клішня — рос клешня клйкнутн, -ну, -непі і кликнути, -ну, -нёш, -нё, -немо, -нетё,

-нуть

клин, -а (клинець) і -у (ділянка землі), мн -й, -їв // клинй полів, свйта з вставпйми клипами, але два клйни клинёць, -нця, ор. -наем, мн. -НЦІ, -НЦ1В і клинець, -нця, ор -НЦЄМ, мн. -НЦ1, -НЦ1В

клинковий, -a, -е клиновйй, -а, -ё клинопис, -у — рос клйнопись клинопйсний, -а, -е кличучй, дієприсл клйшавий, -а, -е клітка, -и, д і м -ш, мн -тки, -ток // сходові клітки, але три клітки — рос мн клетки, -ток клітксвйй, -а, е клітковйна, -и

кліточка, -и, дім -ш, мн -чкй, -чбк // дротяні кліточкй, але дві кліточки — рос мн плёточки, -чек

клітчастий, -а, -е — рос клетчатый

клішня, -і, ор. -ею, мн -шні, -шень // клішні рака, але обй-дві клішні і клешня кліщі, -їв клонйти, -ню, -ниш клонячи, дієприсл клопітнйй, -а, ё — рос. хлопотный

клопітно, присл клопотати, -очу, -бчеш клопотун, -а, кл -уне, мн. -й, -ів клопочучи, дієприсл клуб \ -а, мн -и, -їв (стегно) клуб 2, -а, мн -й, -ів II клубй

пилюки, але два клуби (duMyf пари тощо)

клуб -у, мн. -и, -їв (організація, и приміщення) клубище, -а

клубковий, -а, -е і клубчовйй, -а,-є клуботітися, -очеться, -бчуться клубочйтися, -чьпься, -чаться клубчастий, -а, -е клювати, клюю, клюєш, клює, клюємо, клюетё, клюють ключар, -я, ор. -єм, кл -арю, мн -і, -ів, д -ям

ключечка, -и, д їм -ці, мн -чкй, -чбк // але три ключечки ключка, -и, д. їм -ці, мн -чкй, -чбк // Солому смикали ключками, Хокеїсти схрестили ключки, але т ключки ключовйй. -а, -ё клюючй, дієприсл клямка, -и, д і м -ці, мн -мкй, -мок // купити клямки й замки на двері, але дві клямки клямковий, -а, -є клямочка, -и, д і м -ці, мн -чкй, -чбк // але дві кля мочки клянучй, дієприсл клястй і клясти, кляну, клянеш, кляне, клянемо, клянетё, клянуть, мин кляв, кляла клятьба, -й, мн. клятьби, клятьб кляштор, -у

КМ1

80

кол

кмітйти, кмічу, КМІТИШ, КМІТИТЬ, кмітимо, кмітите, КМІТЯТЬ книгар, -я, ор -ём, кл. -арю, мн -і, -їв, д -ям книжечка, -и, д їм -ці, мн. -чкй, -чбк // записні книжечки, але три книжечки — рос мн книжечки, -чек кнйжка, -и, д їм -ці, мн -жкй, -жок // над книжками сидіти, але п’ять книжок — рос мн кнйжки, -жек книжковий, -а, -е княжна, -й князівський, -а, -е князь, -я, ор -ем, мн -і, -ів // кйівські князі, але два князі кобальт, -у

кобзар, -я, ор -ём, кл -арю, мн. -і, -ів, д -ям

кобилйця і кобйлиця, -і, ор -ею кобура, -й, мн -ури, -ур//Кобури в обох булй розстебнуті, але дві кобури

коваль, -я, ор -ем, кл -алю, мн. -і, -ів

ковбаса, -й, vh -аси, -ас//начиняти ковбаси, але дві ковбасй

кбвганка

і ковганка,

-и, д

і м.

-ці, р

мн -нок

Ковентрі,

, невідм

ковзан, -а, мн -и, -їв

ковзанка,

-и, д їм

-ці, р

мн.

-нок

ковзаняр,

, -а, ор -ём

, кл

-яре,

мн -і

, -ів, д -ам

ковзатися, -аюся, -аєшся

ковзкйй,

-а, -ё

кэвзко, присл

ковзний,

-а, -е

ковзнути,

-ну, -нёш,

-нё, -немб,

-нетё,

-нуть

ковила, —

•й

ковкйй, —

а, -ё — рос. ковкий

ковкість,

-кості, ор. ■

■кістю

кбворот,

•у

ковтнути,

, -ну, -нёш,

-не, -немо,

-нетё,

-нуть

ковтун, -а когерер, -а

кожух, -а, мн. -ухи, -ухів і -ухй, -ухів // повдягати кожухи, але

чотйри кожухи — рос. кожух, -а, мн -й, -бв

кожухар, -я, ор. -ём, кл. -арю, мн« -і, -ів, д -ям кожуховий, -а, -е кожушок, -шка і кожушок, -шка —> рос кожушок

коза, -й, кл козо, мн. кози, кіз // пасти кози, але дві козй козак -а, кл -аче, мн -й, -ів—■ рос мн казакй, -акбв козаченко, -а (син козака) козаченько і козаченько, -а (козак) козачйна, -и козачйще, -а

козёл, -зла, кл -зле, мн. -злй, -злів

козелець, -льцю, ор -льцем^— рос* козелец, -льца

козирйтися, -рюся, -рйшея, -рйть-ся, -римбся, -ритёся, -ряться козирнути, -ну, -нёш, не, -немб, -нетё, -нуть козла, -зел і козли, -їв козлйна, -и козлячий, -а, -е козячий, -а, -е

коклюш і коклюш, -у, ор -ем — рос коклюш

коклюшний і коклюшний, -а, -е — рос коклюшный кокон, -а

коконовий і коконовий, -а, -е коксівнйй, -а, -є

коксівність, -ності, ор. -ністю колаж, -у, ор -ем колапс, -у колготки, -ток

коледж і коледж, -у, ор -ем (в Англії, США тощо) колеж, -у, ор -ем (у Франції, Бельгії і Швейцари)

колеейти, -ешу, -еейш, -еейть, -есимб, -еситё, -есять колесо, -а, мн -леса, -ліс, ор. -лесами і -лісьми // Постукують колеса вагона, але чотйри колеса — рос колесо коливнути, -ну, -нёш, -не, -немб, -нетё, -нуть колй-нёбудь, присл колисати, -ишу, -йшеш і -аю, -аеш

кол

81

ком

колйска, •

■и, д. і м

-ці, р. мн,

-сок

колисковий, -а, -е колиснути, -ну, -нёш,

-нё, -немб,

-нете,

колихати,

-нуть

-ишу, -йшеш і -аю,

-аєш

колихнути,

, -ну, -нёш,

-нё, -немб,

-нетё, -нуть колишучи, дієприсл. коліївський, -а, -е Коліївщина, *и

колій, -я, op -ём, кл. -ІЮ, мн -1, -1в

колійний, -а, -е

коліно, -а, ор мн колінами і коліньми

колінчастий, -а, -е колір, -льору, мн -льорй, -льорів // яскраві кольори, але два кольори колірний, -а, -е

колісний, -а, -е і коліснйй, -а, -є — рос колёсный колісник, -а, кл -існику, мн -й, -ів

колісце, -я, мн* -1СЦЯ, -ісець// двоє колісець, але два колісця колія, -і, ор. -єю—рос. колея коловертка, -и, д. і м -ці, р мн.

-ток

коловйй, -а, -є

коловорот і коловорот *, -а (свердел) і -у (ворота) коловорот 2, -у (вир) колоддя і колоддя колодій, -ю, ор -єм (розчин) колодій, -я, ор -єм (ніж, колісник) Колодій, -я, ор -єм (свято) колодка, -и, д їм -ці, мн -дкй, док // сидіти на колодках, але дві колодки — рос мн колодки, -док

колодковий і колодковий, -а, -е колодочка, -и, д їм -ці, мн -чкй, -чок // орденські коло-дочкй, але дві колодочки — рос мн колодочки, -чек колодочковий, -а, -е колодязь, -я, ор -ем, мн -і, -ів // артезіанські колодяи, але три колодязі — рос. мн. колодези, -ей

коломазь, -і, ор. -ззю колонковий, -а, -е (від колонка) колонковий, -а, -е (від колонок) колорйметр, -а колориметрія, -і, ор. -єю колос, -а (колосок) і -у (колосся) колос, -а (велетень) колосйтися, -бситься, -бсяться — рос колосйться, -сйтся, -сятся колосовйй, -а, -є колоти, -лю, -леш колотйти, -очу, -бтиш колотнути, -ну, -нёш, -не, -немб.

-нетё, -нуть колотячи, дієприсл колумбійський, -а, -е Колумбія, -і, ор -єю колупнути, -ну, -нёш, -не, -немб, -нетё, -нуть

колька, -и, д їм -ці, мн -льки, -льок

колькйй, -а, -ё — рос колкий колько, присл

кольнути, -ну, -нёш, -не, -немб,

-нетё, -нуть кольорйстий, -а, -е колючи, дієприсл колючий, -а, -е, дієприкм., прикм. (яким колють, який створюв відчуття болю: колючий апарат риб, колючий біль) колючий, -а, -е, прикм. (який

може колоти; дошкульний колюча стерня, колючий холод; колючий погляд, колючі слова) колючка, -и, д їм -ці, мн -чкй, -чок // гострі колючкй троянди, але дві колючки — рос. мн колючки, -чек комар, -а, ор. -бм, кл. -аре, мн.

-і, -ів, д -ам комашйна, -и

комашник, -а і комашнйк, -а комбайнер і комбайнер, -а — рос. комбайнер

коментар, -я, ор. -ём, мн. -і, -ів,

д -ям

комизйтися, -ижуся, -изйшся, -изйться, -изимбся, -изитёся, -изягься

комин, -а, мн -й, -ів // Над коминами вйвся дим, але два комини

ком

82

коц

комишевий, -а, -е комівояжер, -а комікс, -у

комір, -а, лш -й, -ів // пальта з хутряними комірами; але два коміри

комірка, -и, д. і м% -ці, р. мн.

-рок

комірковий, -а, -е

комірний, -а, -є (від комора)

комірнйк, -а

комірчина, -и

компас, -а

кбмплекс, -у

комполку, невідмч.

ком п6стер, -а

компроміс, -у

комптометр, -а

Конакрі, невідм.

конвеєр, -а

конверсія, -і, ор.-єю

Конго, невідм.

конголезець, -зця, ор. -зцем, ля. -з ці, -з ці в

конголезький, -а, *е конгрёв, -у конденсор, -а кондовйй, -а, -ё кондор, -а кондотьєр, -а

кондуктор і, -а, ля. -й, -ів // курси кондукторів; але два кондуктори (працівник транспорту) —-рое. лш. кондукторы, -ов і кондуктора, -ов

кондуктор \ -а, мн. -и, -ів (деталь машини)

кондукторський, -а, е-коничёнько, -а

конкістадор, і конкістадор, -а конклав, -у конкур, -у

конов’язь, -і, ор. -ззю, р. мн» -язей — рос. коновязь конопельки, -льок конопёльний, -а, -е коноплисько, -а коноплище, -а