§ 12

Речення. Граматична основа речення (підмет і присудок)

Запам’ятаймо!

Речення — це слово або декілька слів, пов’язаних за змістом і граматично. Речення має завершену інтонацію, виражає закінчену думку.

Наприклад: Ми завжди відчуваємо за вчинками дітей атмосферу в сім’ї.

Порівняйте ознаки словосполучення і речення.

Словосполучення

Речення

складається щонайменше з двох слів;

має головне слово й залежне слово;

є будівельним матеріалом для речення

може складатися з одного слова, групи слів; має граматичну основу (підмет і присудок); є будівельним матеріалом для тексту, виражає закінчену думку

Спишіть текст. Підкресліть у кожному реченні головні члени.

Сім’єю ми називаємо чоловіка, дружину, їхніх батьків і дітей. Стосунки в родині будуються на любові, взаєморозумінні, пошані. Діти, поважайте свій рід і не цурайтеся його.

Усміхнімось!

Які ми родичі?

— Іване, кажуть, родичі ми з вами. Чи так? Скажи, будь ласка.

— Аякже! Ваша мати нашій мамі двоюрідна Параска.

Д. Білоус

Складіть речення з поданих слів і запишіть їх.

1. До, вода, український, народ, ставитись, шанобливо.

2. Вона, необхідна, всі, живі, істоти.

3. Особливо, цілюща, сила, надаватися, свячена, вода.

Спишіть текст, підкресліть присудки в кожному реченні.

З першої миті життя схиляються над нами обличчя матерів. У тривозі й любові вдивляються матері у своїх дітей. Усім своїм життям і працею, прикладом і вихованням вони утверджують у нас людяність, бережуть від усього лихого. Вони бажають нам щастя. Матері завжди думають про те, щоб їхні діти жили гідно серед людей і творили добро на своїй землі (За О. Сизоненком).

1. Прочитайте. Що потрібно зробити, щоб подана група слів перетворилася на речення?

Біля водойм українці часто висаджували верби дерева захищали воду від бруду зарослі верболозу допомагали знаходити джерела.

2. Запишіть утворені речення. Підкресліть головні члени речення. Усміхнімось!

Перехожий постукав у двері та й каже:

— Дайте водички попити, бо так їсти хочу, що аж переночувати ніде.

Пригадаймо!

Головні члени речення

підмет

присудок

додаток

означення

обставина

Другорядні члени речення

Запам’ятаймо!

Граматична основа речення складається з підмета і присудка (головних членів речення).

Наприклад: Помітно оголилися дерева.

Підмет називає особу або предмет, про які йдеться в реченні, і відповідає на питання хто? що?

Наприклад: Діти посадили в шкільному дворі вербову гілочку.

Присудок повідомляє, що робить підмет, що з ним робиться, який він є, що він є.

Наприклад: Діти посадили в шкільному дворі вербову гілочку й виростили з неї дерево.

Прочитайте речення. Назвіть у кожному реченні граматичну основу.

Вода в решеті не встоїться. Вода все сполоще. Вода і камінь довбає. Верба воду береже (Народна творчість).

Запишіть прислів’я, вставляючи пропущений підмет. Підкресліть головні члени в кожному реченні.

Хвалилася … своїми дітьми. Кожна … своє болото хвалить. Веселий … — сім’ї радість.

Довідка: гість, жаба, сова.

Запам’ятаймо!

Присудок виражено

одним дієсловом Наприклад Я поважаю своїх батьків.

двома дієсловами хочуть

може

вміє

бажають

перестаньте

закінчили

пробуємо

неозна

чена

форма

дієслова

Наприклад

Мої батьки хочуть пиша-тися мною.

двома словами

бути (є)

здаватися

називатися

іменник

прикметник

числівник

займенник

Наприклад

Він є директором школи. Вона здавалася веселою. Кімната була моєю. Парашутист був третім.

Це цікаво!

Граматична основа речення (підмет і присудок) ніколи не розділяються жодним розділовим знаком, крім тире (—). Тире ставлять для підкреслення паузи й виділення інтонацією присудка. Виділення інтонацією присудка часто підсилюється наявною (або уявною) часткою це.

Наприклад: Чоловік — голова в хаті. Мати — берегиня роду. Життя прожити — не поле перейти. Злість — це зброя слабких (Народна творчість).

Знайдіть у текстах рубрики «Запам’ятаймо!» три речення з тире між підметом і присудком. Запишіть їх.

1. Підготуйте й запишіть розповідь на тему «Моя родина», вживаючи в реченнях різні форми вираження присудків. Скористайтеся поданими запитаннями.

1. Якою є ваша родина? (Знаною, великою, відомою, дружною, співучою, талановитою…).

2. Людей яких професій об’єднує родина?

3. Звідки походить ваше прізвище?

4. Чи часто ви збираєтеся разом?

5. Яких традицій ви дотримуєтеся?

6. Як ваша сім’я любить відпочивати?

2. Підкресліть у реченнях головні члени. Назвіть, якими частинами мови вони виражені.

И4д Прочитайте текст. Випишіть речення, у яких присудок виражений дієсловом та іменником.

Родовідна нам’ять — явище в українському побуті унікальне. Кожний мав знати поіменно свій родовід від п’ятого чи навіть сьомого коліна.

Пам’ять про своїх пращурів була природною потребою. Триматися свого роду, оберігати сімейні реліквії та традиції й передавати їх у спадок наступним поколінням було обов’язком (За В. Ску ратівським).

1. Прочитайте прислів’я (читати потрібно за годинниковою стрілкою, пропускаючи одну клітинку).

2. Складіть речення про родину, використовуючи словосполучення: має берегти, може радіти, повинні допомагати. Яким членом речення виступають ці словосполучення в реченнях, які ви склали?

Запам’ятаймо! * •

Граматична помилка — це неправильне утворення слів, їх форм, порушення в будові словосполучень і речень. Найпоширеніші граматичні помилки:

• неправильне утворення форми прикметника: самий цікавий (правильно — найцікавіший);

• ненормативне утворення відмінкових форм різних частин мови та особових форм дієслів: по деревам (правильно по деревах), шестидесяти (правильно — шістдесяти); ба-чеш (правильно — бачиш);

• неправильна будова словосполучень: дякую вас (правильно — дякую вам); пам’ятник Шевченка (правильно — пам’ятник Шевченкові); сміятися над чужою помилкою (правильно — сміятися з чужої помилки);

• неправильна будова речень: Збираючись у ліс, насунулася гроза (правильно — Коли ми збиралися в ліс, насунулася гроза); їдучи в табір, нам було радісно (правильно — їдучи в табір, ми раділи).

Граматичну помилку позначають великою літерою Г.

Прочитайте речення. Знайдіть граматичні помилки. Виправте їх і запишіть правильний варіант.

1. На Подолі в Києві стоїть пам’ятник Сковороди. 2. Робота п’ятикласника заслуговує уваги. 3. Тварин розрізняють по цим ознакам. 4. Олена написала самий кращий твір. 5. Скаче заєць по полям, а білка — по деревам. 6. Щоб створити велику мозаїку, нам не вистачило шестидесяти камінців. 7. Хоч бачені на верхівці дерева спілу грушку, але дістати її не можиш.

Прочитайте. Визначте, у якій колонці подано правильні словосполучення. Запишіть їх.

вибачте мені дякую вам

завдання з математики по гарячих слідах навчати мови перекладати українською продаж товарів скажу про брата думав про матір подякувати лікареві знущатися з тварин

вибачте мене дякую вас

завдання по математиці по гарячим слідам навчати мові

перекладати на українську продажа товарів скажу за брата думав за матір подякувати лікаря знущатися над тваринами.