§ 17. Правопис слів іншомовного походження Написання и, і, ї

Пишемо И:

1) у загальних назвах після приголосних д, т, з, с, ц, ж (дж), ч, ш, р (правило «дев’ятки») перед наступним приголосним

дизель, динамо, диплом, директор, методика; інститут, математика, стимул, текстиль, тип; зигзаг, позиція, фізичний; марксизм, силует, система; цистерна, цифра; жирандоль, режим, джигіт, джинси; речитатив, чичероне; ширма, шифр; бригаоа, риф, фабрика

2) у географічних назвах із кінцевими -ида, -ика

Антарктида. Атжштда. Флорида; Адріатика. Америка, Антарктика, Арктики, Атлантико, Африка, Балтика, Корсика. Мексика

3) у географічних назвах після приголосних дж, ж, ч. ш. ш. u перед приголосним

Алжир. Вашингтон. Вірджинія, Гемпишр, Жиро-нда, Йоркшир, Лейпциг, Циндао, Чикаго, Чилі; але перед голосним і в кінці слова пишеться і: Віші. Шіофок

4) у географічних назвах зі звукосполученням ри перед приголосним (крім й)

Великобританія, Крит. Мавританія. Мадрид, Париж. Рига, Рим тощо; але: Австрія, Ріо-де-Жанейро

5) у ряді інших географічних назв після приголосних д, т та в деяких випадках згідно з традиційною вимовою

Аргентина, Братислава. Бразилія, Ватикан, Единбург. Єгипет, Єрусалим. Китай, Кордильєри. Пакистан. Палестина, Сардинія, Сиракузи, Сирій, Сицияія, Скандинавія, Тибет та в похідних від них: аргентинець, аргентинський

Пишемо

1) на початку слова

ідея, Іліада, інструкція, інтернаціональний; Індія. Іспанія; Ібсен, Іван, Ізабелла

2) після приголосного перед голосним, с та й

артеріальний, геніальниіі. діалектика, індустріалізація, матеріал, соціалізм, фіалка; аудієнція, гієна, клієнт, пієтет; аксіома, революціонер, соціологія. фіолепювий: радіус, тріумф: партійний, радій; Біарріц, Фіуме; Віардо, Оссіан, Фюраваите

3) після приголосних в особових іменах і в географічних назвах (крім випадків, коли пишемо и), а також у похідних прикметниках перед наступним приголосним і в кінці слова

Замбезі. Капрі, Лісабон, Міссісіпі. Монтевідео, Нагасакі, Поті, Ніл, Севілья, Сідней, Сомалі. Сочі: Анрі, Білло. Гальвані. Грімм, Дідро. Дізель Овідій, Россіні; лісабонський

Примітка. Власні імена, що перетворилися в назви предметів і явищ, тобто стали загальними іменами, пишуться за правилами правопису загальних назв іншомовного походження: дизель (хоч Даель)

4) після приголосних у кінці невідмінюваних слів

візаві, журі, колібрі, мерсі, парі, попурі, таксі, харакірі

5) в усіх інших випадках після б, п, в, м, ф, г, к, х, л, її перед наступним приголосним

бізнес, пілот, вібрація, академік, фінанси, графік, гіпопотам, гімн, кілограм, кіно, архів, хімія, хірург, літерсппура. республіка, комуніст, ніша

Примітка 1. У ряді слів іншомовного походження, що давно засвосні українською мовою, після 6, п, в, м, ф, г, к, х, л, н пишеться відповідно до вимоги U

бурмистер (але бургомістр), вюте.ч. єхидна імбир, кипарис, лиман, миля, мирт, нирка, спирт, химера та іи., а також у словах, запозичених зі східних мов. переважно тюркських: башкир, гиря, калмик кинджал, киргиз, кисет, кішечок

Примітка 2. 3 и, а не з І пишуться також слова церковного вжитку

диякон, єпископ, єпитимія, єтітрохипь. камилавка, митра, митрополит, християнство. Вавшон тощо

6) після префіксів та першої частини складних слів

староіндійський, новоірландський; антиісторичний, доісторичний, поінформувати; безідейний, дезінфекція, дезінформація, розіграш

Пишемо ї:

ПІСЛЯ Гі>ЛОСНОГО

мозаїка, наївний, прозаїк, руїна, пияч; Енсїда, Ізмаїл, Каїр

Написання є, с,у

Пишемо Е:

1) на початку слова та в середині слова після голосного, якщо вимовляється як [е]

екватор, екзаменатор, електрика, енергія, ентузіазм. етап, ідеач, каре, силует, театр, фаетон, філе: Еквадор, Па-де-Кале, Теруель; Есхіл

2) після приголосного (слід звіряти зі словником)

дециметр, деградація, метр, семестр, шеренга, реєстр, преса, сервіз

Пишемо Є:

1) на початку слова, якщо вимовляється як [йс]

європеєць, європейський, сгер, єнот, сресь; Ємен, Євпаторія, Євразія, Європа, Євфрат, Єгипет

2) після апоєгрофа, с, і, н, ь

Але: після префіксів і споріднених з ними елементів пишемо е

бар ‘ср, п ‘сдестал, конвеєр, реєстр, феєрверк абітурієнт, пацієнт: Ваша, В’єтнам, Ов’сдо, Трієст, Сьсрра-Леоне; Дієго, Фейєрбах, Готьс діелектрик, поліедр, реевакуація, рееміграція тощо

Пригінка У слові траєкторія пишеться с; у словах проект, проекція іі пол пишеться е

Пишемо У:

Пишеться буква у, а не ю після ж, ш

журі, парашут, брошура Жуяьаі. Жуль (а також у словах парфуми, парфумерія)

вправа 69. Вставте пропущені букви, поясніть правопис загальних назв.

Пр ор тет, с_мб_та, хр_зантема, пр_мітив, д_версія, кр_терій, д в зія, ульт_матум,

Д_ктат, д__скус_я, т_раж, реж_м, р тм ка, бр гада, юр__д_чний, міт нг, математ_к,

с_гнал, вегер нар, ф з ка, ц_рк, пар тет, інж _нер, інст__тут, ізоляп я, ж р , такс_,

пар_, попур_, пон_, с_нус, бр кет, імд_катор, матр_ця, с_рена, ш_мгіатс, пр_з__дент,

Ц_тата, ані_лона, ц_йтнот, ор_г___нал, д_формація, дискомфорт, д пресія, пр_ц_дент.

вправа 70. Вставте пропущені букви, поясніть правопис власних назв.

Лейпциг, Р_вьєра, Ка_р, Мадр_д, С_ц_лія, Ц_церон, Ваш_нгтон, Аргент_на, Н_я,

Сканд_навія, Ч_каго, Браз_лія, Атлант ка, Аркт__ка, Пар_ж, Ш ллер, Тун_с, Алж р,

Мадр__д, Б рма, Алж_р, Брат_слава, Ват кап, Ваш_игтон, Гр_нвіч, Кр т, К_пр, Л ван,

С рія, С ц дія, С дней, Т бет, Флор да, Ч лі, Соч , Грец_я, Антаркт ка, Аф ни.

Балі ка, спаїїія, Грец я, Капр , Л сабон, Mice сіп , Монтев део. Велика Бр танін, Пот ,

С_дней. Мавр_талія, Австр_я, Сан-Франц _ско, Ч_каго, Лак стан, Срусал_м, С_нгапур.

Вав лон.

ТЕСТИ

(з вибором однієї правильної відповіді)

361. Літеру и слід писати в усіх словах рядка А комп-.ляція, акц..онср, інту..ція, Мадр..д

Б р..конструкція, еруд..ція, р..п..тиція, д..р..гент В р..тор..ка, ст..лаж, д..р..гент, сюрпр..з Г катол..ц..зм, арт-лерія, рец..див, ст..лізація Д г..рлянда, г.-пноз, х..мера, інд..катор

362. Літеру и слід писати в усіх словах рядка

А пр..ор..тет, безпр..и..нентний, матр..ця, с..мбіоз Б с._рена, кр..терій, ш..мпанзе, пр..з..дент В ант..лопа, хр..зантема, ультиматум, пр..мітив Г індикатор, пар.-тет, ц..тата, ц-йтиот Д ор..гінал. д..формація, д..скомфорт, д..пресія

363. Літеру и слід писати в усіх іншомовних географічних назвах рядка А Австр..я, Пар-.ж, Р..га, Р..м

Б Гемпш..р, Вірдж..нія, Корд..льєри, Пакистан В P..c-де-Жанейро, Кр..т, Мавр..танія, Мадр..д І’ Ш..офок, Йоряш..р, Лейпциг, Ц..ндао Д Великобр..танія, К..тай, Віш.., Палест..на

364. Літеру и слід писати в усіх іншомовних географічних назвах рядка А Алж..р, Ч-.каго, С..ц..лія, Ват..кан

Б Браз..лія, В..флеєм, К..пр, Лейпц..г В С..рія, Mice..с..пі, Т..бет, Флор..да Г Брат..слава, Цюр..х, Ч..лі, Соч..

Д Ваш..нгтон, Сідней, Скацд..навія, Антаркт..да

365. Літеру и слід писати в усіх іншомовних географічних назвах рядка А Єг..пет, Грец..я, Б..арріц, Афр..ка

Б Аркт..ка, Мекс..ка, Адд..с-Абеба, С..нгапур В Єрусалим, Сард..нія, С. рія, Ед..нбург Г Сичуань, С..ЄЛ1, Туркмен, .стан, Дом..н..канська Республіка Д С. лезія, Сардинія, Ант. льські Острови, К..рг..зстан

366. Літеру и слід писати в усіх іншомовних географічних назвах рядка А Г-.бралтар, Адріат..ка, Бр.лжтаун, В..флеєм

Б Б..рм..нгем, Єсентук.., Нагасак.., Ор..ноко В Аппалач.., Ант. гу а, Інд.ана, Карибське море Г Х..рос..ма, Освенц..м, Пловд..в, Пр..шт..на Д Сан-Франц..ско. Йоркш..р, Лотар..нгія, Міч..ган

367. Літеру и слід писати в усіх іншомовних географічних назвах рядка А Март..н..ка, Пак..стан, C..xore-Алінь, Ліхтенштейн

Б Мозамб..к, Ліверпуль, К..ш..нів, Еф..опія В Джордж..я, Дж..буті, Занз.бар, Мальд..ви Г Мавр..танія, Узбек.хтан, Ч..мкент, €русал..м Д Сваз..ленд, Амер.-ка, Афган-стан, Вірг.нські Острови

ЇЗ—Ю01> Ь -1 Я Сі > fcj П се 01 > За -1 55 я > За -і в П > їа Т се Сі > Ьі В Сі >

mfififi ахш гпппп тппп гтппп тппп тппп

368. Літеру і слід писати в усіх словах рядка А д..ф..рамб, К-.нджал, аж-.отаж, пр,.ор..тет Б альтру-зм, абор..ген, ауд..єнцїя, амб..ц..я В х-романт, г..пербола, ід.лія, х..тон Г граф-Н, г..бр..д, д-сплей, г..бон. коеф..ц..ент Д6анк..р, г.потенуза, еск..мос, в.лраж

369. Літеру е слід писати в усіх словах рядка А к..нтавр, кол.-ктив, гал..рея, с..мпозіум

Б д..л..іат, р..ф..рендум, р,.ванш, м..трополія (держава, що має колонії) В пр-рогатива, р-туал, пр..т..ндент, п..р.л..тія Г м-.трополит, д.-р.лсабль, аф..рист, екстр..мальний Д п..рси..ктива, х..меря. ап..нд..цит. д..зайн

370. Літеру е слід писати в усіх словах рядка А ап.льсин, л..генда, р..п..титор, с..кр. тар Б т..ряса. в.-ранда, кр..шталь, р-лігія В м..даль, інт.лект, р..ф~рят, с..лует Гс..туадія, р..цепт, препарат, г..р<й‘чний Д Арг..нтина, с..нсація, ас..метрія, пр.лент

ВН

37!. Помилки у правописі іншомовних слів допущено в рядку

А дивізіон, йод, пієтет, проект Б Ціцерон, Шіллер, Греція, імбир В гібрид, Нагасакі, Єрусалим, коефіцієнт Г вінчестер, параноя, дистанція, Атлантцда Д депутат, маркетинг, боулінг, рибосома

372. Помилки у правописі іншомовних слів допущено в рядку А бескіїіт, цистерна, сімпозіум. авторитет

Б гіпотенуза, біографія, симптом, журі В фейлетон, рикошет, вітраж, соціологія Г директор, дезінфекція, гієна, тріумф Д депозит, лізинг, деструкція, анотація

373. Помилки у правописі іншомовних слів допущено в рядку А аксесуар, альтернатива, апокаліпсис, асиміляція

Б конвеєр, нюанс, Балтика, вестибюль В Лавуазьє, Мадрид, Кіпр, Крнт Г діадема, атеїзм, Корсика, парашут Д ілюзія, Паріж, дієз, пацієнт

374. Помилки у правописі іншомовних слів допущено в рядку А методика, пацієнт, Флорида, Арктика

Б мозаїка, Горяцій, феєрія, Рафаель В Бразілія, Чілі, Йемен, Жироида Г диригент, парфуми, референдум, кавалерія Д абориген, автентичний, інавгурація, автодафе

375. Помилки у правописі іншомовних слів допущено в рядку А феєрверк, реевакуація, Лейпциг, п’єдестал

Б косинус, Палестина, Ватикан, Рішельє (кардинал)

В пілігрим, Атлантика, Сирія, Чикаго ГГельвеций, Фейербах, рішельє (вишивка), депресія Д дизель, Дізель (винахідник), азимут, акомпанемент

376. Помилки у правописі іншомовних слів допущено в рядку А флегматик, реєстрація, Мексика, аксіома

Б Антарктіда, силует, Єгипет, Кордільєри В Рим, бригада, візаві, вінегрет Г симетрія, Овідій, Йорданія, Джерсі Д інтелігенція, комерсант, комп’ютер, нівелювання

377. Помилки у правописі іншомовних слів допущено в рядку А планетарій, обсерваторія, астронавт, плебісцит

Б піцикато, рейтинг, кипарис, Шіофок В аметист, дрезина, авторитет , кишлак Г пріпритет, коефіцієнт, колібрі, ринг Д ієрархія, цистерна, лізінг. ажиотаж

378. Помилки у правописі іншомовних слів допущено в рядку А джинси, десерт, Замбезі, бурмистер

Б діалог, революціонер, Нью-Йорк, брати Грімм В Сиднем, фейерверк, фойє, Хиросима Г декада, бургомістр, Дідро, Міссісіпі Д перипетія, прерогатива, презумпція, презентація

379. Помилки у правописі іншомовних слів допущено в рядку А республіка, Дізель (винахідник), Іспанія, Вірджинія

Б бравісимо, ентузіазм, шифр, бюлетень В попурі, спирт, Міссурі, Арістотель Г гипопотам, харякірї, католік, букініст Д перпендикуляр, бісектриса, паравелограм, октаедр

380. Помилки у правописі іншомовних слів допущено в рядку А цегейка, Алжір, безідейний, Сіцілія

Б диплом, Каїр, Євразія, Гюго В Велика Британія, брошура, Трієст, Еквадор Г Енеїда, джигіт, Ейнштейн, Вашингтон Д аскетизм, аутсайдер, геральдика, .діаспора

Українська мова. Комплексна підготовка до ЗНО, 2015, Зовнішнє Незалежне Оцінювання