§ 55. Складне речення

Складним називають речення, що має у своєму складі дві або кілька граматичних основ.

Кожна граматична основа разом із другорядними членами або без них утворює частину складного речення, яка мас будову простого речення. Частини складного речення об’єднуються в одне ціле за змістом, інтонацією, за допомогою сполучників чи сполучних снів або без них.

Складне речення характеризується інтонацією:

• переліку: Прокотився грім з розгоном, грають блискавок шаблі, пахне мором і озоном від притихлої землі (М. Рильський);

• протиставлення чи зіставлення: Можна розділити на сто частин яблуко, тс неможна розділити Землю (І. Жиленко);

• зумовленості: Будеш сіяти з сумом — вродить печаль (М. Стельмах);

• з’ясування: Люблю, як в селі дівчата пісню свою співають (Л. Забашта).

Складні речення мають такі ознаки:

• гиражають відносно закінчену думку;

• характеризуються інтонацією завершення, співвіднесеністю свого змісту з дійсністю;

• слугують досконалим засобом формування, вираження і повідомлення думок.

Складні речення розрізняються за будовою і смисловими зв’язками між частинами. Залежно від способу поєднання частин бувають складні сполучникові та складні безсполучникові речення.

Складні сполучникові речення поділяють на складносурядні та складнопідрядні.

Частини складносурядного речення з’єднуються сурядними сполучниками. У складносурядному реченні умовно прості речення, що входять до нього, — рівноправні, незалежні одне від одного, тобто з’єднані сурядним зв’язком, як однорідні члени: На сизих луках скошено траву, і літо буйне в береги ввійшло (VI. Рильський).

Частини складнопідрядного речення поєднуються підрядними сполучниками і сполучними словами. Вони залежать одна від одної і з’єднані підрядним зв’язком: Той, що занепав гіудо.и. уже т страждає (П. Павличко).

Частини безсполучникового складного речення пов’язуються між собою за допомогою інтонації (без сполучників і сполучних сяів): Настане літо, жовтий ивіт укриє яюп/ до вершини (Я. Щоголів).

СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

Сполучникрйе

Вдалині хиталися дерева ] і синів задуманий прибій

(В. Сосюра).__J

ік світить ласкаво

Сонце і, що аж каміння сміється (М Коцюбинський).

7нго в пай. гай темніє, наступав литий вечір (Леся Українка).

394

§ 56. Складносурядне речення

Складносурядним називають таке складне речення, у якому частини сурадні речення рівноправні й поєднуються інтонацією та сполу чниками сурядності: Сичі в гаю пепеклнкіпись та ясен разу раз скрипів (Т. Шевченко).

Частиии складносурядного речення мають будову простих речень, однак вони тісно пов’язані між собою змістом та інтонаційно оформлені як єдине граматичне ціле. Порівняйте: Реве Дніпро. іі лами широкополі медами пахнуть, колосом шумлять (А. Малишко). Реве Дніпро. Лани широкополі медами пахнуть, колосом шумлять.

Для поєднання частин складносурядного речення використовують сполучники сурядності:

• єднальні і, й, та (= І)» *••• •» ні— ні, притому, причому, також, ані… ані: Життя торкне серця струми чулі, і я на крилах пісні лину знов (В. Сосюра);

• протиставні а, але, та (- але), проте, а проте, зате, однак, все ж, а ю: Темнії схід, а тни. но заході, кривавий слід лишило сонце (М. Рильський);

• розділові або, чи, або…або, чи…чи, то…то, чи то…чн то, не то…не то, хоч…хоч: То сонце вигляне, то знову туча {ТІ. Тичина).

Смислові зв’язки між частинами складносурядного речення залежать як від змісту речень, гак і віл сполучників.

Розрізняють три основні види зв’язків у складносурядному реченні: єднальні, протиставні, рої-

ДІЛОВІ.

Складносурядні речення з єднальними зв’язками передають події, шо відбуваються (відбувалися чи відбуватимуться) одночасно або послідовно. Для цього використовуються відповідна інтонація та єднальні сполучники 1 (й), та (= і), ні… ні, ані, також: Навколо чола обгорнулась зелено віть, і сиплеться пурпур багрячим піском під ноги (І. Жиленко).

Складносурядні речення з протиставними (або зіставними) зв’язками називаюіь події, що протиставляються, йдуть усупереч одна одній, або події чи явища, які існують паралельно і зіставляються. Засобами зв’язку в таких реченнях є протиставні сполучники а, але, іа( яле), проте, іяіе, однак: П озерах купаються хмари, а ріки пливуть в берегах, мов потоки музики (Л. Первомайськнй).

Складносурядні речення з розділовими зв’язками передають події, які чергу ються або виключають одна одну. Засобами за’язку в таких реченнях є роздільна інтонація і парні сполучники го то. не то … не то, хоч … хоч, або … або: Або не сокіл я. або спалила мені неволя криза (Л. Українка).

Розділові знаки у складносурядному реченні

1. Кома ставиться між частинами складносурядного речення, з’єднаними єднальними, протиставними або розділовими сполучниками: Ялинка затремтіла від низу до вершечка, і кілька зелених глиць упало на сніг (М. Коцюбинський). Гарні гості, та не в пору (Нар. тв.). Не то осінні води шуміли, не то вітер бився в заломах провалля (М. Коцюбинський).

2. Кома не ставиться між двома частинами складносурядного речення, з’єднаними одиничним сполучником і (її), та 0’ знач. і), або. чи, якшо:

• обидві частини мають спільне слово або спільну частину (другорядний член речення, вставне слово, частки тільки, лише, спільну підрядну частину): Вдалині хиталися дерева і синіє задуманий прибій (В. Сосюра). Коли він торкався смичком до струн скрипки, все па світі зникало і залишалася тільки музика (В. Собко).

• обидві частини однотипні (називні, безособові, окличні, питальні або спонукальні речення): Чого світання так ясніс в полі і ген сріблиться пісенька дзвінка? (М. Стельмах).

395

3. Якщо в складному реченні збігаються підряд два сполучники, то кома між ними ставиться лише тоді, коли частину, яка починається другим сполучником, можна опустити без ніколи для будови всього речення. Якщо ж опустити її не можна, кома між двома сполучниками не ставиться: Соломія міркувала, що. коди брати у ліву руку, плавні мусять швидко скінчитися, бо в той бік вони простяг-лись недалеко (М. Коцюбинський). — Мама каже, що копи уві сні літасться, значить, росте він, росте! (М. Стельмах).

3. Тире ставиться між двома частинами складносурядного речення, якщо друга частина виражає висновок, наслідок, раптову або несподівану зміну подій і вимовляється з різким підсиленням тону: Минулася буря — і сон це засяло (М. Рильський). Хто волю хоче вбить — загине (Д. Пааличко).

4. Крапка з комою ставиться між двома частинами складносурядного речення, я кіло в них є свої розділові знаки або ці частини далекі за змістом: Мороз прилине, синьо і прозоро розвісить скрізь інею сивий дим: і на шибках невидані узори він намалює генієм своїм (В. Сосюра).

ВПРАВИ

ВПРАВА 231. Прочитайте складносурядні речення. Визначте розряди сполучників.

1. Райдуга на небі барвно грає, в землю упираючись тугу, °і ні на хвилинку не втихає тракторів розмова на лугу {В. Сосюра). 2. То хмарка набіжить і бризне дощ краплистим, то сонце вигляне ла-скаве-пременисте і знов сховається, і знову дощ і тінь (М Рильський). 3. Пилипко нісся слідом і теж кричав, хоч сам не тямив того і сам не чув свого крику (А. Головко). 4. Недалеко почулося хлюпання веспа, а згодом з’явився рибальський човен (А. Шиян). 5. Шпаки — це імітатори веселі: то іволга у пісні їх дзвенить, то хлопчик, друзів кличучи, свистить, то соловейко розсипає трелі, то колесо немазане скрипить (М Рильський). 6. Сонце незабаром зайшло зовсім, однак небо ще жевріло згасаючим багрянцем (А. Шиян). 7. Чи до мети я певної дійду, чи без пори скінчу свій шлях тернистий? (Л. Українка).

8. Де-не-де біля вирв сивіє безводний полин або кушиться пахучий чебрець (О. Гончар). 9. Щасливо співати і жити у ріднім краю, і зорам щасливо світити на землю мою {В. Сосюра). 10. На сході ще жевріло небо, проте вже засвічувалися в ньому поодинокі зорі (А. Шиян).

ВПРАВА 232. Спишіть складносурядні речення. Вставте пропущені коми, тире і крапки з кошми. поясніть їх вживання. Обґрунтуйте, у яких випадках у складносурядному реченні кома не вживається.

І. Із-за лісу випливає місяць і оживають срібні вінки на Черемоші, озеречко і земля (М Стельмах). 2. Ти зовсім мене не кохала а я був повинен забуть… (О. Олесь). 3. Над землею кружляли заметілі й лютувала війна (Ю. Збанацький). 4. Чернишеві хотілося швидше побачити війну проте він досі її ніде не знаходив (О. Гончар). 5. Раптом подвір’я здригнулося і грунт заходив під ногами (Ю Смолич). б. Чи то праця задавила молодую евлу чи то нудьга невсипуща його з ніг звалила (Т Шевченко). 7. То комин упаде в око тодим тріпоче в повітрі (М. Коцюбинський). 8. Враз поплавець затанцював зненацька і вся душ» напружилась рибацька, угадуючи таємниці дна (М Рильський).

9. Світлу тишу лиш коники сюрчанням прошивали та синички, стрибаючи в гіллі, наладжували голос на осіннііі (М Рильський). 10. Він будить печаль але печаль та світла й радісна і в душі теж незвичайна чистота, і щем, і чекання чогось [Ю. Мушкетт). 11. Я дивився на небо й небо затихає в коливанні (А. Малишко) 12. Встала весна чпрну землю сонну розбудила уквітчала її рястом барвінком укрняа і на полі жайворонок соловейко в гаї землю убрану весною зустрічають… (Т. Шевченко). ІЗ. Хай вітер

396

знамена колише й співають в садах солов’ї! (В. Сосюра). 14. Дмухнув вітер понад ставом і сліду не стало (Г. Шевченко). 15. Остап із Соломією сіли під вербою але їм не говорилось (М. Коцюбинський). * 1

ВПРАВА 233. Поставте між частинами складного речення потрібні сполучники та розділові

знаки.

1. Земля не може жити без сонця … людина без шастя (М Стельмах). 2. Гуде пташиним співом ліс … найгучніше в цьому іулі виводить іволга свій свист (В. Бичко). 3. Самій не довго збитися з путі … трудно з неї збитися в іурті (Л. Українка). 4. Стояв травень _. було душно, як улітку (М. Коцюбинський). 5. Дерево стояло голе … на віттях його вже починалось пташине життя (М Коцюбинський). 6. Важкі темні хмари обляїали небо … на сході тремтить і виграє вузька золотава смуга сонця (//. Рибак). 7. Між білих хаток цвіте вишня расна … тонковерха тополя пахучим листям шелестить (М Вовчок). 8. Ген над срібною рікою коливається туман … яскравою росою оксамитний грає лан (М- Старицький).

Слова для довідок: і, а. й. та. проте, а, та, але.

397

ТЕСТИ

u вибором однієї правильної відповіді)

1516. скла і тису ряд ним е речення

А Труби мінометів уже розпеклись так, що не можна було торкнутись рукою.

Б Привчав мене батько трудитись до поту, а мати — любити пісні.

В Мат и це вічне одкровення, вічна радість природи, сталь і ніжність поезії життя.

Г Kp.no мій рідний, краю! Багато по тобі пройшло-потопталося літ і віків.

Д Чи доводилось вам чути, як чайка кигиче?

1517. Склагносурядпим є речення

А Воца ума не мутить та й голови не смутить.

Б Про землю піклуйся — золотим зерном милуйся.

В Тарас Шевченко ще змалку купався у тих віршах невідомих поетів, що звуть їх народними піснями.

Г Прожектор небо.розсікає, і золот і аерозграї в його промінні мерехтять.

Д Усім найкращим, що є в моїй душі, завдячую рідній батьківській каті.

1518. Складносурядним є речення

А Тая по зимі приходять весни і по грозі сіяє синь.

Б Навколо стояла така тнша, що чути було золотий дзвін переджнивиості.

В Треба слову ралошів додати, шоб уміло душу звеселять.

Г Матері все життя дивляться нам услід, вирядивши в людн.

Д У всіх людей одна є спільна мова — братерська любов.

1519. Скла іносурядним с речення

А Встаньмо з колін, розірвімо пута, якими нас віками приковано до чорних скель, високо підведімо голови.

Б Народ захоплений танцем і все звужує коло так, що танцюристи мов у криниці.

В Пачне сіно лугове, і зав’язь в чистих росах зріє

Г Сонце, те невсипуще джерело всього життя, огріває своїм блискучим промінням усю

землю.

Д Нехай не знає втоми та рука, що добре зерно в добру землю сіє.

152(1. Складносурядним є речення

А Я лак люблю зимові вечори в людському домі, де зростають діти.

Б Сумно і смутно людині, коли висихає її уява.

В Споглядаю, як ліс проростає осінньою синню.

Г Здобути волю — то мій рай.

Д Лиш у труді живе людина, а без труда її нема.

1521. Тирс ютрібно поставити між частинами складносурядного речення (розділові знаки пропущено)

А Дощ пройшов (?) і Київ зеленіє. А

Б Підбилися в зеніт Волосожари (?) і каже казку зірка до зорі Б

В На тугах вже скошено траву’ (?) і літо буйне в береги ваійшло В

Г Лю іина створила культуру (?) а культура — людину. г

Д Слива полова (?) але огонь в одежі слова — безсмертна, чудотаорна фея, правдива — іскра Прометея.

398

IS22. Тире потрібно поставити між частинами складносурядного речення (розділові знаки пропущено)

А Зрідка пробіжить тут заєць (?) або спиниться на кручі вовк. А

Б Ще мить (?) і Дрогичинська битва загримить. Б

В Тільки коники сюрчать (?) та перепел іноді підпадьомкає. В

Г Тепло було (?) й вишні цвіли расно. ^

Д Сині роси зблискували на травах (?) і сонце купалось на левадах.

1523. Тире потрібно поставити між частинами складносурядного речення (розділові знаки пропущено)

А Хай наше слово не вмирає (?) і наша правда хай живе!

Б Шугає вітер (?) а сніжні зорі все мені цілують чоло гараче

В Гармонісг грав, молодий з молодою кружляли, кількоро їхніх супутників било в долоні (?) і вся ця картина була така несподівана, така несправжня, неправдоподібна!

Г Реве Дніпро (?) й лани широкополі медами пахнуть.

Д Ні повітря не ворухнеться (?) ні пташка не защебече.

в[П

1524. Тира потрібно посл авити між частинами складносурядного речення (розділові знаки пропущено)

А На клумбах горіли маки (?) а ранні левкої тільки що розпускалися. а[^

Б На хвилину раптом стихли голоси (?) і спинилися тіні. Б(^

В Ось уже й сонце золотою пучкою постукало в моє вікно (?) а за вікном на в]

тепло заворкували голуби.

Г Вітру на морі не було (?) проте клекотав сильний прибій. ™—

Д Хвилина ще (?) і схід розпише в сліпучі баран небосхил.

1525. Тире потрібно поставити між частинами складносурядного речення (розділові знаки пропущено)

А На сизих луках скошено траву (?) і літо буйне в береги ввійшло Б Дерево стояло ще голе (?) однак на вітах його вже починалось пташине життя. В Чи то мені здається (?) чи то справді свист тихшає?

Г Всім серцем любіть Україну свою (?) і вічні ми будемо з нею!

Д Пахне сіно лугове (?) і зав’язь в чистих росах зріс.

1526. Кому не стаалять між частинами складносурядного речення (розділові знаки пропущено) А Осінь сумна (?) та весело жити.

Б Чи то праця задавила молодую силу (?) чи то нудьга невсипуща його з ніг звали іа.

В Що таке присудок (?) і чим він виражається?

Г Світлу тишу лиш коники сюрчанням прошивали (?) та синички, стрибаючи в гіллі, наладжували голос на осінній.

Д Зима невелика (?)та в неї рот великий.

1527. Кому не ставлять між частинами складносурядного речення (розділові знаки пропущено) А Субота — не робота (?) і в неділю нема діла.

Б Так по зимі приходять весни (?) і по грозі сіяє синь.

В І Гпаї не винуват (?) і Калина не винна.

Г А літо йде полями і гаями (?) і вітер віє (?) і цвіте блакить.

Д Осінній вечір тихо догорає (?) і золото спадає з ясенів

1528. Кому не ставлять між частинами складносурядного речення (розділові знаки пропущено) А Уже давно стояла ніч над землею (?) і зорі виблискували з темного неба.

Б Річка широка та глибока (?) а вода синя та чиста.

В Пропав день (?) і собаки не брехали.

Г Повз вікно ішла морська ніч (?) і десь торохтіли підводи.

Д В хаті в неї як у віночку (?) і евма сидить, як квіточка.

399

1529. Кому не ставлять між частинами складносурядного речення (розділові знаки пропущено) А В орача руки чорні (?) та хліб білий.

Б Остап із Соломією сіли піл вербою (?) але їм не говорилось.

В А жайвір щебече (?) а сивий будяк посихає.

Г За селом шелестіли хліба (?) і пахло полином.

Д Я дивився на небо (?) й небо затихає в коливанні.

1530. Кому не ставлять між частинами складносурядного речення (розділові знаки пропущено) А Я у думках до мами пригорнулась (?) і стало гарно й затишно мені.

Б Стояла непорушно тиша, урочиста й ніби свята (?) а згори валив і валив лапатий сніг.

В Душа моя плаче, душа мол рветься (?)та сльози не ринуть потоком буйним.

Г Теплий день розхлюпує блакить (?) і ластівки купаються в промінні.

Д Над ними білка Геть горішки (?) і стука. стука дятел-птах.

1531. Складносурядне речення утвориться, якщо серед варіантів продовження речення «Здійнявся вітер …» обрати

А тому люди застібнули пальта.

Б і пішов дощ.

В піднялася курява.

Г закружлявши листя.

Д холодний і неприємнпй.

1532. Складносурядне речення утвориться, якшо серед варі в продовження речення «Ми не вивчили уроки …» обрати

А і мама нас насварняа.

Б і пішли гуляти.

В захопившись грою.

Г тому боялися іти до школи Д тому що забули записати домвшнє завдання.

1533. Складносурядне речення утвориться, якщо серед варіантів продовження речення «Полете безмежний клин озимої пшениці…» обрати

А і жита.

Б і красується

В красуючись в

Г високе красується жито.

Д і високе красується жито. ^—

1534. Складносурядне речення утвориться, якщо серед варіантів продовження речення «Бабуся не

прийшла до нас …» обрати А тому що була хвора.

Б вона нездужала.

В і ми занепокоїлись.

Г образившись.

Дтому ми гралися самі.

1535. Складносурядне речення утвориться, якщо серед варіантів продовження речення «Сміється сніг скрізь на безмежжі доріг …» обрати А заводячи в гаю пісню веселу.

Б вітер заводить в гаю пісню журливу.

В тому вітер заводить в іаю пісню журливу Г і вітер заводить в гаю пісню журливу.

Д хоч вітер заводить в гаю пісню журливу

Українська мова. Комплексна підготовка до ЗНО, 2015, Зовнішнє Незалежне Оцінювання