§ 57. Складнопідрядне речення. Види складнопідрядних речень

Складнопідрядним називають речення, що складається з двох залежних одна від одної частин, з’єднаних за допомогою сполучників підрядності або сполучних слів: Не хочу я. щоб (сполучник) знов мене пекла війна в журбі (Г. Тютюнник). Ніколи в бурі не загине, хто (сполучне слово) Прометея мас дух (В. Сосюра).

Незалежну частину складнопідрядного речення називають головною, а залежну підрядною.

Головна частина є граматично незалежною і підпорядковує собі підрядні частини складного речення. Підрядна частина може пояснювати окремий член головно? частини або всю головну частину. Наприклад, у реченні [3 якою метою?] Щоб мову свою рідну їх діти не забули. їм літери виводять вірменки на піску (Л. Костенко) підрядна частина вказує на мету дії та пояснює всю головну частину, а в реченні Людині треба [що?], щоб її робота залишилась після неї жити (Ю. Янов-ський) підрядна частина пояснює слово треба.

Підрядна частина до головної приєднується:

• сполучниками підрядності що, як, бо, щоб, якщо, якби, чи, коли б, аби, раз, ніби, наче, немов, ніж, хай, хоч, чмм .. тим, так що, як ТІЛЬКИ, ПІСЛЯ того ЯК, ДЛЯ ТОГО щоб, і тим щоб, тому що, через те що, завдяки тому що, у зв’язку з тим що, дарма то, незважаючи на те що;

• сполучними словами (які водночас с членами речення) хт о, Шо, який, чий, котрий, скільки, як, наскільки, де, куди, звідки, коли, відколи, доки, поки, щойно, чому, навіщо.

У головній частині складнопідрядного речення іноді використ овуються вказівні слова. Це займенники той, такий, весь, стільки, прислівники там, туди, звідти, тоді. Наприклад: Благословеч же той. що від грози не никне (В. Сосюра)

Слід пам’ятати, що слова що, коли, де, куди, як можуть бути і сполучниками, і сполучними словами. Сполучні слова характеризуються тим. що вони є членами підрядного речення; зазвичай їх можна замінити контекстуальними синонімами; у деяких випадках вони вимовляються з підкресленою інтонацією. Наприклад, у реченні 1 встають у пам’яті дороги, ті, що довелося нам пройти (В. Симоненко) займенник що — сполучне слово і в підрядній частині виконує роль додатка. У реченні Мені здасться, що тим і наш світ красний, що він не однаковий (П. Мирний) слово що — сполучник підрядності і цеє членом речення.

Складнопідрядні речення різноманітні за значенням, засобами зв’язку тощо. За значенням та будовою складнопідрядні речення поділяють на три види:

• ск ладнопідрядні речення з підрядними означальними частинами;

• складнопідрядні речення з підрядними з’ясувальними частинами;

• складнопідрядні речення з підрядними обставинними частинами.

Останні, у свою чергу, поділяють на кілька підвидів: місця, часу, способу дії та ступеня, порівняльні, причини, наслідкові, мети, умовиі, допустові.

401

26* Біпецька О. УТр мова. Комплексна підготовка до ЗНО

СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ

значення

засоби зв’язку

питання

з підрядним означальним

пояснює іменник, займенник або іншу частину мови в головній частині

сполучні слова: хто, що, який, чий, котрий, де, коли, іуди, звідки.

сполучники: що, ніби, мов, наче тощо

який? чий? котрий?

з «цдрядним з’ясувальним

з’ясовує, пояснює в головній частині значення дієслова-присудка або іншої частини мови

сполучні слова: хто, який, чий, котрий, де, коли, іуди, звідки, як;

сполучники: що, щоб, ніби, мов, наче, неначе

питання непрямих відмінків

3 підрядним обставин ним

МІССМ

вказує на місце, напрям дії головної чаї типи

сполучні слова: де, куди, звідки

де? куди? звідки?

_часу_

ifftffwV сіі л t п Єї j

про що йдеться в головній час-

1 ИІІІ

ЯК, як тільки, щойно, ледве, тільки що; сполучні слова: відколи, поки, доки, аж поки, аж доки

вго? з якого часу?

способу і ступеня дії

вказує на ступінь виявлення ознаки або спосіб дії головної частини

сполучники: що, мов, як, чим… тим, наче, неначе, ніби;

спотучні слова: як, скільки, наскільки

як? якою мірою? наскільки? яким способом?

умови

вказує на умову здійснення того, про що йдеться в головній

сполучники: як, якщо, якби, коли, коли б, аби

за якої умови? при якій умові?

причини

вказує на причину здійснення того, про то йдеться в головній частині

сполучники: бо, тому що, через те що, тим що,у зв’язку з тим що, ос кілки

чому? з якої причини?. через що?

мети

вказує на мету здійснення того, про що йдеться в головній частині

сполучники- щоб, для того щоб, аби

для ЧОГО? з якою метою?

по івняльні

пояснює головну частину через порівняння

сполучники: як, ніби, мов, немов, немовби, немовбито, наче, неначе

як? подібно ло чого?

допусту _

вказує на фжг, усупереч якому вщ-бунаггься те, про що йдеться в головній частині

спачучники: хоч, хоча, дарма що, незважаючи на те що, нехай, нащо

незважаючи на що? всупереч чому?

насліди

вказує на наслідок дії, про яку йдеться в головній частині

сполучник: так що

не відповідає на питання

Скла топ Шря дннм реченням із підрядною означальною частиною називають таке речення, в якому підрядна частина виражає ознаку предмета, названого в головній частині: Бпагословеи той день і час (який9), кола послалась килимами земля, яку сходив Тарас малими босими ногами (М. Рильський).

У складнопідрядних реченнях з підрядною означальною частиною найчастіше вживаються сполучники що, Щоб, мов, наче, ніби, як та сполучні слова який, чий, котрий, хто, що, де, куди, звідки, коли. Підрядна частина відноситься до члена речення, вираженого іменником або займенником. Наприклад: Перед очима слалися поля, які бугаю поросли бур’янами (Г. Тютюнник).

402

Складнопідрядним реченням о підрядною з’ясувальною частиною називають таке речення, в якому головна частина характеризується змістовою та структурною неповнотою, а підрядна, з’ясовуючи зміст повідомлюваного, доповнює її. Наприклад: 3 дороги видно було (що?), як віюся у низині кривульками глибокий та каїамутний Прут (М. Коцюбинський).

Головна частина у складнопідрядному реченні з підрядною з’ясувальною частиною поєднується сполучниками що, щоб, як, наче, мов, ніби та сполучними словами хто, що, який, чий, скільки, де, куди, коли. Наприклад: Стара верба від старості замліла, забула, Ujo сказав їй водяник (Л. Костенко) — що виступає сполучним словом, виконує роль додатка, його можна замінити на щось. Чомусь пам ‘ятаю, що річка звалась Легіич (Л. Костенко) що є сполучником.

Підрядні з’ясувальні частини можуть пояснювати ппорні слова (іменні присудки, безособово-присудкові форми треба, шкода, жаль, відомо, здасться) головної частини.

Підрядні обставинні — це підрядні частини складнопідрядного речення, які відповідають на ті самі питання, що й обставини в простому реченні. їх поділяють на підрядні місця, часу, способу дії та ступеня, порівняльні, причини, наслідкові, мети, умовні, допустові.

Складнопідрядним реченням з підрядним місця називають таке складне речення, у якому підрядна частина вказує на місце або напрам дії, про яку йдеться в головній частині: Я їду туди (куди?), де мене чекає вільний степ, тихі, задумливі озера (М. Хвильовий)

У складнопідрядних реченнях з підрядними місця підрядна частина пояснює головну частину в цілому, відповідає на питання де? куди? звідки? і приєднується сполучними словами де, куди, звідки. У головній частині цим словам можуть відповідати вказівні слова тут, там, туди, звідти, скрізь, всюди, кудись тощо: А де нема любові і страждаиия. Там не живе, не б ’сться і життя…» (О. Олесь).

Складнопідрядним реченням з підрядним часу називають таке складне речення, у якому підрядна частина вказує на час або тривалість дії, про яку йдеться в головній частині: Та в порожнечі нам блукати, (як довго?) аж доки ми тягар того хреста донесемо до иащої Ґолгоіпи (і. Качуровський).

У складнопідрядних реченнях з підрядними часу підрядна частина стосується всієї головної частини, відповідає на питвиня коли? відколи? ик довго? з якого часу? до якою часу? з яких пір? і приєднується до головної сполучниками коли, як, відтоді як, після того як, з того часу як. як тільки, тільки іно, скоро, ледве, щойно і сполучними словами відколи, поки, доки, аж поки, аж доки. У головній частині цим словам можуть відповідати вказівні слова тоді, доти, до того часу тощо: Мати тоді сита, коли діти не голодні (К. Гордієнко).

Підрядна частина часу, як і підрядна частина місця, єггосовно головної може займати будь-яке місце.

У складнопідрядних реченнях з підрядними часу, у яких зв’язок оформлюється сполучниками після того як, з того часу як, кому можна ставити як перед усім сполучником, так і після вказівної частини (перед як). Характер відношень від цього не змінюється; змінюється лише склад головної й підрядної частин та інтонаційне оформлення: Перед тим. як одхилити ляду, вона закриває- ліхтар, прислухається (Л. Українка). Після того, як провалився тут Лабунець обома колесами зразу. — не їздять (Є. Гуцало). Перед тим як вечеряти. Гнат, вийшовши іиі ганок, тонко засвистів (і. Муратов).

Складнопідрядним реченням з підрядним способу дії і ступеня називають таке складне речення, у якому підрядна частина вказує на спосіб дії або ступінь вияву ознаки, про яку йдеться в головній частині: А злива тик само почала відходити, як і надійшла (М. Стельмах).

У таких реченнях підрядна частина відповідає на питання як? яким способом? якою мірою? наскільки? і поєдіїустьси з головною частиною сполучними словами як, скільки, наскільки та сполучниками як, мов (немов, мовби), наче (неначе, начебто), ніби (нібито), чим … тим, що, щоб. У головній час тині можуть бути вказівні слова так, такни, стільки, настільки. Як дбоеш так і маєш (Нар. те.).

УВАГА! Підрядні способу дії і ступеня потрібно відрізняти від підрядних означальних. Якщо вказівні слова такий, так вжито відповідно з прикметником чи прислівником, то підрядна частина мас значення ступеня. У цих випадках вказівне слово можна замінити словом настільки: Сьогодні я такий веселий (наскільки?), що маюдіти хочу знов (гвдрядне міри і сту.-©ня) (В. Сосюра). У Січі був такий звичай (який?), що кожен мусив коритися волі старшого, жити у братерстві один з одним і поводитися доброчесно (гідридне означальне) (П Панч).

403

Складнопідрядним реченням з підрядним порівняльним називають таке складне речення, у якому сказане в головній частині розкривається через порівняння зі змістом підрядної частини: Нема сильніш од землетрусу, як потрясать серця людей (П. Тичина).

Підрядна порівняльна частина відповідає на питання як? подібно до чого? і приєднується до головної сполучниками як, мов (немов, мовбн, немовби), ніби, наче (неначе, начебто). Підрядна частина залежить від головної в цілому і стосовно неї може займати будь-яке місце У головній частині може бути прислівник так; Як з дуба рве буря пожовклі листи, так дух наш народний вривали (М. Старицький).

Підрядна порівняльна частина буває неповним реченням з пропущеним присудком, який легко відновлюється з головної частини: А вітер в степу припадає, як вершник до гриви (О. Галета).

Якщо в головній і підрядній частинах спільні обидва головні члени, то вони можуть бути пропущені. так що в підрядній порівняльній частині залишаються лише другорядні члени: Із ніжності народжується пісня, як в серденьку малого солов ‘я (В. Буденний).

Складнопідрядним реченням з підрядним причини називають таке складне речення, у якому підрядна частина вказує на причину дії, про яку йдеться в головній: Не злякать вам нікого, холодні сніги. Бо ротіоле вас сонце блискуче… (О. Олесь).

Підрядна причини відповідає на питання чому? з якої причини? через що? і приєднується до головної сполучниками бо, тому що, оскільки, через те що, з тієї причини що, тим що, у зв’язку з гим

ЩО ТОЩО.

Підрядна частина причини пояснює головну’ частину в цілому, тому питання до підрядної’ ставиться но від певного слова, а від головної’ частини в иілому.

Складені сполучники тому що. через те що, тим що першою своє ю частиною (тому, через те, тим) можуть міститися в головній частині речення, а другою частиною (що) у підрядній. Це буває тоді, коли перша частина є логічно наголошеною і вимоаляється підвищеним тоном. Кома в такому разі ставиться перед словом що: Мабуть, тому, що село коло річки близько, таке все свіже, зелене та ярке… (М. Вовчок). — Усе свіже, зелене та яре. тому що село коло річки.

Складнопідрядним реченням з підрядним мети називають таке складне речення, у якому підрядна частина вказує на мету дії, про яку йдеться в головній частині: Я посланий, щоб виконать закон (Л. Українка).

Підрядна мети стосується головної частини в цілому, відповідає на питання з якою метою? для чого? навіщо? і поєднується з головною частиною сполучниками щоб, для того щоб. аби.

У складнопідрядному реченні з підрядним мети сполучник для того щоб може повністю бузи в підрядній частині або перша частина (для того) — у головній частині, а друга (щоб) у підрядній: Дія того щоб сміх перевернув світ, точкою опори мас бути власне серце (Є. Дудар). Жінка створена для того, Ufoo її кохати, а не для того, щоб її розуміти (О. Уайльд).

Складнопідрядним реченням з підрядним умови називають таке складне речення, у якому підрядна частина вказує на умову, за якої можливе те, про що йдеться в головній частині: Аби пану гори дістатись, я тебе тим вигою, броте (Л. Українка). Коли б і сталась перемога. То це було 6 лише від Бога!» (О. Олесь).

Підрядна частина умови відповідає на питання за якої умови? при якій умові? і приєднується до головної сполучниками коли (коли б), якби, аби, якщо, як. У головній частині цим сполучникам може відповідати частка то: Як хвиля милю пронесе. То буде й дай добре все»(О. Олесь).

Складнопідрядним реченням з підрядним допустовим називають таке складне речення, у якому підрядна частина виражає твердження, всупереч якому дія головної частини все ж відбувається: До селища Дарина повертаюся поволі, (незважаючи на що?) хоч думки її летйт на крилах (Ю. Яиовсь-кий).

404

Підрядна допустова частина відповідає на питання незважаючи на що? всупереч чому? і приєднується до головної сполучниками хоч (хоча), дарма що, незважаючи на те що, хам, нехай, нащо.

Якщо підрядна частина стоїть перед головною частиною, у реченні можуть бути протиставні сурядні сполучники а. те, зате, проте, однак, але: Хоч було холодно, проте хуторяни, жаліючи чобіт, прийшли босі (О. Гончар).

Скпайнопідрядним реченням з підрядним наслідковим називають таке складне речення, у якому підрядна частина вкачує на наслідок дії, про яку йдегься в головній частині: Ten ній туман слався по полю і називав балку по самі вінця, так що дерева потопали в ньому (М Коцюбинський).

Підрядна наслідкова частина приєднується до головної сполучником так що і майже завжди займає місце після неї. Від головної частини до підрядної питання поставити неможливо: Край неба на сході помітно блідне, так що в нього вже можна розпізнати сіру пелену розірианих віщюм хмар {В. Кучер).

Розділові знаки у складнопідрядних реченнях

1. Підрядні частини речення завжди відокремлюються від головних комами: Таке це літо золоте. що забуваються жалі (Г. Чубач); Як хочеш від людей шаноби, любов і гнів бери у путь (М. Рильський); Людина, яка втрачає корінь, подібна до підточеного дерева (]. Цюпа).

2. Якщо підрядна частина стоїть після головної й з’єднується з нею складеним сполучником підрядності тому то, через те шо, завдяки тому що, незважаючи на те що, внаслідок того що, еміру того як, з тих пір як, після того як, перед тим як, то кома ставиться або перед усім складеним сполучником, або в середині його, але тільки один раз.

3. Якщо підрядна частина зі складеним сполучником підрядності стоїть на першому місці (перед головною), то сполучник комою ке розділяється; Перед тим як одхчлити ляду, вона закриває ліхтар, прислухається (Л. Українка).

4. Якщо підрядна частина з’єднується з головною складеними сполучниками в той час як, перш ніж, лнще коли, тоді як, тимчасом як, то кома ставиться лише перед складеним сполучником: Азе я теж ні разу там не була, після того як ми відтіля виїхали в шістдесят дев ‘ятому році (В. Каківець).

5. За збігу сполучних засобів у підрядних частинах (двох підрядних сполучників, підрядного сполучника і сполучного слова, сурядного й підрядного сполучника або сполучного слова) кома ставиться між ними тільки в тому випадку, коли, опускаючи другу підрядну частину, складне речення не потребує перебудови: Яз друзями прийшов у ті місця, де ще стоять глибокі озерця, що, як дівчати, загпядоють в очі (А. Малишко). Але: Голова йому видалась неймовірно важкою, бо коли захотів озирнутися, то йому було несила її повернути (Н. Рибак).

6. Між значно поширеними підрядними реченнями, які вже мають інші розділові знаки, може ставитися крапка з комою: Я люблю їхати на поле тоді, коли ниви зеленіють та хвилюються зеленими хвилями; коли обважнілі колоски черкаються об голову, об вуха; коли ниви поцяцьковані волошками та червоними маківками (і. Нечуй-Левицький).

7. Між частинами складнопідрядного речення може ставитися тире для сильнішого їх інтонаційного виділення: Щоб глибоко збагнути душу народу треба знати його літературу (Ю. Мартич).

8. Якщп підрядна з’ясувальна частина відноситься до слова в головній частині, яке потребує роз’яснення, перед нею ставиться двокрапка: Серпень вінчає зітечко красне. У народі говорять: що в цей час збереш, з тим і зиму проведеш (М. Ткаченко).

9. Якщо підрядна частина передує головній, а в головній міститься висновок з того, що говориться в попередній, то перед головною частиною ставиться кома й тире: Хто сіс хліб, хто апивіть дім. хто створює поему. — той буде предком дорогим народові своєму (М. Рильський).

405

Кома не ставиться між частинами складнопідрядного речення, якщо:

а) перед підрядним сполучником або сполучним словом стоїть сурядний сполучник: Ми не знали й коли розпочнеться зустріч;

б) перед підрядним сполучником або сполучним словом стоїть частка не: Хотілось би знати не

що він сказав, а як він сказав;

в) підрядна частина складається з одного сполучного слова: Він обігрів прийти, але не сказав коли;

г) перед сполучниками як, ніби стоять слова майже, зовсім; Син виріс заввишки майже як батько. Кома не ставиться в суцільних виразах, близьких за значенням до іменної частини складеного

присудка або обставини способу дії, а також у порівняннях фразеологічного типу: упав як підкошений, білий як сніг, пролетів як стріла, все Йде як по маслу, свіжин як оіірочок, зробіть як слід, робіїь ЯК хочете, невідомо СКІЛЬКИ, зробив СКІЛЬКИ міг. Зробили ХТО КОЛИ ЗМІГ, ЇЛИ ШО було, СИіЦ-ЛИ де попало, все одно яким, байдуже хто тощо.

Українська мова. Комплексна підготовка до ЗНО, 2015, Зовнішнє Незалежне Оцінювання