§ 54. Речення з відокремленими членами

Відокремленими називають такі другорядні члени речення, які виражають додаткове повідомлення або доповнюють основне твердження. їх виділяють інтонацією, а на письмі відокремлюють розділовими знаками (комями, іноді — тире): Джерельну вірність з копанки-кртщі я спрагло пив, схилившись до трави (В. Криіііенко). Лоза містом лежали Кримські горн. екршаілісом (П. Панч).

Для вираження відокремлених членів речення у вимові й на письмі використовуються різні граматичні засоби: паузи, прамий і непрямий порядок слів, темп вимови, інтонація, сполучники, розділові знаки.

Відокремлені члени речення бувають непошмрені (виражені одним словом) і поширені (виражені словосполученням).

За функцією і синтаксичною роллю в раченні розрізняють:

• відокремлені означення (узгоджені й кеузгоджені);

• відокремлені прикладки;

• відокремлені обставини;

• відокремлені уточнювальні члени речення (додатки та обставини).

Відокремлені члени речення вживаються у всіх стилях мовлення, конкретизуючи думку, збагачуючи виразність та образність тексту.

Відокремлені означення

Відокремлення узгоджених означень залежить від їх місця в реченні щодо іменника, якому вони підпорадковуються, а також інформативного навантаження основного члена відокремленого звороту.

Умови відокремлення узгоджених означень

ЯКЩО означення стосуються *——займен’ні..&

зі, амузані слова

ШИМИ Чл4мЯми’Р9Ч9ННЯ

Як я, бідна, тут горюю, прийди подивися (І. Котляревський).

Осяяний сонцем, перед нами розкрився зовсім новий світ (О. Довженко).

Лірична пісня—це безмежне поле, засіяне зернами історії і заквітчане людськими надіями (М. Стельмахі.

Покинута людьми на довгі дні, доро

га помирає в бур ‘яці (Д. Павличко).

Досвітні огні, переможні, урочі, прорізали темряву ночі (Л. Українка).

Нсузгоджені означення зазвичай не відокремлюються. Неузгоджені означення, виражені іменниками в непрямих відмінках з прийменниками (чи без них), у деяких випадках відокремлюються ко-мами або тире.

381

VMOI и вщ.кодмлення чеу ГОДЖвНИ* с значень

‘Генна, з їіахогщт до роботи, безпосередністю, щирістю та привітністю,

теж якось одразу сподобалася своїй но-.еіш тішачим (В. Козаченко).

‘В хату ввійшов старий Джеря. високий, тонкий, і сивуватими довгими вусами, і нуледенннм блідим лицем та і .ми очима (1. Нсчуй-Лсвинький).

Кожен із нас вирішував питання -ме] їхати або залишатися чи / ше в житті.

[а са-

евпер-

Відокремлені пршеїидки

Відокремлена прикладка — ие іменниковий зворот, який виступає в реченні як різновид означення. Прикладка може відокремлюватися комами або тире.

[Далеко зо отім морем на чужій чу- 1 жшіі гинули вони, безталанні шукачі іиаани Я. Ііюпаї._,

Навкруги чорне страшне море, безодня води і гніву (А. Головко).

Золотими куполами ще здалеку вітає нас славетна столиця — Київ (О. Довгий).

Людський хлопець, дядька Лева небіж. Лукиш на ймення (Л. Українка) Бегемот, або гіпопотам, живе врі-

Як сестра, схи.чшась над тобою невтомна подруга, сувора творчість (М. Рильський).

Чудовий піаніст, Лисенко надзвичайно точно і художньо передав твори Шопена, Шумніш, Ліста (В. Дяченко).

Непоіиирені прикладки, що характеризують загальну назву, можуть відокремлюватися також і тире: Я не люблю це дерево — осику — з її блідим стовбуром і сіро-зеленим листям.

Тире відокремлюється і поширена прикладка, якщо вона стоїть у кінці речення і перед нею можна вставити а саме: Над нами падаю і падаю листя — — золоті сльози осіннього лісу (М. Стельмах).

УВАГА! Не відокремлюються прикладки, які разом зі словом як мають значення «у ролі кого (чого) виступає: предмет чи особа»: Шевченко як художник знаний в усьому світі.

382

Відокремлені додатки

Відокремлюються додатки, виражені зворотами зі значенням виключення, включення, заміщення, доповнення.

Додаток не відокремлюється, якщо прийменник замість можна замінити прийменником за: Остап вийшов на роботу замість хворого оператора.

Відокремлені обставини

Обставина відокремлюється

Заплющивши очі, він піддався сумові Ні о колисав душу (В. Підмогилький). Щохвилі творим ми нове, йдучи, співаючи і мислячи (В Бичко).

А піна, незважаючи на свій жвавий веселий характер, читала серйозні книжки (О- Іваненко).

Обставини, виражені іменниками з прийменниками у зв’язку з, залежно від, на відміну від, завдяки, внаслідок, з причин, за браком, згідно з, за згодою, відповідно до, на випадок, можуть відокремлюватися і не відокремлюватися. Відокремлення залежить від того, наскільки зворот поширений. близький за змістом до основної частини речення, яка його стилістична функція, залежно від наміру автора: Усі мовні органи, залежно від їх участі у процесі мовлення, поділяють па активні і пасивні. Залежно від положення язика голосні характеризуються за місцем артикуляції й ступенем підняття язика (3 підручника); Всупереч зовнішній легковажності, Люба напрочуд чесно уміла зберігати таємниці (О. Гончар). Всупереч тим віщуванням проходили грози (М. Рильський).

УВАГА! У відоіфемлений дієприслівник чи дієприслівниковий зворот не включаються сполучники, які їх не стосуються: Василько розчепірив руки 4 падаючи грудьми на воду, швиденько звів « докупи (Гр. Тютюнник).

383

Неможни читати лежачи Годі вже сидіти склавши руки.

Працювати не накладаючи рук, сидіти склавши руки, бігати не чуючи ніг. говорити не ясреводяси духу.

•дії ‘J.X—4.JU,

( \ Можна переказати зміст статті й не перципуючи її вдруге

дичи з Андрія очей.

Автобус їхав швидко і не отіняючись на зу юшках.

mmv.’W’aвнаяивмнш

ц) іДІІІІІГ г* Іг*

Це книга, прочитавши яку одержиш насолоду

Відокремлені уточшовильні члени речення

Уточнюючими € члени речення, які конкретизують, пояснюють зміст попередніх членів речення, звужуючи або обмежуючи їхнє: значення. Уточнюючі члени речення відповідають на питання а де саме? а коли cave? а як сане? а хто саме? тощо.

де’ а де саме’

І ї і

Море глухо шуміло внизу, зя скелями (О. Доиченко).

Відокремлені уточнюючі члени речення можуть вводитися в речення також за допомогою слів тобто, цебто, або (тобто), чи (тобто), а саме, наприклад, зокрема, у тому числі, особливо та ін. Ці

сяова від уточнюючих членів речення комою не відділяються: На уроці повторювали другорядні члени речення, зокрема додатки.

Уточнюючим може бути будь-який член речення, але найчастіше обставино місця і часу:

• підмет: Ще будем жити ми І я, І ти! (П. Тичина);

• присудок: Вишка була висока — ие менше тридцяти метрів (К. Паустовський).

• додаток: Якщо ви вирішили завести домашню тваринку, зокрема собаку, можете обрати китайську чубату.

• прикладка: Коли ви мені, старому батькові, ие ймете віри, то я запишу на папері (І. Нечуй-Левицький);

• означення: За круглим, чорного дерева, столом сиділи сухорлявий і жовчний князь Ярема Ви-шневецький. Стефан Потоцький (Н. Рибак);

• обставина: Он там. на горбку, має бути весела батьківська хата (Ю. Мокрісв).

384

ВПРАВИ

ВПРАВА 226. Запишіть речення. Знайдіть відокремлені означення і виділіть їх комами. Позначте узгоджені й неузгоджені відокремлені означення.

1. Наляканий громовицею (узгодж.)Ц кінь тихенько заіржав (А/. Стельмах). 2. Налита сонцем і вітрами хлюпоче веслами весна (М. Стельмах). 3. Поля пробуджені сонцем від зимового сну злегка парували (В. Козаченко). 4. Земля, схована морозом, покрилась білим снігом (П Мирний). 5. Стара хата з солом’яною стріхою і давно не білена стояла на околиці (Ю. Смолич). 6. На галяву вискакує з гущини сарна і зачарована чудовим концертом зупиняється (А/. Коцюбинський). 7. Переляканий запорошений снігом без шапки мчав Василько по дорозі назустріч холодному вітрові (А/. Коцюбинський). 8. Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять лукаві і в огні її окраденую збудять (Т. Шевченко).

9. Веселий, гостинний, він любив товариство (А/. Коцюбинський). 10. Сповнений любові я іду по вулиці вузькій- (ВСосюра). 10. Причаїлися гори заворожені красою ніколи не бачених степів (О. Гончар). 11. Кайдашеві сини були молоді парубки, обидва довгообразі й русяві з довгими, тонкими, трошки горбатими носами з рум’яними губами (/. Нечуй-Левицький). і 2. Це були неприємні і страшні озера, з чорною водою і чорними торф’яними берегами (/. Багмут). ІЗ. Сполоханий світлом хижак звів голову й пильно дивився у віконце (А/. Трублаїні). 14. В хату ваійшов старий Джеря високий тонкий з сивуватими довгими вусами з нужденним блідим лицем та смутними очима (І. Нечуй-Левицький). * І.

ВПРАВА 227. Знайдіть відокремлені прикладки і виділіть їх комами або тире.

І. Встає над землею людина — господар своєї землі (М Бажай). 2. Природжений співак цін любив пісні і в душі пишався своїм артистичним хистом {В. Дяченко). 3. Дивлячись на людей, усміхався і мій батько великий добрий чоловік (О. Довженко). 4. Син бідного сільського титара Павло Грабовський в дитинстві пізнав не тільки злидні, щоденні важкі турботи про

385

25* Річецька О. Укр. мова. Комплексна підготовка до ЗНО

хліб насущний, а й поетичні обряди, сумовиту красу народної пісні (О. Дей). 5. Чудовий піаніст Лисенко надзвичайно тонко й художньо передав твори Шумана, Шопена, Ліста (В. Дячечко). 6. Ярема гнувся, бо не знав, не знав сіромаха ідо виросли крила… (Т. Шевченко). 7. В того доля ходить полем, колоски збирає; а мол десь ледащиця за морем блукає (Т. Шевченко). 8. Я полководець миру сонце несу у жмені {Д. Па&личко). 9. Сухобрусові дочки Марга й Степанвда були малими гарні дівчатка: кароокі, чорняві, круглолиці, з ямочками на щоках (/. Нечуй-Левицький).

10. Бодай кати їх постинали отих царів катів людських! (У. Шевченко). 11. Шевченко як поет відомий усьому світові. J2. Під нами прокидався туман, а над нами падало листя золоті сльози осені (М Старицький). ІЗ. Рифми дочки безсонних ночей покидають мене (Л. Українка). 14. Дмитри к восьмилітній хлопчик вискочив з душної низенької хати (М Коцюбинським).

ВПРАВА 228. Знайдіть відокремлені додатки і виділіть їх комами.

І. Старий зараз ніякої роботи не визнає, окрім jiaciiof (М. Стельмах). 2. В сім’ї крім двох хлопчиків що рано померли, нас, дітей, було шестеро (В. Бігиер). 3. Всі за винятком Бойчука здивовано дивилися на шкіпера (А/. Трублаїні). 4. Окрім гри на сопілці Хома Провора дуже любив і пісні (А Шаповаї). 5. Щоб ви знали, ні на яку іншу птицю крім качок у Тихона не піднімалася рука (О. Довженко). 6 Густі, непрохідні ліси закривали весь простір окрім високих полонин (/. Франка). 1. Більшість сліпців замість втраченого чуття зору винагороджуються сильним розвитком чуття слуху, пам’яті, музикальних здібностей і творчої уяви (3 підру ч.). 8. Опріч того Соломії докучав голод (М. Коцюбинський). 9. За винятком баби Оришки, малий Чіпка нікого не любив (Я. Мирний). 10. На його дворі замість похилої хатини стояв веселий будинок (Я. Мирний). 7. А я не знаю нічого ніжного окрім берези за те її сестрицею взиваю (Л. Українка).

ВПРАВА 229. Відокремте комами обставини, виражені дієприслівниковими зворотами та одиничними дієприслівниками.

I ■ Під. впром. вгинаючи лінії прості, повис нерухомий за вікнами дощ… (С. Нлужиик). 2. На вколишні кущі, дуби та берези немов ожили і взявшись за руки то відступали, то наступали на яму (Ю. Збанацький). 3. Вони стояли мовчазні адивляючись в далеке минуле своє і своїх батьків і линучи думкою в майбутнє. (О. Довженко). 4. Іван з жахом побачив, як виткнувшись з-за галузок затрясли головами бородаті цапи. CM Коцюбинський). 5. Вона стояла закам’яніло мовби не дихаючи нічого не чуючи і не бажаючи знати (Я. Загребеяьнцй). 6. З людиною буває часто так, що добре знаючи колишнього події вона сучасності ні в зуб не розуміє. (М. Рильський). 7. Штовхаючись і поспішаючи виходили пасажири на берег (Ю. Збонацький). 8. Лиш хто народу рідного не любить піле по світу тихим жебраком і просячи до щастя шлях загубить (Д. Па&личко). 9. Виблискувала в лузі річка і звиваючись іубилася в зелених шатах надбережного гаю (А. Шиян). 10. Троянці в човни посідавши і швидко їх поодпихавши по вітру гарно поплили (А Котляревський). 11. Вийшов Чіпка на царину, ходить коло землянки голову повісивши (Я. Мирний). 12. Духнович присівши почав слухняно жувати (О. Гончар).

ІЗ. На яблуні переливчасто заспівала іволга і війнувши пір’ям перелетіла на друге дерево (М. Стельмах). 14. Дайте мені книгу читаючи яку я б міг згадати свою юність.

ВПРАВА 230. Знайдіть відокремлені обставини і виділіть їх комами

1. А Чіпка, ііаперекір світові й людям, якийсь веселий, радий (Я. Мирний). 2. Незважаючи на спеку й духоту’ косарі співали косарських пісень (І. Нечуй-Левицький). 3. Микола замість папського лану вийшов на своє поле. (і. Нечуй-Левицький). 4. Штаби і тилові бази, які в польових умовах згідно іі статутом розташувались на певній відстані від фронту, зараз ьїали можливість базувапісі. біля самого 386

переднього краю (О. Гончар). 5. Годунов вирішив у зв’язку з приїздом командира влаштувати вечерю на славу (Б. Козакевич). 6. Всупереч зовнішній легковажності Люба напрочуд чесно уміла зберігати таємниці (О. Готар). 7. На відміну від побутових картин XIX ст. ці твори не критикують суспільні звичаї’, а також не призначені для розваги читача (/7. Білецький). 8. Гвардії майор Воронцов добився того, щоб Ясногорську згідно з її бажанням призначити командиром санітарного взяоду саме в третій батальйон (О. Готар). 9. Незважаючи на біль Сусанов посміхвувся (В. Совко). Ю. Попри всі злигодні і турботи переднього краю, Хома навіть погладшав, щоки мав, як налиті (О. Гончар). 11. Незважаючи на втому. Кий відчув, як щось радісне й прекрасне раптом увійшло в його серце (Я Малик).

ТЕСТИ

(з вибором однієї правильної відповіді)

L"

1481. Речення з відокремленим означенням

А Отаман дуже полюбив Миколу; настановив його за крилаша. себто за свого помічника. Б На світі усе знайдеш, крім рідної матері.

В Зовні спокійний, Петро жив усі ці місяці якоюсь внутрішньою тривогою.

Г На яблуні переливчасто заспівала іволга і, війнувши пір’ям, перелетіла на друге дерево. Д Тимчасом надійшов голова, привітний червонощокий чоловік.

1482. Речення з відокремленим означенням

А 1 на оновленій землі врага не буде, супостата.

Б Небо, холодне та темне, байдуже блимало зірочками.

В Старий зараз ніякої роботи не визнає, окрім пасіки.

Г Незважаючи на спеку й духоту, косарі співали косарських пісень.

Д Над Оболонню висять низько білі, аж прозорі, хмарки.

1483- Речення з відокремленим означенням

А Він угорський хорват, чизмар по професії, тобто ілвець.

Б Вкри га садками балка вилась попід горою.

В Матмха поклва аркуш і. спершись обома руками на спл, грізно очима вп’явся в юрбу. Г Зараз від дороги, загороджений очеретяним тином, починався Замфірів виноградник. Д Вустя нічого не бачила, крім отих швидких струмків.

1484. Речення з відокремленим означенням А Усіяна колосками земля пахне літом.

Б Зачувши тупіт з глинища, вискочив Карно, сторож із школи, і подався в поле.

В Природжений співак, він любив пісні і в душі пишався своїм артистичним хистом.

Г Знесилений кінь зупинився, важко дишучи.

Д Ростислав, у солдатській фронтовій шинелі Іванова, і Боженко поспішали тепер до залізничних майстерень.

1485. Речення з відокремленим означенням

А Земля, скована морозом, покрилась білим снігом.

Б Знесилена горем мати схилилась на бильце канапи і заснула.

В Людина високогу манна, Сошенко з піклуванням ставився до Шевченка. Г Степ, струснувши з себе росу, горить рівним жовто-зеленим кольором. Д Сухобрусові дочки, Марта й Степанида, були гарні дівчатка.

387

1486. Поширене означення не відокремлюється комами в реченні (розділові знаки пропущені) А Людина не позначена любов’ю не зможе звести серця для добра.

Б Оповитий тишею стел дихав пахощами росяних трав.

В Непорушно стоять дерева загорнені в сутінь, рясно вкриті краплистою росою.

Г Покинута людьми на довгі дні дорога помирає в бур’яні.

Д Сгояв Тарас на Чернечій горі, осяяний променями сонця.

1487. Поширене означення не відокремлюється комами в реченні (розділові знаки пропущені) А Дим погаслих вогнів стелиться від гори до гори синіми смугами.

Б В томлений нічною біганиною він задрімав, не заплющуючи очей.

В її маленька постать облита м’якою зеленуватою тінню акацій була незвичайно граціозна.

Г Через усю Вербівку стеляться сукупні городи та левади не огороджені тинами.

Д Народ покинутий на злидні повинен стратить риси рідні, безслідно стертися з землі.

1488. Поіпирене означення відокремлюється в реченні (розділові знаки пропущено)

А Добру віщують погоду скупані в сонці хмарки.

Б Хвилювалося розбуджене весняним вітерцем жито.

В 3 природи мовчазна вона залюбки слухала веселу та гарну бесіду.

Г Проковтнули тишу обважнілі від снігу сосни.

Д На повитих мороком вулицях не припинявся рух.

1489. Поширене означення не відокремлюється комами в раченкі (розділові знаки пропущені) А Лукаиі зачарований музикою лісу зупинився на галявині.

Б Осінній ліс осяяний вранішніми променями сонця здавався казковим.

В Птахолови минали березовий гай пронизаний пасмами світла.

Г Налита сонцем і ві трами хлюпоче веслами весна.

Д І дощами вмиті журавлі в блакиті відлітають у тривожний дальній шлях.

1490. Поширене означення не відокремлюється комами в реченні (розділові знаки пропущені) А С ело зачароване зоряним небом хороше синіє розкиданими хатками.

Б Напливала на річку ніч настояна на енній воді, місячному сяйві і пахощах верболозу. В X вилювалося розбуджене весняним вітерцем жито.

Г Місяць закоханий в ніч чарівну сяє, щасливий, і світить.

Д Переповнений любов’ю я відкрив кохання книгу.

1491. Поширене означення ме відокремлюється комами в реченні (розділові знаки пропущені)

А У люблю українське село повне шуму, повне дум.

Б Тепла ніч наповнена степовими пахощами проплиала над Асканісю.

В Високі гори довкола покриті чорним смерековим лісом немов дрімали на спеці, дихаючи гарячим смоляним запахом.

Г Далеко-далеко на південь засиніли смугою вкриті лісом гори.

Д Акація стояла в цвіту заквітчана безліччю білих китиць.

1492. Ускладнене відокремленою уточнювальною прикладкою речення А То хліб. Домашній добрий хліб. Хмільний. Гарячий. Щойно з печі.

Б Земля оновлена! 1 люди не ті, що тн, Тарасе, знав…

В Дружба — безмежна, як море.

Г Люди солдати, матроси, цивільні — потоком вливалися в одні двері…

Д Дивлюся на квітучу яблуньку, а бачу сухі дерева.

Українська мова. Комплексна підготовка до ЗНО, 2015, Зовнішнє Незалежне Оцінювання