занйзько, присл. заново, присл.

заносити, -бшу, -бсиш; нак. -ось (недок. до занестй: заносити до хати мбблі) — рос. заносйть заносйти, -ошу, -бсиш, нак. -оси (док. до заношувати: заносйти одяг)

заноснйй, -а, -є

заняття, р. мн. -йть (навчання, справа, праця тощо’ практйчні заняпя, заняття в школі; знай-тй собі заняття)

заняття (дія — займання’ заняття міста, заняття посади) заочі, присл

западати, -ає, -ають, док. (почати падати )

западати, -ає, -ають (недок. до запасти западають берегй, западали щоки)

запал, -у (збудження, порив$ азарт)

запал 1, -у, мн. -и, -Ів (вибуховий пристрій)

запал 2, -у (хвороба тварин, пошкодження зерна) запалений, -а, -е — рос. запалённый

запальний, -а, -е (від запал г.

запальний шнур) запальній, -а, -ё (запалювальний; палкий, пов’язаний з хворобою запальна бомба; запальна промова; запальна людйна, запальна гра; запальний процес)

запальник, -а

зап

63

зап

запальнйчка, -и, д. і м. -ці, р. мн.

-чок

запальність, -ності, op. -ністю запарка, -и, д. і м. -ці, р. мн. -рок

запарнйй, -а, -е запарник, -а

запаска, -и, д. і м. -ці, мн. -ски, -сок і -скй, -сбк // повдягати запаски, але дві запаски запаснйй, -а, -є — рос. запасной і запасный запаснйк, -а

запасти, -аде, -адуть (док. до западати: покрівля запала, очі запали)

запастй, -су, -сёш, -сё, -семб, -сете, -суть (зробити запас) запашйстий, -а, -е запашнйй, -а, -є запашно і запашно, присл. запашок, -шку запевне, незм. запёвно, незм.

заперезати

> -ежу,

-ёжеш

запечений,

-а, -е —

— рос.

запечен-

НЫЙ

запилений,

-а, -е

запйльник,

запйнка і запинка,

-и, д.

і м. -ці,

р. мн.

-нок —

рос.

запйнка

запис, -у

запйска, -и, д. і м. -ці, мн. -скй, -сок // учені запискй; але дві запйски записнйй, -а, -є записнйк, -а

запйсочка, -и, д. і м. -ці, мн. -чкй, -чбк//писати записоч-кй; але дві запйсочки — рос. мн запйсочки, -чек

запит, -у

запитання, р. мн. -ань запівдарма, присл. запізнйтися, -ізнюся, -ізнишся загіізнілий, -а, -е запіл, -полу

запірнйй, -а, -є — рос. запорный

запічок, -чка

заплав, -у

заплавина, -и

заплавнйй, -а, -е

заплачка і заплачка, -и, д. і jи» -ці, р. мн. -чок заплачний, -а, -е заплетений, -а, -е — рос. запле* тёмный заплйв, -у

запліднйти, -ню, -нйш, -нйть, -нимо, -ните, -нять запліснявілий і запліснявілий, -а,

заплішйти, -ішу, -ішиш заплішка, -и, д. і м. -ці, р. мн»

-шок

запнений, -а, -е

запнути, -ну, -нёш, -не, -немб, -нетё, -нуть запнутий, -а, -е

заповзати, -аю, -аеш, док. (почати повзати)

заповзати, -аю, -аеш, недок. (залазити ) заповзяття заповіданий, -а, -е заповідач, -а, ор. -ем і заповідач, -а, ор. -ем

заповідь, -і, ор. -ддю, р. мп« -ідей

заповістй і заповісти, -ім, -ісй* -ість, -їмо, -істе, -ідять; мин« -ів, -іла заповіт, -у заполонений, -а, -е заполонйти, -оню, -ониш запомогтй, -ожу, -бжеш; мин.

-міг, могла запона, -и

запонка, -и, д. і м. -ці, р. мн» -нок

запопасти, -аду, -адёш, -адб, -адемб, -адете, -адуть запорошений, -а, -е — рос. запорошенный і запорошённый зйпорток, -тка

заправка, -и, д. і м. -ці, р. мн»

-вок

заправнйй, -а, -є і заправний, заправник, -а запраний, -а, -е запроданець, -нця, ор. -нцем запродати і запродати, -&м, -асй0 -асть, -амб, -астё, -ад^ть; мин» -одав, -одалй і -бдав, -бдала — рос. запродать

зап

64

зас

запропастйти, -ащу, -астйш, -астйть, -астимб, -асгитё, -астять

запросини, -и и запряг, -у

запрягтй, -яжу, -яжёш, -яжё, -яжемб, -яжетё, -яжутъ; мин. -ріг, -рягла

запряжений, -а, -е — рос запряжённый

запряжка, -и, д. і м. -ш, р. мн. •жок

запряжнйй, -а, -ё запуск, -у запуст, -у

запушйти, -ушу, -ушиш запханий, -а, -е запхнутий, -а, -е зап’ястй, -пну, -пнёш, -пне, -пнемб, -пнетё, -пнуть, мин. п’яв, -п’яла зап’ясток, -тка зап’ястя, р. мн. -ясть зап’ятий, -а, -е

заражений, -а, -е — рос заражённый

зараз, приел (у цю хвилину, негайно зараз же повертайся) зараз, присл. (за один раз’ з’їсти зараз цілу палянйцю) заразйти, -ажу, -азиш — рос. за-разйть, -ажу, -азйшь заразливий, -а, -е заразом, присл зарання, присл

заректйся, -ечуся, -ечёшея, -ечёться, -ечемося, -ечетёся, -ечуться, мин -рікся, -реклася

заржавілий, -а, -е заржавіти, -іе, -іють — рос. заржаветь

зарізати, -іжу, -іжеш, нак. -іж,

док

зарізати, -аю, -аєш, нак. -ай,

недок

заріст, -росту заробітний, -а, -е заробіток, -тку

зародйтися, -бдиться, -бдяться зародковий, -а, -е зародок, -дка заронити, -оню, -бниш

заросйтися, -ошуся, -бсишся, -бсяться зарості, -ей заросток, -тка

зарошуватися, -уюся, -уєшся, -уються

зарубка, -и, д. і м -ці, р мн. -бок (позначка, виїмка) — рос зарубка зарум’янілий, -а, -е заручйтися, -учуся, -учишся —■ рос заручйться, -чусь, -чйшься

зарядйти, -яджу, -ядиш, -ядяїь зарядний, -а, -е засапатися, -аюся, -аєшся засвітла, присл

заселйти, -елю, -ёлиш — рос за-селйть, -елю, -ёлйшь

заейдіти, -джу, -диш, нак -йть — рос засидеть, -дйт, -дяг засилйти, -илю, -йлиш (нитку в голку)

заейпати, -плю, -плеш, -плють, нак -йп, док

засипати, -аю, -аєш, нак -ай, недок.

засипка, -и, д їм -ці, р мн. -пок (те, чим засипають) — рос засыпка засипнйй, -а, -ё засів, -у засівний, -а, -є

засідання, р мн. -ань (зібрання людей)—рос. заседание засідання (чатування, підстерігання )

засідка, -и, д. і м. -т, р мн.

-док

засік і засік, -у

засіка, -и, д. і м -ці — рос. засека

засіл, -еблу

засічка, -и, д і м -ці, р. мн. -чок (рана, зарубка) — рос. засечка

засіяти, -ію, -ієш (посіяти) засіяти, -яю, -яєш (засяяти) заскалити, -лю, -лиш, нак -аль (око)

заскалйти, -алю, -алиш, нак -алй (загнати скабку) засклений, -а, -е

зас

65

зат

заскок І заскок, -у — рос заскок заскочка, -и, д і м. -ш, р. мн.

-чо к

засланець, -нця, ор. -нцем засланий, -а, -е заслання заслін, -лону

заслінка, -и, д їм. -ці, р. мн.

-нок — рос заслонка засліплений, -а, -е — рос. заслеплённый

заслонйти, -оню, -оннш заслуга, -и, д і м -зі засмажка, -и, д і м. -ш, р. мн.

-жок

засмутйти, -учу, -утиш засніжений, -а, -е — рос заснежённый засніт, -у засновок, -вку

заснути, -ну, -нёш, -не, -немо, -нетё, -нуть

засолений, -а, -е — рос. засоленный і (про ґрунт, воду) засоленный

заспаний, -а, -е заспів, -у заспівач, -а, ор -ем застава, -и

заставати, -таю, -таєш, -тає, -таемо, -таете, -тають заставка, -и, д і м -ш, р. мн.

-вок — рос заставка заставний, -а, *е (пов’язаний з пунктом контролю, охорони тощо заставна варта, заставний (пост)

заставнйй, -а, -є (який віддається в заставу тощо заставні кош-‘ тбвності, заставна квитанція) заставник, -а застарілий, -а, -е застаріти, -іє, -іють і застаріти,

-1Є, -ІЮТЬ

застебнути, -тебну, -тёбнеш — рос застегнуть, -ну, -нешь застебнутий, -а, -е застережний, -а, -е застил, -у

застібка, -и, д їм -ці, р мн -бок

застій, -тою, ор -тоєм застільний, -а, -е

З 4-2106

застовпйти, -плю, -пйш, -пйть, -пимб, -пите, -плять застопорений, -а, -е застопорити, -рю, -риш, нак -ор засторонок і засторонок, -нку застосовний, -а, -е застоялий, -а, -е застоятися, -оюся, -бішся — рос. застояться

застрашйти, -шу, -шйш, -шить, -шимб, -шите, -шать застромйти, -омліо, -бмиш, -бмлять

заструг, -а (рубанок) заструг, -у (замет) застрявати, -яю, -яєш, -яє, -яємо, -яєте, -яють і -яваю, -яваеш

застудйтися, -уджуся, -удишся заступ, -а, мн -й, -ів // погострй-ти заступй, але чотйри заступи засув, -а — рос засов засувка, -и, д. і м. -ці, р мн. -вок

засувнйй, -а, -є

засуха, -и, д. їм -сі — рос засуха

затвердити, -джу, -диш, нак -ердь (схвалити, узаконити)

затвердйти, -джу, -дйш, -дйть, -димб, -дитё, -дять, нак -дй (завчити)

затверділий, -а, -е затемна, присл — рос затемно затемнений, -а, -е — рос затемнённый

затепла, присл — рос затепло затйкати, -йчу, -йчеш і -йкаю, -йкаеш, док.

затикати, -аю, -аєш, недок затиск, -у

затйскати, -аю, -аєш, док (почати тискати)

затискати, -аю, -аєш, недок (затискувати ) затискач, -а, ор -ём затискнйй, -а, -є затичка, -и, д. їм -ці, р мн.

-чок — рос затычка затишнйй, -а, е і затйшний, -а, -е затишність і затйшність, -ності, ор -Н1СТЮ

затишно і затйшно, присл

зат

66

зач

затишок і затйшок, -шку затйшшя

затінений, -а, -е — рос затенённый

затінйти, -тю, -іниш — рос за-тенйть, -ню, -нйшь затінковий, -а, -е затінок, -нку затіпати, -аю, -аеш затір, -тору

затірка, -и, д. і м. -ці (страва)

іатіснйй, -а, -ё

затісно, приел

заткално, -а

заткало, -а

заткнутий і заткнутий, -а, -е — рос заткнутый

затнутися, -нуся, -нёшея, -нёться, -немося, -нетёся, -нуться затока, -и, д. і м. -ці, р. мн.

-ток

затрймати, -аю, -аеш іатрймка і затримка, -и, д. і м. -ці, р. мн. -мок

заіріпати, -аю, -аеш (замахати: Півень затріпав крильми) затріпати, -аю, -аєш (заносити, пошкодити: затріпати спіднй-цю)

затулка, -и, д. і м -ці, р. мн. -лок затуманілий, -а, -е затуманіти, -іє, -іють затьмйти, -млю, -мйш, -мйть, -мимо, -мите, -млять затягнутий, -а, -е затяжка, -и, д. і м. -ці, р. мн. -жок

затяжнйй, -а, -є заучений, -а, -е захарастити, -ащу, -астиш захват, -у (захоплення, запал: Хлопчик був у захваті від подарунків)

захват, -у (пристрій; ширина робочого ходу машини: робочий захват лущйяьника) захватний, -а, -е (під захват: захватний прйстрій) захватнйй, -а, -є (від захват: Му-зйки грали щось захватне) захворілий, -а, -е захворіти, -ію, -іеш захворювання, р% мн, -ань

захйрілий і захирілий, -а, -е захиснйй, -а, -є

захиснйк, -а і рідше захйсник, -а захист, -у

захистйти, -ищу, -истйш, -истйть, -истимб, -иститё, -истять захисток, -тку

захід !, -ходу, мн. -ходи, -ходів (сторона світу; організована дія, засіб: На заході червоніла заграва, Поїзд ішов із заходу на схід; вживати заходів) захід 2, -ходу і захід, -ходу (заходження: перед заходом сонця)

західний, -а, -є (пов’язаний зі стороною світу: західна довгота, західні країни) західний, -а, -е (пов’язаний із заходом сонця: західне проміння)

захлинутися, -нуся, -нёшея, -нёться, -немося, -нетёся, -нуться

заходити, -джу, -диш, нак. -одь (недок. до зайтй) — рос. заходить

заходйти, -оджу, -бдиш, док. (почати ходити: Він заходйв по кімнаті)

заходитися, -джуся, -дишся; нак. -бдься (недок. до зайтйся і заходйтися. заходитися кашлем; заходитися плачём)

заходйтися, -оджуся, -бдишся; нак. -одйся, док. (починати щось робити: заходйтися співати; заходйтися з вечерею) захопйти, -оплю, -бпиш, -бплять зацвілий, -а, -е зацукрувати, -ую, -уєш зачати, -чну, -чнёш, -чнё, -чнемб, -чнетё, -чнуть, мин. -ав, -ала зачатковий і зачатковий, -а, -е зачепйти, -еплю, -ёпиш, -ёплять зачерпнути, -ну, -нёш, -нё, -немо, -нетё, -нуть зачерпнутий, -а, -е зачерствілий і зачерствілий, -а, -е — рос. зачерствелый

зач

67

ЗВИ

зачерствіти, -по, -ієш і зачерствіти, -ію, -ієш — рос. зачерстветь

зачин і зачйн,

•у

зачинйти, -иню,

, -йниш

зачіпка, -и, д

і м. -ці,

р. мн.

-пок — рос

зацепка

зачіс, -чосу — рос зачес

зачіска, -и, д

і м. -ці,

р. мн.

-сок

зачохлений, -а,

-е — рос.

зачех-

лённый

зачохлйти, -лю, -лиш,

-лйть,

-лимо, -лите,

, -лять

зачорнений, -а,

-е — рос.

зачер-

нённый

зачужа, присл. зачумлений, -а,

-е — рос.

зачум-

лённый

зашивнйй, -а, -б

зашморг, -у, м.

(у) -зі і