ішурія, -і, ор. -єю

••

І

Гдкйй, -а, -є — рос. едкий їдок, їдока

їжак, -а, кл. їжаче, мн. -й, -ів

іздовйй, -а, -є

їздячи, дієприсл

їсти, їм, ісй, ість, їмо, їсте,

їдять

істівнйй, -а, -є ЇСТІВНІСТЬ, -НОСТ1, ор -ністю

о

и

йдучй і ідучй, дієприсл — рос. йдучи

ймення, р мн. ймень і імення Йоганнесбург, -а, м (у) -зі і -у йодометрія, -і, ор -єю йомен, -а йоржевий, -а, -е йоржйстий, -а, -е йти, йду, йдеш, йде, йдемо, йдете, йдуть, мин. йшов, йшла І ітй

к

кабалйти, -лю, -лиш, -лйть, -лимо, -лите, -лять

каб

75

кам

кабан, -а, кл -ане, мн. -й, -ів кабанятина, -и кабанячий, -а, -е кабарга, -й, д і м. -зі, мн. -арги, -арг але дві кабарги кабельтов, -а кабйця, -і, ор -ею каблучка, -и, д. їм -ці, р мн. -чок

каватйна, -и каверна, -и кавернозний, -а, -е кавернометрія, -Ї, ор. -ею кавник, -а

кавнйця, -і, ор. -ею кавнйчка, -и, д. і м. -ці, р. мн.

-чок

кавуновий, -а, -е

кавунячий і кавунячий, -а, -е

кавчати, -чу, -чйш, -чйть, -чимб,

-читё, -чать каданс, -у

кади ти, -джу, -диш — рос. ка-дйть, кажу, кадишь кадібець, -бця, ор. -бцём і кадібець, -бця, ор. -бцем кадібок, -бка кадячи, дієприсл кажановий, -а, -е кажучи, дієприсл. казановий, -а, -е казаняр, -а, ор -ём, кл. -яре, мн -і, -їв, д -ам казати, кажу, кажеш казино, невідм , с. ка йтися, кажуся, казишся казка, -и, д їм -ці, мн. -зкй, -зок // розповідати казкй; але дві казки — рос мн сказки, -зок

казкар, -я, ор. -ём, кл. -арк>, мн -і, -ів, д. -ям казковий, -а, -е казна-де, присл. казна-звідки, присл. казна-колй, присл. казна-куди, присл. казна-хто, казна-кого казна-що, казна-чого казна-як, присл.

казна-якйй, казна-якого, ж. казна-яка, казна-якої; с, казна-

якё, казна-якбго, мн казна-які, казна-якйх

казочка, -и, д їм -ці, мн -чкй,

-чбк // дитячі казочки, але дві казочки — рос мн сказочки ,-чек каїк, -а

кайло, -а — рос кайла і кайло кайловйй, -а, -е какофонічний, -а, -е какофонія, -і, ор. -єю каламутний, -а, -е каламутніти, -іе, -іють калатнути, -ну, -нёш, -нё, -немо, -нетё, -нуть

калган, -у — рос калган, -а калгановий, -а, -е калйнник, -а (пиріг з калиною) калин’няк, -у (зарості калини) калиновий, -а, -е калита, -й, мн -йти, -йт//наповнені грішми калйти; але дві калитй

калйтка, -и, дім -ці, мн. -ткй, -ток // калитки з червінцями; але дві калитки каліброметр, -а каліграфія, -і, ор -єю калмйк, -а, мн *и, -ів каломель, -і, ор -ллю калорйметр, -а калориметрія, -і, ор -ею калюжа, -і, ор -ею, мн -южі, -юж

калюжка, -и, д і м -ці, мн. -южкй, -южбк і -южки, -южок // обходити калюжки, але дві калюжки камбала, -и Камбоджа, -І, ор. -ею камбоджійський, -а, -е камедйстий, -а, -е каменяр, -а, ор. -ем, кл. -яре, мн. -і, -ів, д. -ам камея, -і, ор. -єю кймка, -и, д. і м. -ці (морська трава)

камка, -й, д. і м. -ці (тканина) Кампала, -и

камфора, -и і камфора, -й камфорний І камфбрний, -а, -• камфоровий, -а, -е кам’янйй, -а, -б

кам

76

кач

кам’янистий, -а, -е

канаус, -у

канаусовий, -а, -е

Канберра, -и

кандйль, -ю, ор -ем

кантабіле, незм і невідм t с.

кантар, -а

кантон, -у (територіальна одиниця, округ тощо)

Кантон, -а (місто) кантор, -а

капелюх, -а, м (у) -сі капелюшок, -шка капілярйметр, -а

капітель, -і, ор -ллю, р мн -єлей

капітул, -у

капкан, -а

капнути, -ну, -нені

капор, -а

капотіти, -тйть, -тять каптаж, -у, ор -ём — рос каптаж, -а

каптан, -а — рос кафтан, -а каптур, -а і каптур, -а капустйна, -и капустище і капустйще, -а капустяний і капустяний, -а, -е Каракас, -а

каракульча, -і, ол -ею карбункул, -а (свищ) і -у (міне-рал)

карда, -и карієс, -у

карлючка, -и, д і м -ці, мн. -чки, -чок і -чкй, -чок // писати карлючки, але три карлючки

карлючкуватий, -а, -е кармазйн і кармазин, -у — рос кармазйн

кармазйновий і кармазиновий, -а, -е

Карпо, -а, кл Карпе Карпович, -а, ор. -ем картка, -и, д і м -ці, мн -ткй, -ток // хлібні картки, візйтні

карткй, але дві картки картковий, -а, -е і картковйй, -а, -є

картограф, -а картографія, -і, ор. -єю

картометрія, -і, ор -єю

картопелька, -и, д, і м, -ці

картоплйна, -и

картоплисько і картоплйсько, -а картоплище, -а, мн -ища, -ищ і картоплйще, -а, мн -йща, -йщ картопля, -і, ор. -ею, мн -плі, -пёль

картопляний і картопляний, -а, -е картопляник, -а

картопляр, -а, ор -ём, кл -яре, мн -і, -їв, д -ам карточка, -и, д їм -ці, мн -чкй, -чок // обмінятися карточками, але три карточки — рос. мн карточки, -чек картуш, -а, ор -ем Карші, невідм каскадер, -а кастор, -у

кат, -а, мн -й, -ів // жорстокі кати, але два кати — рос. мн. каты, -ов

каталепсія, -і, ор -єю каталептйчка, -и, д їм -ці, р мн -чок каталог, -а, м (у) -зі каїар, -у

Катар, -у (країна) катер, -а, мн -и, -ів // торпедні катерй, але два катери катетер, -а катетометр, -а катівський, -а, -е католик, -а катопйцький, -а, -е католйчка, -и, д їм -ці, р. мн. -чок

католікос, -а Каунас, -а каунаський, -а, -е каустик, -у каустйчний, -а, -е каучук, -у — рос каучук, -а каучуковий, -а, -е — рос каучуковый ,,

кахель, -хля, ор. -хлем, р мн -хлів і кахля кахлевий, -а, -е

кахля, -і, ор -ею, р мн. -хель і кахель

кахляний, -а, -е і кахлянйй, -а, -є кахляр, -а, ор -ём, кл -яре, мн.

-і, -ів, д -ам качанистий, -а, -е

кач

77

КИП

качечка, -и, д. і м. -ш, мн. -чкй, -чбк // але дві качечки качка, -и, д їм -ці, мн. -чкй, -чек//прилетіли качкй, але три качки

качнути, -ну, -нёш, -не, -немо, -нетё, -путь

кашлянути, -ну, -нёш, -нё, -немо, -нетё, -нуть каяття

квадратовий, -а, -е квакер, -а квазар, -а квантометр, -а кваплйвий, -а, -е квартал, -у

квас, -у, мн -й, -!в // фруктові кваей, але два кваси кваснйй, -а, -ё

квасолевий, -а, -е — рос фасолевый

квасолйна, -и квасоляний, -а, -е квасячи, дієприсл квершлаг, -у

КВИЛЙ1 и, -лю, -лйш, -лить, -лимо, -лите, -лять квитанційний, -а, -е квітка, -и, д їм -щ, мн, -ткй,

-ток // понасівати квіток, але п’ять квіток

квіткар, -я, о/7. -ём, кл -арю, мн -і, -ів, д -ям квітковий, -а, -е (який має квітки як органи розмноження — про рослини)

квітковйй, -а, -ё (від квітка, квіткове стебло, квітковйй орнамент)

квітневий, -а, -е

квітникар, -я, ор -ём, кл. -арю, мн -і, -ів, д. -ям квітникарство, -а квітонька, -и, дім -ці, мн. -нькй, -ньбк // блакйтні квітоньки, але дві квітоньки квіточка, -и, д їм -ці, мн -чкй, -чбк // блузка з квіточками, але три квіточки квітчаний, -а, -е, дієприкм (квітчана вінком голова) квітчаний, -а, -е, прикм (квітковий квітчані запахи)

квітчастий, -а, -е квоктати, -кчу, -кчеш кволенький, -а, -е кволіти, -ію, -ієш квочечка, -и, д їм -ці, мн. -чкй, -чбк // але дві квбчечки квочка, -и, д. і м -ці, мн -чкй, -чбк і -чкй, -чок // Кудкудакали наполохані квбчкй, але дві квочки

кедровий і кедровий, -а, -е — рос.

кедровый Кейптаун, -а келишок, -шка кембрій, -ю, ор -єм кембрійський, -а, -є кендйр, -ю, ор -ём кенієць, -ІЙЦЯ, ор -Ійцем, МНк -ійці, -ійців кенійський, -а, -е Кенія, -і, ор -єіо кептар, -я, ор -ём кермёк, -у

кермо, -а, мн керма, керм // кёрма висотй, але два керма керсетйна див корсетйна керсетка див корсетка кета, -и — рос кета кетовий, -а, -е — рос кетовый кивнути, -ну, -нёш, -нё, -немо, -нетё, -нуть кйдальний, -а, -е кйдати, -аю, -аеш — рос кидать кидькома, приел кизйл, -у

кизиловий, -а, -е — рос кизиловый

кий, кйя, ор КИЄМ, МН ки 1, київ // покуштувати київ, але два кйі кйлим, -а, мн -й, -ів // ткати килими; але п’ять килимів килимар, -я, ор -ём, кл -арю, мн -і, -ів, д -ям килимець, -мця, ор -мцём килимовий, -а, -е килимок, -мка

кипіти, -плю, -пйш, -пйть, -пимб, -питё, -плять киплячй, дієприсл кип’ятйти, -ячу, -ятйш, -ятйть, -ятимб, -ятитё, -ятять кип’яток, -тку

кип

78

кла

кип’ячений, -а, -е кириличний -а, -е кйрка, -и, д і м -ш, р. мп -рок

кирковйй, -а, -ё

кисленький, -а, -е — рос кйслень-кий

кислйти, -лю, -лйш, -лить, -лимо, -лите, -лять

кислота, -й, мн. -бти, -от//органічні кислоти; але дві кислоти кисть, -і, ор -тю, мн -і, -ей, д.

-ям

кистьовйй, -а, -є

кит-а (морська тварина) кит 2, -у (замазка) кицька, -и, д їм -ці, мн. -цькй, -цьбк і -цьки, -цьок//€ у пташок вороги — кйцькй; але дві кйцькй кишеньковий, -а, -е кйшечка, -и, д. і м -ці, мн. -чкй, -чбк // тоненькі кишечкй, але дві кйшечки кишіти, -шйть, -шать кйшка, -и, д їм -ці, мн -шкй, -шок // кишкй рвати від сміху, але п’ять кйшок — рос. кишка

кишковйй, -а, -є

ківшовий, -а, -є і ківшевий, -а, -е

кіл, кола

кілкйй, -а, -є

кілля

кілограмовий, -а, -е кілограмометр, -а кілометровий, -а, -е кілометр, -а

кілька, -кбх, д. -ком, ор. -кома, числ

кількадесят, -тй і -тьбх, д. -тй і -тьом, ор -тьма і -тьома кільканадцятеро, -тьбх, д. -тьом, ор -тьома і -тьма кільканадцять, -ти і -тьох, д. -ти і -тьом, ор. -тьма і -тьома кількаразовий, -а, -е кількасот, кількохсот, д. кількомстам, ор кількомастами, м. (на) кількохстах

кільце, -я, мн. -льця, -лець // гім-настйчні кільця, двоє кілець, але п’ять кілець

кільцевий, -а, -е — рос кольцевой

кільчитися, -читься, -чаться

кімнатйна, -и

кімограф, -а

кін, кону, м (на) кону

кінематографія, -і, ор -єю

Кінешма, -и

кіннозаводськйй, -а, -є — рос. коннозаводский і коннозаводской

кіновар, -і, ор. -р’ю кіноварний, -а, -е кінцевий, -а, -е

кінчйти, -чу, -чйш, -чйть, -чимб, -читё, -чать, нак -чй — рос. кончить

кінь, коня, ор. конём, кл коню, мн коні, коней, д. коням, ор. кіньми і рідше конями, м. (на) конях // але два коні кіска, -и, д. і м. -ці, мн. -скй, -сбк // коротенькі кіскй; але дві кіски

кіста, -н, мн кісти, кіст // але дві кістй

кістка, -и, д і м -ці, мн -ткй, -тбк // промокнути до кісток; але дві кістки кістковйй, -а, -є

кісточка, -и, д. і м. -ці, мн -чкй, -чбк // і кісточок не зібрати, але дві кісточки — рос. мн. косточки, -чек кісточковий, -а, -е кість, кості, ор. кістю, м. (у) кості, мн. кості, костей, д. костям, ор. КІСТЬМЙ і костями, м. (у) костях

кіт, кота, котів

к л коте, мн.

котй,

кітва, -и і

кітва, -й

кітвиця і

кітвйця, -і, ор

-ею

кітель, -я,

ор. -ем, мн -І,

-ІВ //

морські

кітелі, але три

кіте-

лі — рос. мн кители,

-ей і

кителя,

-ёи

клавір, -у

кладка, -и, д. і м. -ці, мн -дкй, -док // кладкй через річку, але дві кладки кладовйсько, -а кладовище і кладовйще, -а кладовищенський, -а, -е

кла

79

кля

кладочка, -и, д їм -ш, мн. -чкй, -чбк // хисткі кладочки, аде дві кладочки кладучй, дієприсл клаксон, -а клапановий, -а, -е клаптевий, -а, -е класти, кладу, кладёт, кладе, кладемо, кладете, кладуть клаузула, -и

клеїти, клею, клеїш, нак клей клей, -ю, ор. “€М, м (на) клеї, клеєві і клею

клейкий, -а, -ё — рос. клейкий клейковйна, -и

кзеймо, -а, мн клейма, клейм И ставити клейма, але два клейма

клейовйй, -а, -ё клекотати, -бче, -очуть клекотіти, -отйть, -отять клепати, -ак>, -аєш і -еплю, -ёплеш, -ёплють

клепач, -а,

ор

-ем

кпёпка, -и,

д і

м

•ш,

мн -пкй,

-пок і

-пки,

-пок

ft клепки

го юбхлися,

але

дві

клёпки

клепковйй,

-а,

клечання

клешня, і,

ор

-ёю

і клешня, -і,

ор -ею,

мн.

клешні,

, клешень