§ 38. Прийменник як службова частина мови

Прийменник це незмінна службова частина мови, яка виражає залежність одного повнозначного слова від іншого у словосполученні і реченні.

Прийменники самостійно членами речення не виступають. Відносячись до іменників, числівників, займенників, вони входять до складу членів речення.

І Ірийменники не мають самостійного лексичного значення, але разом із відмінковими формами іменників, займенників і числівників можуть вказувати на:

• місце: Ходить ніч по саду місячними кроками (П. Тичина);

• час: На другий день Оксана встала рано (О. Гончкр);

• причину: Вона аж ахнула від захоплення (О. Гончар);

• об’єкт: Тесля міряв складаним метром колоду й зовсім байдуже подивився на хлопця (В. Мисик);

• мету А я піду за волю проти рабства (Л. Українка);

• кількість: У майстерні невеликі, на чотири шибки, віконця (М. Стельмах).

Групи прийменників за походженням

За походженням прийменники поділяють на непохідні (первинні) і похідні (вторинні).

До непохідних (первинних) належать прийменники в, на, до, від (од), у (в), при. з, о. за, над, через та ін. Походження цих прийменників встановити важко.

Первинні прийменники можуть вживатися з кількома відтінками і виражати різні синтаксичні зв’язки. Нвприклад: Цілив у ворону, а попав у корову (Нар. тв.); У хаті було як у вінку (Гончар). Прийменник у вказує на різні відношення: дії до об’єкта (у ворону), просторові або місця дії (в хаті)

Похідні (вторинні) прийменники утворилися пізніше. До них належать прийменники типу навколо, ззаду, вздовж, поперек тощо. Вони вживаються лише з одним відмінком.

Похідні прийменники утворюються від інших частин мови:

• відіменні: край, круг, кінець> коло, перед, протягом, шляхом та ін. Наприклад: Коло огню старий циган з люлькою куняє (Т. Шевченко); Мені аж страшно, як згадаю оту хатину край села (Т. Шевченко); Перед тобою світ — великий том розкритий (М. Рильський);

• відприслівникові: близько, всупереч, вздовж, вслід, замість, крім, мимо, навскіс, позад, обабіч. осторонь, поверх, поруч, серед тощо. Наприклад: Матвій тим часом стояв у світлиці близько порога (І. Франко);

• віддієслівні: незважаючи на, зважаючи на, завдяки, включаючи, виключаючи. Наприклад: Незважаючи на травень, було душно, як улітку (М. Коцюбинський);

• утворені поєднанням іменників та прислівників із непохідними прийменниками: назустріч, внаслідок услід. унаслідок, відповідно до. неподалік від. Наприклад: Як прагне людство в злагоді іти назустріч сонцю (М. Рильський); Самотній сонях вибіг в поле і все дививсь мені услід (О. Лукашенко).

Похідні прийменники співвідносяться з повнозначними словвми, від яких утворилися. Інколи одне й те ж слово у реченні може виступати або прислівником чи іменником, або прийменником. Порівняйте: Навко.ю розкинувся безмежний степ і Діти зібралися навколо багаття. У першому реченні слово навкруги — прислівник, а у другому — прийменник.

285

Групи прийменників за будовою: прості, складні й складені

Прості

Складні

Складені

усі непохідні

утворені поєднанням простих

утворені від кількох слів

прийменники

прийменників

бел, в, від. для, до, з, за, на. над.

понад, попід, посеред, задля.

поруч з, згідно з, незважаючи

під, через, між тощо

заради, з-за. з-поміж, з-перед

на, у зв ‘язку з. з метою, на чолі.

тощо

у вигляді тощо

Зв’язок прийменника з непрямими відмінками іменника Прийменники вживаються лише з непрямими відмінками іменників, займенників і числівників. Уживання прийменників із певними відмінками закріплене так:

ВІДМІНКИ

Прийменники

Приклади

Родовий

без, в (у), від. до, з, за, між, проти, край, коло, з-під, з-перед, з-поміж

Без матері і сонце не гріє. Від дощу під борону не сховаєшся (Нар. тв.).

Знахідний

в (у), з, за, на, над. через, понад, крізь, про. під. по, незважаючи на

До свого роду хоч через воду. Свиню пусти під стіл, а вона лізе на стіл (Нар. тв.).

Орудний

з. за, між, під, попід, над, понад, перед, поміж, у зв ‘язку з, згідно з, слідом за

Хоч би сова попід небом літала, то соколам не буде (Нар. тв.).

Місцевий

в (у), на. о. при, по

Добрі вй:ті не лежать на місці. Осла взнаєш по вухах, ведмедя — по кігтях, а дурня — по балачках (Нар. тв.).

ВПРАВА 180. Підкреспіть прийменники. Визначте відмінок іменників (займенників) із прийменниками Який прийменник умито з кількома відмінками?

Митри махнула на себе (Зк. в) хусточкою, сіла на призьбі й задумалася. Ілько, пильно слідкуючи за нею, проти волі задивився на красу її, що тепер іще якось виразніше внявиялася на сірому тлі стіни, на ту красу, що не б’є у вічі, шо на перший погляд ледве примітна, а тільки в неї вдивншся, можна влитися й очима, і серцем, всею істотою. То була краса, що виховується тільки на Україні, але не така, як малюють деякі з наших письменників. Не було в неї ні «губок, як пуп’янок, червоних, як добре намисто». ні «підборіддя, як горішок», ні «щік, як повна рожа», і сама вона не «вилискувалась, як маківка на городі». Чорна, без лиску, товста коса; невисокий, трохи випнутий лоб; ніс тонкий, рівний, з живими ніздрями; свіжі, наче дитячі, губи, що якось мило загинались на кінцях; легка смага на матових, наче мармурових, шоках і великі, надзвичайно великі, з довгими віями, темно-сірі очі, з яких здавалося, дивлячись, наче лилося якесь тихе, м’яке, ласкаве світло, — то була й уся краса сієї дівчини (В. Виниичснко)

ВПРАВА 181. Визначте вид прийменників за походженням і за будовою.

Довкола, у зв’язку з, замість, через, незважаючи на, відповідно до. у зв’язку з, з метою, назустріч, відповідно до, залежно від, з-поміж, понад, задля, поміж, заради, з метою, на випадок, щодо, за

286

для, навпроти, попід, з, над, задля, з-проміж, залежно від, про, на випадок, довкола, коло, при, на випадок, назустріч, з-понад, перед, а, за, для, на, попід, поза.

ВПРАВА 182. Підкресліть сполучення слів, у яких виділені слова є прийменниками.

Вийшли назустріч, край села, не дивлячись у книгу, зайти всередину приміїдсння, бути поруч, випливати з-за туману, у зв’язку зі сніговими заносами, не край мені серця, на випадок паводку, на чолі полководця, попри величезний вибір, завдяки дружбі, інспекція в справах неповнолітніх, стояти збоку, ідемо назустріч святу, попід плавнями сяяла річка, на початку століття, оглянься навколо, працювати зі шляхетною метою, плисти впоперек річки, згідно з наказом, з метою подолвння епідемії, їхати вздовж колії, сидіти навпроти, назустріч вітру, попіл горами, боротися з протягом, болить усередині, покреслено впоперек.

ВПРАВА 183. Відредагуйте неправильно побудовані словосполучення з прийменниками. Запишіть правильні варіанти.

Складено відповідно з програмою, розподілити по темах, іти за водою, відсутній по хворобі, виконати по замовленню, інструкція по використанню, надіслати по адресі, зустрітися в сьомій годині, українець по походженню, діяти згідно постанови, відбувалося на протязі року.

ТЕСТИ

(з вибором однієї правильної відповіді)

1156. ПрИЙМСІШИК ужито у рядку А не було і рубця сухого

Б й ноги не суне В вдарити лихом об землю Г так чи інак Д аж тини тріщать

1157. Прийменник ужито у рядку А де око сягає

Б ледь ноги тягнути В відбитися від рук Г хоч гармати коти Дяк гірка редька

ДІ_

287

1158. Прийменник ужито у рядку А старий як білий світ

Б ні лава ні гава В показати на двері Г битися як горлиця Д аж іскри летять

1159. Усі службові слова є прийменниками в рядку А попід горами, переді мною, назустріч вітру

Б перед редакцією, хай знають, навколо стадіону В залежно від обставин, поміж травами, лише сьогодні Г на світанку, виконала ж таки, з-поміж друзів Д не хвилюватися, посеред міста, згідно з програмою

1160. Усі прийменники непохідні (первинні) в рядку А коло, понад, близько, у

Б для, всупереч, незважаючи на, з В до, повз, з-поміж, через Г на, біля, попід, поміж Д в, на, по, при

1161. Усі прийменники непохідні (первинні) в рядку А у, край, заради, з-під

Б згідно з, завдяки, без, під В обабіч, ради, задля, під Г під час, по, за, поміж Д за, без, в, від

1162. Усі прийменники похідні (вторинні) в рядку А по, про, перед, позад

Б при, з-понад, після, відповідно до В через, задля, назустріч, при Г з-проміж, в, на, упродовж Д понад, побіля, поміж, попри

1163. Відіменними є всі прийменники в рядку А край, кінець, коло, круг

Б близько, мимо, осторонь, назустріч В поруч, позад, поверх, перед Г протягом, завдяки, включаючи, шляхом Д незважаючи на, неподалік від, внаслідок, відповідно до

1164. Віддієслівними є всі прийменники в рядку

А назустріч, незважаючи на, завдяки, шляхом Б з метою, упродовж, осторонь, у зв’язку з В незважаючи на, зважаючи на, завдяки, включаючи, виключаючи Г у за’язку з, навпроти, довкола, на випадок Д край, всупереч, незважаючи на, завдяки

1165. Відприслівниковими є всі прийменники в рядку А близько, всупереч, край, коло

Б навпроти, назустріч, незважаючи на, відповідно до В на випадок, серед, всупереч, кінець Г перед, довкола, коло, кругом Д навскіс, позад, обабіч, осторонь

дії

288

1166-Усі прийменники складні в рядку

А назустріч, відповідно до, залежно від, з-поміж Б довкола, у зв’язку з, замість, через В понад, іадля, поміж, заради Г з метою, на випадок, щодо, задля Д навпроти, попід, з, над

1167. Усі прийменники складені в рядку А задля, з-проміж, залежно від, про Б на випадок, довкола, коло, при

В незважаючи на, відповідно до, у зв’язку з, з метою Г на випадок, назустріч, з-понад, перед Д протягом, в, за, попід

1168. Усі прийменники похідні (вторинні) в рядку А для, за. навколо, поперек

Б на, над, протягом, шляхом В з, навпроти, близько, навкруги Г до. щодо, кругом, довкола Д всупереч, замість, попід, поза

1169. Усі виділені слова е прийменниками в рядку А бути поруч, випливати з-за туману

Б у зв’язку зі сніговими заносами, не край мені серця В на випадок наводку, на чолі полководця Г інспекція в справах неповнолітніх, стояти збоку Д ідемо назустріч святу, попіл плавнями сяяла річка

1170. Усі виділені слова с прийменниками в рядку А на початку століття, оглянься навколо

Б вийшли назустріч, зайти всередину приміщення В працювати зі шляхетною метою, плисти впоперек річки Г згідно з наказом, з метою подолання епідемії Д їхати вздовж колії, свдіти навпроти

1171. Усі виділені слова є прийменниками в рядку А попри величезний вибір, завдяки дружбі Б кран села, не дивлячись у книіу

В хай живе, назустріч вітру Г попіл горами, боротися з протягом Д болить усередині, покреслено впоперек

1172. Усі виділені слова є прийменниками в рядку А гуляти навколо школи, спочатку було слово

Б наперекір зимі, розташована навпроти школи В слочаї ку тижня, іти попереду учнів Г працюіїати протягом канікул, йдемо на зустріч зі співаком Д незважаючи на обставини, йти у правильному напрямку

1173. Усі виділені слова є прийменниками в рядку А усередині хати, коло звужується

Б стояти коло тину, прекрасний край В поміж людей, протягом літа Г зробити наперекір, всупереч логіці Д попереду йде молодь, сидіти поруч з мамою

289

19* Німецька О. Укр. мова. Комплексна підготовка до ЗНО

1174. Виділене слово є прийменником у реченні

А Коло дворів і хатів сидять гуртками чоловіки та жінки, гомонять собі.

Б Жаргонні слова зазвичай охоплюють вузьке коло понять.

В Мерехтливо-червоне сонячне коло спускається до обрію.

Г Коло підозрюваних звузилось.

Д А на темно-синьому полі неба огненне коло сонця грає.

1175. Виділене слово с прийменником у реченні

А Аж ось нарешті і коханий край, знайоме поле, озеро і гай.

Б Перші орачі порушать ниву, поки напівсонну, тополю збудить трактор край села.

В Україна Вкраїна — країна- так віддавна край рідний звуть.

Г Ох, тривого, дика тривого, не шаленій і серця не край…

Д Сини землі тепер повстали за неозорий край свій, за степи.

1176. Виділене слово с прийменником у реченні

А Запрошуємо на/зустріч молодь 16-25 років.

Б Ha/зустріч узбережжю море котить литво бурунів.

В Школярі зібрались на/зустріч з ветеранами.

Г Вітер дув на/зустріч.

Д Раптом на/зустріч три хлопчики.

1177. Виділене слово е прийменником у реченні А Дуб навпроти кидав тінь на грядки.

Б Алла Михайлівна зайняла місце за крайнім столиком, я сіла за тим же столиком навпроти.

В Сгепашко сидить над вогнищем чомусь у сумовитій позі, а навпроти сгоніь Марися і високий, задумливий моряк.

Г Так я як іірянув з очерету й вискочив якраз навпроти провалля…

Д Навпроти ліс і гори, мов зачаровані велетні, стояли сумні, чорні.

1178. Виділене слово є прийменником у реченні

А Саме слово «Україна» означає країна, земля, край, де живуть українці, український народ.

Б Благословенним і чарівним вважається той край, де барвінок росте.

В Край дороги гаряче спалахнув сніп мерехтливого проміння.

Г Головатого під суворим конвоєм зіслано в Тобольськ, писара Глобу — в Туру ханський кран.

Д Захищали той край сини — Хоробрі з Найхоробрпних,

1179. Виділене слово є прийменником у реченні А Десь з/боку високо підпадьомкає перепел.

Б Видно, як піц тоненькою шкірою з/боку калатає серце.

В Зачувши людину, дятел перестав цюкати, повів гартованим дзьобом з/боку в бік, наче питаючи: чого той?

Г Шелестить тільки очерет, та іноді десь з/боку зашарудить болотний щур.

Д Чіпка йшов з/боку отари

И80.Внділенс слово г прийменником і його слід писати окремо в реченні

А Ha/дворі ніби ше стояло літо.

Б На сімнадцятому році Остап у/перше пішов на заробітки.

В З/псреляку хлопці ніби язика ковтнули.

Г На/зустріч мені суне величезне хмаровище.

Д Намагаюся не показувані ду шевного болю, за/те сльози підходять до самого серця.

Українська мова. Комплексна підготовка до ЗНО, 2015, Зовнішнє Незалежне Оцінювання