§ 16. Правопис суфіксів

Пишемо 11: Пишемо Е:

у суфіксах -ик: хлопчик; -иц(я): палиця,

-ищ(е): вогнище

у суфіксі іменників середнього роду -ив(о): вариво. печиво, куриво Винятки: марево, масво

у суфіксах -елезн(ий): височезний;

-ер(о): восьмеро; -тель: вихователь -еньк-: ніженька; -есеиьк-: малесенький

у суфіксах -їж-, -ин(а):

1) іменників жіночого роду: величина, Галичина

2) іменників чоловічого роду типу болгарин (у множині суфікс анпадає — болгари)

3) присвійних прикметників: мамин. Галин

у суфіксі -єн-:

1) іменників середнього роду IV відміни: тигреня, лелеченя

2) іменників імена, племена тощо

Суфікс -енн- вживається у віддієслівних іменниках середнього роду: утворення, рішення

3) дієприкметників: утворений

у суфіксах -ичок, -ичк(а) іменників зі зменшувально-пестливим значенням, утворених від іменників із суфіксами -ик, -иц(я): вогник — вогничок, вулиця — вуличка

у суфіксах -ечок, -ечк(а) всіх інших іменників зі зменшувально-пестливим значенням: річка -річечка, верх вершечок

Пишемо О: Пишемо Е:

у суфіксі -ов(ий):

1) прикметників (незалежно від наголосу), які мають перед ним твердий приголосний: вітровий, казковий; кварцовий

2) прикметників, що мають перед ним ж, ч, ш, іц, й і в яких наголос падає на закінчення: грошовий. гайовий

у суфіксі -ев(ий) прикметників, утворених від іменників з основою на м’який або шиплячий приголосний і в яких наголос падає на основу: меблевий {бо меблі), грушевий (бо груша) (с пишеться в суфіксі -св(ий) перед м’якими подовженими н, т або й: мовленнєвий, життєвий, алюмінієвий)

ВПРАВА 66. Утворіть:

1) іменники за допомогою суфіксів -ечк-ичк-, -ик.

Горб, вода, трава, доил, гніздо, вікно, першокласниця, сонце, племінниця, блюдце, пшениця, криниця, батько, канарейка, книга, кут, вовк, літо, розумниця, кіт, жартівниця, суниця, дощ, стрічка, порадниця, кішка, сито.

2) прикметники за допомогою суфіксів -ов-, -ее- (-се-).

Душ, кизил, дуб, калій, кварц, хвощ, фланель, черешня, соя, замша, верба, слива, вишня, яблуня, мальва, матч, ромашка, щавель, борщ, квасоля, жолудь, гелій, магній, підсумок, нікель, маряя, бязь, емаль, натрій, ківш.

ВПРАВА 67. Вставте пропущені букви, виділіть суфікси.

Лелеч_ня, вірмен_н, велич_на, печ_во, ожинн_к. пал_во, дрібнеє_нький, город_на, по-

Душ_чка, множ_на, копі_чка, жит_лька, дров_нята, пал_чка, дяд_чко, серед на. жаб_ня,

б уз на, вид во, стеж чка, мереж _во, кош ня, вікон чко, живопис ць, галяв на, замет ний,

пряд во, блюд чко. міс во, свіж на, вдесят ро, враж ння, віконн ця, няньч н, вдумл внй,

звелич ний, виховат ль, стривож__ний, ма во, хмар ще, вар во, вінничан_н, мар_во,

сел_ще, в’іит_ль, сіруж_ чка.

ВПРАВА 68. Прочитайте речення, вставте пропущені букви. Позначте суфікси, поясніть їх правопис.

1- Світ який — мереж_во казкове! (В. Симоненко). 2. Мила-Емілія в лелії смілій, очі — з емалі,

руч_ньки — з лілій (Я. Бжехва). 3. Плет_во торосів та балок снується у виш_ні (М Бажан).

4. Незабаром Грицько вернувся з повною пазухою гороб_нят (/7. Мирний). 5. Миколка, Прокопів

хлопч_к, такий школяр_к гарнеє_нький, був сумирн_нький, соромлив_нький, мляв_нький, як

дівч_нка {А. Тесленко). б. Тільки Горпина трохи веселенька, тішиться малою дон чкою.. (Марко Во

вчок). 1. Дай нам зажити веселого раю, поки ше літ чко сяс, поки ще жит чко не полягло, — ще ж неминуче до нас не прийшло! (Л. Українка). 8. Ми підем, де трави похняі, де зорі в ясній дал_ні, і карії очі, і руч_ньки білі ночами насняться мені (А. Малишко). 9. А ритми мчать — як вериш_ки у поле (Л. Костенко). 10. Повітря тремтить від слеки, і в срібнім мар_ві танцюють далекі тополі

(М Коцюбинський). 11. Івась кидає бойов_ща та руйнування, любується красою світовою, квітучими

рослинами, живлом усяким — пестить козачків, сон_чко, кон кіа. слухає дзвінку жайворонкову пі

сню (/7. Мирний).

ТЕСТИ

(з вибором однієї правильної відповіді)

344». Літеру е в суфіксах усіх слів слід писати в рядку А дрібнес..нький, вихователь, озеленення, дяд-чко Б осич..на, мар..во, блюд..чко, свіж..на В велич..на,лелеч..ня, стривожений, вдесят..ро Г козеня, множена, пал..во, враж. ння 347- Літеру е в суфіксах усіх слів слід писати в рядку А КОВШ..ВИЙ, мереж..во, діж-.чка, город..на Б ровесн..ик, дров..нята, вар..во, буз..на В копіеЧка, міс..во, топол..нька, вовч .ня Г серд-.нько, річ..чка, вікон..чко, сон..чхо

348. Літеру е в суфіксах усіх слів слід писати в рядку А звелич-.ний, пал-.чкн, сел..ще, жаб..ня

Б подуш..чка, перепеленя, вікон..чко, замет..ний В ДОВЖ..ЛЄЗНИЙ, ДОПОВН..НИЙ, пряд..во, п’ятеро Г печ..во, мереж..во, марш..вий. гор..нько

349. Літеру е в суфіксах усіх слів сліп п исати в рядку А шарж-вий, оранж..вий, вжал.-ний, галяв..на

Б хвош-.вий. жит..ль, мешкай..ць, зайч..ня В живопис..ць, вчит..лька, завершення, струж..чка Г старш..нький, кош-.нятко, стеж.-чка, середина

350. Літеру е в суфіксах в усіх словах слід писати в рядку А ім-.нний, незакінч-.ний, дои..чка, гус..ня

Б улесл..вий, заколисл..вий, товариш..вий, дощ..вий В Микол..н, грабл.-ще, дяд..чко, бат..чко Г пів..нь, пал..ця, вдосконал..ння, черкас..ць

351. Літеру и в суфіксах в усіх словах слід писати в рядку А пшен..чка. кршд.чка, книж..чка, племінн..чка

Б порадн..чка, руч..нька, сіріч..чка, жартівн..чка В кулеметн..к, дсбр..во, Марус..н, першокласн..чка Г годівн..чка, любителька, вітч..на, підберезов.-к

352. Літе]>у и в суфіксах в усіх словах слід писати в рядку А вагонч..к, вул..чка, плет..во, син..чка

Б мар-.во, пал..во, нож..чок. город..на В кош-.чок, горщ.-чок, зайч..ня, печ..во Г кач..ня, мел.-во, миш..ня, вогн..чок

353. Літеру и в суфіксах в усіх словах слід писати в рядку А удосконал..ння, гор..нько, кош..чок, вул..чка

Б пал..во, міс..во, мереж..во, добр..во В вогн-.іде, станов-іце, мороз-во, лич..нько Г міс-.во, вболівальник, виховат..ль, картоші-ння

354. Літеру и в суфіксах в усіх словах слід писати в рядку А добр..во, брат-К, вузл..чок, павут..ння

Б напруж..ния, вул..чка, сун..чка, круж..чка В горл..чка, трав..чка, сон..чко, галяв..на Г солом..на, бадил..на, вантажн..к, горя..чко

355. Літеру и в суфіксах в усіх словах слід писати в рядку А галяв..на, плюш..вий, мїс-во, пташ..чка

Б вид-.во, заколисл..вий, книж.-чка, серед..на В корисл..вий, сел.-ще, заслуж..ний. ялович..на Г ровесн..ця, няньч-.н, свіж-.на, ожинн..к

356. Літеру о в суфіксах в усіх словах слш писати в рядку А кварц.-вий. палай..вий. бой..вий, реч..вий

Б груш..вий, замш..вий, дій..вйй, форел..вий В вітр..вий, яблун..вий, скрипал..вий, нікел..вий Г казк..вий, алюмінієвий, ситц..вий, мебл..вий

АИ

б[~ ві і гО

357. Літеру о в суфіксах в усіх словах слід писати в рядку А дї-.вий, сланц..вий, кумач..вий, фланел..вий

Б житть-.вйй, взутть..вйй, борщ..вйй, нуль..вйй В січн.-вий, парч..вий, смуш.-вий, кінц..вий Г плюш-вий, рож..вий, меланж..вий, вермішел..вий

358. Літеру о в суфіксах в усіх словах слід писати в рядку А дій-.вйй, дощ. .вий.., грош..вий, бірж..вий

Б стиль..вйй, саджанц..вий, мізинц..вий, шагрен..вий В діагонал..вий. рубл..вий, стебл..вий, спарж..вий Г сарж..вий, беж..вий, жолуд..вий, вугр..вий

359. Літеру о в суфіксах в усіх словах слід писати в рядку А творц..ва, 6арж..вий, оранж..вий, коричневий

Б торЦ-.вий, Івас.-вий, кінц..вий, щавлевий В реч..вий, сторож..вий, ковш-.вий, марш-.вий Г помарянч-.вий, Васил..вий, Ігор-вий. окун..вий

360. Літеру о в суфіксах в усіх словах слід писати в рядку А товариш..вий, марл..вий, деш..вий, макрелевий

Б ГЛЯКО..ВИЙ, рянц-.вий, сланц..вий, марганц..вий В мигдал.-вий, ансамол-вий, померанц..вий, гутаперч..вий Г хвощ..вий, шарж..вий, лип..вий, берез..вий

Українська мова. Комплексна підготовка до ЗНО, 2015, Зовнішнє Незалежне Оцінювання