мастак, -а, кл. -аче, мн. -й, -ів мастилопровід, -воду мастйти, мащу, мастиш масть, -і, ор. -тю, мн. -і, -ей мастячи, дієприсл. математйчка, -и, д. і м. -ці, р. мн. -чок

матер’яний, -а, -е мати, -тері, ор. -тір’ю, мн. -тері, -терів // Проводжають дітбй матері; але дві матері, ім.— рос. мн. матери, -ей матінка, -и, д. і м. -ці, мн. -нкй, -нок // але дві матінки матка, -и, д. і м. -ці, мн. -тки, -ток і -ткй, -ток//утрймання маток з ягнятами; але дві матки — рос. мн. мйтки, -ток маточковий t маточковий, -а, -е матричний, -а, -е матчевий, -а, -е махнути, -ну, -нёш, -не, -немо, -нетё, -нуть

махонути, -ну, -нёш, -не, -немо, -нетё, -нуть

маца, -и (у друкарстві) маца, -й (обрядовий хліб) мацнути, -ну, -нёш, -нё, -немо, -нетё, -нуть

машинопис, -у, м. (у) -у — рос.

машйнопись машинопйсний, -а, -е машкара, -й маюскульний, -а, -е мдячйти, -чу, -ЧЙШ, -чйть, -чимб, -читё, -чать і маячити, -чу, -чиш, -чить, -чимо, -чите, -чать, нак. -ячй і -яч — рос. маячить

маячіти, -ію, -ієш маячний, -а, -е (маяковий) маячнйй, -а, -ё (маревний) меблевий, -а, -е

мебляр, -а, ор -ём, кл, -яре, мн. -і, -ів д, -ам

мед, -у, м. (на) -у, мн. -й, -Ів медвяний, -а, -е

меджліс, -у

медикамент, -у, мн. -и, -ів медйчка, -и, д. їм. -ці, р. мн. -чои медянйй, -а, -ё і медяний, -а, -В медянйк, -а і медяник, -а межа, -і, ор. -ею, мн. меж!, меж // позначати мёж1; алі дві межі меживузля

межйгір’я і межигір’я, р. мл*

-р’їв

межйпліччя, р. мн. -іч і межипліччя, р. мн. -іч межиплодень, -дня, ор. -днем межйрічний і межирічний, -а, * межйріччя, р. мн. -іч і межиріччя, р. мн. -іч

мезга, -й, д. і м. меззі Мезень, -і, ор. -нню мезомерія, -і, ор. -єю Мексика, -и, д. і м. -ЦІ мексиканець, -нця, ор, -нцем, мни -НЦ1, -нців мексиканський, -а, -є меланезієць, -ійця, ор, -ійцем, мн. -1ЙЦІ, -ійців меланезійський, -а, -е Меланезія, -і, ор. -єю меланхолічка, -и, д. і м. -ці, р* мн. -чок

мелений, -а, -е — рос. мелёный (прикм.) і мелённый (ді*>

прикм.) мёл ос, -у

мелькнути, -ну, -нёш, -нё, -немб, -нетё, -нуть мелючи, дієприсл.

Мемфіс, -а

х—ч

менеджер, -а мензула, -и

меншина, -и, мн. -йни, -йн мёргелистий, -а, -е мергелястий, -а, -е мережа, -і, ор. -ею мерёжевниця, -і, ор. -ею мережка, -и, д. і м. -ці, мн. -жки, -жок і -жкй, -жбк// рушникй з мерёжками; але дві мерёжки мерехтіти, -тгіть, -тять

мер

96

мік

мерзлота, -и і мерзлота, -й — рос. мерзлота

мерзляк, -а, кл. -яче, мн. -й, -їв мертвечина, -и мертвеччина, -и

мертвйти, -влю, -вйш, -вйть, -вимо, -витё, -влять мертвоіди, -ІВ

мерти, мру, мреш, мре, мремо, мрете, мруть

мести, мету, метеш, мете, метемо, метете, метуть, мин. мів, мела

металогенія, -і, ор. -єю металоїд, -у

металургія, -і, ор -ею — рос. металлургйя

метамерія, -і, ор -єю — рос ме-тамёрйя

метати, -аю, -аєш і мечу, мёчеш метений, -а, -е — рос метёный (прикм ) і метённый (діб-прикм.)

меткйй, -а, -є — рос. меткий метнути, -ну, -иёш, -не, -немо, -нетё, -нуть метонімія, -1, ор -ЄЮ метучй, дієприсл. метушйтися, -шуся, -шйшся, -шйться, -шимбся, -шитёся, -шаться

мечохвіст, -вбста мигдалевий, -а, -е мигнути, -ну, -нёш, -не, -немо, -нетё, -нуть миготати, -бче, -очуть миготіти, -тйть, -тять мигтіти, -тйть, -тять мигцем, присл

миленький, -а, -е — рос. мйлень-кий

милкйй, -а, -є — рос. мылкий мйлкість, -кості, ор. -кістю милостйвець і мйлостивець, -вця, ор -вцем — рос мйлостивец милостйвий і мйлостивий, -а, -е — рос милостивый

МЙЛОСТИНЯ, -1, Ор -ею мйлувати, -ую, -уєш (прощати; жаліти)

милувати, -ую, -уєш (голубити, бути приємним: милувати очі) мйльниця, -і, ор. -ею (для мила)

мильнйця, -і, ор. -ею (рослина) минтай, -я, ор -єм минути, -ну, -нёш, -нё, -немо, -нетё, -нуть минь, -я, ор -ём мир, -у, м (у) -і і -у, (на) -у мирйти, -рю, -риш — рос мирйть, -рю, -рйшь

миркотати, -очу, -бчеш мирськйй, -а, -ё мйршавий, -а, -е мйрячись, дієприсл мйска, -и, д і м. -ці, мн. -скй, -сок//полйв’яні миски, але дві мйски — рос мн. миски, -сок

мисковйй, -а, -ё мислйвий, -а, -е мйслячи, дієприсл мйсочка, -и, д і м -ш, мн -чкй, -чбк // мальовані мисочкй, але три мйсочки

мйтар, -я, ор -ем, мн. -і, -їв.

д -ям

митарство, -а митёць, -тця, ор -тцём миттєвий, -а, -е і миттьовйй, -а, -ё МИТТЄВІСТЬ, -BOCT1, ор -вістю миттьовйй див миттєвий мйчка, -и, д. і м -ці, мн. -чкй, -чбк // мйкати мичкй, білі мич-кй коня, але дві мйчки мйша, -і, ор -ею, мн -і, -ей, д. -ам

міальгія, -і, ор -ею мідянйй, -а, -ё мідянистий, -а, -е міжплемінний, -а, -ё міжреберний, -а, -е міжряддя, р МН -ЯДЬ мізантропія, -і, ор -єю міздровйй, -а, -ё міздря, -і, ор -ёю мізерніти, -ію, -ІЄНІ мій, мого, моєму, моїм, Ж МОЯ, моєї, моїй, с моє, мого, мн. мої, моїх мікрометр, -а мікрометрія, -1, ор -ЄЮ мікромір, -а

мікронезієць, -ійця, ор -ійцем, мн -ІЙЦІ, -ІЙН1В мікронезійський, -а, -е

MIK

97

мок

Мікронезія, -і, ор. -ею мікропіле, невідм > с. мІкротйпія, -і, ор -єю міксер, -а

міленький, -а, -е — рос. меленький

мілйзна, -и

мілина, -й, мн. -йни, -йн // Судно не раз сідало на мілйни; але дві мілинй міліметр, -а міліметровий, -а, -е мілкий, -а, -є — рос. мелкий мілкість, -кості, ор -кістю мілко, присл мільдью, невідм , ж мілька, -и, д і м -ш мімікрія, -і, ор -ЄЮ мінйтися, -іиоея, -нишся міновйй, -а, -е мінускул, -а мінусовий, -а, -е мінячись, діеприсл. міопатія, -і, ор -єю міопія, -і, ор -єю мірабель, -і, ор -ллю міраж, -у, ор -ем, мн -і, -їв і -у, ор -ем, мн -і, -їв мірза, -й, мн мірзи, мірз // поважні мірзи, але обйдва мір-зй — рос. мн. мирзы, мирз мірний, -а, -е мірник, -а

місйти, мішу, місиш міст, моста і мосту, м. (на) мосту і рідше МОСТ1, мн мостй, мостів

містечковий, -а, -е містйна, -и

містйти, міщу, містиш місткйй, -а, е місткість, -кості, ор. -кістю місто, -а, мн міста, міст//міста-побратйми, але три міста містячи, діеприсл місце, -я, мн місця, місць // по місцях боїв; але два місця місцйна, -и місяцевий, -а, -е місяць, -я, ор -ем, мн -і, -ів // минули місяці, але п’ять місяців — рос мн месяцы, -ев місячи, діеприсл.

4 4-2106

мітельшпіль, -ю, ор. -ем мітинговий, -а, -е міткалевий, -а, -е міткаль, -ю, ор. -ем — рсс миткаль, -я

мітла, -й, мн -тли, -тел // Тополі стояли, як мітли; п’ять мітел, але дві мітлй мітлиця, -1, ор -ею міток, -тка мітячи, діеприсл. міх, -а, м. (у) -у, мн -й, -ів // велетенські міхй, міхй гармоніки, але два міхи міцненький, -а, -е міцний, а, -є

міцнити, -ню, -нйш, -нйть, -пимо, -ните, -нять

міцність, -ності, ор -ністю мішковина, -и

млинар, -я, ор -ём, кл. -арю, мн -і, -ів, д -ям

млиновий, -а, -е і млиновйй, -а, -є млоїти, млоїть множина, -й множний, -а, -е мнучй, діеприсл мовлячи, діеприсл. мовчазнйй, -а, -є мовчазність, -ності, ор -ністю мовчан, -а, кл -ане, мн -й, -ів мовчанка і мовчанка, -и, д і м. -ці

мовчати, -чу, -чйш, -чйть, -чимо, -читё, -чать

мовчун, -а, кл -уне, мн -й, -ів могйлка, -и, д їм -ці, мн -лкй, -лок // прибирати могилки, але дві могйлки

могтй, можу, можеш, MUH. МІГ, мої ла

Мозамбік, -у (країна) мозамбіцький, -а, -е

мозковйй,

-а, —

■е

мозолйстий

* -а,

-е — рос

МОЗОЛИС-

ТЫЙ

мозоль, -я,

, ор

-ём, мн -І, -ІВ

МОЗОЛЯ, -І,

ор

-ею, мн ■

•олі, -оль

мозочок, -чка

мокренький, -а, -е — рос мокренький

мокро, присл — рос мокро мокрота, -и (слизове виділення)

мок

98

мул

мокрота, -й (вологість) мол, -у, м. (на) -у, мн. -и, -ів молитва, -и, мн. -твй, -тов // читати молитви, але дві молйт-ви — рос. мн. молитвы, -йтв молйти, -лю, -лиш молитовний, -а, -е молоденький, -а, -е — рос. молоденький

молодець, -дця, ор. -дцём, кл. -одне, мн -ДЦ1, -ДЦІв

молодитися, -джуся, -дйшся, -дйться, -димося, -дитёся, -дяться молодняк, -у молоти, -мелю, мелеш молотйти, -очу, -бтиш молотовйще, -а молотячи, дієприсл. молбх, -а (загальна назва) молочай, -ю, ор. -єм — рос. молочай, -я

молочар, -я, ор. -ем, кл. -арю, мн -і, -їв, д -ям молячи, дієприсл. монолог, -у, м (у) -зі монохромія, -1, ор -ЄЮ монтаж, -у, ор -ем мораліте, невідм , с. моргнути, -ну, -нёш, -не, -немб, -нетё, -нуть

морда, -и, мн морди, морд море, -я, мн -я, -1В // південні моря, двоє морів; але два моря

морелівка, -и, д і м -ці

морений, -а, -е (від морити: морений кінь, морений дуб) — рос. морёный

моренний, -а, -е (від морена* моренні глйни) моржевий, -а, -е

морйти, -рю, -риш — рос морйть, -рю, -рйшь морквина, -и

морквяний, -а, -е і морквянйй, -а, -є

морквянйк, -у морківник, -а

морозйще, -а — рос морозище морозостійкйй, -а, *е — рос. морозостойкий

морозячи, дієприсл.

морочити, -чу, -чиш; нак. -бч

морськйй, -а, -є

морщачи, дієприсл

моряк, -а, кл -яче, мн. -й, -ів

морячи, дієприсл.

мостйти, -мощу, мостиш — рос.

мостйть, мощу, мостишь мостовйна, -и мостячи, дієприсл. мотлошйти, -шу, -шйш, -шить, -шимб, -шите, -шать мотнути, -ну, -неш, -не, -немб, -нетё, -нуть моторненький, -а, -е моторошний, -а, -е мотузяний, -а, -е мох, -у, м. (на) -у, мн -й, -ів моховйй, -а, -є

мочар, -а, ор. -ем, мн. -1, -ів,

д -ам

мочачи, дієприсл. мочений, -а, -е — рос. мочёный (прикм.) І моченный (діе-

прикм )

мочйти, чу, -чиш

мошка, -и, д їм -ці, р мн. -шок

(одна комаха)

мошка, -и, д їм -ці (мошва; комахи )

мощений, -а, -е — рос мощёный (прикм ) і мощённый (діє-

прикм )

мрець, мерця, ор мерцем мрійлйвий і мрійливий, -а, -е мстити, мщу, мстиш, мстить, мстимо, мстите, мстять мудрій, я, ор -єм, кл -ію, мн. ~І, -ів

музика, -и, д. і м -ці, ж. (вид мистецтва, оркестр) музйка, -и, д. і м. -ш, ч. (музикант)

музйки, -зик, мн (музика; гулянка, танцг музйки грають; піти на музйки)

мука, -и, д. і м. -ці (страждання) мулкйй, -а, -е (з намулом) мулко, присл

мулла, -й, мн. мулли, мулл і муллів // Сиділи поважні мулли, але два мулли мулькйй, -а, -є (який муляє)

мул

99

нав

мулько, присл. муміс? невідм., с. (смола) мурза, -й, мн t мурзи, мурз // На конях приїхали мурзи, але два мурзй — рос. мн. мурзы, мурз муркотати, -очу, -очеш, «а/с. -очй муркотіти, -очу, -отйш, -отйть, -отимо, -отите, -отять, нак. -отй

Мурманськ, -а

мурмотйти, -очу, -очеш, нак -очй мурмотіти, -очу, -отйш, -отйть, -отймо, -отите, -отять, нак. -отй

мурчати, -чу, -чйш, -чйть -чимб, -читё, -мать

мускатель, -ю, ор. -ем мускулистий, -а, -е — рос. мускулистый

мутити, мучу, мутиш — рос мутить, мучу, мутйшь мутнйй, -а, -ё — рос. мутный мутячи, дієприсл. мучачи, дієприсл мушмула, -н

мчати, мчу, мчиш, мчить, мчимо, мчите, мчать м’язга, -й, дім. -зі м’язйстий, -а, -е

м’язовий, -а, -е і м’язовйй, -а, -є м’якенький, -а, -е — рос мягень-кий і мягонький, мякенький і мяконький

м’якйй, -а, -е — рос. мягкий м’якість, -кості, ор -КІСТЮ м’яко, присл

м’якуш, -а, ор -ём — рос. мякиш, -а

м’якшйльний, -а, -е м’якшйти, -шу, -шйш, -шйть, -шимб, -шите, -шать м’яти, мну, мнеш, мне, мнемо, мнете, мн>ть

н

набережна і набережна, -оі — рос.

набережная набережний, -а, -е набіг, -у

набігати, -аю, -аєш, док. (бігаю-4*

чи, зазнати чогось: набігати хвороби)

набігати, -аю, -йєш (недок. до набігти)

набік, присл. (відійтй набік) набіло, присл.— рос. набело набір, присл (у борг: віддавати товар набір)

набір, -бору, їм. (набір інструментів)

набірнйй, -а, -є — рос. наборный набожний, -а* -е — рос. набожный наборг, присл. (у борг) набраний, -а, -е набрід, -роду набряк, -у набряковий, -а, -е набувач, -а, ор. -ём, кл. -ачу, мн. -і, -ів

набутний, -а, -є набуток, -тку

набухати, -аю, -аєш, док. (накласти, налити чого-небудь багато тощо)

набухати, -ає, -ають, недок. (набрякати )

наважка і наважка, -и, д і м. -ці,

р. мн. -жок

наварний, -а, -е (наваристий: наварний борщ)

наварнйй, -а, -є (припаяний: на-варнйіі вйступ) наввймашки, присл-наввй передки і навйпередки,

присл

навгад і наугад, присл.

навдалу, присл.

навдивовйжу, присл.

наверх, присл.

наверху, присл.

навесні, присл.

навзаводи, присл.

навздогад і наздогад, присл.

навздогін і наздогін, присл.

навздогінці і наздогінці, присл.

навзнак, присл.

навзнакй, присл.

навик, -у

навилок, -лка

навинути, -ну, -нёш, -не, -немо, -нетё, -нуть

навйпередки див. наввйпередки навичка, -и, д, і м. -ці, р. мн. -чок

нав

100

наг

навираф, -а навідліг, приел. навідліг, приел. навідмаш, приел. навідний, -а, -ё навідник, -а навіжений, -а, -е навіженіти, -ію, -ієш навік, приел. навіки, приел.

навіска і навіска, -и, д і м. -ці, р мн. -сок — рос. навеска навісний, -а, -е (про артвогонь) навіснйй, -а, -є (навішуваний, під-винений, ненависний; навіже-пий’ навісна переправа, навісні плуги; навісна людина, навісні думки)

навіс і йти, -иду, -істйш, -істйть, -кгимб, -істите, -істять навіїряний, -а, -е навіч, присл. н івкидя, присл. навкіс і навкіс див. навскіс навкісний див. навскісний навколишній, -я, -є навколішках, присл. навколішки, присл. н ьктло, присл , прийм. навколоземний, -а, -е наккосй див. навскосй навлежачки, присл. наыиання, присл.

Ніводнений, -а, -е — рос. наводнённый

наводнйти, -ню, -ннш, -нйть, -ІІНМО, -нитё, -пять навої іти, -ожу, -бзиш, нак. -бзь, недок.— рос. навозить наводити, -ожу, -бзиш, нак. -зй, док

ній паки, присл навперебій і наперебій, присл навпереваги і навпереваги і напереваги і напереваги, присл наїчіерейми і наперёйми, присл. навперемінки і наперемінки,

присл

навперемінку і наперемінку,

присл

навпіл, присл

навпомацки і напомацки, присл. навпочіпки і напочіпки, присл.

навпрйсідки і напрйсідки, присл. навпрйсядки і напрйсядки, присл. навпрост, присл.

навпростець і напростець, присл. навпрямкй і напрямкй, присл. ^ наврочити, -чу, -чиш, нак. -6ч навейдьки, присл. навейдячки, присл. навсібіч, присл. навскач і навскач, присл. нйвскіс і навскіс і навкіс і навкіс, присл.

навскісний і навкісний, -а, -е навскоки, присл. навскосй і навкосй, присл. навскосяка, присл. навсправжки і насправжки, присл. навстіж і настіж, присл навстоячки, присл. навстріч, присл. навтікача, присл. навтіки, присл. навтьокй, присл. навтямкй, присл навхильці і нахильці, присл. навхрест, присл навчання навчений, -а, -е навшпиньках, при. і навшпйньки, присл навшпйнячки, присл. нав’язати *, -яжу, -яжеш (док. від в’язати)

нав’язати 2, -аю, -аєш, недок. (чіплятися, набридати) нагад, -у

нагідка, -и, д їм -ці, мн -дкй,

-док // посіяти нагідки, але дві нагідки

нагінка, -и, д і м. -ш, р. мн. -иок наглухо, присл нагляд, -у

наглядач, -а, ор -ём, кл -ядачу і наглядач, -а, ор -ем нагнаний, -а, -е нагнійний, -а, -е нагніт, -у (гноблення) нагніт, -у (хвороба) нагнітач, -а, ор -ем нагнутий, -а, -е наговір, -вору

наг