зашморгнути, -ну, -непі, -не, -немо, -нетё, -нуть зашморгнутий, -а, -е зашпилйти, -илю, -йлиш — рос.

зашпилить зйшпори, -ів

защемйти, -млю, -миш/’ -мйть, -мимо, -мите, -млять защепнути, -епну, -ёпнеш (узяти на защіпку) защепнутий, -а, -е защипнути, -ну, -нёш, -не, -немо, -нетё, -нуть (щипцями) защіпка, -и, д. і м. -ці, р. мн, -пок

заюшити, -шу, -шиш; нак. -юш заявйти, -явлю, -явиш, -являть заявник, -а заятина, -и

збагатити, -ачу, -атйш, -атйть, -атимо, -атитё, -атйть і -ачу, -атиш, -атйть, -атимо, -атите, -атять

збагнений, дієприкм. (збагнутий: ще не збагнений зміст) збагненний, -а, -е, прикм. (якого можна збагнути) збагнути, -ну, -нёш, -не, -немо, -нете, -нуть збйгнутий, -а, -е Збараж, -а, ор. -ем збаразький, -а, -е

Э*

збайдужілий, -а, -е збайдужіння і збайдужіння збезлісіти, -іє, -іють збережений, -а, -е — рос. сбережённый

збйраний, -а, -е

збирач, -а, ор. -ём, кл. -ачу, мн. -і, -ів

збйти, зіб’ю, зіб’єш, зіб’є, зіб’ємо, зіб’єте, зіб’ють і зіб’ю, зіб’єш, зіб’є, зіб’ємо, зіб’єте, зіб’ють

збитковий, -а, -е збйток, -тку, мн. -тки, -тків збиточний, -а, -е збитбшний, -а, -е збігати, -аю, -аєш, док. {штдкш сходити; оббігати: збігай п# воду)

збігати, -аю, -аєш (недок. до збігти: молоко збігйє) збіднйти, -ню, -нйш, -нить, -нимб, -ните, -нять збірний, -а, -е збірник, -а збірчастий, -а, -е зблйзька, присл збочити, -чу, -чиш; нак. збоч збройовйй, -а, -є зброяр, -а, ор. -ём, кл. -яре, мн.

-і, -ів, д -ам Збруч, -а, ор -ём збудник, -а збутовйй, -а, -є збучавілий, -а, -е збучавіти, -іе, -іють зваблйвий, -а, -є звабний, -а, -є зважлйвий, -а, -е звальний, -а, -е звання, р. мн. звань зварнйй, -а, -ё зварник, -а

звати, зву, звеш, зве, звемб, звете, звуть І зову, зовёш, зовё, зовемо, зоветё, зовуть зведений, -а, -е — рос. сведённый зведенята, -ят

звезений, -а, -е — рос. свезённый звернути, -ну, -неш — рос. свернуть, -ну, -нёшь звернутий, -а, -е звйсока, присл.— рос, свысока

зви

68

зда

звити, зів’ю, зів’єш, зів’є, зів’ємо, зів’єте, зів’ють і зів’ю, зів’єш, зів’є, зів’ємо, зів’єте, зів’ють; мин. звив, звила, звило — рос. мин. свил, свила, свило

звихнути, -ну, -нёш, -не, -немо, -нетё, -иуть звйхнутий, -а, -е звичаєвий, -а, -е звйчай і звичай, -ю, ор. -єм звичайненький, -а, -е звіддалекй, присл. звіддалік, присл. звіддаля, присл. звідки-небудь, присл. звідкись, присл. звідкіль, присл. звідкільсь, присл. звідкіля, присл. звідкілясь, присл. звідколи, присл. звіднйй, -а, -є звідник, -а звідси, присл звідсіль, присл. звідсіля, присл. звідтіль, присл. звідтіля, присл. звідусіль, присл звідусюди, присл. звідціль, присл. звідціля, присл. звіку-правіку, присл. звільнйти, -ню, -ниш звірйна, -и (один звір) звірина, -й (звірі) звірячий, -а, -е

звістйти, звіщу, звістиш, звістить, звістимо, звістите, звістять

звістка, -и, д. і м. -ці, мн -ткй, -ток // добрі звістки, але дві звістки

зводити, -джу, -диш, нак зводь (недок до звестй) — рос. сводить

зводйти, -дж>, -диш, нак. -дй, док (відвести туди й назад Зводй корову на ветпункт)

звозити, звожу, звозиш; нак. звозь {недок. до звезти) — рос. свозйіь

звозйти, звожу, звозиш, нак зво-зй, док (відвезти туди й назад, доставити все докупи: звозйти сіно) зворище, -а

зворушйти, -ушу, -ушиш звукознімач, -а, ор. -ём звукометрія, -і, ор. -єю звуконепроникнйй, -а, -є звукопис, -у — рос. звукопись звукопровідний, -а, -е і звукопро-віднйй, -а, -є — рос. зву копро-водный

звукопровідність, -пості, ор -ніс-

тю

звукопроникний, -а, -є зв’язківець, -вця, ор -вцем зв’язковий, -а, -е {від зв’язка;

зв’язкова речовина) зв’язковйй, -а, -є (від зв’язок;

зв’язкова апаратура) зв’язний, -а, -е

згадка, -и, д. їм -ці, мн -дки, -док і -дкй, -док // викликати згйдкй; але дві згадки згарище, -а

згарячу, присл —рос. сгоряча згйнці, присл сглйбока, присл

згодитися, -джуся, -дишся, нак.

-дься (дати згоду)

згодйтися, -джуся, -дйшся, -дйть-ся, -димося, -дитеся, -дяться (стати придатним) зголосйтися, -ошуся, -осишся згорда, присл. згористий, -а, -е

згорнений, -а, -е

згорнутий, -а, -е

зграєвий, -а, -е і зграйовйй, -а, е згрубілий, -а, -е

згустйти, зг>щу, згустйш, згус-тйть, згустимо, згустите,

ЗГУСТЯТЬ і згущу, згустиш, згустить, згустимо, згустите, згустять здаваний, -а, -е здавна, присл з давніх-давен, присг

зда

69

ЗИМ

з давнього-давна, приел. здалека, приел — рос. издалека і издалёка здалеку, приел здаля, приел здаючи, дієприсл здвоїти, здвою, здвоїш, нак.

здвій — рос едвойть здержати, -жу, -жиш, нак. здерж — рос сдержать

здешевйти, -влю, -виш, -вйть, -вимо, -вите, -влять здешевлений, -а, -е — рос. удешевлённый

здйбати, -аю, -аєш, док здибати, -аю, -аєш, недок. здивовання здивування

здитйнитися, -нюся, -нишся здитйнілий, -а, -е зд хати, здихаю, здихаєш і здйшу, здйшеш, док (віддихатися) здихати, -аю, -аєш, недок (умирати)

здичавілий, -а, -е здичавіння здичілий, -а, -е здичіти, -ію, -ієш здійняти, -йму, -ймеш, мин -няв, -няла заійнягий, -а, -е здійснений, -а, -е, дієприкм ,

прикм (якого здійснили, який став дійсним: здійснена мрія)

здійсненний, -а, -е, прикм (якого можна здійснити, який може здійснитися Це завдання здається здійсненним) здійснйти, -ню, -нйш, -нйгь, -нимб -ните, -нять

здобрйти, -рю, -рйш, -рйть, -римо, -рите, -рять і здобрити, -рю, -риш

здобуток, -тку здобуття

здоржити, -жу, -жиш, нак здовж здогад, -у

здогадка і здогадка, -и, д їм ■ці, р мн -док здогадний і здогадний, -а, -е здоровань, -я, ор. -ем, кл. -аню, мн. -і, -ів

здоровенький, -а, -е здригнутися, -нуся, -нешся,

-нёться, -нёмося, -нетёся,

-нуться

здрімнути, -ну, -нені, -не, -немб, -нете, -нуть

здути, зідму, зідмеш, зідме, зід-мемб, зідмете, зідмуть і зідму, зідмеш, зідме, зідмемо, зідмете, зідмуть і здую, здуєш — рос сдуть, сдую, сдуешь здуття, р. мн. -ттів здухвина, -и

зелененький, -а, -е — рос. зелененький

зеленйти, -ню, -нйш, -нйть, -нимб, -ните, -нять

земля, -і, зн. -ю, ор. -ею, кл земле, мн -млі, -мель, д. -млям

земляк, -а, кл. -яче, мн -й, -ів землянйй, -а, -є

землянин, -а, мн. -яни, -ян (житель Землі) зеренце, -я

зерно, -а і зерно, -а, мн зёрна, зёрен — рос зерно зерновйй, -а, -є зерня, -яти

зернятко, -а, р мн -ток з’єднання, р мн -ань (військова група: танкове з’єднання) з’єднання (дія Партизани пішли на з’єднання з іншими загонами)

зжати S зіжму, зіЖхМбш, зіжме, зіжмемо, зіжмете, зіжмуть і зіжму, зіжмеш, зіжме, зіжмемо, зіжмете, зіжмуть (стиснути )

зжати 2, зіжну, 31жнёш, зіжне, зіжнемо, зшнетё, зіжнуть і зіжну, зіжнеш, зіжне, зіжнемо, зіжнете, зіжнуть (зрізати рослини )

зима, -й, зн -у, ор. -бю, кл. зймо, мн зйми, зим // тбплі зйми; але дві зимй зимівельний, -а, -е зимівник, -а (людина) зимівнйк, -а (приміщення) зимовий, -а, -е і зимовий, -а, -е зимовище, -а

зир

70

з’їз

зйркнути, -ну, -неш нирнути, -ну, -нёш, -не, -немо, -нетё, -нуть вичлйвий, -а, -е зібраний, -а, -е зібрання, р мн. -ань вібрати, зберу, збереш, збере, зберемо, зберете, зберуть зігнаний, -а, -е

вігнати, зжену, зженеш, зжене, зженемо, зженете, зженуть вігнений, -а, -е

зігнути, -ну, -нёш, -не, -немо, -нетё, -нуть і -ну, -неш, -не, -немо, -нете, -нуть вігнутий і зігнутий, -а, -е — рос.

согнутый зідраний, -а, -е

відрати, здеру, здереш, здере, здеремо, здерете, здеруть зізнаватися, -наюся, -наєшся, -наёться, -наємбся, -наєтеся, -маються

зізнання, р. мн. -йнь зійти, -йду, -йдеш, мин. -йшов, -йшла — рос. сойтй, сойду, сойдёшь зілля

вілляти, -ллю, -ллєш, -ллє, -ллємо, -ллєте, -ллють і -ллю, -ллєш, -ллє, -ллємо, -ллєте, -ллють віллятий, -а, -е Зімбабве, невідм. зімбабвієць, -ійця, ор. -ійцем,

МН -1ЙЦІ, -1ЙЦ1В

зімбабвійський, -а, -е зімкнений, -а, -е зімкнути, -ну, -нёш, -не, -немо, -нетё, -нуть і -ну, -неш, -не, -немо, -нете, -нуть зімкнутий, -а, -е зім’яти, -мну, -мнёш, -мнё, -мнемо, -мнете, -мнуть і -мну, -мнеш, -мне, -мнемо, -мнете, -мнуть зім’ятий і зім’ятий, -а, -е зіновать, -і, ор. -ттю зіпати, -аю, -аєш зіпнути *, -ну, -нёш, -не, -немо, -нетё, -нуть (закричати) Ьіпнути *, -ну, -неш, -не, -немо, -нетё, -нуть і -ну, -неш, -не,

-немо, -нете, -нуть {зіп’ясти: зіпнути курінь) зіпнутий, -а, -е

зіпонути, -ну, -нёш, -не, -немо, -нетё, -путь

зіпсуття

зіпхнути, -ну, -нёш, -нё, -немо, -нетё, -нуть і -ну, -неш, -не, -немо, -нете, -нуть зіпхнутий і зіпхнутий, -а, -е зіп’ястй і зіп’яти, -пну, -пнёш, -пне, -пнемо, -пнетё, -пнуть і -пну, -пнеш, -пне, -пнемо, -пнете, -пнуть, мин. -п’яв, -п’яла

зіп’ятий і зіп’ятий, -а, -е зірвати, -ву, -вёш, -вё, -вемб, -ветё, -вуть і -ву, -веш, -ве, -вемо, -вете, -вуть зірвиголова, -и — рос сорвиголова вірка, -и, д і м -ці, мн -ркй, -рок // зірки з нёба хапати, але дві зірки

зіркйй, -а, -ё — рос зоркий зірко, присл зірковйй, -а, -ё

зіронька, -и, д і м -ці, мн -нькй, -ньок // зіроньки сяють; але дві зіроньки зірочка, -и, д їм. -ці, мн -чкй, -чок//очйці як зірочкй, але три зірочки зірчастий, -а, -е зісподу, присл. зістарити, -,рить, -рять зістаріти, -1ю, -ієш зітканий, -а, -е зіткнення, р мн -ень зіткнути, -ну, -нёш, -нё, -немо, -нетё, -нуть і -ну, -неш, -не, -немо, -нете, -нуть зітнути, -ну, -нёш, -нё, -немо, -нетё, -нуть і -ну, -неш, -не, -немо, -нете, -нуть зітнутий, -а, -е

зітхнути, -ну, -нёш, -нё, -немо, -нетё, -нуть

9 Г X—s. f

з їздити, з’їжджу, з’їздиш, нак. з’їздь, док (поїхати, об’їздити, замучити їздою з’іздиги на село, з’їздити всю Європу, з’їздити коня)

71

зна

з’їз

в’їздити, з’їжджу, з’їздйш, з’їздимо, з’їздите, з’їздять; нак. з’їзди, недок. (з’їжджати: з’їз-дйти з горй)

злагода, -и зламний, а, -е •легенька, присл. злегка, присл — рос. слегкй злежілий і злёжалий, -а, -е злежаний, -а, -е зливковий, -а, -е зливнйй, -а, -е зливнйк, -а злйвовий, -а, -е злйгодні, -їв злигодній, -я, -е злидар, -я, ор. -бм, кл. -арю, мн. -І, -Ів, д. -ям

злйтих, зіллю, зіллєш, зіллб, зіллємо, зіллєте, ЗІЛЛЮТЬ І зіллю, зіллєш, зіллє, зіллємо, зіллєте, зіллють; жш*. злив, злила (вилити: злйти в бідон молоко, Шум вітру злив усі звуки в одне гудіння) злйти 2, злю, злиш, злить, злимб, злите, злять; мин. злив, злила (сердити)

злйтковий, -а, -е і злитковий, -й, -е злиття

злітнйй, -а, -є — рос. взлётный злоба, -й * злоба, -и — /юс. злоба злодій, -я, ор -єм, мн. -ії, -іїв // карати злодіїв; але обидва злоді і

злодійка і злодійка, -и, д. і м. -ці, р мн -йок злодійкуватий, -а, -е зломйти, -млю, -миш, -млять злопам’ятний, -а, -е злопам’ятливий, -а, -е злоститися, злощуся, злостишся, злостйться, злостимося, злоститеся, злостяться злучнйй, -а, -є змалечку, присл змалку, присл змалу, присл

зменшити, -шу, -шиш, нак. зменш змилостйвитися і змилостивитися, -влюся, вишся, -вляться, нак. -вся — рос. смйлостивиться

змйршавілий, -а, -є змінити, -ню, -ниш зміряти, -яю, -яєш, док. зміряти, -яю, -яєш, недок. змістйти, зміщу, змістиш — рос.

сместйть, смещу, сместишь змістовйй, -а, -е змістовний, -а, -е зміцнйти, -ню, -нйш, -нйть, -нимб, -ните, -нять

зміщений, -а, -е — рос. смещённый

змія, -і, ор. -бю, кл. -ІЄ, МН. ЗМІЇ, змій // коні мов змії; але

ДВІ ЗМІІ

змовчати, -чу, -чнш; нак. змови— рос. смотать зморитися, -рюся, -рншся зморшкуватий, -а, -е зм’якшити, -шу, -шиш, -шить, -шимб, -шите, -шать знавіснілий, -а, -е знадливий, -а, -е знадний, -а, -є

знадобйтися, -блюся, -бйшея, -бйться, -бимося, -битбея, -бляться

знайтй, -йду, -йдеш; мин. -йшов,

-йшла

знак1, -а, мн. -и, і в У/розділові знаки; знаки зодіака (мітка, позначка, марка, літера тощо) знак 2, -у і -у, мн. -й, -ів II і знаку немає; по знаку; нотні знакй, але два знаки (слід, відбиток, прикмета) — рос. мн. знаки, -ов

знаскоку, присл.— рос. снаскока і снаскоку знатний, -а, -е знатник, -а і знатнйк, -а знахар, -я, ор. -ем, мн. -І, -ів, д -ям // напйтувати знахарів, але два знахарі — рос. мн. знахари, -ей

знахідка, -и, д. і м -ці, р. мн.

-док — рос находка значення, р мн. -ень (від значити) — рос. значение значити, -чу, -чиш (означати) значйти, -чу, -чйш, -чйть, -чимб, -читё, -чать (мітити) значіння (від значйти)

зна

72

зрі

значливий, -а, -е значний, -а, -є значно, присл. значущий, -а, -е знёбачки, присл. зневоднити, -ню, -ниш знедавна, присл. знезаразити, -ажу, -азиш; нак, -азь

знемогтй, -бжу, -бжеш; мин, -міг, -могла знемощіти, -ію, -іеш зненависть, -і, ор. -тю зненацька, присл знеббачка, присл. знеплодіти, -ію, -іеш знесений, -а, -е — рос. снесённый знесйлений, -а, -е знестями, присл. знестямки, присл. знехотя, присл. знецінений, -а, -е знецукрений, -а, -е знешкоджений, -а, -е знйзити, знйжу, знизиш; нак, знизь

ззизнути, -ну, -непі, -не, -немб, -нетё, -нуть знйшка, присл знікчемнілий, -а, -е знімнйй, -а, -є знітитися, знічуся, знітишся знічев’я, присл. зніяковілий, -а, -е зносити, зношу, зносиш; нак. знось (недок до знести) — рос, сносйть

зносйти, зношу, зносиш, нак. зно-сй, мин зніс, знесла (док. до зношувати: зносйти костюм) зняти, зніму, знімеш; мин. зняв, зняла, зняло — рос. мин. снял, сняла, сняло

зобов’язання, р мн. -ань і рідше зобов’язання, р. мн. -ань зобов’язати, -яжу, -яжеш зображання

зображення, р мн. -ень зобразйти, -ажу, -азйш, -азйть, -азимб, -азитё, -азять зовсім, присл — рос. совсем зозла, присл зокола, присл*

зокрема і зокрема

, присл.

золити, -лю, -лиш

золотар, -я, ор. —

ём, кл.

-арю,

мн. -і, -ів, д.

-ям

золотенький, -а, —

е — рос.

золо-

тенький

золотйти, -очу,

-бтиш —

— рос,

золотйть, -очу,

-отйшь

золочений,-а,-е — рос золочёный золочення — рос. золочение зольник, -а (археологічна пам’ятка)

зольнйк, -а (піддувало) зона, -и (географічна смуга, район тощо)

зона, -й (хвороба хлібних злаків) зонд, -а

зонт, -а, мн. *й, -Ів // дощові зонтй; але два зонти зообентос, -у зоотехнія, -1, Ор. -ЄЮ зоотомія, -1, ор. -ЄЮ зопалу, присл зоровйй, -а, -є

зорювати, -юю, -юєш (орати) зорювати, -юю, -юєш (ночувати просто неба; не спати вночі) зоря, -і, ор. -ею, кл. зоре, мн. зорі, зір // Над селом сяяли зорі, але дві зорі зоряний, -а, -е зорянйця, -і, ор. -ею зосліпу, присл з-поза, прийм з-поміж, прийм. з-понад, прийм з-посеред, прийм. з-проміж, прийм зрадлйвий, -а, -е зрання, присл

зректйся, зречуся, зречешся, зречеться, зречемося, зречетеся, зречуться, мин зрікся, зреклася

зрйвник, -а зрівняний, -а, -є

зрідйти, -джу, -дині, -дйть, -димб, -дитё, -дять

зріднйти, -ню, -нйш, -ІІЙТЬ, -нимб, -ните, -нять

зрізати, зріжу, зріжеш, нак. зріж, док,

73

імі

зрі

зрізати, -аю, -аєш; нак. -ай, не-

док.

зросток, -тка зручний, -а, -е зсередини, присл зейпати, -плю, -плеш, -плють, нак. зсип, док

зсипати, -аю, -аєш, нак. -ай, недок.

зсипний, -а, -е зсувний, -а, -е

зуб, -а, мн. -и, -їв, д -ам зубець, -бця, ор. -бцём зубити, -блю, -биш, -блять зубйще, -а зубджілий, -а, -е зубожіння

зубожіти, -по, -ієш зубок, -бка, мн -бки, -бків (маленький зуб у людини, тварини) і -бкй, -бків (у знаряддія машині тощо, частина головки часнику) зуболікарський, -а, -е зубоньки, -їв

зубрйти, -рю, -рпш — рос зуб-рйть, -рю, -рйшь зубчастий, -а, -е зулу, невідм , ж і мн зулус, -а, мн -и, -їв зупинйти, -ишо, -йниш зупйнка, -и, д їм -ці, р мн -нок

зурна, -й, мн зурни, зурн // грають зурни, але три зурнй зусібіч, присл зустрічний, -а, -е зцілений, -а, -е, дієприкм (якого зцілено зцілений від ран) — рос исцелённый

зцілгнний, -а, -е, прикм (який може бути зцілений Ця недуга зцілення)

зцілйти, -лю, -лиш зчепити, -плю, -пнш, -плять зчетверйти, -рю, -рйш, -рйть, -римо, -рите, -рять зчіпнйй, -а, е зчленівний, -а, ё зшивнйй, -а, -ё

зшйтковий, -а, -е і зшитковйй,

-а, -ё

зяблевий і зяблевий, -а, -е і зяб-льовйй, -а, -ё

з’явйтися, -влюся, -вишся,

-вляться

зять, -я, ор -ем, мн -і, -ів Н Тесть не міг натішитися зятями, але обйдва зяті

І

іберійський, -а, -е Іберія, -1, ор. -ЄЮ іврит, -у Іглу, невідм., с

Іграшка, -и, д їм -ці, р мн.

-шок — рос игрушка іграшкар, -я, ор -ём, кл -арю, мн -і, -ів, д -ям іграшковий, -а, -е ігрйстий, -а, -е ігумен, -а ігуменя, -і, ор -ею ідиш, -у, ор -ем ідіотія, -1, ор -єю ідучй і йдучй, дієприсл — рос. йдучи

ізодинамія, -і, ор -єю ізомерія, -і, ор -єю ізотермія, -1,0/7 -єю ізотропія, -і, ор -єю Ізраїль, -ю, ор -ем ізраїльтянин, -а, мн -япи, -ян ізраїльський, -а, -е ікання (характер вимови) ікання (гикання)

Ікати, -аю, -аєш (про вимову) ікати, -аю. -аєш (гикати) ікнути, -ну, -нёш, -не, -немо, -нетё, -нуть (гикнути) іконопис, -у — рос йконопись ікорка, -и, д і м -ці ікорниця, -1, ор -єю ікосаедр, -а ікрянйй, -а, -ё Ільмень, -ю, ор. -ем Іматра, -и імбировий, -а, -е іменниковий, -а, -е імення, р мн -ёнь І ймення імідж, -у, ор, -ем

Ім’я

74

каб

ім’я, імені і ім’я, ор ім’ям І іменем, мн імена, імен — рос. ймя

ім’ячко, -а, р мн -чок інакше, присл — рос. иначе інвазія, -і, ор -єю Інвентар, -ю, ор. -ём інвестор, -а інде, присл індйчина, -и Індіанаполіс, -а

індонезієць, -ійця, ор. -ійцем, мн -ійці, -ійців індонезійський, -а, -е Індонезія, -І, ор. -ЄЮ індосамент, -у індустрія, -і, ор. -єю інженерія, -1, ор. -єю інйстий, -а, -е інкасо, невідм , с інклінометр, -а

інкогніто, незм. і невідмс. і ч

іноді, присл іноплемінний, -а, -е іносказання, р мн. -ань інохідь, -ході, ор -хіддю інспекторка, мн -й, -ів // санітарні інспектори, але два інспектори

інструктаж, -у, ор -ем інструктор, -а, мн -й, -ів // інструктори авіаклубу, але два інструктори — рос мн инструктора, -6в і инструкторы, -ов

інтерв’юер, -а інтарсія, -і, ор. -єю інтерн, -а інтерферометр, -а інтерферометрія, -ї, ор -єю інтрузія, -1, ор. -єю інфікс, -а

іпохондрія, -1, ор. -ЄЮ ірбіс, -а

іржавити, -влю, -виш, -влять; нак -ав

іржавіти, -іє, -іють іржати, -жу, -жёш, -же, -жемб, -жетё, -жуть іржучй, дієприсл. ірис, -у (рослина, оболонка ока) ірйс, -у (цукерки)

ірйсний, -а, -е (від ірйс) ірисовий, -а, -е (від ірис) ірмос, -у

іскрення і іскріння іскрйстий, -а, -е іскрйти, -рйть, -рять іскріння див іскрення іскровйй, -а, -є іспитовий, -а, -е істерйчка, -и, д їм -ці, р. мн. -чок

істерія, -і, ор -єю ітельмен, -а, мн -и, -ів ітй, іду, ідеш, іде, ідемо, ідете, ідуть, мин ішов, ішла і йти ішемія, -і, ор. -єю ішіас, -у