коноплі, -пёль, д. -оплям, ор -оплями — рос. конопля конопляний і конопляний, -а, -е — рос. конопляный

конопляр, -а, ор -ём, кл. -яре,

мн -і, -ів, д -ам коноплярство, -а коносамент, -а

консерваторець, -рця, ор. -рцем

(студент консерваторії) консерваторка, -и, д і м. -ці,

р мн -рок (від консерватор) консерваторка, -и, д їм -ці.

р мн. -рок (від консервато-рець)

консерваторський, -а, -е (від консерватор)

консерваторський, -а, -е (від консерваторія) консистометр, -а консоме, невідм., с. контокорент, -у

контрабасовий і контрабасовий,

-а, -е

контрадикторний, -а, -е контрактовий, -а, -е — рос. контрактовый

контрас, невідммн. контрастовий, -а, -е контролер, -а (перемикач) контролер, -а (людина або прилад, який здійснює контроль) контррозвідка, -и, д і м -ці, р.

мн -док — рос контрразведка конура, -и — рос конура конфетті, невідм , с концертйно, невідмс. концесійний, -а, -е конюх, -а, мн -й, -ів // Конюхй повиводили коней; але два конюхи — рос мн конюхи, -ов

КОНЮШИНИСЬКО І КОгЮШИНКСЬКО, -а

конюшинище і конюшинйще, -а коняр, -а, ор ём, кл -яре,’ мн, -і, -ів, д -ам конячйна, -и

копа, -й, зн -у, ор -ою, мн. копи, кіп // поскладати в копи; але чотири копи копальневий, -а -е копанйця, -і, ор. -ею копанка, -и, дім -ці, мн -нки, -нок і -нкй, -нок // почистити копанки, але дві копанки копань* і, ор -нню, р мн -аней копати, -аю, -асш (ударяти но* гою)

коп

83

кор

копати, -аю, -аеш (заступом тощо)

копач, -а, ор. -ём, кл. -ачу, мн.

-і, -ІВ

копирснути, -ну, -нёш, -не, -немо, -нетё, -нуть

копйстка, -и, д і м. -ці, мн. -тки, -ток // дубові кописткй; але дві копистки

копйсточка, -и, д і м -ці, мн.

-чкй, -чбк Н але дві кописточки копйт, -а, мн -й, -їв копйтник, -у копитняк, -у копйто, -а, мн. -ига, -йт копитовий, -а, -е копйтце, -я, мн -тця, -тець 1 копитцё, -я, мн -тця, -тёць — рос. копытце

копйчка, -и, д. їм -щ, мн -чкй, -чок // копичкй сіна, але дві

КОПИЧКИ

копійка, -и, д і м -ці, мн. -йкй, -йбк // заробляти копій-кй, але три копійки — рос мн копейки, -ёек копійчаний, -а, -е копіткйй, -а, ё копітко, присл копкий, -а, -е копнувач, -а, ор. -ём копнути, -ну, -неш {ударити ногою)

копнути, -ну, -нёш, -нё, -немо, -нетё, -нуть (заступом тощо) копошйтися, -шуся, -шйшся, -шиться, -шимося, -шитёся, -шаться копра, -и

коптйти, -пчу, -птйш, -птйть, -птимо, -птитё, -тять коптіти, -тйть, -тять коптячй, дівприсл копула, -и

копун, -а, кл -уне, мн -й, -ів копчений, -а, -е, дієприкм (мідії, копчені в олії) — рос. копчённый

копчений, -а, -е, прикм. (копчений язйк)

копченйна, -и

копчення (дія ковбаси сирого копчення) — рос копчение копчення (копчені продукти: попробувати копчёння з яловичини)

копченості, -ей кора, -й, зн -у, ор. -бю корабель, -бля, ор -блём кораблебудівнйй, -а, -є коралевий і коралевий, -а, -е (від коралі’ коралёве намйсто) коралйна, -и

кораловий, -а, -е (від корали: кораловий риф)

кордовий, -а, -е (від корд — нитки, тканина)

кордовйй, -а, -є (від корда —

мотузка)

коректор, -а, мн. -й, -ів// уважні коректори, але два коректори — рос. мн. корректора, -6в і коррёкторы, -ов кореневище, -а

коренйтися, -нйться, -няться кореопсис, -у

корець, корця і кірця, ор.

корцём і мрцём кореянка, -и, д. і м. -ці, р. мн. -нок

корисливий, -а, -е корйсний, -а, -е користування і корйстування користуватися, -уюся, -уєшся І корйстуватися, -уюся, -уєшся користувач, -а, ор. -ём і корйсту-вач, -а, ор -ем

користь і корйсть, -і, ор -тю коритися, -рюся, -рйшся, -рйться, -римбся, -ритёся, -ряться корйцевий і корицевий, -а, -е корівка, -и, д і м -ці, мн. -вкй, -вбк // доглядати корівок; але дві корівки — рос мн коровки, -вок корівчйна, -и коріннйй, -а, -є корінчастий, -а, -е корковий і корковий, -а, -є корм, -у, мн -й, -ів корма, -й, мн корми, корм // але дві корми

кормйти, -млю, -миш, -млять кормлячи, дієприсл,

кор

84

коч

ксроб, -а, мн. -й, -ів // дерев’яні коробй; але два короби коробка, -и, б їм -ш, мн. -бкй, — -бок і -ббки, -обок // складати в коробкй; але п’ять коробок — рос. мн. коробки, -бок коробочка, -и, д. і м. -щ, мн. -чкй, -чбк і -ббочки, -ббочок // корб-бочкй з насінням, але дві коробочки — рос. мн. коробочки, -чек

коробчастий, -а, -е корова, -и, мн. -рови, -рів, б. -ровам

коровай, -ю, op., -ем, мн. -ai, -аів і -аі, -аів

коровий, -а, -е і коровйй х, -а, -є

(б/б кір)

коровйй 2, -а, -є (біб кора) корогва, -й, л««. -рбгви, -рогов, б. -рбгвам

король, -я, ор. -ём, кл. -блю, мн. -і, -ів

коромисло, -а, р. мн. -сел — рос. коромысло

короп, -а, мн. -й, -ів // розводити коропів, але п’ять коропів короповий і короповий, -а, -е коротенький, -а, -е — рос коротенький

коротко, присл короткостроковий, -а, -е короткотерміновий, -а, -е корпус*, -а, лм -и, -ів (тулуб) корпус 2, -у, лш -й, -ів // корпуси заводу, але два корпуси (споруда, військове з’єднання то-що)

корпускула, -и

корпусний, -а, -е — рос корпусной і корпусный корсетйна і керсетина, -и корсетка і керсетка, -и, б їм -ці, мн -тки, -10К і -ткй, -ток // повдягати корсетки (керсетки), але дві корсетки (керсетки)

Корсика, -и, б їм -ці корсиканець, -нця, ор. -нцсм, мн -нці, -І1Ц1В

корсиканський, -а, -е кортіти, -тйть, -тять

корч *, -а, ор. -ём, мн. -і, -ів, ч. (пень, кущ)

корч 2, -у, ор -ем, мн -І, -ІВ (ч) і -і, ор. -чю, мн. -і, -ей (ж.) (судорога)

корчма, -й і корчма, -и, мн -чми, -чём, б. -чмам— рос. корчма коршак, -а і коршак, -а, мн. -й,

-ів // коршакй хапають курчат, але два коршакй корюшка, -и, б їм. -ці, р. мн.

-шок

коса, -й, б -і, зн. косу і косу, ор косою, мн коси, кіс // позаплітати коси, погострйти коси, але дві косй косар, -я, ор -ём, кл -арю, мн. -і, -ів

косенький, -а, -е — рос. косенький

косий, -а, -е — рос косой косйнець, -нця, ор -нцем косйти, кошу, косиш космогонія, -1, ор -єю косовий, -а, -є костоіда, -и косячи, дієприсл котйти, кочу, котиш коткйй, -а, ё Котону, невідм котрйй, -а -є

котрйй-нёбудь, котрбго-нёбудь, ж. котра-нёбудь, котрої-нёбудь, с. котрё-нёбудь, котрбго-нёбудь; мн KOTpi-нёбудь, котрйх-нё-будь

котячи, дієприсл коханий, -а, -е, дієприкм., прикм, (пещений• дуже кохана дитй-на, кохане обличчя) коханий, -а, -е, -ого, прикм , ім.

(любий кохана дівчина) коцюба, -й, мн -юби, -юб// виробляти коцюби, але три кошобй

кочерга, -й, б і м -зі, мн -ёрги, -ёрг//поставити віник у ко-чёргах, але дві кочергй кочет, -а, мн -й, -ів // Вёсла лежали в кочетах, але обйдва кочети

кочівник, -а — рос кочевник кочовище, -а

кош

85

кри

кошикар, -я, ор -ём, кл. -арю, мн -і, -їв, д. -ям кошіль, -шеля, ор. -шелём і кошіль, -шеля, ор -шелем кошлати, -аю, -аеш коштувати, -ую, -уеш кпити, кплю, кпиш, кпить, кпимо, кпите, кплять краватковий, -а, -е кравець, -вця, ор -вцём, кл- -вче, МН -ВЦІ, -вців крадіж, -дежу, ор -дежём крадій, -я, f ор -єм, кл. -ію, мн -і, -їв крадькома, присл край, -ю, ор -єм, м. (у) -ю і -і, мн -і, -їв

крайка, -и, д і м -ці, мн. -йкй, -йок//попідперізуватися крайками, але дві крайки крайовйй, -а, -ё краков’як, -у

крамар, -я, ор -ём, кл. -арю і крамар, -я, ор. -ем, мн -і, -їв, д -ям

крамарство і крамарство, -а крамарський і крамарський, -а, -е крамнйй, -а, -є краніометр, -а краніометрія, -і, ор. -єю краніотомія, -і, ор -єю крапелйна, -и

крапелька, -и, д їм. -ці, мн. -лькй, -льок // Блищать сріблясті крапельки роси; але дві крапельки

крапка, -и, д і м -ці, мн -пкй,

-пок // поставити крапки; але три крапки

крапковий, -а, -е і крапковйй, -а, -ё крапля, -і, ор -ею, мн. -плі,

-пель

крапнути, -ну, -неш краповий, -а, -е

крапочка, -и, д їм -ці, мн -чкй, -чок // хустина з крапочками, але дві крапочки красота, -й, мн -оти, -от красти, краду, крадеш, нак. (не) крадь — рос красть, краду, крадешь

красунь, -я, ор. -ём, кл. -уню, мн. -і, -ів

красячи, дієприсл.

крашанка, -и, д. і м -ці, мн.

-нкй, -нок // розмальовувати крашанкй, але дві крашанки кредит, -у (рахунок: дёбет і кредит)

кредйт, -у (позика: короткотерміновий кредйт)

кредйтний, -а, -е (від кредйт) кредитовий, -а, -е (від крёдит) кредитовий, -а, -е (від кредйт) кредитор, -а кредиторський, -а, -е крейдистий, -а, -е крейдянйй, -а, -ё крекотати, -оче, -очуть кректати, -кчу, -кчеш кректун, -а, кл. -уне, мн. -й, -іа крекчучи, дієприсл крёмез, -а

кремезнёнький і кремёзненький,

-а, -е

кремезнйй, -а, -ё і кремезний, -а, -а кремезність, -НОСТ1, ор. -Н1СТЮ _ і кремінний, -а, -е кремінь, -меню (маса, матеріал) і -меня (один камінь)$ ор. -менем

кремнезем, -у кремсати, -аю, -аєш крем’янйй, -а, -ё крем’янйстий, -а, -е крем’ях, -а крем’яшок, -шка кренделик, -а

кренити, -ню, -нйш, -нйть, -нимб, -нитё, -нять кренометр, -а кресати, крешу, крёшеш кресляр, -а, ор. -ём, кл. -яре, мн -і, -ів, д -ам креслячи, дієприсл креснути, -не, -нуть, недок. (скре• сати — про кригу) креснути, -ну, -нёш, -нё, -немо, -ыетё, -путь (док до кресати) крешучи, дієприсл кривавиця, -і, ор -ею кривенький, -а, -е — рос кривенький

кривизна, -й, мн. -йзни, -йзн кривина, -й, мн. -йни, -йн

кри

86

кро

кривити, -влю, -виш, -влять — рос. кривить, -влю. -вишь крйвич, -а, ор. -ем, мн. -і, -ів кривлячи, дієприсл. кривулька, -и, д. і м. -ці, лш. -льки, -льок і -лькй, -льок // писати кривульками; але дві кривульки крижі, -їв крижовий, -а, -е крйкет, -у крйкетний, -а, -е крйкнути, -ну, -иеш криконути, -ну, -нёш, -не, -немб, -нете, -нуть

крикун, -а, кл. -уне, мн. -й, -ів крилечко і крилечко, -а, р. мн. -чок (від крило)

крило, -а, мн. крила, крил, ор. -лами і в птахів ще -льмй і •льми, м. (на) -лах // крила літака, але обидва крила крильце, -я, мн. -льца, -лець і крйльце, -я

кримплен, -у

криниця, -1,

ор. -ею,

-иць

кринйчаний,

-а, -е

криничастий,

-а, -е

кринйченька,

-и, д. і

мн. -ньок

кринйчка, -и, д. і м -ці, мн. -чки, -чок і -чкй, -чок ft польові кринички, але дві кринички криптомерія, -і, ор. -єю крйхітка, -и, д. ім -ці, мн. -тки, -ток і -ткй, -ток // крйхіткй хліба; крйхіткй правди; але дві крихітки

крихіточка, -и, д. і м. -ці, р. мн. -чок

крихкйй, -а, -е крйхкість, -кості, ор. -кістю крихта, -и, мн крихти, крихт (крихот, крихіт) і крихтй, крихот (крихіт) II крйхтй солі; але три крйхтй

крйхточка, -и, д. і м. -ці, мн -чки, -чок і -чкй, -чок // але дві крйхточки крицевий, -а, -е

кричати, -чу, -чйш, -чйть, -чимо, -чите, -чать

кричачи, дієприсл. кричущий, а, е крйшачи, дієприсл. крйшечка, -и, д і м -ці, мн. -чкй, -чок і -ечки,-ечок//тю-тюнбві крйшечкй, але дві кришечки

кришйти, -шу, -шиш — рос. кро-шйть, крошу, крошйшь крйшка, -и, д і м. -ці, мн. -шкй, -шок // мармурові кришкй;

кришкй парт; але три крйшкв кришталь, -ю, ор. -ем крізнйй, -а, -є

кріль, кроля, ор. кролем (тварина) ]

кріометр, -а

кріпак, -а, кл. -аче, мн. -й, -ів кріпйти, -плю» -паш, -плять — рос. крепйть, -плю, -пйшь кріплений, -а, -е — рос. креплённый

кріплячй, дієприсл. кріселко, -а, р мн. -лок кріслечко, -а, р. мн. -чок кріт, крота, кл. кроте, мн. кроти, кротів

кров, -і, ор -в’ю, м. (у) -і кровоочиснйй, -а, -є кровопролйття і кровопролиття, р мн -йть кровоспинний, -а, -е кровоточити, -бчить, -бчать — рос кровоточйть, -очйт, -очат кров’янйстий, -а, -е кроїльний, -а, -е

кроїти, крою, кроїш, нак крій — рос кройть, крою, кройшь кроква, -и, мн. -кви, -ков і -квй, -кбв // зводити крбквй, але дві крокви

крок і, невідм., с. крокіс, -косу (дикий шафран) крокус, -у (окис заліза, дикий шафран) кронверк, -а

кронйстий, -а, -е — рос. кронистый

кроншнеп, -а

кропива, -й — рос крапйва кропивові, -их кропйв’яний, -а, -е

кро

87

кул

кропйв’янка, -и, д. і м. -щ, р.

МН ‘НОК

кропити, -плю, -пиш, -плять — рос кропйть, -плю, -пйшь кроплячи, дієприсл. кросівка, -и, д їм -ці, мн. -вки,

-вок

кротовйна, -и — рос. кротовйна кротовище, -а

круг, -а, м (на) крузі, мн. -й, -їв // шліфувальні кругй, але Г три круги

кругленький, -а, -е — рос. кругленький

круглйти, -лю, -лйщ, -лить, -лимо, -лите, -лять

кружний, -а, -ё — рос- кружный крук, -а, мн -й, -їв//чорні кру-кй; але два круки крупй, крупів і круп крупчастий, -а, -е круп’яний, -а, -ё крутенький, -а, -е крутйвус, -а крутйголова, -и

крутиголовка, -и, д. і м. -ці, р.

мн -вок

крутйзна, -и — рос. крутизна крутйти, кручу, крутиш крутйхвіст, -воста крутихвістка, -и, д. і м. -ці, мнщ -ток

крутій, -я, ор. -ЙМ, КЛ. -ІЮ, мн.

-І, -ІВ

крутнути, -ну, -нёш, -не, -немб, -нетё, -нуть

крутонути, -ну, -нёш, -не, -немо, -нетё, -нуть крутячи, дієприсл. кручений, -а, -е — рос кручёный (прикм.) і крученный (die-прикм.) крученик, -а

крушити, -шу, -шиш — рос. кру-шйть, -шу, -шйшь крюк, -а, мн -й, -їв (гак) кряжйстий, -а, -е — рос. кряжистый

кряжовий, -а, -ё — рос. кряжевый крячок, -чка ксерокс, -а ксилометр, -а

ксьондз, -а і -а — рос. ксёндз, -а

Куала-Лумпур, -а куб \ -а, мн. -и, -їв (у математи-ці)

куб 2, -а, мн. -й, -ів // але два куСе (предмет кубічної форми) Куба, -и

кубинець, -нця, ор- -нцем, мн.

-НЦІ, -нців кубинський, -а, -е кубло, -а, мн. -бла, -бел // мостити кубла, але чотири кубла кубовий, -а, -е (яскраво-синій) кубовий, -а, -ё (від куб) кувати, кую, куєш, куй, куємо, куєте, кують куди-небудь, присл-кудлан, -я, ор. -йм, кл- -£ю, мн. -і\ -їв

кудлань, -й, ор. -ём, кл- -аню, мн. -і, -ів кудлати, -аю, -аєш кудлач, -а, ор. -ём, кл- -йчу, мн. -і, -ів

кузка див. кузька кузов, -а, мн -й, -ів // очистити кузови; але три кузови кузовнйй, -а, -ё

кузька, -и, д. і м. -ці, мн. -зькй, -зьок і -зьки, -зьок і кузка, -и, д і м. -ці, мн -зкй, -збк і -зки, -зок II збирати кузьки (кузкй), але дві кузьки (кузки) кукіль, -колю, ор -колем — рос куколь

кукуріку і кукуріку, виг-кукурудзйння кукурудзище, -а кукурудзяний, -а, -е кулан, -а — рос. кулан, -а кулик, -а, мн. -и, -ів (снопик) кулйк, -а, мн. -й, -ів (птах) кулінарія, -і, ор. -єю куліш, -лешу, ор. -лешем кулонометрія, -ї, ор. -єю куль, -я, ор. -ём кулька, -и, д І м. -ці, мн. -льки, -льок і -лькй, -льок // ліпити кулькй, але дві кульки кульковйй, -а, -є кульовйй, -а, -є

кул

88

куш

культурнёнький, -а, -е — рос, культурненький кульшосйй, -а, -ё кум, -а, кл куме, лш. -й, -ів і -и -ів // Іван і Степан кумй, а/?£ два куми, мн. кумй (кум і кума разом: чекати на кумів)

кума, -й, кл -о, мн, куми, кум// Ці жінкй були кумами, але дві кумй

кумжа, -і, op. -ею кунтуш, -а, ор. -ём і кунтуш, -а, ор. -ем — рос. кунтуш кун я, -Г, ор. -ёю кунячий, -а, -е

купина!, -й і купина, -и, мн. -йни, -йн і -ини.-ин // але дві купини (горбик на болоті) купина 2, -й (рослина) купинйстий, -а, -е купйння

купинйстий, -а, -е купйти, -плю, -пиш, -плять купіль, -ПЄЛ1, ор -ПІЛЛЮ, р мн. -пелей (Ж.) І -пелю, ор. -пелем. р. мн -пелів (ч.) — рос. купель

купка, -и, д і м -ш, мн. -пкй, -пок і -пки, -пок // Люди збиралися в купкй, але п’ять купок

купочка, -и, д і м -ш, мн. -чкй, -чок t -очки, -очок // поставлені в купочкй снопи, але дві купочки

купчастий, -а, -е куп’я і куп’я кура, -й

курага, -й, д і м -зі курай *, -ю, ор -єм (рослина) курай 2, -я, ор -єм (музичний інструмент ) кураре, невідм , с кури, -рёй, д. -рям, ор -рмй, м (на) -рях

курйти *, -рю, -риш (палити, до-бувати перегонкою) курйти 2, -рю, -рйш, -рйть, -римо, -ритё, -рять (пилити, пороши-ти)

курище, -а (димне вогнище) курйще, -а (курява)

курінь, -реня, ор -ренём куріпка, -и, д і м -ці, мн. -пкй, -пок і -іпки, -ііюк// зграя куріпок; але дві куріпки куріпочка, -и, д і м. -ці, р мн. -чок

куріти, -рить, -рять курка, -и, д і м -ці, мн. -ркй, -рок Н куркй-несучки; але три курки

курнйй, -а, -ё курнйк, -а

курнути, -ну, -нет, -нё, -немо, -нетё, -нуть

курочка, -и, д. і м -ці, мн -чкй,

-чок // водяні курочкй, але три курочки — рос мн. курочки, -чек

куртаж, у, ор. -ём курятина, -и — рос курятина курячи, дієприсл курячий, -а, -е кусковйй, -а, -ё

куснути, -ну, -нёш, -нё, -немо,

-нетё, -нуть