кусонути, -ну, -нёш, -нё, -немо, -нетё, -нуть

кустар, -я, ор -ём, кл -арю, мн• -і, -ів, д -ям кут, -а кутйкула, -и кутковйй, -а, -ё кутовйй, -а, ё

кухар, -я, ор -ем, мн -і, -ів, д -ям // Кухарі готували всілякі наїдки, але два кухарі кухарство, -а кухарський, -а, -е кухлевий, -а, -е

кухонний, -а, -е — рос кухонный куценький, -а, -е — рос куценький

кучер Іу -а, мн -п, -ів // Кучерй

запрягали коней, але два кул* чери

кучер 2, -Я, OD -ем, МН -1, -1В (ЗД-виток волосся) кучерик, -а кучерявенький, -а, -е куш, -а, ор -ём — рос куш, -а кушнір, -а, ор -ом, КЛ. -іре, мн -й, -ів, д. -ам кушпела, -й

кущ

89

лег

кущйтися, -щйться, -щаться і кущитися, -щйться, -щаться кущовий, -а, -ё куючй, дієприсл кюрасо, невідм г с.

Л

лавиця, -і, op -ею

лавка, -и, д їм -ш, мн. -вкй,

-вок // порозставляти лавкй, але три лавки

лавочка, -и, д їм *ш, мн -чки,

-мок

лавровий, -а, -е лагідненький, -а, -е лагідний, -а, -е лагодячи, дієприсл Лагос, -а

лад, -у і -у, д -ові, ор -ом і -ом, мн -й, -ів

ладановий і ладановий, -а, -е Ладозьке озеро ладячи, дієприсл

лажовий, -а, -е і лажовйй, -а, -є лазівка, -и, д їм -ці, р мн -вок лазневий, -а, -е лазня, -і, ор -ею, р мн -зень лазуровий і лазуровий, -а, -е лазячи, дієприсл

лайдак, -а, кл -аче, мн -й, -ів лайка г, -и, д їм -ці, мн -йкй, йок і -йки.-йок (сварка) лайла 2, -и, д і м -ці, мн -йки, -йок (порода собак) лайнути, -ну, -нёш, -не, -немо, -неге, -путь лактометр, -а ламберт, -а ламбрекен, -а

ламкйй, -а, -а — рос ломкий ламкість, -кості, ор -кістю ламповий, -а, -е

лан, -у, м (на) -у, мн -й, -ів// безкраї ланй, але два лани ландскнехт, -а ландтаг, -у

лантух, -а, м (у) -сі, мн -й, -ів //

величезні лантухи, але три лантухи

лаписько і лаписько, -а

лапйще і лапище, -а — рос лапища

лапка, -и, д їм -ці, мн -пки, -пок (кінцівки) і -пкй, -пбк (розділовий знак) лапнути, -ну, -нёш, -нё, -немб, -нетё, -нуть

лапчастий, -а, -е — рос лапчатый ласій, -я, ор. -єм, кл -ію, мн. -і» -і в

ласкавенький, -а, -е ласкавий, -а, -е — рос ласковый ласо, присл (ласо облизуватися, ласо поглядати) ласо, невідм , с., їм ласт, -а, мн. -и, -їв ластівка, -и, д і м -ці, мн -вкй, -вок // прилетіли ластівки, але дві ластівки ластівчаний, -а, -е ластів’яний, -а, -е ластів’ячий, -а, -е ластовйця, -і, ор -ею ласувати, -ую, -уєш і ласувати, -ую, -уєш

ласун, -а, кл -уне, мн -й, -ів латвійський, -а, -е Латвія, -і, ор -єю латекс, -у

латка, -и, д їм -ці, мн -ткй, -ток // понашивати латок, але три латки

латочка, -и, д їм -ці, мн -чкй, -чок // акуратненькі латочки; але дві латочки латук, -у — рос латук, -а лахман, -а і лахман, -а лацкан, -а лаючи, дієприсл лебедиця, -і, ор. -ею

лебедіти, -джу, -дйш, -дйть, -димо, -дитё, -дять лебедячий, -а, -е лев, -а, мн -и, -їв і -й, -ів // полювати на лёв1в, але два лёви левиця, -і, ор -ею легенький, -а, -е — рос легенький і лёгонький легкйй, -а, -ё — рос легкий легко, присл — рос. легко легкоатлет, -а легма, присл.

лед

90

лів

ледачёнький, -а, -е лежати, -жу, -жйш, -жить, -жимо, -жите, -жать

лежачи, приел (читати лежачи) лежачй, дієприсл. (читати, лежачи > на дивані) лёжма, приел

лёктор, -а, мн -й, -їв // семінар лекторів, але два лектори — рос мн лекторы, -ов лепетати, -ему, -ёчеш лепетун, -а, кл. -уне, мн -й, -ів лепечучи, дієприсл. лесбійський, -а, -е Лесбос, -у

лестйти, лещу, лестиш, лестйть, лестимо, лестите, лестять лестун, -а, кл -уне, мн -й, -ів летіти, лечу, летйш, летить, летимо, летите, летять леткйй, -а, -є

леткість, -кості, ор -кістю летячй, дієприсл лёщата, -ат либбнь, незм ливнйй, -а, ё ливнйк, -а

лигнути, -ну, -нёш, -не, -немо, -нетё, -нуть

лигонути, -ну, -нёш, -не, -немо, -нетё, -нуть

лижвар, -я, ор -ём, кл. -арю, мн. -і, -ів, д -ям лижня, -і, ор. -ею, мн -ЖН1, -жень // прокладати лижні, але дві лижні лйжучи, дієприсл лизати, лижу, лйжеш лизнути, -ну, -нёш, -нё, -немо,

-нетё, -нуть

лизун, -а, кл -уне, мн. -й, -ів лймар, -я, ор. -ем, мн -і, -ів д. -ям // Лимарі шили шлё!, але два лймарі лимарство і лймарство, -а Лимарський і лймарський, -а, -е

лимпйч, -у, ор -ём лйнути, -ну, -неш, нак. линь,

недок (летіти)

линути, -ну, -нёш, -нё, -немо,

-нетё, -нуть; нак -нй, док. (политися; налити) липкйй, -а, -ё — рос. липкий

лйпкість, -косп, ор. -кістю лйпко, приел липневий, -а, -е

лисёнький, -а, -е — рос. лысенький

ЛИСІТИ, -ІЮ, -ІЄНІ ЛИСНЙТИСЯ, -нйться, -няться лист, -у (листя) і -а, мн -й, -ів (один)

листковий, -а, -е і листковйй, -а,

листовий, -а, -ё листоїдові, -их листопад1, -а (місяць) листопад2, -у (падання листя: осінній листопад) листопадний, -а, -е (від листопад 2 листопадна пора) листопадовий, -а, -е (від листопад 1 листопадові дощі) листянйй, -а, -ё

листянка, -и, д і м -ці, р мн -нок

литвйн, -ина і -йиа, мн. -инй, -инів І -ЙНИ, -ЙНІВ

лйти, ллю, ллєш, ллє, ллємо, ллетё, ллють, мин. лив, лила, лило — рос мин. лил, лила, лйло

лйтка, -и, б і м. -ш, мн -ткй, -ток // засмаглі литкй; але обйдві лйтки лиття

лихвар, -я, ор. -ём, кл. -арю, мн -і, -ів, д. -ям лихенький, -а, -е лйцарство і лицарство, -а лйцарський і лицарський, -а, -е лице, -я, мн лйця, лиць // знайомі лйця, утрьохлйцях, але два лиця

лицёвий, -а, -е і лицьовйй, -а -ё — рос лицевой лишё, лишёнь, частка, спол лишйти, -шу, -шйш, -шить, -шимб, -шитё, -шать

лищати, -щу, -щйш, -щйть, -щимб, -шитё, -щать ліберійський, -а, -е Л Іберія, -і, ор. -ЄЮ лівієць, -ійця, -ійцем, мн -ійці,

-ІЙЦ1В

лівійський, -а, -е

ЛІВ

91

лож

Лівія, -і, op. -єю ліворуч, приел. лівофланговий, -а, -е лігво, -а, р. мн лігв і лігов лігма, присл

лід, льоду, м. (на) льоду, мн. льодй, льодів

лієчка, -и, д і м. -ці, мн. -чкй, -чок // пообполіскувати лієчкй; але три лієчки ліжковйй, -а, -є ліжник, -а лізиметр, -а лізучи, дtenрисл.

лій, лою, ор. лоєм, м. (у) лою лійка, -и, д. і м. -ці, мн. -йки, -йок і -йкй, -йбк // поливати рослйни лійками; але дві лійки — рос. мн. лейки, леек лікар, -я, ор -ем, мн. -і, -їв, д. -ям // порадитися з лікарями; але два лікарі лікарняний, -а, -є лікарський !, -а, -е (від лікар:

лікарська діяльність; лікарський халат)

лікарський і лікарський 2, -а, -е

(від ліки: лікарські рослйни, лікарські препарати) ліктьовйй, -а, -є ЛІЛІЯ, -1, ор. -єю ліловий, -а, -е лінйвенький, -а, -е лінійка, -и, д і м. -ці, р мн -йок (від лінія)

лінійка, — и, д. і м -ці, р мн -йок (планка, екіпаж тощо) лінь, -я_ ор -ем (мотузка) — рос линь, -я

ліпйти, -плю, -пиш, -плять ліплянка і ліплянка, -и, д і м -ці, р мн -нок ліплячи, діеприсл. ліпнйй, -а, -є лі пота, -й лірохвіст, -воста ліс, -у, м (у) -і, (по) -1 і -у, мн -й, -ів

лісничиха і лісничйха, -и, д їм •сі — рос леснйчиха літ, льоту, м (на) льоту літій, -і, ор. -єю

літнйй, -а, -є (призначений для літання• літнйй апарат) — рос% — лётный літній, -я, -є

літо, -а, мн. літа, літ // минають літа, але три літа літовйще і літбвище, -а літопис, -у, м. (у) -у — рос летопись

літопйсний, -а, -е літраж, -у, ор -ем літровий, -а, -е літувати, -ую, -уєш літун, -а, кл. -уне, мн -й, -ів літургія, -і, ор. -єю ліфт, -а, мн -и, -ів ліфтер, -а (робітник, який об-слуговуе ліфт) ліхтер, -a суд но) ліцензійний, -а, -е лічачи, діеприсл. лічйти, -чу, -чиш ллючи, діеприсл ллянйй, -а, -є

лоб, -а, м. (на) -і і -у, мн -й, -ів // Цапки зіткнулися лобами, але два лоби лобань, -я, ор -ём, кл -аню, мн -і, -ів лобас, -а лобовйй, -а, -є

лобур, -я, ор -ем, мн -і, -ів д, -ям // То якісь лобурі накоїли, але два лобурі ловйти, -влю. -виш, -влять ловлячи, діеприсл логограф, -а логометр, -а логометрія, -і, ор. -єю логопатія, -і, ор -єю логопедія, -і, ор -єю логотйпія, -і, ор -єю ложечка, -и, д їм -ці, мн -чкй, -чок і -ечки, -ечок// пе-ремйти ложечкй; але дві ложечки — рос мн. ложечки, -чек

ложка, -и, д їм -ці, мн -жкй, -жок і -жки, -жок // поперетирати ложкй, але п’ять ложок — рос мн ложки, -жек ложкар, -я, ор -ём, кл. -арю, мн -і, -ів, д. -ям

лож

92

льо

ложковий, -а, -ё

лоза, -й, -у і -у, ор -ою, мн лози, ліз лозовий, -а, -е лозяний, -а, -е лойовйй, -а, -є локсодромія, -і, ор -єю лом, -а, мн -й, -ів // поскладати ломй, три ломи (інструмент)

ломикаменеві, -их ломйкамінь, -меню, ор -менем ломйніс, -носу ломйти, -млю, -миш, -млять ломлячи, дієприсл лопата, -и, мн -ати, -ат лопатевий, -а, -е (від лопать) лопатень, -тня, ор -тнем лопатка, -и, д їм -ці, мн -тки, -ток і -ткй, -ток // іграшкові лопаткй, але дві лопатки, покласти на лопатки — рос мн. лопатки, -ток

лопотати, -очу, -очеш, нак -очй лопотіти, -очу, -огйш, -отйть, -отимо, -отите, -отять, нак -отй

лопотун, -а, кл -уне, мн -й, -ів лосевий, -а, -е — рос лосёвый лоскотати, -очу, -очеш лососевий, -а, -е лососйна, -и лосячий, -а, -е лотковий, -а, -е лотлінь, -я, ор -ем лощйна і лощина, -и — рос ло-щйна

лощйнка / лощинка, -и, д їм -ці, р мн -нок — рос лощйнка

лощйти, ту, -щйш, -щйть, -щимб, -щите, -щать

лощовйна і лощовина, -и лощовйнка і лощовинка, -и, д їм -ці, р мн -нок лубочний, -а, -є луб’янйй, -а, -є

луг, -у, м. (у) лузі, /сл. луже, мн -й, -ів // Річка затопйла лугй, але два луги луговйй, -а, -є

лудйти, -джу, -диш

лука, -й, д і м. -ці, мн луки, лук // заплавні луки, але дві лукй _

лукавёнький, -а, -е лунатйчка, -и, д і м. -ці, р мн. -чок

лункйй, -а, -є лункість, -кості, ор -кістю лунко, присл лунковйй, -а, -є лупа, -и (збільшувальне скло) лупа, -й (лусочки) лупати, -аю, -аєш (кліпати: лупати очйма) 4

лупати, -аю, -аєш (колоти, відламувати’ лупати скелю) лупйти, -плю, -пиш, -плять луплячи, дієприсл лупнути, -ну, -неш (кліпнути) лупнути, -ну, -неш, -не, -немб, -нетё, -нуть (відколоти, ударити)

лупонути, -ну, -неш, -не, -немб, -нетё, -нуть

лускотіти, -очу, -отйш, -отйть, -отимб, -отите, -отять лусочка, -и, д їм -ці, мн -чки, -чок і -чкй, -чбк // рогові лу-сочкй, але дві лусочки лутка, -и, д їм -ці, мн -ткй, -ток // пофарбувати луткй, але дві лутки

луточка, -и, д їм -ці, мн -чкй, -чбк // але чотири луточки лушпайка, -и, д їм -ці, мн.

-йкй, -йбк і -айки, -айок лущати, -шу, -щйш, -щйть, цідимо, -щите, -щать

лущений, -а, -е — рос лущёный (прикм) і лущённый (діє-прикм )

лущити, -щу, -щнш, нак. лущ — рос лущйть лущіння

льодовйй, -а, -є — рос ледовый льодянйй, -а, -є льодянйк, -а

льон, -у, м (у) -у, мн -й, -ів льонар, -я, ор -ём, кл -арю, мн.

-і, -ів, д -ям льонище і льонйще, -а льоновий, -а, -е

льо

93

май

льох, -у, м. (у) -сі і -у, МН -Й, -ів//обладнувати льохи, але два льохи льоховйй, -а, -ё льянос, -у, мн. -и, -ів любенький, -а, -е любйти, -блю, -биш, -блять люблячи, дієприсл. люди, -ей, д -ЯМ, ор -ДЬМЙ, м (в) -ях

людський г, -а, -е (людяний людська людйна, людська вдача, людське ставлення) людськйй, -а, е і людський 2, -а, -е (властивий людям, пов’язаний з людиною людське життя; людська мова) людськість, -кості, ор -кістю людяний, -а, -е

люк, -а, мн -и, -їв і -й, *ів // позакривати люкй, але три люки — рос мн люки, -ов люлька, -и, д їм -ці, мн -лькй, -льок // позакурювати люльки, але дві люльки люстерко, -а, р ми -рок лютйти, лючу, лютйш, лютйть, лютимо, лютите, лютять І лючу, лютиш, лютить, лютимо, лютите, лютять лютневий, -а, -е (від лютня) лютневий, -а, -е (від назви місяця лютий) люфа, -и (ствол) люфа, -й (рослина) люшня, -і, ор -ею, ор -шш, -шень // Часто люшш прикрашали орнаментом, але чотири

ЛЮШН1

лягтй, ляжу, ляжеш, нак ляж, мин ліг, лягла

лялечка, -и, д їм -ці, мн -чкй,

-чок // лялечки бджіл, але дві лялечки

лялька, -и, д і м -ці, мн -лькй, -льок // гратися ляльками, але три лятьки

лялькар, -я, ор -ём, кл -арю, мн -і, -ів, д -ям ляльковий, -а, -е ляпотіти, -ому, -отйш, -отйть, -огимо, -отите, -отягь

ляскотіти, -очу, -отйш, -отйть, -отимо, -отите, -отять лячнйй, -а, -є лячно, присл

лящати, -щу, -щйш, -щйть, -щимб, -шите, -щать

м

мабуть і мабуть, незм Магдебург, -а, м (у) -у і -зі магдебурзький, -а, -е магістерський, -а, -е (від магістр — керівник рицарського орден у: магістерський титул, магістерська мантія)

магістерський, -а, -е (від магістр — учений ступінь магістерський екзамен)

магнето, нсвідм , с магнітометр, -а магнітометрія, -і, ор -єю магніторозвідка, -и, д і м -ці — рос магниторазведка

магб, невідм ,

ж.

маєтковий, -а,

, -е

мажучи, діеприса

мазій, -я, ор

-єм, КЛ

-ію, мн

-і, -їв

мазка, -й, д

і м -ці

( кров)

мазкйй, -а, ё — рос мазкий мазнути, -ну, -нёш, -не, -немо, -нетё, -путь

мазонути, -ну, -пені, -нё, -немо, -негё, -нуть

мазун, -а, кл -уне, мн -й, -ів мазур, -а, мн -и, -їв мазурок, -рка (печиво) майбуття

майдановий, -а, -е майка, -и, д і м -ці, мн -йки, -йок і -йки, -йок // блакйтні майки, але дві майки — рос. мн майки, маек майновйй, -а, -е

майнути, -ну, -нёш, -нё, -немо, -нете, -нуть майоріти, -рить, -рягь майстер, -тра, чи -три, -трів // майстри естради, але обидва майстри

мак

94

мас

мак, -у, м -(У) -У і *ЦІ макі, невідм , ч. (тварина) макі, невідмч. (французький партизан)

маківка, -и, д і м -ці, мн -вкй, -вбк і -івки, -івок // Загойдалися на вітрі маківки, але дві маківки

маківочка, -и, д і At. -ці, мн -чкй, -чок і -івочки, -івочок // червоніють маківочкй; але три маківочки

макітра, -и, мн. -три, -тер і -трй, -тёр // А чи макітри в тебе міцнР, але чотйри макітри маковик, -а маковиння

макраме, невідм., с. мйксвел, -а максима, -и Малаві, невідм.

малахай, -я, ор. -єм — рос. малахай, -я Мале, невідм.

маленький, -а, -е — рос маленький

малйзна, -и

малий, -а, -є — рос малый малйнівка, -и, д. і м. -ці, р. мі -вок (пташка)

малинівка, -и, д їм -ці (наливка) малйновий \ -а, -е (від малина) малйновий 2 і малиновий, -а, -е (про колір) — рос малйновый малозначний, -а, -е Мальта, -и мальтійський, -а, -е маляр, -а, ор. -ом, мн. -и, -їв, д -ам / маляр, -а, ор -ем, мн. ’* -і, -ів, д -ам — рос маляр, -а

маляс, -у

мама, -и, мн мами, мам мамій, -я, ор. -єм, кл -по, мн -і, -ів

Манагуа, невідм. мандрагора, -и

мандрівець, -вця, ор -вцём і мандрівець, -вця, ор -вцем мандрівний, -а, -є і мандрівний, -а, -е

мандрівник, -й, кл. -івнику, мн.

-й, -ів і мандрівник, -а мандрівницький, -а, -е

маневровий, -а, -е манйти, -ню, -ниш — рос ма-нйть, -ню, -нйшь манія, -і, ор. -єю (хворобливий психічний стан: манія переслідування)

манія, -і, ор -єю (сурик, привид: щоки натирали манією, при-чепйвся, як манія) манкірувати, -ую, -уєш — рос. манкйровать

мансі, невідм., ч., ж. і мн. мансієць, -ійця, ор. -ійцем, мн.

-ійці, -ійців манячи, діеприсл. марабу, невідм., ч. марганцевий і марганцевий, -а, -е — рос. марганцевый марі, невідм , ч. і ж. марієць, -ійця, ор. -ійцем, мн.

-ійці, -ійців маркер, -а

маркетинг і маркетинг, -у маркетрі, невідм., с.

Марко, -а і Марко, -а, кл. -у мармуровий, -а, -е марний, -а, -е (даремний) марнйй, -а, -є (худий, змарнілий) марнйця, -і, ор. -ею марно, присл. марнота, -й, мн -оти, -от марокканець, -нця, ор -нцем, мн. -нці, -иців

марокканський, -а, -е Марокко, невідм. марсель, -я, ор -ем (вітрило) Марсель, -я, ор. -ем (місто) марсельний, -а, -е (від марсель) марсельський, -а, -е (від Марсель) Мартин іка, -и, д. і м. -ці мартиролог, -а

Маршаллов і (Маршальські) ост-ровй

маршалок, -лка маршальський, -а, -е маршовйй, -а, -є — рос. маршевый

масельнйчка, и, д і м -ці, р мн. -чок

Масеру, невідм.

масло, -а, мн -ела, -сел, д. -слам масляний, -а, -е маслянистий, -а, -е

мас

95

мер

маслянка, -и, д. і м. -ці, р. мн.

-нок

масний, -а, -є

Масниця, -і, ор -ею (свято) маснйця, -і, ор. -ею (маснйчка) масничка, -и, д і м -ці, р мн. -чок (прилад для збивання масла )