носоріг, трудодень, шлакоблок; але людино-день; сюди ж належать іменники, першою частиною яких є незмінний іменник іншомовного походження (тут роль сполучного звука виконує останній голосний першого імен-ника: автострада, велотрек, радіокомітет)

Пишемо через дефі£

1) складні іменники, утворені з двох іменників без допомоги сполучного звука, незалежно від того, чи в даному слові відмінюються обидва іменники, чи тільки другий.

До слів з обома відмініопаними частинами належать:

а) іменники, що означають протилежні за змістом поняття: купівля-прадаж, розтяг-стиск;

б) іменники, що означають спеціальність, професію: магнітолог-астроном, лікар-еколог;

в) іменники на позначення казкових персонажів: Зайчик-Побігайчик, Лисичка-Сестричка.

До слів b другою відмінюваною частиною належать:

а) іменники, в яких перше слово підкреслює

1054) скдвдні іменники, утворені з дієслова в наказовій формі та іменника: горицвіт, зірвиголова, перекотиполе, пройдисвіт; Иепийпиво, Перебийте, Убийвовк (прізвища)

певну прикмету чи особливість предмета, явища, названого другим словом: блок-система, буй-тур, дизель-мотор, жар-птиця, козир-дівка, крекінг-процес, Свят-вечір, стоп-кран-,

б) іменники, шо означають державні посади, військові, наукові звання: генерал-губернатор, генерал-лейтенант, контр-адмірал, прем ‘ср-міністр, унтер-офіцер, член-кореспондент, штабс-капітан-,

в) іменники, шо означають складні одиниці виміру: кіловат-година, людино-день, тонно-кілометр

5) складні іменники, утворені 3 кількісного числівника у формі родового відмінка (для числівника сто — називного) та іменника: деанад-цятитонка. сторіччя, шестиденка

Примітка. У складних словах із числівником, який означає число двозначне, тризначне та інші, числівник звичайно пишеться цифрами й приєднується до другої частини слова за допомогою дефіса: 750-річчя. Іб-іюверхівка

6) складні іменники з першою частиною пів-, напів-, полу-: піваркуша, півгодини, півдюжини, півкарбованця, півколо, півмісяць, півогірка, пів’яблука; напівавтомат, напівсон; полукіпок

полумисок

2) складні іменники з першою складовою частиною віце-, екс-, лей б-, максі-, міді-, міні-, обер-: віце-президент, екс-чемпіон, лейб-медик, максі-спідниця, міді-иода, міні-футбол, обер-майстер

Примітка. Перед іменниками — власними іменами пів- пишеться через дефіс: пів-Європи, пів-Києва

3) іншомовні назви проміжних сторін світу; норд-вест, норд-ост

7) складні іменники, утворені з трьох і більше основ: автомотогурток. світловодолікування, термогідродинаміка

4) субстантивовані словосполучення, шо означають переважно назви рослин: брат-і-сестра, люби-мене, розрив-трава, чар-зілля

5) скорочені іменники, в яких наводиться початок і кінець сиова; б-ка — бібліотека, вид-во — видавництво, д-р — доктор, ін-т — інститут, п-ра—література, ф-ка — фабрика

6) перша частина складного слова (яке пишеться разом або через дефіс), коли далі йде сяово з такою ж другою частиною: кузько- й роликопідшипники, радіо- й телеапаратура, тепло- й гідроелектростанції

Правопис прикладок

Прикладки можуть писатися окремо й через дефіс, що залежить від семантики поєднуваних складників.

1. Якщо прикладкою виступає видова назва, то дефіс між означуваним іменником і прикладкою не ставиться: місто Київ, ріка Москва, трава звіробій.

Якщо ж у ролі прикладки виступає родоав назва, то між означуваним іменником і прикладкою ставиться дефіс: звірабш-трала, Москеа-ріка, Сапун-гора.

2. Якщо узгоджуваний іменник, що має атрибутивне (означальне) значення, виступає в ролі прикладки в постпозиції, він приєднується до пояснюваного іменника дефісом: вовк-зкадиюга, дівчина-красупя. хлопець-богатир.

Якщо такий іменник виступає в препозиції до означуваного іменника, то він пишеться окремо: богатир хлопець, жаднюга вовк, красуня дівчина;

3. Якщо пояснюваний іменник і прикладка можуть мінятися місцями (причому атрибутивну роль виконує іменник у постпозиції), між ними завжди ставиться дефіс: дівчина-грузинка й грузинка-дівчина, учитель-фізик і фізик-учитель, художник-пейзажист і пейзажист-художник.

4. Якщо прикладка входить до складу терміна, вона втрачає атрибутивне значення, перетворюючи словосполучення на складний іменник без сполучного звука Такі іменники пишуться через дефіс: гриб-паразит, жук-кораїд. заєць-русак. льон-довгуисць.

Правопис складних прикметниківПишемо разом

Пишемо через дефіс

І) складні прикметники, утворені від складних іменників, що пишуться разом: електросиловий (електросила), лісостеповий (лісостеп), м ’ясозаготівельний (м’ясозаготівия), радіофізичний (радіофізика), самохідний (самохід), теплообмінний (теплообмін), чорноземний (чорнозем)

1) складні прикметники, утворені від складних іменників, що пишуться через дефіс: віце-президентський (віце-президент), генерач-губер-наторський (генерал-губернатор), дизельліоторіиїн (дизель-мотор), соціач-демократичний (соціал-демократ),унтер-офіцера*ий (унтер-офіцер)

2) складні прикметники, утворені від сполучення іменника та узгоджуваного з ним прикметника: загальноосвітній (загальна освіта), легкоатлетичний (легка атлетика), мовностильовий (мовний стиль), народногосподарський (народне господарство), народнопоетичний (народна поезія), первіснообщинний (первісна община), правобережний (правий берег), сільськогосподарський (сільське господарство), східнослов ’ямський (східні слов’яни)

2) складні прикметники, утворені з двох чи більше прикметникових основ, якщо названі цими основами поняття не підпорядковані одне одному: аграрно-сировинний, електронно-обчислювальний, культурно-технічний, масово-політичний, мовно-літературний, навчально-виховний, науково-технічний, постачально-збутовий, суспільно-політичний; а також узвичаєні: всесвітньо-історичний, літературно-художній, на-радно-визвояьний, підзолисто-болотний тощо; між компонентами цих складних прикметників можна вставити сполучник 1: аграрний і сировинний, навчальний і виховний.

3) складні прикметники з другою дієслівною частиною: волелюбний, деревообробний, карколомний. машинобудівний

Примітка. Прикметники з другою префіксальною дієслівною частиною пишуться через дефіс: вантажно-розвоїтіажуьальний. контропьно-виифюваяьниіі

Примітка. В окремих випадках, коли прикметник утворюється від сполученвл іменника з прикладкою, дефіс не ставиться: Москеа-ріка — чоскворіцький

4) складні прикметники, в яких першим компонентом виступає прислівник: важкохворий, внутрішньозаводський, загальнодержавний: так само й такі, в яких другою складовою частиною є дієприкметник: вищезгаданий, нижчепідписаний, новоутворений, свіжозрубаний; але: трохи вище зазначений (параграф), бо є пояснювальне слово

3) складні прикметники, в яких перша частина закінчується на -ико (-іко): буколіко-романтичшш, діалектико-матеріалістичиий. іс-торико-культурний, механіко-математичний, політико-економічний

4) складні прикметники з першою частиною військово-, воєнно-: військово^иорський, війсь-ково-спортивний, восішо-стратегічний

Примітка 1. Прислівники, утворені віл більшості відносних прикметників, як правило, зберігають на собі логіч-ний наголос і не зливаються в одне слово з наступним прикметником або дієприкметником: абсолютно сухий, діаметрально протилежний, різко окреслений, суспільно корисний, суспільно необхідний, хімічно зв ‘язаний

Примітка. Складні су остачі ивоваиі прикметники в»й-ськовоюоов’язаиий. «ійськоєополснст/й пишуться разом

5) складні прикметники, в яких перша частина не має прикметникового суфікса, але яка за змістом є однорідна з другою частиною й приє-днусться до неї за допомогою сполучного звука о або Є: и ясо-вовнятій. м ‘ясо-мало чний. крах-ите-патоковий

Примітка 2. У складних термінах прислівник — ком-почеит. що уточнює значення складного прикметника, пи-ідеться разом із цим прикметником, еидоежеиотупококіч-ний, короткогруиюподібний. округлояйцеподібний

5) скла.щі прикметники (з двох або кількох компонентів), у яких основне смислове наванта-ження передається останнім прикметником, а попередні лише звужують, уточнюють його зміст. Такі прикметники, як правило, мають термінологічне значення: вузькодіалектне (мовне явише), гру-

Примітка. Складні прикметники цього типу, що виступають як наукові терміни, пишуться разом: головоногі. *pydo4tj>eeiia (перепона)

6) складні прикметники, утворені з двох або кількох основ, які означають якість із додатковим відтінком, відтінки кольорів або поєднання кількох кольорів в одному предметі: гіркхмато-со.ло-

107


дочеревна (перепона), давньоверхньонімецька (мова), двовуглекислий (газ), лінгвостилістичні (особливості): також’, глухонімий, сліпоглухонімий

ний, кисло-солодкий, молочно-білий, сіро-голубий, темно-зелений, червоно-зелено-синій; але: жовтогарячий, червоногарячий (окремі кольори)

6) складні прикметники, першою частиною яких е числівник, написаний літерами: двадця-типоверховий, семиразовий, стодвадця-тип \ятирічний; але: 125-річний

7) складні назви проміжних сторін світу: південно-східний, північно-західний

8) складні прикметники, першим компонентом яких е числівник, написаний цифрами: 20-річний, 10-поверховий

7) складні прикметники, утворені з двох неоднорідних прикметників (зокрема, ті, які виражають відношення родової ознаки до видової): поперечношліфувальний (поперечний шліфуав-льний верстат)

Правопис складних числівників та займенників

Пишемо разом Пишемо через дефіс

1) складні кількісні числівники: одинадцять, п ‘ятдесят, триста (трьохсот, трьомстам)

І) порядкові числівники, написані цифрами й літерами: 7-й, 10-і, 11-го, 35-мільйонний, 3-тисячний, 4’Л-тисячний

2) складні порядкові числівники й схожі з ними прикметники, останнім компонентом яких є -сотий, -тисячний, -мільйонний: дев’ятисотий, п ‘ятнадцятий, п ятсоттридцятити-сячний, шістдесятий, шістдесятий ‘ятиміль-ііонний; багатотисячний, кількамільйоннчй

2) складні займенники з компонентами будь-, -будь, -небудь, казна-, хтозна- й под.: будь-котрий. будь-хто. будь-чий, будь-що, будь-який; котрий-будь, хто-будь, чий-будь, що-будь, який-будь; котрий-небудь. хто-небудь. чий-небудь, що-небудь, який-небудь, казна-що, хтозна-який; але; будь у кого, будь на чому, казна з ким. казна при кому (бо в середині таких слів з’являється прийменник)

Примітка 1. Скаадені кількісні та порядкові числівники пишуться окремо: тисяча п ’ятсот тридцять вісім, тисяча дев ятсот вісімдесят восьмий

Примітка 2. Порядкові числівники, до складу яких входять слова ї половиною (і под., 7еж пишуться окремо:

три з половиною тисячний загін

ВПРАВА 73. Складні слова напишіть разом або через дефіс і поясніть їх правопис.

Бдідофожсвнй, генерал/пейтенант, науково/технічний, народно/пісенний, інженер/механік, війсь-ково/зобов’язаний. пів/олівця, темно/шоколадний, всесвітньо/віаомий, суспільно/корисний, вистав-ка/продаж, жар/птиця, яхт/клуб, лісо/степ, вельми/шановний, українсько/польський, ма-

ло/досліджений, прем’ер/міністр, мовно/стилістичний, пів/години, чорно/бровий, буряко/збиральний, військово/полонений, водо/грай, пів/лимона, культуржмсювітній, ткацько/обробний, І іово/українка, ма-ло/літражка, індо/европейський, світлозахисний, приватно/власницький, водно/спортивний, 50/річчя, сго/шістдесяти/річчя, жовто/гарячий, азотно/фосфорний, анще/зазначений, пів/аркуша.


108

ВПРАВА 74. Від поданих словосполучень утворіть складні іменники. Поясніть їх правопис. Чорний, земля; літо, писати; склад, поділ; мова, знати; ліс. степ; кафе, бар; ракета, носій; сам, учитель; воля, любити; право, захищати; земля, черпати; море, плавати; милий, серце; життя, писати; віра, вчення; листя, падати; пісня, творити; зілля, буркун.

ВПРАВА 75. Від поданих словосполучень утворіть прикметники, поясніть їх правопис.

Східні слов’яни,- красно мовити; білий сніг; народна пісия; Північне море; добувати золото; сніжний, білий; карі очі; первісна община; сільське господарство; обробляти дерево; лікувальний і профілактичний; відомий широко; карк ломити; Кривий Ріг; темний і синій; подібний до мигдаля; сто поверхів; високе чово: історичний, філологічний; суспільний, корисний; правий берег; військовий і морський; дав поверхи.

ВПРАВА 76. Запишіть числівники і відчисліуникові прикметники словами. Поясніть правопис. 385 книжок, П/томний словник, на 60-му поверсі, у XXI столітті. 300/літровий акваріум, З/мільйонне місто, 2/кімнатна каартира. 253 депутати, 5/денний робочий тиждень.

109

ТЕСТИ

(з вибором однієї правильної відповіді)

401. Через дефіс усі слова пишуться в рядку

А автоматично/зроблений, автобусно/тролейбусний, внутрішньо/атомний. авто/механік

Б лікар/ендокринолог, бабз/яга, льотчик/космонавт, сон/трава В лісо/степ, генетико/молекулярний, західно/сибірський, транс’європейський Г режисер/постановник, суиер/зірка, асфальто/бегонний, пасажиро/потік

402. Через дефіс усі слова пишуться в рядку

А фізико/математичний, стоп/кран, азотно/фосфорний, жар/птиця Б внутрішньо/політичний, різно/характерний, аграрно,Індустріальний, лікар/ хірург

В важко/атлет прес/сскретар, різно/складовий, азотно/водневий

Г вшце/згаданий, внутрішньо/галузевий, різно/масштабний, індустріально/ розвинений

403. Через дефіс усі слова пишуться в рядку

А інженер/механік. лів/олівця, вищезазначений, земле/коп Б військово/полонений, яхт/клуб, гамма/промені, мікро/скопічкий В осінньо/зимовий, с.ювссно/історичний. науково/технічний. пів/Африки Г світло/синій, всесвітньо/історичний, легко/крилий, віце/президентський

404. Через дефіс усі слова пишуться в рядку

А тяв,’силенна, жиггя/буття, фізико/математичний, кілограм/молскула Б руко/пис, бар/ресторан. буркун/зілля, полин/трава В нафто/сховиїце. контр/адмірал,радіаційно/екологічний,сонце/захисний Г зоре/пад, тисячо/ліггя, відео/телефон, генсрал/майор

405. Через дефіс усі сяова пишуться в рядку

А ^ахідно/сибірський, водно/споргивний, буряко/збиральний, пів/Європи Б індоєвропейський. Свят/вечір, бор/машина, стоп/кран В прнватно/власницький, віце/адмірал, льоно/заготівля, чорно/волосий Г суспільно/політичний, виставка/продаж, прем’єр/міністр.українсько/німецький

406. Разом усі слова пишуться в рядку

А лікувально/профілактичний, широко/відомий, тонно/вілометр, терно/слива Б архітек гурмо/планувальний, північно/морський, легко/атлет, гучно/мовець В макро/економіка, важко/хворий, східно/слов’янський, золото/добувний, синьо/окий Г північно/чахідний, мистецтво/знавець. myxo/німий, внутрішньо/венний

407. Разом усі слова пишуться в рядку

А (дино/кровний, ломи/камінь, кумисо/лікування, листо/пад Б npaue/люб, глибоко/думний, міні/спідннця, пів/аркуша В пройди/світ, дизель/мотор, контр/наступ, креп/сатин Г високо/авторитетний, самовчитель, азотно/водневий, радіо/нукліди

408. Разом усі слова пишуться в рядку

А їсторнко/педагогічний, снїжно/білий, лісо/степ, мікрооб’єкт Б красно/мовний, атомо/хід, літературо/знавець, машинописний В повітро/охолоджувальний, водо/грай, гіркувато/солоний, шибаіі/голова Г зовмішньо/політичний, загально/науковий, кіловат/година, кульїурно/нобутовий

в j

409. Разом усі слова пишуться в рядку

А землерийка, авто/шляховий, легко/розчинний, машино/будівний Б матеріально/технічний. три/поверховий, Супер/зірка, душевно/хворий В азасмо/вигідний, столярно/механічний, військово/польовий, багато/мовний Г внугрішиьо/атомний, суспільно/корисний, багато/разовий, уптер/офіцер

410. Разом усі слова пишуться в рядку

А матеріально/відповідальний, више/згаданлй, різно/складовий, червоно/чорний Б військово/інженерний, шістнадцяти/річчя, кислувато/солодкий, ампер/метр В темно/зелений, мало.’знайомий, військово/службовсць, хлібороб Г праио/бережний, карко/ломний, внутрішньо/галузевий, високо/продуктивний 41 і. Окремо всі слова пишуться в рядку

А полу/мисок, агро/культура, жовто/гарячий. історично/цінний

Б колективно/обговорений, орфографічно/правильннй, взаємно/корисний, взаєм-но/обернений

В динамо/машина, культурно/освітній, азотио/фосфорний, амлер/година Г військовозобов’язаний, темнсУшоколадний. чорно/зем. пап’с/маше

412. Окремо всі слова пишуться в рядку

А військоко/полонений, мовно/стнпістачний, народно/поетичний, радіо/фізик Б птахо/ферма, суспільно/корисний, вело/трек, боє/припасн

В орфографічно/складний, полярно/протилежний, правильнофозташований, принципо-во/важливий

Г всесвітньо/відомий, внще/зазначекий, віце/президент, крило/подібннй

413. Окремо всі слова пишуться в рядку

А автоматично/зроблений, вибірково/перевірений, логічно/обгрунтований, офіційно/ зареєстрований

Б нельми/шановний, народно/пісенний, унтер/офіцер, рожево жовтий В Свят/вечір, мало/досліджений, яхт/кл><5, люлино/день Г мало/літражка, жовто/гарячий, жар/птиця, пів/Америки

414. Окремо всі слова пишуться в рядку

А данно/очікуваний, густо/ниселений, вищс/згаданий, біологічно/активний Б орфоі рафічно/іраматичний, пожежо/небезпечний, проектно/монтажнмй. проти/отрута В псевдо/романтичний, психолот/консультант, радіо/щогла, реально/історичний Г поіярноЗаряджений, послідовно/ввімкнений, симетрично/розташований, символічні)/ відображени й

415. Окремо всі слова пишуться в рядку

А влнсне/український, послідовно/миролюбний, психологічно/непідготовлений, реаліс-тично/відображений

Б семантично/однорідний, внутрішньо/політичний, симетрично/протилежиий, архітек-турно/скульптурний

В абсолютно/чистий, атомно/ракетний, орфографічио/неправильний, матеріально/за-

лежний

Г внутрішньозаводський, внутрішньо/необхідпий, 12/денний, контрольно фінансовий

416. Помилки в написанні складних слів допущено в рядку

А суспільнополітичний, ясноокий, гостро-сюжетний, військово-спортивний Б мовно-літературний, повітрообмін, професійно-викладацький, мутагенний В псевдонауковий, прямо пропорційний, синьо-червоний, хмелесушарня Г товарообіг, фотоапарат, опера-драма, культмасовий

111

417. Помилки в написанні складних слів допущено в рядку

А багат-вечір, іусто забудований, півлиста, радіозахисний Б прамопротилежний, культурно правовий, радіомаяк, склс-бетонний В методологічно правильний, трансконтинентальний, обер-прокурор, шеститомник Г функціонально активний, шевченкознавство, давньоруський, індивідувльно-авторський

418. Помилки в написанні складних слів допущено в рядку

А різпосторонній, північноморський, дворянсько-аристократичний, наземно-космічний Б проблемно-тематичний, природно-ландшафтний, торфопереробний, ясно-русий В методологічно-важливий, метро-політен, масмедіа, методкабінет Г різнокольоровий, загальноєвропейський, народно-визвольний, ясночолий

419. Помилки в написанні складних слів допущено в рядку

А міщанин-шляхтич, скляднопідрядний, суперобкладинка, мегават-година Б яскраво виражений, шестимільйонний, угро-фінський, старозавітний В сріблясто-матовий, людиноненависницький, фінансово-економічний, кіловат-година Г віцепрем’ср, двадцяти-річний, перекоти-поле, резусфактор

420. Помилки в написанні складних слів допущено в рядку

А народно-поетичний, азотноводневий, гусгозамішаний, автомобілебудування Б водограй, ясновельможний, гідроенергоресурси, супергерой В спортивно-художній, електрозварювальний, агротехнічний, кіловат-година Г бортпровідниця, військовозобов’язаний, гамаглобулін, прес-центр


Українська мова. Комплексна підготовка до ЗНО, 2015, Зовнішнє Незалежне Оцінювання